В начальной школе особое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья детейСкачати 239.4 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір239.4 Kb.
ТипПрограма

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії
8 клас
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(104 год. 3 год. на тиждень)Пояснювальна записка

Навчальна програма поглибленого вивчення курсу «Фізична географія України» побудована на принципово важливій змістовій основі – гуманізмі, геоцентризмі, поліцентризмі в розкритті особливостей та різноманіття природи України. Вона закладає основи знань про збереження навколишнього середовища, живої природи і здоров‘я населення. В основі програми лежить краєзнавчий принцип навчання, що допомагає учням побачити існуючі зв‘язки між природою і господарською діяльністю людини, зрозуміти загальні географічні закономірності. Особлива увага приділена розвитку екологічної культури учнів в процесі навчання. Програма побудована на основі сучасних досягнень географічної науки, принципів інтегративності та системності.Головна мета і завдання курсу - сформувати в учнів цілісний географічний образ України; розвиток у школярів геопросторового мислення; усвідомлення сучасних екологічних проблем України; розвиток критичного і творчого мислення, усвідомлення власної причетності до сучасних процесів, що відбуваються в природі; вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки та складати прогнози на основі аналізу різних інформаційних джерел; виховати національно свідомого громадянина своєї держави.

У програмі велика увага приділяється роботі з картографічним матеріалом, джерелами географічної інформації, географічному практикуму, проведенню самостійних дослідницьких і творчих робіт, екскурсій, тощо. Виконання практичних робіт допоможе учням оволодіти важливими вміннями і навичками: читання карт, опис природи місцевості, проводити спостереження в природі, користуватись географічною інформацією, складати прогнози, приймати раціональні рішення.

Навчальний курс розрахований на 104 год. (3 год. на тиждень). Включає вступну частину, чотири розділи і 25 тем. Розподіл годин за темами подано орієнтовно. Учителі може вносити зміни, використовуючи різні форми навчання. Пропонується 21 практична робота. Передбачено 4 резервних години, які можна використати для виконання додаткових практичних робіт, проведення польового практикуму, екскурсій чи консультацій для підготовки до семінарських занять, краєзнавчих конференцій тощо.


з/п

К-сть годин

Зміст теми

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

1

2

3

4
3

Вступ

Фізична географія України, предмет і ме­тоди досліджень. Формування тери­то­рії України. Зміна кордонів України на різних історичних етапах.

Cучас­ний адміністративно-територіальний устрій.


Учень:

– характеризує зміст курсу, методи ге­ографічних досліджень;


– наводить приклади формування тери­торії України;
– вміє показувати на карті одиниці ад­міністративно-територіального поділу.
18

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА ТА її ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
5

Тема 1. Фізико-географічне положен­ня України

Географічне положення України. Територія, акваторія, аероторія. Розміри території. Особливості і види географічного положення України. Україна в Європі і світі.

Кордони України. Державні кордони України, їх види. Морські і сухопутні кордони, повітряний простір і простір надр, континентальний шельф. Край­ні точки, геогра­фіч­ний центр України. Розташування тери­торії України стосовно годинних поясів. Місцевий поясний і літній час, їх роль в господарстві і житті людей.

Учень:

– називає крайні точки і розміри терито­рії України, суміжні з нею держави;


– характеризує кордони та особливості ге­ографічного положення України сто­сов­но годинних поясів;
– визначає координати крайніх точок Ук­раїни, географічного центру країни поясний і місцевий час;
– порівнює географічне положення України з географічним положенням країн-сусідів;
– робить висновки про особливості гео­гра­фічного положення України.

Практична робота 1

Нанесення на контурну карту крайніх то­чок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею.Практична робота 2

Виз­на­чення положення України в годинних поясах та місцевого часу для різних міст України.Практична робота 3

Порівняння географічного положення України та країн, що межують з нею.9

Тема 2. Джерела географічної інфор­ма­ції

Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристські подорожі, екскурсії, краєз­навчі пошуки. Музейні експозиції, вис­тав­ки. Географічні енциклопедії, кален­да­рі. Географічні періодичні видання. Географічні описи в мистецьких творах, засобах масової інформації та ін. Карти - джерела географічних знань, їхній зміст і призначення.Картографічні проекції. Спотворення на картах та їх види. Види картографічних проекцій. Картографічна генералізація. Способи зображення географічних об'єктів і явищ на картах. Види карт. Топографічні карти. Зміст і умовні знаки топографічних карт. Вимірювальні властивості топографічних карт. Прямокутна (кілометрова) сітка топографічних карт. Практичне використання топокарт. Визначення за картами крутості схилів, азимутів (дійсного і магнітного), відстаней та висот на місцевості. Географічні атласи. Електронні карти й атласи. Інтернет-ресурси як засіб здобуття географічної інформації.

Учень:
– називає джерела географічної ін фор­мації;
– наводить приклади географічних ви­дань;
– характеризує методи й засоби отри­ман­ня географічної інформації;
– розпізнає картографічні проекції, види карт, їхній зміст і призначення;
– вміє використовувати різні джерела ге­ографічних знань;
– визначати види спотворень на картах;
– користується топографічними карта­ми, атласами, географічними енцикло­педіями, словниками, довідниками;
визначати за картами азимути, крутість схилів, відстаней, будувати профіль.Практична робота 4

Опис місцевості та розв'язання задач за навчальними топографічними картами (визначення координат, відстаней, азимутів, висот, крутості схилів, побудова профілю).Практична робота 5 (у комп‘ютерному класі)

Використання ресурсу мережі Інтернет для здобуття географічної інформації


4

Тема 3. Географічні дослідження на території України

Географічні відомості про територію України в античних географів, «Повісті минулих літ», літописах. Історія картографування території України. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХVIII-ХІХ ст. Географічні дослідження Украї­ни у XX ст. Роль у вивченні природи та господарства України В.Вернадського, П.Тутковського, С.Рудницького, Г.Ви-соцького, П.Погребняка, Б.Срезнев­сь­кого, В.Бондарчука, К.Воблого, В.В.Докучаєва, В.Ф.Зуєва О.П. Карпінського, О.Діб­ро­ви, В.Кубійовича, В.І. Липського, П.С.Палласа, Б.І.Срезневського, П.П.Чубинського, М. Паламарчука та ін. Сучасні географічні дослідження. Географічна енциклопедія України. Інститут географії Національної академії наук (НАН)України. Громадська організація - Українське географічне товариство.Учень:

- називає географічні відомості про територію України різних часів;


- знає видатних учених – дослідників природних умов і природних ресурсів України;
- характеризує періоди географічного вивчення території України;
- аналізує історію географічного вивчення території України;
- користується географічною енциклопедією, творами відомих географів;
- називає сучасні географічні дослідження географів, географічні наукові установи.


43

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ

І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
6

Тема 4. Рельєф

Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу. Сучасні процеси які формують рельєф. Зміна рельєфу людиною. Закономірності формування рельєфу і його сучасного розвитку на прикладі свого регіону або своєї місцевості.Східно­єв­ропейська рівнина. Коротка характери­ти­ка Поліської, Придніпровської, При­чор­но­морської, Північно-Кримської, За­карпатської низовин; Придніпровської, Призов-ської, Волинської, Подільської, Середньоруської, Передкарпатської ви­со­чин; Словечансько-Овруцького та До­нецького кряжів.

Гірські системи Ук­раїни. Українські Карпати та їхні пасма: Зовнішні Карпати, Вододільно-Верхо­вин­ські Карпати, Полонинсько-Чорно­горські Карпати, Рахівські і Чивчинські гори, Вулканічні Карпати, Кримські гори та їхні пасма: Головне, Внутрішнє, Зовнішнє.

Яри і балки. Стихійні природні явища які впливають на рельєф.Практична робота 6

Нанесення на контурну карту найбільших форм рельєфу України. Складання короткого словничка походження назв великих форм рельєфу України (омонімів).


Учень:
– називає і показує на карті основні орографічні одиниці України; низовини, височини, гірські пасма, головні річкові долини; найвищі точки рівнинної частини Українських гір, перевали; основні тектонічні структури України;


– наводить приклади поширення гір­ських порід різного віку, родовищ корисних копалин, основних типів і форм рельєфу;
– пояснює геохронологію розвитку те­ри­торії України, класифікацію родовищ корисних копалин України, вплив дніп­ровського зледеніння, лесонакопичення, неотектонічних рухів на формування рельєфу;
– аналізує взаємозв'язок основних форм рельєфу і тектонічних структур, фізич­ну, геологічну, тектонічну карти;
– вміє визначати найбільш поширені гірські породи, мінерали, типи і форми рельєфу, родовищ корисних копалин, взаємозв'язок господарства з мінераль­но-сировинними ресурсами;
– класифікує корисні копалини на групи;
– показує на карті і характеризує основні родовища корисних копалин України і своєї області;
– дає еколого – географічну оцінку родовищ корисних копалин;
– встановлює за зразками колекції назви гірських порід і мінералів;
– пропонує заходи з раціонального використання та охорони корисних копалин.
1

Тема 5. Тектонічні структури

Тектонічна карта України. Характер­ис­тика основних тектонічних структур. Взаємозв'язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.


2

Тема 6. Геологічна будова

Геологічна карта України. Вік і поши­рення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Особливості геологічної будо­ви основних тектонічних районів Украї­ни. Поширення четвертинних (антропо­генових) відкладів. Палеогеографічні умо­ви. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозой­сь­ку ери. Палеогеографічні умови антро­погену.


7

Тема 7. Мінерально-сировинні ресур­си

Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їх зв'язок із гео­логічною будовою. Закономірності по­ши­рен­ня, характеристика й оцінка па­лив­них, рудних і нерудних корисних ко­палин. Паливні копалини: вугілля, наф­та, природний газ, торф. Короткі харак­теристики Донецького, Львівсько-Во­линського і Дніпровського вугільних ба­сейнів. Передкарпатська, Дніпров­сь­ко-Донецька, Причорноморсько-Крим­ська нафтогазоносні області. Перспек­тивні нафто-газоносні райони, ресурси шельфових ділянок морів. Основні ро­до­вища нафти і газу. Родовища горючих сланців і торфу. Рудні корисні копали­ни. Характеристика Криворізького, Кер­ченського, Кременчуцького і Білозір­ського залізорудних басейнів, Нікополь­ського марганцеворудного району. Ро­довища уранових руд. Родовища руд рту­ті, титану, нікелю, алюмінієвої сиро­вини, інших металів. Золоторудні райо­ни України. Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини для ме­талургійної та керамічної промисло­вос­ті, виробництва будівельних матеріалів, родовища дорогоцінного каміння. Міне­ральні води і грязі. Забезпеченість Ук­раї­ни мінерально-сировинними ресур­са­ми, їх господарська оцінка, основні шля­хи раціонального використання й охорони.Практична робота 7

Ознайомлення із зразками корисних копалин з колекції гірських порід і мінералів своєї області.


1

Тема 8. Геоморфологічна будова

Умови утворення і закономірності в по­ширенні основних форм рельєфу, їх ти­пи за походженням. Дослідження і гос­подарська оцінка рельєфу.

Практична робота 8

Встановлення взаємозв'язків між текто­нічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами на території України.


8

Тема 9. Кліматичні умови та ресурси

Загальна характеристика клімату Украї­ни. Основні кліматотвірні чинники: со­нячна радіація та її розподіл по терито­рії, циркуляція атмосфери; підстилаюча зем­на поверхня. Взаємодія клімато­твір­них чинників. Закономірності розподілу вологи і тепла по території країни. Повітряні маси, атмосферні фронти, циклони і антициклони.

Кліматичне районування. Типи клімату України, кліматичний пояс. Зміна клімату під впливом природних факторів. Вплив клімату на побут людини, його житло, одяг, спосіб пересування, здоров‘я. Способи адаптації людини до різних кліматичних умов. Клімат і господарська діяльність людини. Небезпечні і несприятливі кліматичні явища. Методи вивчення і прогнозування кліматичних явищ. Клімат свого регіону.

Кліматичні карти. Основ­ні кліматичні показники. Коефіцієнт зво­ложення. Річний хід і розподіл клі­ма­тичних показників. Кліматограми і кліматодіаграми. Сезонні особли­вос­ті клімату України.

Кліматичні ре­сур­си та їх значення для людини.

Погода і народні прикмети. Прогноз погоди. Небезпечні погодні явища: град, зливи, грози, туман, посухи, суховії, пилові бурі, хуртовини. Їх вплив на господарську діяльність людини.

Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України.Практична робота 9

Визначення за картами закономірностей розприділення сонячної радіації, середніх температур січня і липня, річної кількості опадів по території країни.Практична робота 10

Визначення за синоптичною картою особливостей погоди для різних населених пунктів України. Складання прогнозу погоди.Практична робота 11

Оцінка основних кліматичних показників одного із регіону країни для характеристики умов життя і господарської діяльності населення.
Учень:

– називає основні кліматотвірні чинни­ки, основні кліматичні показники;


– характеризує розподіл та річний хід клі­матичних показників, кліматичні ре­сурси України;
– наводить приклади небезпечних явищ природи;
– аналізує дані метеорологічних спос­тережень;
– вміє вести інструментальні спостере­ження за погодою;
– складає прогноз по­го­ди за синоптичними картами, народ­ними прикметами;
– аналізує особливості сезонів року і встановлює причини кліматичних явищ, які негативно впливають на сільське господарство;
– дає господарську оцінку кліматичних умов і ресурсів України;
– робить висновки про закономірності розподілу кліматичних показників на території України;

– працює з кліматичною картою, кліматограмами та кліматодіаграмами.


7

Тема 10. Внутрішні води

Види вод суходолу на території країни. Поверхневі води. Загальні гідрографічні особливості території України.Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер водного режиму річок. Падіння, похил; водний режим, живлення, витрати води в річці, річний стік. Робота річок, формування русла. Базис ерозії, твердий стік. Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський Донець - Донбас, Дніпро - Кривий Ріг; Дніпро - Донбас, Північно-Кримський.

Озера, їх типи, лимани, особливості гідрологічного режиму. Характеристика найбільших озер.

Підземні води. Основні артезіанські басейни України, їх характеристика. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення.

Штучні водні об'єкти та їх господарське призначення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання й охорони. Небезпечні явища які пов‘язані з водами (паводки, повені, лавини, селі), їх попередження.

Учень:

– називає основні річкові басейни України;


– показує на картах річки, озера, лимани, водосховища, канали;
– характеризує загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок, каналів, озер, лиманів, водосховищ України, ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод;
– пояснює зв'язок гідрологічного режиму річок і озер з кліматичними умовами, підземними водами;
– аналізує природні умови басейнів, річок, озер, показників водних ресурсів і водного балансу України;
– встановлює залежність режиму річок від кліматичних умов;
– робить висновки про закономірності в розподілі річкового стоку, поширенні озер, боліт на території України;
– дає оцінку водозабезпеченості території України та її окремих регіонів.


Практична робота 12

Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.Практична робота 13

Складання характеристики одної із річок з використанням тематичних карт і кліматограм, визначення можливостей її господарського використання.


4

Тема 11. Ґрунти і земельні ресурси

Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення на рівнинній частині України і в горах. Карта ґрунтів України. Характеристика фізичних властивостей ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Особливості ґрунтів своєї місцевості. Зміна ґрунтів під впливом господарської діяльності людини. Заходи щодо збереження родючості ґрунтів: меліорація земель, боротьба з ерозією ґрунтів і їх забрудненням. Основні заходи з раціонального використання й охорони земельних ресурсів.Учень:

– називає основні чинники ґрунтоу­творення;


– наводить приклади генетичних типів ґрунтів;
– пояснює умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів;
– характеризує земельні ресурси України;
– аналізує карту ґрунтів України;
– робить висновки про закономірності поширення ґрунтів на рівнинній частині України і в горах, основні заходи з раціонального використання й охорони земельних ресурсів.

Практична робота 14

Визначення закономірностей поширен­ня ґрунтів за картою ґрунтів України.Практична робота 15

Знайомство з зразками ґрунтів своєї місцевості і особливостями їх використання.


2

Тема 12. Рослинний покрив

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Ендемічні та зникаючі види. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Рослинність лісів, степів, луків, боліт, водойм, гір, Південного берега Криму. Червона книга України. Рослини, занесені до Червоної Книги України. Рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослини свого регіону. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.Учень:

– називає основні типи рослинного покриву України;

– характеризує-видовий склад рослин­ності, стан рослинних ресурсів;

– розпізнає рослини, занесені до Червоної книги України;

– наводить приклади рослинних угрупо­вань, занесених до Зеленої книги Украї­ни; ендемічних і зникаючих видів рос­лин;

– аналізує карту рослинності України; вплив господарської діяльності на рослинний покрив;

– робить висновки про закономірності поширення основних типів рослинності в Україні.

3

Тема 13. Тваринний світ

Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм. Акліматизація та реакліматизація тварин. Тваринний світ свого регіону. Наслідки вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України, заходи з їх відтворення й охорони.Практична робота 16

Складання прогнозу зміни рослинного і тваринного світу при заданих умовах зміни інших компонентів природного комплексуУчень:

– називає фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;

– характеризує видовий склад і поширення тварин, тваринні ресурси України;

– розпізнає види тварин, занесені до Червоної книги України;

– наводить приклади акліматизації та реакліматизації тварин;

– робить висновки про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ресурсів.


2

Тема 14. Несприятливі природні про­цеси і явища

Чинники виникнення несприятливих природних процесів, їх основні види. Бездощові періоди, посухи, суховії, ожеледиці. Ерозійні процеси, зсуви, селі. Карстові процеси, заболочування, підтоплення вторинне засолення ґрунтів.Несприятливі природні явища: сильні дощі, вітровали, град, пилові бурі, великі завірюхи, снігопади, морози, лісові пожежі, суховії, заморозки. Шляхи запобігання несприятливим природним процесам і явищам.

Учень:

– називає основні види несприятливих природних процесів;

– наводить приклади проявів окремих несприятливих природних процесів;

– характеризує умови, за яких розвиваються несприятливі природні процеси та явища;

– робить висновки про закономірності в прояві й поширенні несприятливих процесів і явищ, врахування їхніх проявів при господарському використанні території.
21

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
2

Тема 15. Природно-територіальні ком­пл­екси

Природно-територіальні комплекси (ПТК), умови їх розвитку та характерні риси. Взаємодія чинників і компонентів, що формують ПТК. Ландшафти та їх кваліфікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.Учень:

– називає чинники формування природно-територіальних комплексів;

– характеризує особливості взаємодії компонентів природи у ПТК.

2

Тема 16. Фізико-географічне районування

Поняття фізико-географічного району­вання. Карта фізико-географічного райо­ну­вання України. Наукове і практичне значення природного районування;Учень:

– робить висновки про наукове і прак­тичне значення фізико-географічного районування.


2

Тема 17. Зона мішаних лісів

Географічне положення, межі і розміри. Характерні риси природних комплексів: поширення піщаних порід, рівнинність поверхні, надмірна зволоженість, заболоченість, низька природна родючість ґрунтів, залісненість. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території.Учень:

– називає природні зони рівнинної частини України;


– характеризує взаємозв'язок між зональ­ними компонентами природи у природних зонах;
– наводить приклади природоохоронних територій у природних зонах;
– розпізнає географічне положення, ме­жі природних країн, зон, підзон, країв;
– аналізує схему фізико-географічного районування рівнинної частини України;
– вміє складати порівняльні характе­ристики природних регіонів;
– робить висновки про прояви широтної зональності на території України, необхідність впровадження зональних природоохоронних заходів.
2

Тема 18. Зона лісостепу

Географічне положення, межі, розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси: вітрова, та водна ерозії, засолення тощо. Поділ зони на природні краї, їх характеристика. Природоохо­ронні території.


3Тема 19. Зона степу

Географічне положення, межі, розміри. Головні риси природних умов. Поділ зони на північний, південний і сухий степи. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території.Практична робота 17

Оцінка природних умов і ресурсів природної зона (за вибором) на основі аналізу загальногеографічних і тематичних карт, прогнозування змін в результаті господарської діяльності людини3

Тема 20. Українські Карпати

Географічне положення, межі і розміри. Загальні риси природних умов. Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і процеси: водна ерозія, руйнівні повені, селі, снігові лавини. Поділ на природні області. Природоохоронні території. Господарська оцінка природних ресурсів. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.
Учень:

– називає чинники формування висотної ландшафтної поясності Українських Карпат і Кримських гір;

– характеризує природу Українських Карпат і Кримських гір;
– наводить приклади проявів висотної поясності;
– розпізнає географічне положення та межі природних областей Українських Карпат і Кримських гір;
– аналізує відмінності у природі Українських Карпат та Кримських гір;
– пояснює причини виникнення і прояв стихійних природних явищ і процесів у горах;
– вміє скласти порівняльні характе­ристики гірських природних областей;
– робить висновки про закономірності висотної поясності в горах, вплив природних умов на господарювання в Українських Карпатах і Кримських горах.

3

Тема 21. Кримські гори

Географічне положення, межі, розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Висотна поясність. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.


Практична робота 15

Складання у формі таблиці порівняльної фізико-географічної характеристики великих природних комплексів України.4

Тема 22. Природні комплекси морів, що омивають Україну

Фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного та Азовського морів. Проблеми використання й охорони їхніх вод.Практична робота 16

Складання порівняльної характеристики морів України у вигляді таблиці.Учень:

– називає розміри, глибини, елементи берегової лінії;

– характеризує природні умови Чорного й Азовського морів;

– пояснює причини наявності сірководню в Чорному морі;

– вміє показувати на карті найбільші ос­т­рови, півострови, коси, затоки, прото­ки і течії;

– робить висновки про стан природних ресурсів Чорного й Азовського морів, проблеми їх використання і охорони.


15

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ
І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

3

Тема 23. Геоекологічна ситуація в Україні

Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища, показники забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтів, населених пунктів, сільськогосподарських угідь тощо. Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища. Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.Практична робота 18

Оцінка екологічної ситуації Карпат (Кримських гір) за допомогою даних різних джерел інформації.


Учень:
– пояснює суть поняття «геоекологічна ситуація»;


– характеризує сучасну геоекологічну ситуацію в Україні, законодавчі акти про екологічну ситуацію, природно-заповідний фонд України; вплив аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища;
– розрізняє категорії природно-заповідного фонду України;
– аналізує вплив геоекологічної ситуації на населення;
– пояснює зміст і організацію моніто­рингу навколишнього середовища;
– робить висновки про створення національної екологічної мережі, основні шляхи використання й охорони природних умов і природних ресурсів України.
5

Тема 24. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів

Основні види природних ресурсів України. Мінерально-сировинні, кліма­тичні, водні ресурси. Земельні ресурси та їх використання. Біотичні ресурси, їх використання й охорона. Рекреаційні ресурси. Природоохоронні комплекси. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Категорії природно-заповідного фонду. Характе­ристики функціонування природних запо­відників, біосферних заповідників, природних національних парків, заказ­ників, пам'яток природи тощо. Націо­нальна екологічна мережа України. Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні.

Практична робота 19

Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об'єктів України.


7

4

Тема 25. Фізична географія своєї області

Географічне положення, межі, розміри. Основні риси природних умов. Особливості рельєфу, геологічної будови, антропогенні відклади. Поширення типів і форм рельєфу. Кліматичні й гідрологічні умови. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Природні ресурси області. Сучасні ландшафти. Положення області в системі одиниць природного районування. Несприятливі природні процеси та заходи щодо їх запобігання. Природоохоронні території. Проблеми раціонального використання і охорони природних умов і ресурсів області.Практична робота 20

Еколого-георафічна оцінка природних ресурсів своєї областіПрактична робота 21

Екскурся до природоохоронного об‘єкту своєї місцевості.


Резерв часу

Учень:

– називає географічне положення, межі, розміри своєї області;


– характеризує основні риси природних умов та природних ресурсів своєї області;
– наводить приклади сучасних ландшафтів, проявів несприятливих природних процесів;
– аналізує стан природних ресурсів своєї області; поширення заповідних об'єктів;
– уміє проводити елементарні спостереження й характеризувати компоненти природи, сучасні ландшафти;
– робить висновки про можливі зміни природних умов, природних ресурсів області у зв'язку з господарською діяльністю.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка