Уроку методи й прийоми домашнє завданняСкачати 314.33 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір314.33 Kb.
ТипУрок


ТЕМА УРОКУ

ДАТА

МЕТА УРОКУ

ТИП
УРОКУ


МЕТОДИ Й ПРИЙОМИ

ДОМАШНЄ
ЗАВДАННЯ

НАГОЛОС. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ
62-63

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично). Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження.
Поглибити знання учнів про наголос, його роль в усному мовленні; ознайомити з поняттями орфоепічна помилка, логічний наголос; навчати користуватися орфоепічним словником; удосконалювати вміння правильно наголошувати слова, відтворювати їх у фонетичній транскрипції; виробляти навички виразного читання художніх творів; розвивати культуру усного мовлення, пам'ять; стимулювати прагнення бути освіченою, ерудованою людиною;виховувати допитливість, любов до рідної мови та прагнення пізнавати її закони.

Уроки засвоєн-ня нового матеріалу

Дослідження,»Лінгвістичні сходинки», робота з орфографічним словником, самостійна робота, «Лінгвістична задача», кросвордний диктант, робота в парах, диференційоване завдання, поглиблення знань, зоровий диктант, «Лінгвістична задача»,»Проблемне запитання», «Міні-дослідження», виразне читання тексту.

1.Скласти й розіграти діалог «Розмова перед уроком», увівши слова виразний, запитання, дужки, лапки, усмішка, вимога, загадка.

2.Вибрати уривок з програмового твору української літератури. Поставити в ньому логічні наголоси. Підготуватися до виразного читання тексту.64-65

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [e],[и],[o] в коренях слів.
Поглибити знання учнів з орфографії, зокрема про орфограму й орфографічну помилку; ознайомити учнів з орфограмою «Ненаголошені [е], [и],[о] в коренях слів, що перевіряються наголосом»; формувати вміння правильно писати слова з ненаголошеними [е], [и], [о] в коренях слів, перевіряти правильність написаного за допомогою правил; розвивати орфографічну пильність, правописні навички, пам'ять, уміння обґрунтовувати вибір потрібної літери у слові; прищеплювати любов до природи, образного слова.

Уроки засвоєн-ня нового матеріалу

Дослідження-конструювання,дослідження-передбачення, гра «Лінгвістичний волейбол», «Розв’язання проблемної ситуації», кросвордний диктант, дослідження-зіставлення, робота з текстом, робота з таблицею.

Вивчити за підручником правила ст……

Зробити синтаксичний розбір третього речення тексту, опрацьованого на уроці. Записати у фонетичній транскрипції всі слова цього речення.66

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфографічний словник.
Поглибити знання учнів про написання ненаголошених голосних е, и в корені слова; ознайомити з орфограмою «Ненаголошені голосні е ,и що не перевіряються наголосом»;допомогти учням усвідомити, що грамотність людини взаємопов’язана з її розумовою, інтелектуальною діяльністю;формувати вміння працювати з орфографічним словником; розвивати правописні навички, асоціативне, логічне мислення, пам'ять ,допитливість; виховувати прагнення бути ерудованою, освіченою людиною, яка хоче і вміє здобувати інформацію з різноманітних джерел, переймається долею з землі, на якій живе.

Урок засвоєння нового матеріалу

«Логічний диктант»,робота зі словником, взаємоперевірка, кросворд ний диктант, самодиктант із завданням, робота з текстом, гра «Запитання - відповідь».

Дібрати 15 слів на певну тему з голосним е,и, що не перевіряються наголосом.

Скласти з деякими три речення.67-68


Уподібнення приголосних звуків. Вимова префіксів з-, с-, роз-, без-.
Поглибити вивчене про приголосні звуки; сформувати в учнів уявлення про уподібнення як фонетичне явище; ознайомити з основними умовами уподібнення приголосних за дзвінкістю-глухістю, твердістю-м’якістю, місцем і способом творення; навчати правильно вимовляти слова з префіксами з-, с- роз-, без-; виробляти вміння розпізнавати у словах явище уподібнення, правильно вимовляти приголосні звуки, що уподібнюються; розвивати вміння порівнювати, проводити паралелі між поняттями та явищами; виховувати почуття власної гідності, толерантність, здатність зрозуміти іншу людину, прийняти її такою, яка вона є.

Уроки засвоєн-ня нового матеріалу

Розподільна робота, дослідження, вправа «Орфографічна помилка», гра «Орфоепічна хвилинка», методична ремарка, робота з підручником, самостійна робота, «Клоуз-текст», «Лінгвістична задача», гра «Лінгвістичний волейбол», робота з текстом, робота в групах, вправа «Навчаючи учуся».

1.Вивчити теоретичний матеріал ст….

Навести по 3 слова – приклади на кожне з останніх 4 –х правил клоуз-тексту.

2.Написати розлогу відповідь на запитання «Що потрібно, аби не втратити своєї індивідуальності?».


69

Спрощення в групах приголосних.
Пояснити учням, у чому полягає особливість такого фонетичного процесу, як спрощення; формувати вміння розпізнавати явище спрощення у словах; довести необхідність засвоєння слів – винятків, у яких не відбувається спрощення; удосконалювати орфоепічні навички; виховувати прагнення самовдосконалюватися, зростати інтелектуально й духовно.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Дослідження-обгрунтування, дослідження-передбачення, дослідження –спостереження, дослідження-розпізнавання, робота з підручником, робота із словником, диктант із завданням.

1.Записати у фонетичній транскрипції слова шістнадцять, зап’ястний, пестливий.

2.Скласти речення зі словами доблесний,пристрасний, безкорисливий, улесливий.70-71


Уроки мовленнєвого розвитку №17-18. Докладний переказ тексту з елементами роздуму (усно й письмово).
Повторити та поглибити вивчене про особливості типів мовлення; удосконалювати вміння докладно переказувати (усно й письмово) почуті та прочитані тексти, в яких поєднано різні типи мовлення, зокрема розповідь і роздум; навчати бачити логічні взаємозв’язки між частинами тексту, складати його план, визначати тему й основну думку висловлення;розвивати пам'ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення; виховувати усвідомлення потреби додержання морально-етичних норм у стосунках із людьми, прагнення пізнати сенс життя, жити у злагоді з власною совістю.

Уроки мовленнєвого розвитку

Методична ремарка, робота в групах, вправа «Дослідження міні-текстів», дослідження-конструювання, складання логічного ланцюжка, колективне переказування, словникова робота, усне переказування, складання плану, письмова робота.

Написати невеликий твір « Рана від слова не загоюється»(за бажанням). Повторити вивчений матеріал.

72

Основні випадки чергування у-в, і-й. Аналіз переказу.
Указати на типові помилки в письмових переказах, у тому числі пов’язані з порушенням милозвучності, проаналізувати їх; допомогти учням зрозуміти, завдяки чому українська мова вважається однією з наймилозвучніших у світі; формувати вміння обґрунтовувати свій вибір; розвивати мовлення, фонематичний слух, увагу, пам'ять; виховувати любов і повагу до рідної мови.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Дослідження-спостереження, робота з підручником, самостійна робота, гра «Лінгвістична задача», творче завдання, вправа «Лексична хвилинка», вправа «Редагування тексту», індивідуальне завдання.

Підібрати невеликий текст і прослідкувати, чи дотримано правил милозвучності – чергування

у-в.


73-74

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [o] – [a], [e] – [i],[e] –[и]; [о], [е] з [i]; [e] – [o] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г],[к],[х] у коренях слів ; [г],[к],[х] – [ж],[ч],[ш] – [з],[ц],[с].

Ознайомити з основними випадками чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів; навчати розпізнавати явище чергування у словах; з’ясувати умови чергування; формувати навички правильного написання слів і пояснення орфограм; розвивати увагу до слова, уміння узагальнювати й систематизувати матеріал; зацікавити духовною спадщиною українців, зокрема прислів’ями і приказками, у яких сконцентровано народну мудрість.

Уроки засвоє-

ння нового

матеріалу


Дослідження-спостереження,робота з алгоритмом, гра «Лінгвістичний волейбол», коментоване письмо, індивідуальне творче завдання, робота біля дошки,робота з підручником, розподільна робота, творче завдання, робота в групах, вправа «Фразеологічна хвилинка», вправа «Граматична розминка»,диктант із завданням, робота з текстом, тести.

1.Скласти словниковий диктант за матеріалом уроку.

2. Написати твір «Мої домашні обов’язки», використавши дієслова підмітати, застилати, витирати, допомагати.75

Тренувальні вправи за вивченими темами з фонетики, орфографії, орфоепії.
Систематизувати й узагальнити вивчене з фонетики, орфоепії, орфографії; удосконалити вміння застосовувати здобуті знання на практиці; формувати навички грамотного письма, правильної вимови слів;розвивати пам'ять, мислення, дух суперництва; виховувати прагнення виконати завдання якнайкраще, бути лідером у чесному змаганні, почуття згуртованості.

Урок застосування знань, умінь і навичок

Усна відповідь на лінгвістичну тему,вправа «Орфоепічна хвилинка», вправа «Фонетичний диктант», творче завдання, робота в групах,вибіркова робота, гра «Лінгвістичний волейбол», міні-диктант.

Повторити вивчений матеріал,

вик. вправу….,76

Контрольна робота №6. Тестування. Фонетика. Орфоепія. Орфографія.
Перевірити рівень засвоєння учнями вивчених тем із розділу «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» та сформованості вмінь; удосконалювати вміння виконувати тестові завдання, здійснювати мовний розбір; розвивати логічне мислення, пам'ять, навички самостійної роботи; виховувати працьовитість, відповідальність.

Урок перевірки та обліку знань, набутих умінь і навичок

Методична ремарка, інструктаж, тестові завдання, консультація.

Повторити вивчений у початковій школі матеріал про вживання знака пом’якшення.

77

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака пом’якшення.
Поглибити вивчений матеріал про м’які і пом’якшені приголосні; ознайомити зі способами позначення м’якості приголосних на письмі; сприяти засвоєнню орфограми «Правила вживання знака м’якшення»; формувати вміння визначати у словах орфограми, обґрунтовувати вибір написання за допомогою правил; удосконалювати навички виразного читання, розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, усне й писемне мовлення; виховувати пошанне ставлення до національних символів.

Урок засвоєн- ня нового матеріалу

Створення проблемної ситуації, вправа з ключем, робота з підручником, дослідження – розпізнавання, гра «Орфографічна хвилинка», робота біля дошки, вибірковий диктант, вправа» « Ти-мені, я- тобі».

Вивчити правила вживання знака пом’якшення.

Виписати або скласти 5 речень з орфограмою «Знак пом’якшення» про інші національні символи.78

Сполучення ьо, йо. Правила вживання знака пом’якшення.
Повторити правила вживання знака м’якшення; пояснити правила вживання буквосполучень ЬО, ЙО; формувати вміння знаходити в словах орфограму «Сполучення ЬО, ЙО», пояснювати її за допомогою правил; удосконалювати орфографічні навички, вміння роботи з підручником; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне мислення, творчі здібності, пам'ять,прагнення допомогти людині захистити природу.

Урок засвоє-ння нових знань

Методична ремарка, пояснювальний диктант, розподільна робота, вибірковий диктант за варіантами, робота з підручником, гра «Ідентифікація слова», творча робота.

Вивчити правила ст…, закінчити творчу роботу.

79-

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
Поглибити знання про правила вживання апострофа; дослідити, коли у слові не ставиться апостроф; удосконалювати вміння правильно визначати у словах орфограму, пояснити написання слів; виробляти орфографічні й орфоепічні навички; розвивати логічне мислення, орфографічну пильність,культуру усного й писемного мовлення, зорову пам'ять; виховувати уважність до рідного слова, любов до природи.

Урок засвоє-ння нового матеріалу

Вправа «Вибірковий акродиктант», дослідження –зіставлення, дослідження-передбачення, гра «Лінгвістична задача», вправа « Логічний диктант», м ікродиктант «Ерудит».

Вивчити теоретичний матеріал підручник ст…, вик. впр….

80

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
Повторити правила вживання апострофа; удосконалювати вміння правильно визначати у словах орфограму, пояснювати написання слів; виробляти орфоепічній орфографічні навички; збагачувати лексикон учнів; розвивати логічне мислення, орфографічну пильність, культуру усного й писемного мовлення, зорову пам'ять; зацікавлювати зразками народного українського мистецтва; стимулювати прагнення творити красу, прищеплювати любов до прекрасного.

Урок застосування знань, умінь і навичок

Вибірковий диктант, робота в парах, словникова робота, опрацювання тексту, самостійна робота у групах.

Написати творчу роботу на одну з тем :

« Мій вихідний день», « Що я вмію виготовити своїми руками?», використати слова з апострофом.81-82

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
Забезпечити засвоєння учнями поняття про подовження як фонетичне явище й умови подвоєння приголосних на межі морфем;ознайомити з умовами, у яких подвоюються приголосні; формувати вміння правильно писати слова з орфограмою «Подвоєні приголосні»; розвивати пам'ять, увагу, мовне чуття; зацікавити культурною спадщиною українського народу; стимулювати пізнавальну діяльність.

Уроки засвоєн-ня нових знань

Дослідження, робота з алгоритмом, робота в групах, робота з підручником, вправа «Граматична розминка», робота з текстом, гра «Граматична хвилинка», вибірковий міні-переказ, вправа «Дубль-диктант», розподільний диктант, робота в парах, коментований диктант.

1.Вивчити правила ст…., вик вправу ….

2. Запам’ятати написання слів священний, священик, ввічливий, буквений, довгожданий.83

Урок мовленнєвого розвитку №19. Замітка в газету ( зі шкільного життя) інформаційного характеру.
Поглибити вивчене про розповідь як тип мовлення; ознайомити з особливостями жанру замітки інформаційного характеру; формувати вміння писати висловлення у формі замітки, добирати заголовок до написаного; розвивати усне й писемне мовлення учнів; сприяти формуванню активної життєвої позиції; виховувати почуття згуртованості, товариськість.

Урок мовленнєвого розвитку

Бесіда, словникова робота, методична ремарка, інформаційний огляд, читання й аналіз тексту, робота з пам’яткою, вправа «Коло ідей», творча робота.

Зредагувати написане. Переписати замітку в зошит.

84

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов ( слова іншомовного походження): правопис знака пом’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів.
Забезпечити засвоєння учнями поняття про основні ознаки іншомовних слів; ознайомити з орфограмами у словах іншомовного походження; формувати правописні вміння, вміння працювати зі словником іншомовних слів; розвивати логічне мислення, мовлення, уміння працювати за аналогією; збагачувати лексикон; виховувати увагу до слова, прагнення бути цікавою, ерудованою людиною, патріотом своєї країни.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Прийом «Уведення в тему», аналіз слова, гра «Лінгвістична руханка», робота зі словником, вправа «Синонімічна хвилинка», гра «Ерудит», робота з підручником, дослідження,індивіду-альні завдання, робота з текстом, тести.

Вивчити матеріал підручника ст…

Скласти речення зі словами бароко, лібрето,брут-то, панно, Голландія.85

Написання літер и, і у словах іншомовного походження.
Поглибити знання учнів про написання слів іншомовного походження; ознайомити з орфограмою «Літери И, І у словах іншомовного походження;, формувати вміння правильно вимовляти й писати слова іншомовного походження, в яких є літери И, І, знаходити й виправляти помилки в цих словах; збагачувати лексикон учнів; розвивати асоціативне, образне мислення, логіку, пам'ять; домогтися усвідомлення істини, що здоров’я людини - найбільший скарб, запорука реалізації її можливостей.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Дослідження, вправа

«Пошук», бесіда, робота з текстом, вправа « Графічний диктант для ерудитів», індивідуальні завдання, творча робота, міні-іспит.Підготуватися до контрольної роботи. Повторити вивчений матеріал.

86

Контрольний диктант. Навчальне читання мовчки.
Перевірити рівень засвоєння мовних знань і сформованості правописних умінь, зокрема орфографічних; удосконалювати навички застосовувати теоретичні знання на практиці; формувати вміння самостійно працювати з текстами, що містять наукову термінологію; збагачувати лексикон учнів, сприяти розвиткові ерудиції; розвивати навички самостійної роботи, увагу, пам'ять, логічне мислення; виховувати допитливість, стимулювати прагнення дізнаватися щось нове, підвищувати культуру спілкування.

Урок перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок

Методична ремарка, диктант, тести, консультація.

Повторити назви розділів науки про мову.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
87

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним словником.
Ознайомити учнів з метою та завданнями розділу науки про мову - лексикології; сформувати поняття про лексичне значення слова, багатозначні та однозначні слова; показати, як побудовано тлумачний словник, навчати знаходити потрібне слово в ньому; працювати над збагаченням словникового запасу учнів, прищеплювати любов до рідної мови.

Урок засвоєн—ня нового матеріалу

Розв’язання проблемної ситуації, словникова робота, гра «Кросвордний акродиктант», робота з тлумачним словником, дослідження, робота з текстом.

З’ясувати лексичне значення слів зненацька, осоння, кмітливий, квапитися, дошкуляти,

левада. Увести їх у речення.

88

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.
Поглибити вивчене про багатозначні слова, зокрема про пряме й переносне значення слів; показати на прикладі цих лексичних одиниць багато виражальних можливостей української мови; ознайомити з поняттям «лексична помилка»; розвивати вміння відрізняти помилкове вживання слова від правильного, редагувати речення з лексичними помилками, працювати над запобіганням їм; формувати вміння визначати за тлумачним словником пряме й переносне значення слова;сприяти усвідомленню того, наскільки багатою і красивою є українська мова, стимулювати потребу працювати над удосконаленням власного мовлення.

Урок завоєн-

ня нового матеріалуДослідження, робота з текстом, робота з книгою, гра «Розподільний акродиктант», робота з таблицею, робота зі словником, вправа «Редактор», робота в групах, узаємоопитування.

Виписати з підручника укр. літ. текст із словами у переносному значенні, усно пояснити їх роль у реченні.

89

Урок мовленнєвого розвитку №20. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.
Поглибити знання учнів про види описів та їх роль і місце у художньому творі; ознайомити з особливістю опису предмета; формувати вміння переказувати текст, що містить опис, складати план такого тексту; розвивати пам'ять, писемне мовлення, навички самостійної роботи, уяву; виховувати любов до рідного слова, усвідомлення його багатства і краси; стимулювати прагнення більше читати, щоб осягнути безмежні можливості рідної мови.

Урок мовлен- нєвого розвитку

Бесіда, дослідження, аудіювання, робота з текстом, словникова робота, складання плану, усний переказ, творча самостійна робота.

Закінчити роботу над переказом.

90

Загальновживані

(нейтральні) і стилістично забарвлені слова.


Ознайомити учнів із такими лексичними пластами, як загальновживані і стилістично забарвлені слова; формувати вміння визначати належність слів до кожної з категорій , доречно вживати їх у мовленні; виробити потребу стежити за власним мовленням, удосконалювати і збагачувати його; виховувати оптимістичне світосприйняття і прищеплювати почуття гумору, любов до рідного слова.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Вправа «Термінологічна хвилинка», дослідження, робота з підручником, індивідуальні завдання, робота з ключем, диктант із завданням, робота з текстом, вправа «Продовж речення»

Повторити матеріал ст….

Вик. впр….91

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.
Забезпечити засвоєння учнями поняття про групи слів за значенням; показати роль синонімів у мовленні; ознайомити зі словником синонімів і навчити користуватися ним; формувати вміння доцільно використовувати синоніми як засоби зв’язку слів у словосполученні й реченні та з метою уникнення невиправданого повтору слів; розвивати образне й логічне мислення, творчі здібності; зацікавити українською художньою літературою.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Вправа «Лексична розминка», робота з підручником, робота з текстом, дослідження, робота зі словником, вправа «Стилістичний експеримент», робота в групах.

1.Вивчити теоретичний матеріал ст…

Вик. впр…..

2.Підготувати повідомлення про К.Білокур.


92

Урок мовленнєвого мовлення №21. Усний твір – опис предмета за картиною.
Поглибити знання учнів про опис як тип мовлення; сформувати поняття про жанри живопису; увести в учнівський лексикон відповідні терміни; зацікавити учнів творчістю К.Білокур; навчати описувати зображене на картині; удосконалювати усне мовлення, спостережливість, уяву; прищеплювати естетичні смаки, виховувати повагу до хліба, людей праці.

Урок мовлен-нєвого розвитку

Бесіда, тестове завдання, вправа «Міні-вернісаж» словникова робота, бесіда за картиною, складання плану, гра «Синонімічна хвилинка», самостійна робота, усний опис, робота в групах, колективна робота, узаємоаналіз.

На вибір: 1.Описати усно або письмово один із предметів, зображених на картині «Сніданок».

2.Висловити враження про картину (усно), поєднавши у творі розповідь, опис і роздум.93

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.
Поглибити вивчене про антоніми, показати їхню роль у мовленні; навчати добирати антоніми до слів, доречно вживати їх; формувати вміння користуватися словником антонімів; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчі здібності; виховувати почуття згуртованості, виробляти оптимістичне світосприйняття, прагнення жити мирно і дружно.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Дослідження-спостереження, дослідження-реконструкція, вправа «Антонімічна мозаїка», робота зі словником, «Антонімічна фізкульхвилинка», робота з текстом, творча робота.

Записати 6 прислів’їв або приказок, у яких є антоніми. Укажіть, до яких частин мови вони належать.

94

Групи слів за значенням. Омоніми.
Поглибити вивчене про групи слів за значенням; сформувати поняття про неповні омоніми; ознайомити з роллю омонімів у мовленні; виробляти вміння розрізняти омоніми й багатозначні слова, доречно вживати їх; працювати над збагаченням словникового запасу учнів; розвивати творі здібності, фантазію, уяву; стимулювати зацікавлення рідною мовою, прагнення дізнатися нове; виховувати згуртованість і комунікабельність.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Дослідження, самостійна робота, робота з тлумачним словником, вправа «Хвилинка поезії», конкурс, «Гумористична хвилинка», інтерактивна вправа «Займи позицію».

Виконати вправу…..

Або написати казку «Пригоди омонімів у країні Лексикології».95-96

Уроки мовленнєвого розвитку №22-23. Контрольний переказ тексту.
Зясувати рівень сформованості основних текстотвірних умінь, мовних знань і набутих на їхній основі орфографічних і пунктуаційних навичок; розвивати логічне мислення, писемне мовлення, пам'ять, увагу; удосконалювати навички застосування теоретичних знань на практиці, навички самостійної роботи; виховувати чесність, відповідальність за свої вчинки, стимулювати прагнення приносити людям користь.

Уроки перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок.

Словникова робота, самостійна робота, колективна робота, творча робота, консультація.

Повторити вивчений матеріал про групи слів за значенням.

97

Використання слів відповідно до значення їх. Лексичний розбір слова. Аналіз переказів.
Поглибити знання учнів про слово, його значення; формувати вміння робити лексичний аналіз слова; удосконалювати вміння визначати належність слів до певної лексичної категорії, оцінювати їхню роль у тексті, користуватися словниками, редагувати тексти з лексичними помилками;розвивати мовлення, пам'ять, чуття слова; прищеплювати любов до рідної мови, формувати естетичні смаки, зацікавити народною творчістю та художньою літературою.

Урок застосування знань, умінь і навичок

Індивідуальна робота, самостійна робота з таблицею, робота з текстом, самоаналіз, лексична робота, вправа «Редагування», робота в парах, лексичний аналіз слова, робота з алгоритмом, творча робота.

Повторити вивчений матеріал,

вик. впр…98

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.
Забезпечити засвоєння учнями про етимологію як науку про походження слів; ознайомити з принципом побудови та призначення етимологічного словника; спонукати учнів до активної пошукової діяльності; збагачувати словниковий запас; формувати вміння працювати з етимологічним словником; удосконалювати навички виразного читання текстів, самостійної роботи, вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, висловлювати аргументовані судження; розвивати пам'ять, логічне мислення, аналітичні здібності; виховувати допитливість, любов до рідної мови, прагнення більше дізнатися про своє походження.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Робота з текстом, бесіда за текстом, дослідження, робота зі словником, творча хвилинка.

На вибір:

1.Дослідити походження свого прізвища.2.Дізнатися етимологію і значення слів генеалогія, герб, скласти речення з цими словами.

99

Контрольна робота №7. Тестування. Лексикологія.
Перевірити рівень засвоєння учнями вивчених тем із лексикології та етимології, уміння застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема використовувати в писемному мовленні вивчені групи слів та словосполучень; удосконалювати вміння розпізнавати мовні одиниці та явища; виховувати старанність, відповідальність, прагнення якнайкраще виконати роботу.

Урок перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок

Методична ремарка, тести.

Повторити вивчений матеріал про частини мови.
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ.
100

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей). Спільнокореневі слова і форми слова.
Поглибити учнівські знання про будову слова та словозміну; навчати розрізняти спільнокореневі слова й форми того самого слова; удосконалювати вміння добирати до слів спільнокореневі, виділяти у словах основу й закінчення, членувати основу на значущі частини; працювати над запобіганням лексичним помилкам, пов’язаним із невиправданим уживанням спільнокореневих слів; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати патріотичні почуття, усвідомлення того, що любов до Батьківщини починається з любові до рідної домівки.

Урок засвоєн-ня нового матеріалу

Бліц - опитування, дослідження на основі порівняння, творче списування, вибіркова робота, дослідження – аналіз, робота з текстом, вправа «Продовж речення».

Розібрати за будовою виділені в тексті слова, визначити, якими частинами мови вони є.

101

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей). Спільнокореневі слова і форми слова. Контрольне читання мовчки.
Поглибити учнівські знання про значущі частини слова та форми слова; удосконалювати вміння виконувати морфемний розбір слів, самостійно працювати з текстом, виконувати тестові завдання; збагачувати лексикон учнів; розвивати ерудицію, логічне мислення, пам'ять, увагу; зацікавити історією України, викликати захоплення героїзмом великих українців, зокрема постаттю Петра Калнишевського.

Урок застосува-ння знань, умінь і навичок

Бліц-опитування, робота з підручником, дослідження, гра «Четверте зайве», читання мовчки, тести.

Виписати з підручника історії або іншого джерела невеликий текст про відомого українця. Зробити розбір за будовою п’яти слів на вибір.

102

Незмінні і змінні слова.
Поглибити учнівські знання про частини слова; показати відмінність між змінними й незмінними словами; удосконалювати вміння виконувати морфемний аналіз; зокрема незмінних; розвивати спостережливість, увагу, ерудицію.

Урок застосування знань, умінь і навичок

Гра «Лінгвістична задача», дослідження, вибіркова робота, гра «Мовний ланцюжок», творча робота, творча робота.

Вивчити теоретичний матеріал ст…

Зробити розбір за будовою слів обводити, кругозір, білуватий, зненавидіти, багатоденний, цілюща, перехід, зненацька.103-104

Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів з-, (зі-, с-).
Поглибити учнівські знання префіксів з- (зі-, с-);ознайомити учнів із правилами написання слів із префіксами з-(зі-, с-); розвивати пам'ять, логічне та образне мислення, усне та писемне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; удосконалювати навички самостійної роботи; виховувати працьовитість, прагнення якісно виконувати поставлене завдання.

Уроки застосування знань, умінь і навичок

Індивідуальні завдання, методична ремарка, дослідження, практична робота, робота з підручником, робота біля дошки,вправа «Диктант-вікторина», кросворд ний диктант, творча робота, словниковий диктант із завданням, вправа «Фразеологічна хвилинка», вправа «Редактор», вільний диктант.

1.Виконати вправу ……

2.Виписати 5 прислів’їв спільної тематики, де є префікси з-(зі-,с-), розібрати 2 на вибір за будовою.

105-106

Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів роз-, без-.
Поглибити вивчений матеріал про вимову й написання префіксів роз-, без-; формувати вміння правильно писати слова з префіксами, доречно вживати їх у мовленні, розмежовувати префікси і прийменники,обґрунтовувати написане;удосконалювати вміння виконувати розбір слів за будово,визначати стильові особливості текстів,вимовляти слова відповідно до правил орфоепії; розвивати творчі здібності, діалогічне й монологічне мовлення, мислення, увагу, ерудицію; прищеплювати любов до природи, а також почуття гумору, формувати оптимістичне світосприйняття.

Уроки застосува-ння знань, умінь і навичок

Індивідуальні завдання, вправа «Орфоепічна хвилинка», вправа «Орфографічна хвилинка», гра «Граматична хвилинка», робота біля дошки, дослідження, диктант із завданням, творча робота, дослідження, самостійна робота, гра «Фізкульхвилинка із завданням», вправа «Етимологічна хвилинка», робота в групах.

1.Вик. впр….

Або виписати з підручника української літератури 6 речень, у яких є слова з префіксами роз-, без-. 2.Написати міні-твір «Якось на перерві», використавши в ньому слова з префіксами.107

Урок мовленнєвого розвитку №24. Усний твір-оповідання про випадок із життя.
Нагадати учням особливості оповідання як літературного жанру, з яких елементів будується сюжет; навчати складати усний твір-оповідання на основі пережитого чи побаченого; розвивати творчі здібності, усне мовлення, уміння логічно будувати і структурувати текст; сприяти вихованню здатності критично оцінювати власні вчинки, помічати красу у вчинках інших людей, прагнення самовдосконалюватися, духовно зростати.

Урок мовленнєвого розвитку

Робота з текстом, виразне переказування, самостійна робота, методична ремарка.

Підготувати усний твір-оповідання про випадок із життя.

108

Урок мовленнєвого розвитку №25. Письмовий твір-розповідь (або роздум) у художньому стилі на основі власного досвіду.
Навчати школярів будувати висловлення в художньому стилі відповідно до обраного типу мовлення; удосконалювати текстотвірні вміння й навички; розвивати писемне мовлення, творчі здібності, логічне мислення; виховувати оптимізм, прагнення жити змістовно, приносити користь людям.

Урок мовленнєвого розвитку

Методична ремарка, мотивація навчального етапу, дослідження, колективна робота, написання творчої роботи, індивідуальні консультації .

Закінчити роботу над твором. Повторити написання префіксів.

109-110

Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-.
Поглибити вивчений матеріал про будову слова, вимову й написання префіксів; ознайомити з орфограмою « Написання префіксів пре-, при-, прі-; удосконалювати навички грамотного письма, уміння зіставляти, робити висновки; розвивати логічне й асоціативне мислення, увагу, мовлення.

Уроки засвоєн-ня нового матеріалу

Застосування набутих знань, умінь і навичокДослідження, інтерактивна гра «Займи позицію», лінгвістична гра «Комплімент», розв’язання проблемної ситуації, робота з підручником, розподільний акродиктант,робота біля дошки, диктант із завданням, логічний диктант, робота з тлумачним словником, робота з текстом, вправа « Четверте зайве».

1.Вивчити правила ст…

2.Виконати тестові завдання ст….111

Контрольна робота №8. Тестування. Будова слова. Орфографія.
Перевірити рівень засвоєння учнями розділу « Будова слова» і сформованості відповідних орфографічних навичок; удосконалювати вміння виконувати морфемний аналіз із вивченими орфограмами, редагувати написане; розвивати увагу, мислення; виховувати старанність, відповідальність, прагнення якнайкраще виконати роботу.

Урок перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок

Інструктаж,тести.

Повторити тему «Словосполучення».
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ НАПРИКІНЦІ РОКУ
112-113

Повторення синтаксису і пунктуації.
Повторити вивчений матеріал із розділів «Синтаксис» і «Пунктуація»; удосконалювати вміння правильно інтонувати різні за метою висловлювання та будовою речення, використовувати їх у мовленні, ставити розділові знаки в реченнях, пояснювати пунктограми, аналізувати написане та створювати власне висловлення; розвивати усне і писемне мовлення, пунктуаційну пильність; стимулювати потяг до знань, підвести учнів до усвідомлення необхідності їх для становлення особистості.

Уроки повторення вивчено-го

Термінологічна розминка, робота в парах, дослідження, робота з текстом, методична ремарка, рефлексія,»Лексична хвилинка», тести, робота з текстом, створення власного висловлення.

1.Виконати синтаксичний розбір двох речень впр…..

2.Виписати з цих речень два будь-яких словосполу-чення і розібрати їх.Повторити відомості з лексикології.

.114-115

Уроки мовленнєвого розвитку №26-27. Контрольний твір.
Перевірити рівень сформованості загальних текстотвірних умінь і набутих на основі мовних знань граматичних, орфографічних і пунктуаційних навичок; розвивати творчі здібності, логіку, пам'ять, уяву, писемне мовлення; удосконалювати вміння застосовувати набуті знання на практиці, навички самостійної роботи; домогтися усвідомлення учнями потреби додержувати морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників; виховувати почуття гордості за свій навчальний заклад, країну, історію й культуру України.

Уроки перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок

Анотація творчих тем, інструктаж, написання творчих робіт.

Повторити вивчений матеріал про види помилок у творчих роботах.

116

Урок мовленнєвого розвитку №28. Аналіз контрольного твору. Робота над виправленням помилок і вдосконаленням написаного.
Проаналізувати творчі роботи учнів, указати на успіхи та недоліки в них; допомогти учням усвідомити причини помилок, працювати над запобіганням подальшому повторенню подібних огріхів; удосконалювати вміння працювати над виправленням помилок у тексті, навички редагування, усне й писемне мовлення; розвивати спостережливість, увагу, творчі здібності; виховувати самостійність, уміння критично оцінювати себе, результати своєї роботи, об’єктивне ставлення до інших, почуття згуртованості; формувати товариські стосунки.

Урок мовленнєвого розвитку

Методична ремарка, гра « Сумні смішинки», робота над помилками, робота в групах, самооцінка діяльності.

Індивідуальні завдання.

117-118

Повторення вивченого з лексикології.
Повторити вивчене про лексичне значення слова, однозначні й багатозначні слова, групи слів за значенням; удосконалювати навички добирати до слів синоніми, антоніми, доречно використовувати вивчені групи слів, працювати з тлумачним словником і словником синонімів; розвивати усне й писемне мовлення, образне мислення, уяву та фантазію; зацікавити культурою і традиціями українського народу, зокрема його символікою; прищеплювати любов до рідної землі, праці, розвивати почуття прекрасного; домогтися усвідомлення учнями тісного зв’язку людини із землею своїх предків, нашою Батьківщино.

Уроки повторення вивчено-го

Асоціювання, складання міні-опису, вправа «Синонімічна хвилинка», робота із тлумачним словником, творча робота, вправа

«Продовж речення», робота з текстом, робота в групах, дослідження –конструювання, рефлексія.На вибір:

1.Придумати 6 завдань до тексту про лелеку.

2.Написати твір у художньому стилі про жайворонка або соловейка.

3.виконати лексичний розбір двох слів зі свого тексту.119

Будова слова й орфографія.
Повторити вивчені відомості про будову слова, перевірити рівень сформованості вмінь класифікувати й систематизувати матеріал, узагальнювати поняття й закономірності; удосконалювати вміння виконувати розбір слова за будовою; розвивати орфографічну пильність, уміння працювати з текстом, пам'ять, мовлення; виховувати любов до природи рідного краю, оптимізм; стимулювати прагнення здобути глибокі й міцні знання.

Урок повторення вивчено-го

Робота з текстом, само -диктант, тестове завдання, творче списування.

На вибір:

1.Скласти завдання і запитання для однокласників на основі тексту «Дощ у степу».

2.Написати твір

«Дощ у селі».

3.Зробити розбір за будовою 5 слів на вибір.


120

Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія.
Повторити основні відомості з розділу «Фонетика.Графіка.Орфоепія.Орфо-графія»; перевірити учнівські вміння встановлювати відповідність між буквами і звуками, записувати слова фонетичною транскрипцією, виконувати фонетичний розбір сова; удосконалювати мовлення, правописні навички; розвивати логічне мислення, пам'ять, ерудицію, самостійність; стимулювати прагнення творчо працювати, розвиватися як креативна особистість.

Урок повторення вивчено-го

Кросворд навпаки, вправа «Інтерв’ю», робота з міні-текстами, дослідження, словниковий диктант, вправ « Німий диктант», гра «Анаграма», творча робота.

Закінчити роботу над твором.

Придумати 2-3 завдання до теми «Фонетика.Графіка.Орфоепія.Орфографія».121

Підсумкова контрольна робота за рік.
Перевірити рівень знань учнів, а також рівень сформованості їхніх умінь і практичних навичок за рік; удосконалювати вміння встановлювати зв’язки між мовними явищами, наводити приклади , які підтверджували б знання теорії; розвивати писемне мовлення, логічне мислення, творчі здібності, увагу, пам'ять; виховувати почуття впевненості в собі, своїх можливостях, життєвий оптимізм.

Урок перевірки та обліку здобути знань, набутих умінь і навичок

Інструктаж, тести.

Продумати запитання, які стосуються контрольної роботи.

122

Підсумково - узагальнювальний урок.
Повторити, узагальнити й систематизувати матеріал з усіх розділів мовознавства, вивчений протягом року; перевірити рівень сформованості навчальних компетентностей п’ятикласників ; удосконалювати вміння виконувати різноманітні види мовного розбору; розвивати словниковий запас учнів, пам'ять, логічне мислення; підвести до усвідомлення того, що ґрунтовні знання, розум і мудрість потрібні кожній людині в сучасному світі.

Урок систематизації й узагальнення знань

Бесіда, «Іігровий калейдоскоп».

Придумати завдання з української мови на літні канікули своєму сусіду по парті. Протягом канікул виконати це завдання.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка