В. Н. Каразіна т. Ю. Бражникова, Л. В. Конопельцева, О. Г. Конопельцева вивчаємо граматику частина 1 Навчально-методичний посібникСторінка1/8
Дата конвертації15.05.2019
Розмір1.07 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

Т. Ю. Бражникова, Л. В. Конопельцева, О. Г. Конопельцева

ВИВЧАЄМО ГРАМАТИКУ
Частина 1

Навчально-методичний посібник

для студентів немовних факультетів

Харків – 2015

УДК 811.133.1 (075.8)

ББК 81.2 Фр - 923

Г 37

Рецензенти: М. Ю. Вороніна – кандідат філологічних наук, доцент кафедри французької філології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

М. П. Сукнов – кандідат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного університету радіоелектроніки.
Затверджено до друку рішенням Науково-методичної ради Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

(протокол № 2 від 3 грудня 2014 р.)


Бражникова Т. Ю.

Г37 Вивчаємо граматику. ч. 1: навчально-методичний посібник для студентів немовних факультетів / Т. Ю. Бражникова, Л. В. Конопельцева, О. Г. Конопельцева – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 86 с.

Навчально-методичний посібник з французької мови призначається для студентів немовних факультетів, які готуються до складання магістерського іспиту з французької мови, для аспірантів та широкого кола осіб, які хочуть у стислі сроки оволодіти граматикою французької мови.

УДК 811.133.1 (075.8)

ББК 81.2 Фр - 923

© Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна, 2015

© Бражникова Т. Ю., Конопельцева Л. В., Конопельцева О. Г., автори, 2015

© Макет обкладинки, 2015
Зміст

ВСТУП


Навчально-методичний посібник з граматики французької мови призначається для студентів немовних факультетів, які готуються до складання іспиту з французької мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», а також для аспірантів та широкого кола осіб, які хочуть у стислий термін оволодіти граматикою французької мови.

Мета даного посібника – допомогти студентам оволодіти найпоширенішими граматичними формами і конструкціями сучасної французької мови та грамотно вживати їх у процесі комунікації.

Курс розраховано на 50 годин аудиторних занять та самостійну підготовку студентів.

Посібник побудовано відповідно до концепції системно-комунікативного методу навчання іноземних мов. Граматичний матеріал подається стисло, змістовно. Граматичні пояснення супроводжуються великою кількостю прикладів, що ілюструють те чи інше правило, та вправами, спрямованими на закріплення та відпрацювання поданого матеріалу, на формування та розвиток різних аспектів мовної компетенції студентів. Завдання до вправ різноманітні: розкрити дужки, вибрати правильну форму певних частин мови, перекласти речення та групи слів, надати синоніми або антоніми вказаних слів, зробити необхідні узгодження, скласти речення із заданих слів, перетворити речення за зразком, дати відповіді на запитання за зразком, доповнити речення, заповнити пропуски необхідними частинами мови, поставити запитання до того чи іншого члена речення тощо. Використано велику кількість лексичних одиниць, необхідних для повсякденного спілкування та пов’язаних із презентацією сучасного життя Франції, її побутових реалій, подаються найпоширеніші кліше, звороти, що вживаються в типових комунікативних ситуаціях.

Автори намагались привернути увагу нефранкомовних студентів на деякі труднощі в граматиці французької мови порівняно з рідною мовою. Завдання складені систематично і послідовно, спрямовані на допомогу студентам в подоланні цих труднощів та на розвиток творчої ініціативи студентів, глибше розуміння мовних явищ.

Посібник включає також зразки тестових завдань та текстів із завданнями, що відповідає програмі магістерського іспиту.

ІМЕННИК
Іменники у французькій мові бувають чоловічого або жіночого роду, в однині або у множині. Зазвичай перед іменником вживається означений або неозначений артикль.

Рід іменників може співпадати або не співпадати у французькій і в українській мовах.

Рід іменників, що означають назви осіб, відповідає статі:

Чоловічий рід Жіночий рід

Un étudiant Une étudiante

Іменники, що означають осіб, можуть мати одну форму для чоловічого та жіночого роду. Тоді рід виражається артиклем:

Un secrétaire / une secrétaire – un élève / une élève – un artiste / une artiste

Рід не виражається артиклем у іменників, що означають осіб певних професій, які вважалися раніше тільки чоловічими:
un auteur

– автор (чоловік і жінка)

un écrivain

– письменник, письменниця

un ingénieur

– інженер (чоловік і жінка)

un juge

– суддя (чоловік і жінка)

un médecin

– лікар (чоловік і жінка)

un témoin

– свідок (чоловік і жінка)

Деякі іменники не мають чоловічого роду:

Une personne, une star, une victime

Жіночий рід утворюється зазвичай додаванням на письмі німого «-е» до форми чоловічого роду:

Un ami / une amie – un employé / une employée – un Espagnol / une Espagnole
Інколи змінюються всі закінчення слова:


un musicien italien

une musicienne italienne

un champion breton

une championne bretonne

un vendeur travailleur

une vendeuse travailleuse

un chanteur prometteur

une chanteuse prometteuse

un acteur espagnol

une actrice espagnole


Особливі випадки утворення жіночого роду іменників
Un garçon, un fils / une fille un copain / une copine

Un homme, un mari / une femme un roi / une reine

Un monsieur / une dame un prince / une princesse

Звернення Madame, Mademoiselle, Monsieur вживаються без артикля.

Чоловічий і жіночий рід іменників, що означають назви предметів. Рід предметів та понять визначається згідно зі створеною в мові традицією:

Dans ma chambre il y a une chaise, un fauteuil, une table, un lit, une armoire...

* Інколи рід визначається за допомогою закінчення слова:
Чоловічий:


-age

le garage, le fromage, le ménage...

(але: la plage, la cage, la rage, la nage, l’image)-ment

le gouvernement, le monument, le médicament...

-eau

le bureau, le couteau; le carreau...

-al

le journal, l’animal, l’hôpital...

-ier

le pommier, le poirier, le pâtissier...

-isme

le socialisme, le libéralisme, le nationalisme...

-oir

le couloir, le tiroir, le miroir...Жіночий:

-tion, -sion, -ion, -xion

la nation, la passion, l’opinion, la reflexion...

-ance, -ence

la confiance, l’intelligence, la patience... (але: le silence)

-ée

la pensée, l’arrivée, la destinée... (але: le lycée, le musée)

-eur

la chaleur, la fleur, la peur... (але: le bonheur, le malheur)

-ie

la philosophie , la psychologie , l’économie...

-té

la beauté, la fidélité, la nécessité... (але: le côté, l’été, le comité, le député, le pâté)

-ette

la bicyclette, la trompette, la disquette...

-ure

la nature, la peinture, la nourriture...

-ode, -ade, -ude

la méthode, la salade, la certitude...

Завжди чоловічого роду:  1. іменники – назви днів тижня, місяців, пір року:

lundi, mai, hiver

  1. іменники – назви мов:

le français, le russe

Завжди жіночого роду:

іменники – назви фруктів:

une pomme – яблуко

une pêche – персик

Винятки: un citron –лимон, un abricot – абрикос


Утворення множини іменників
Множина утворюється додаванням німої приголосної -s до форми однини:

un enfant – des enfants, une fille – des filles, un ami – des amis

*Іменники, шо закінчуються в однині на -s, -x, -z, у множині не змінюються:

un pays – des pays, une voix – des voix, un nez – des nez

*Іменники, що мають в однині закінчення -al або -au, у множині мають закінчення -aux:

un journal – des journaux, un cheval – des chevaux, un bateau – des bateaux

Винятки: un bal – des bals, un festival – des festivals, un carnaval – des carnavals, un chacal – des chacals

*Іменники, що закінчуються в однині на -eu, у множині мають -eux:

un cheveu – des cheveux, un jeu – des jeux Але: un pneu – des pneus

*Сім іменників із закінченням -ou, в однині приймають -x у множині:

un bijou – des bijoux

un caillou – des cailloux

un chou – des choux

un genou – des genoux

un hibou – des hiboux

un joujou – des joujoux

un pou – des poux

Всі інші іменники, що закінчуються на –ou утворюють множину за загальним правилом:

un trou – des trous

un cou – des cous

*Іменник travail має у множині особливу форму:

un travail - des travaux

*Деякі іменники у множині змінюють форму:

un oeil – des yeux

Madame – Mesdames, Monsieur – Messieurs, Mademoiselle – Mesdemoiselles

Вправи


 1. Доповніть приклади за зразком.

Un étudiant chinois et une étudiante chinoise.

1. Un monsieur seul et ... . 2. Un garçon sérieux et ... . 3. Un homme élancé et ... . 4. Un chat roux et ... . 5. Un chanteur grec et ... . 6. Un mari jaloux et ... . 7. Un acteur italien et ... . 8. Un roi français et ... .


 1. Продовжіть наступні речення.

Marc est un directeur compétent et Marie est une directrice compétente. 1. Monsieur Yamoto est un client important. (Madame Lauder) 2. Gérard est un acteur français. (Sophie) 3. Carlos est un chanteur cubain. (Celia) 4. Paolo est un champion de ski italien. (Anna) 5. Monsieur Leroy est un électeur conservateur. (Madame Leroy)
 1. Подайте в тексті форму іменників жіночого роду замість чоловічого.

J’ai un fils adolescent – J’ai une fille adolescente.

Un mari toujours absent, un voisin envahissant, un beau-père exaspérant, un copain américain, un chien végétarien, un arrière-grand-père normand, un cousin germain allemand.


 1. Впишіть артикль un або une.

1. ... voiture performante 9. ... beauté éclatante

2. ... situation génante 10. ... voyage intéressant

3. ... événement important 11. ... équipement complet

4. ... attitude prudente 12. ... traduction précise

5. ... dosage précis 13. ... émotion forte

6. ... médicament dangereux 14. ... société imparfaite

7. ... sculpture originale 15. ... téléphone digital

8. ... fromage piquant 16. ... problème permanent


 1. Поставте перед іменниками артиклі un або une.Un homme, une femme.

... garçon, ... dame, ... garage, ... homme, ... lionne, ... phamacienne, ... étudiante, ... musicien, ... assiette, ... fourchette, ... chienne, ... monsieur, ... téléphone, ... bicyclette, ... fromage, ... télévision, ... sculpture, ... téléscope, ... nuage, ... baguette, ... image, ... balance, ... bâtiment, ... voiture, ... bateau, ... aventure.
 1. Поставте артиклі le або la.

... société, ... solution, ... santé, ... nature, ... solidarité, ... modèle, ... sondage, ... réalité, ... publicité, ... caution, ... confiance, ... culture, ... nettoyage, ... voyage, ... gouvernement, ... différence, ... courage, ... révolution, ... conversation, ... rangement, ... jardinage, ... cage, ... pâté, ... romantisme, ... référence.
 1. Заповніть пропуски артиклями le або la.


Le téléphone est sur la commode.

 1. ... maisonnette est sur ... plage près de ... pension Beausoleil.

 2. ... problème est à ... page 8 et ...solution à ... page 10.

 3. ... poussette et ... bicyclette sont dans ... garage.

 4. ... caméscope est sur ... moquette, sous ... télévision.

 5. ... nourriture des bébés est importante dès ... naissance.

 6. ... fiction est souvent plus banale que ... réalité.

 7. Marcher dans ... nature est très utile pour ... santé. 1. Вкажіть рід наступних іменників (можливі 2 варіанти).
masculin féminin

masculin féminin

1. employé

8. artiste

2. peur

9. appartement

3. fleur

10. touriste

4. malheur

11. lycée

5. médecin

12. fromage

6. personne

13. page

7. musée

14. cirage
 1. Напишіть наступні іменники в жіночому або чоловічому роді.Ex.: un oncle – une tante

un pharmacien une pharmacienne

 1. un père – ______________

 2. un neveu – ______________

 3. ___________ – une chatte

 4. un chien – ______________

 5. ____________ – une directrice

 6. un serveur – _______________

 7. un frère – _________________

 8. un mari – _________________

 9. _____________ – un fils

 10. un roi – __________________
 1. Поставте іменники та прикметники у множині.

Une pomme verte, des pommes vertes; une chemise propre, des chemises propres.Un costume noir, un journal espagnol, une rose rouge, un bas gris, un gaz dangereux,

un comportement anormal, un métal précieux, un jeu amusant, un tableau génial, une voix basse, un cheveu blond, un oeil noir, un caillou bleu, un oeuf dur, un bureau spacieux, un couteau pointu, un monsieur poli, un cours intéressant, un noyau très dur, un boeuf normand.


 1. Напишіть речення у множині.

L’homme est un animal très spécial. Les hommes sont des animaux très spéciaux. 1. Le saphir est un bijou très merveilleux. 2. La rose est une fleur ornementale. 3. Le chien est un animal amical. 4. Le chou est un légume indigeste. 5. Le zèbre est un cheval sauvage. 1. Поставте підкреслені іменники у множині.Ex. Il construit un mur. – Il construit des murs.

 1. Il habite avec un Irlandais et un Espagnol.

 2. En allant chercher le gâteau, tu pourras prendre le journal?

 3. C’est toujours désagréable de trouver un cheveu dans le plat.

 4. Mademoiselle, madame, monsieur, suivez-moi s’il vous plait.

 5. Je vais reprendre une pomme de terre, si vous permettez.

 6. Dans le magasin, il y a un Italien et un Français.

 7. Avec ce cheval, il a déjà fait un concours.

ДЕТЕРМІНАТИВИ


Артикль
У французькій мові, на відміну від української, перед іменником вживається артикль або детермінативи.

Артикль – службове слово, що вказує на рід і число іменника, його визначеність або невизначеність.

Артикль завжди стоїть перед іменником. Між артиклем та іменником можуть бути прикметники та порядкові числівники.
Види артикля
У французькій мові існує 2 види артикля: означений та неозначений; останній ще має форму партитивного / часткового артикля.


Артикль

Однина

Множина

Чоловічий рід

Жіночий рід

Чоловічий та жіночий рід

Неозначений

un

une

des

Партитивний

du (de l’)

de la (de l’)

des

Означений

le (l')

la (l')

les

Перед іменниками, які починаються з голосної або з h німого, вживається скорочений артикль (article élidé) – l' замість означеного та de l замість партитивного.


Вживання неозначеного артикля
Неозначений артикль un, une, des вживається лише перед іменниками, що піддаються лічбі, та вказує, що цей іменник означає один з предметів (або декілька предметів), що належать до даного класу, до даної категорії:

Michel a un chat.

У Михайла є кіт.

Je vois des arbres.

Я бачу дерева.

Неозначений артикль вживається перед іменниками, які означають особу або предмет, що не згадувався раніше, незнайомий, що вперше вводиться в мову:


Elle a rencontré une femme dans la rue.

Вона зустріла на вулиці (якусь, одну) жінку.

Il a pris une pomme.

Він узяв (одне, якесь) яблуко.


Вживання партитивного артикля
Партитивний артикль є формою неозначеного артикля. Він не має множини і вживається лише перед іменниками, що не піддаються лічбі. Вони можуть означати:


 1. речовину:

Elle mange du pain avec du beurre.

Вона їсть хліб з маслом.

Il a acheté du sucre.

Він купив цукор.
 1. абстрактні поняття:

Elle a du courage.

Вона хоробра.

Marie a de la patience.

Марія терпляча.Вживання означеного артикля
Означений артикль вживається перед іменниками, що піддаються або не піддаються лічбі, та вказує, що іменник, перед яким від стоїть, виражає:


 1. загальне поняття (поняття, взяте в повному обсязі):

Перед іменниками, що можна перелічити:

Le cheval est un animal domestique.Кінь – свійська тварина.Les arbres fleurissent au printemps.Дерева розквітають навесні.


Il aime les fleurs.


Він любить квіти.


Перед іменниками, що не піддаються лічбі:

Cet enfant aime le lait.


Ця дитина любить молоко.


Le sucre est un produit précieux.


Цукор – цінний продукт.

La patience est une bonne qualité.


Терпіння – хороша риса. 1. визначений, відомий предмет:

а) який згадувався раніше:


Un homme est entré dans la chambre.

До кімнати увійшов чоловік.

L'homme s'est adressé au secrétaire.

Цей чоловік звернувся до секретаря.

б) знайомий, звичний у данній ситуації:Il s’approche de l’école.

Він підходить до школи (до тієї, в якій він навчається).

Il dit: «Fermez la porte!»

Він говорить: «Зачиніть двері!» (двері визначеного класу).в) який має при собі уточнюючий іменник з прикметником або підрядне означальне речення:

C'est la serviette de l'instituteur.

Це портфель учителя.

C’est la revue dont je vous ai parlé.

Це журнал, про який я вам говорив.г) єдиний в своєму роді:

Le soleil éclaire la terre.

Сонце освітлює землю.


Випадки невживання артикля
Артикль не вживається:

1) якщо перед іменником стоять інші детерминативи або кількісні числівники:

Notre mère

наша мати

cette chambre

ця кімната

deux pommes

два яблука2) перед власними назвами, назвами міст:

Serge viendra chez nous ce soir.

Серж прийде до нас сьогодні ввечері.

Ma famille habite à Paris.

Моя родина живе в Парижі.3) перед назвами месяців, днів тижня і перед словами midi и minuit:

Janvier est le mois le plus froid de l'année.

Січень – найхолодніший місяць року.

Nous reviendrons lundi.

Ми повернемося в понеділок.

Il s’est couché à minuit.

Він ліг спати опівночі.4) перед іменниками, що є в реченні:

а) іменною частиною присудку, що означає професію, національність, назву жителя міста:

Je suis secrétaire.

Я секретар.

Il est anglais.

Він англієць.

Mes amis sont Parisiens.

Мої друзі парижани.Примітка. Якщо іменник в ролі іменної (складової) частини присудка має прикметник, тоді вживається неозначений артикль:

Marie est une bonne secrétaire.

Марія гарна секретарка.б) зверненням:
Enfants, écoutez attentivement!

Діти, уважно слухайте!

5) у багатьох сталих виразах:a) дієслівних (з дієсловами avoir, faire, prendre):

avoir faim, avoir soif, avoir peur, avoir besoin de, faire peur, faire plaisir, prendre froid, prendre connaissance, prendre part àб) прислівникових:
à peine, de bonne heure


6) на вивісках, плакатах, в об’явах, назвах:

Défense de fumer!

Maison à vendre.
Заміна неозначеного та партитивного артиклів прийменником de 1. Неозначений та партитивний артиклі замінюються прийменником de перед прямим додатком після дієслів у заперечній формі.Стверджувальна форма

Заперечна формаJ'ai une montre.

Je n’ai pas de montre.

Il a acheté des pommes.

Il n’a pas acheté de pommes.

Elle a pris du thé.

Elle n’a pas pris de thé.

Il fait du bruit.

Il ne fait pas de bruit.Примітка. Означений артикль у заперечних реченнях залишається.J'aime la viande.

Je n'aime pas la viande.

J’ai le livre que vous demandez.

Je n’ai pas le livre que vous demandez.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка