Урок 1 04. 09 Учень (учениця): Знаннєва складоваСкачати 263.2 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір263.2 Kb.
ТипУрок

7 клас

(88 год.; 2,5 год на тиждень)

дата

Очікувані результати

З м і с т………………………………………………………

Тема 1

Урок 1


04.09

Учень (учениця): Знаннєва складова:

знає та розуміє поняття літературна мова, літературна норма;знає норми орфоепічні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні.

Діяльнісна складова: спостерігає за мовленням людей, помічає порушення літературної норми; розрізняє поняття літературна мова й діалекти, просторіччя, жаргон;редагує речення й тексти, що містять порушення літературних норм; користується лінгвістичними словниками з метою вдосконалення власного мовлення;

Ціннісна складова: ставиться до української мови як до найвищої цінності; сприймає дотримання норм української літературної мови як підтвердження духовного становлення й культурного рівня особистості;

критично ставиться до власного мовлення, прагне додержувати норм літературної мови.

Вступ.

Літературна норма української мови.


Коментування висловів відомих людей про українську літературну мову, дотримання її норм як ознаки й обов’язку культурної людини.

Редагування речень, у яких порушено літературні норми української мови.

Ознайомлення з українським лінгвістичним інтернет-порталом «Словники України онлайн».

Колективне укладання переліку цікавих школярам українськомовних сайтів.
2

06.09
Відомості про мовлення.

Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).

Визначення теми, основної думки тексту. Складання простого плану (визначення мікротем) тексту публіцистичного стилю. Добирання варіантів заголовка.


3

11.09
Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль.

Аудіювання тексту публіцистичного стилю. Обґрунтування вибору стилю для розкриття в тексті суспільно важливої теми.

Складання плану тексту публіцистичного стилю на тему «Духовні цінності нашого народу» («Внесок українців у світову культуру»).


4

13.09
Обов’язкові види роботи.

Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом).5

18.09
Р.М №4 Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

6

7
8

20.09

25.09
27.09

Учень (учениця): Знаннєва складова: знає правила вживання розділових знаків у вивчених синтаксичних конструкціях;

знає та називає вивчені самостійні та службові частини мови, наводить приклади їх; пояснює написання слів різних частин мови та вживання розділових знаків у вивчених конструкціях правилами.

Діяльнісна складова: розставляє правильно розділові знаки в простих ускладнених, а також у складних реченнях відповідно до вивчених правил; знаходить у реченнях вивчені частини мови; визначає належність слова до певної частини мови, визначає її граматичні ознаки; визначає у словах орфограми, обґрунтовує написання слів відповідними правилами; виправляє допущені помилки; мислить критично, формулює тезу, добирає аргументи на її підтвердження або спростування, самостійно робить висновки;

Ціннісна складова: робить обміркований вибір цінностей, з повагою ставиться до символів народу; має свій погляд на дискутовану проблему; дискутує, аргументуючи свої думки; порівнює свої погляди з поглядами й оцінками інших; ставиться до здоров’я як загальнолюдської цінності (ЗБ); виявляє здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя (НЛ-1); цінує гармонійну єдність людини з природою, усвідомлює необхідність дбайливого ставлення, збереження й відновлення природного середовища (НЛ-1); усвідомлює важливість грамотного письма як однієї з ознак культурної особистості; критично ставиться до власного мовлення; робить висновки про необхідність мовної освіти та самоосвіти.

Повторення та узагальнення вивченого.

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

Складання висловлення про красу осінньої пори (пейзажної замальовки) за фотоілюстрацією з використанням однорідних членів речення.

Складання й розігрування діалогу, який доповнює прослуханий або прочитаний текст про рослину — символ України (калину, вербу, тополю та ін.), з використанням реплік-речень зі звертаннями та вставними словами.

Складання байки (прозою) у формі діалогу між двома птахами — перелітним і таким, що залишається зимувати в Україні (з використанням інформації про птахів, зібраної в мережі Інтернет, та з вживанням у репліках діалогу складних речень, частини яких поєднано сполучниками (тому що, щоб, але, для того щоб).

Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам (із використанням реплік-речень зі звертаннями та вставними словами).

Створення й розігрування діалогів дискусійного характеру (орієнтовна тема: «Чи можуть електронні носії інформації (планшети, айпади, айфони) повністю витіснити друковану книжку?».

Вивчені частини мови, правопис їх.Обов’язкові види роботи.

Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.


Аналіз письмового переказу.

Написання есе (орієнтовні теми: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!») в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами.
9

02.10
Тренувальні вправи.

10

04.10
Написанні есе.

Тема 2

11


12

13
14


15

16


17
18

19

2021

22

23


09.10

11.10

18.10
23.10


23.10

06.11

08.11
13.11

15.11


20.11

22.11


27.11

29.11


Учень (учениця):

Знаннєва складова: знає значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; розуміє роль дієслів у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення; знає й пояснює способи творення видових пар та часових і способових форм дієслів.

Діяльнісна складова

знаходить дієслова в реченні; визначає граматичні ознаки їх, належність до певної дієвідміни;

використовує правильно форми дієслів у мовленні; правильно вимовляє дієслова й пише, обґрунтовуючи правопис відповідними правилами;

конструює речення з дієсловами в усіх часових й особових формах, зокрема вжитих у переносному значенні; редагує тексти, замінюючи повторювані дієслова синонімами.

Ціннісна складова

ставиться до здоров’я як до загальнолюдської цінності

(НЛ-3); цінує бережне ставлення до довкілля, до власного здоров’я (НЛ-3); схвалює дотримання здорового способу життя (НЛ-3).Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення). Читання мовчки тексту, визначення вжитих у ньому дієслів, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.
Доконаний і недоконаний види дієслова. Читання й аналіз тексту інструкції з використання побутового приладу, яка містить дієслова в неозначеній формі.
Тренувальні вправи. Контрольне читання мовчки.

Тренувальні вправи. Контрольна робота №1 Тест. Повторення та узагальнення вивченого.

Аналіз контрольної роботи.

Часи дієслів. Теперішній час

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
Майбутній час.

Складання тексту для руханки (гасла спортивної команди, девізу команди, що братиме участь у присвяченому певній суспільній події флешмобі) з використанням різних особових форм дієслів.

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.
Дієслова I І II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів.

Тренувальні вправи.


Обов’язкові види роботи.

Стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій.


Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій.

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).24

04.12
Творення дієслів умовного способу


Знак м’якшення у дієсловах наказового способу.

Складання й розігрування діалогів, які містять прохання про допомогу й висловлення порад щодо проблемної життєвої ситуації (з використанням дієслів наказового та умовного способів).25

06.12
Р.М №8 Аналіз контрольного переказу.

Тема 3

26

11.12

Безособові дієслова.


27

13.12
Способи творення дієслів. Не з дієсловами (повторення). Правопис -ться, -шся в дієсловах (повторення).

28

18.12
Повторення теми “Дієслово”. Підготовка до контрольної роботи.

29

20.12
Контрольна робота. Тест. Дієслово.

30

25.12
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми.

Тема 4

31
32


33

34


35

36


37

38


39

40

41


42

4344

45

28.12


Учень (учениця): Знаннєва складова:

знає значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; розуміє та пояснює значення дієприкметника в мовленні; записує правильно дієприкметники з вивченими орфограмами, пояснює правопис дієприкметників відповідними правилами; знає правила вживання розділових знаків у реченнях здієприкметниковими зворотами.

Діяльнісна складова: відрізняє дієприкметник від прикметника;

знаходить у реченнідієприкметник і дієприкметниковий зворот; безособові дієслівні форми на -но, -то; правильно ставить розділові знаки при дієприкметниковому звороті; правильно інтонує речення здієприкметниковими зворотами;

складає речення з дієприкметниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями; визначає дієприкметники активного й пасивного стану; знає засоби творення їх; редагує речення, що містять невластиві українській мові форми активних дієприкметників теперішнього часу. редагує речення, виправляючи помилки у вживанні дієприкметникових зворотів;

виявляє здатність розуміти твори мистецтва;інтерпретуєідеї, досвід та почуття, виражені митцями у творах різних жанрів, зокрема в портретному живописі.

Ціннісна складова: критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприкметникових зворотів;

робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприкметниковими зворотами та складних речень; одержує естетичну насолоду від пізнання культури, зокрема творів портретного живопису;

висловлює власні думки й оцінки, спричинені творами мистецтва.

Особливості будови опису зовнішності людини.Р.М. Докладний усний переказ художнього стилю з елементами опису зовнішності людини. Підготовка до усного контрольного переказу.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Читання мовчки й переказування тексту, що містить дієприкметники, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.
Р.М. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника.
Тренувальні вправи.

Активні й пасивні дієприкметники.

Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.
Правопис відмінкових закінчень дієприкметників.

Аналіз письмового твору.


Р.М Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації. Підготовка до контрольної здачи діалогів.

Правопис суфіксів дієприкметників.-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

Не з дієприкметниками.

Особливості будови опису зовнішності людини.

Безособові дієслівні форми на но, то.

Тренувальні вправи. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота (диктант)


46Контрольна робота. «Дієприкметник» Тест.

47РМ. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу.

48Аналіз контрольних робіт. Узагальнення теми.

Тема 5

49

50


51

5253

54

55


56


57

Учень (учениця): Знаннєва складова

знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника; розуміє та пояснює значення дієприслівника в мовленні; записує правильно дієприслівники з вивченими орфограмами, пояснює правопис їх відповідними правилами; знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприслівниковими зворотами і одиничними дієприслівниками.

Діяльнісна складова: знаходить дієприслівник, дієприслівниковий зворот у реченні; відрізняє дієприслівник від дієприкметника;

визначає граматичні ознаки дієприслівника; правильно інтонує речення з дієприслівниковими зворотами; складає речення з дієприслівниковими зворотами, здійснюєзаміну їх підрядними реченнями; виправляє помилки у вживанні й правописі дієприслівників; переказує і складає тексти з дієприслівниками й дієприслівниковими зворотами.

складає монологи й діалоги, використовуючи виражальні можливості дієприслівників і дієприслівникових зворотів; виявляє здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва.

Ціннісна складова: критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприслівникових зворотів;

робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприслівниковими зворотами та складних речень; усвідомлює корисність використовувати інтернет-ресурсів для здобування нових знань, пошукової діяльності;

з повагою ставиться до людських захоплень, творчості як розвитку здібностей і талантів.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Аудіювання тексту, що містить дієприслівники, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Складання монологу від імені героя художнього твору з використанням дієприкметників і дієприслівників (усно).
Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові. Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.

РМ. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень.

Підготовка до усного контрольного твору.

Вид і час дієприслівників.

Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, творення їх.

Складання розповіді про улюбленого українського художника на основі зібраної в мережі Інтернет інформації про його життя та творчість із використанням дієприслівників доконаного й недок. виду (наприклад: розшукавши (інформацію), зібравши (свідчення, спогади), працюючи (над полотнами, малюнками), перемагаючи (труднощі), долаючи (перешкоди).

Не з дієприслівниками.

Обов’язкові види роботи.
Письмовий твір розповідного характеру про виконання автору улюбленої справи в художньому стилі.

Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автору улюбленої справи в художньому стилі.
Повторення вивченого про дієприслівник, підготовка до к/р.

Контрольна робота. Дієприслівник. Тест.

РМ аналіз письмового твору.Тема 6

58

5960

61

61


62

6364

65

6667

68

6970

71

72Учень (учениця): Знаннєва складова

знає значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника;

розуміє роль прислівника в мовленні; називає способи творення прислівників; записує правильно прислівники, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова: знаходить прислівники в реченні, відрізняє їх від омонімічних і паронімічних частин мови; утворює ступені порівняння прислівника; правильно наголошує прислівники; помічає й виправляє помилки в правописі прислівників; складає речення й мікротексти з прислівниками.

Ціннісна складова: цінує такі риси, як патріотизм, вірність «малій батьківщині»; усвідомлює потребу читання художніх творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним; оцінює рівень власних навчальних досягнень з мови, прагне поглиблення мовних знань.

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.


Розряди прислівників (практично).

Складання анотації на книжку з використанням прислівником.


Ступені порівняння прислівників.

Створення мікротексту з елементами порівняння літературного твору та його екранізації (різних моделей гаджетів, комп’ютерних ігор тощо) з використанням прислівників різних ступенів порівняння

Обов’язкові види роботи.

Складання анотації на книжку з використанням прислівників.

Творення й правопис прислівників.

Букви -н- та -нн- у прислівниках.РМ. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

Не і ні з прислівниками.

И та і в кінці прислівників.
Правопис прислівників на-о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників.

Написання прислівникових словосполучень.


Написання прислівників окремо, разом, через дефіс.
Написання прислівникових словосполучень, типу: раз у раз, з дня на день.
Написання прислівникових словосполучень, типу: раз у раз, з дня на день.Тренувальнівправи.

Контрольна робота. Тест. Прислівник.

Тема 7

73

74


75

Учень (учениця):Знаннєва складова

розуміє та пояснює роль прийменника в мовленні; записує правильно прийменники, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова: знаходить прийменники в реченні; відрізняє їх від сполучників і часток; правильно поєднує з іменниками; аналізує тексти щодо правильності використання прийменників з відмінковими формами іменників;

застосовує правила правопису прийменників; знаходить і виправляє помилки в правописі їх;

складає речення з прийменниково-іменниковими конструкціями;

редагує тексти, виправляючи помилки у використанні прийменникових засобів милозвучності мовлення (з-із-зі, під-піді-підота ін.).

Ціннісна складова: критично ставиться до власного мовлення, виявляє готовність до його вдосконалення; усвідомлює необхідність збереження й поетапного відновлення природного середовища, розв’язання питань захисту довкілля (НЛ-1).

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні.

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Складання розповіді про знайому людину, зовнішній вигляд якої видається вам досконалим. Визначення ролі в тексті службових частин мови, зокрема прийменників.

Види прийменників за будовою.

Непохідні й похідні прийменники.

Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників (у три години дня; консультація по фізиці; не прийшов із-за хвороби).

Синонімічні й антонімічні прийменники.

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Складання висловлення-роздуму «Від споживацького безглуздя довкілля треба берегти» з використанням антонімічних прийменників.

76

77


78

79

Учень (учениця):Знаннєва складова

розуміє і пояснює роль сполучника в мовленні; записує правильно сполучники, пояснює їх написання правилами. Діяльнісна складова: знаходить сполучники в реченні; відрізняє їх від прийменників і часток; визначає види сполучників за будовою, способом використання у простому й складному реченнях; правильно пише сполучники; помічає й виправляє помилки в написанні їх; використовує сполучники у власних висловленнях, складаючи прості та складні речення; редагує речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними. Ціннісна складова: поважає соціальну активність, патріотизм, відповідальність, громадянську гідність героїв сучасної України (НЛ-2); обґрунтовує духовну спадкоємність героїв укр. історії та сучасних звитяжців.

Сполучник як службова частина мови.

Види сполучників за будовою, походженням. Використання сполучників упростому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту.

Написання сполучників разом та окремо. Складання тексту-роздуму «Що об’єднує сучасних українських героїв з героями фольклору».

Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники.
Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками та частками (проте — про те, зате — за те, якби — як би та ін.).


80
81

82

Учень (учениця):Знаннєва складова

розуміє та пояснює роль частки

в мовленні; записує правильно частки, пояснює їх написання правилами. Діяльнісна складовазнаходить частки в реченні, відрізняє від інших службових частин мови; аналізує тексти щодо використання в них часток як виражального засобу; самостійно знаходить і виправляє помилки в правописі часток; редагує тексти щодо правильності використання часток; створює висловлення, правильно використовуючи частки.

Ціннісна складова: Цінує самокритичність, бажання безупинно розвиватися; схвалює бажання особистості духовно зростати, емоційно, соціально та фізично вдосконалюватися (НЛ-2).

Частка як службова частина мови.

Виразне читання уривків з художніх творів, що містять діалоги, складені в розмовному стилі. Обговорення ролі часток у мовленні.


Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення). Складання проекту логотипа рідного села (школи, класу) з використанням у його описі різних частин мови з часткою не і префіксом не.83

84Учень (учениця):Знаннєва складова

розуміє та пояснює роль вигука

в мовленні; записує правильно вигуки, пояснює їх написання та вживання при них розділових знаків правилами. Діяльнісна складовазнаходить вигуки в реченні;

визначає належність вигуку до відповідної групи за значенням;

відрізняє їх від часток; аналізує тексти щодо ролі в них вигуків;

правильно інтонує речення з вигуками; доречно використовує вигуки у власному мовленні.Емоційно-ціннісне ставлення

визнає корисність для ефективного спілкування емпатії якрозуміння емоційного стану іншої людини через співчуття, співпереживання, проникнення в її внутрішній світ;

схвалює вираження емоцій, почуттів, станів через майстерне використання мовних засобів.


РМ. Складання проекту логотипа рідного міста (села школи, класу).
Вигук як особлива частина мови.

Групи вигуків за значенням.

Дефіс у вигуках.

Аудіювання текстів усної народної творчості (казки, легенди, пісні), що містять вигуки. З’ясування ролі вигуків у мовленні.

Виразне читання текстів з вигуками.

Кома і знак оклику при вигуках.

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування — обмін враженнями після концерту улюбленого співака з використанням вигуків, що передають почуття захоплення, радості, подиву та ін.

Складання казки для меншого брата чи сестрички з використанням звуконаслідувальних слів.85
86Контрольна робота. Диктант.
Контрольна робота. Тест. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук.

87

88

Учень (учениця):Знаннєва складова

знає вивчені частини мови, визначає граматичні ознаки їх; правильно пише слова, визначає орфограми, пояснюєнаписання слів правилами.

Діяльнісна складова: складає усні й письмові висловлення, доречно використовуючи вивчені частини мови з урахуванням виражальних можливостей кожної; знаходить граматичні помилки в реченнях (текстах), виправляє їх.

Ціннісна складова: критично ставиться до власного мовлення, виявляє готовність до його вдосконалення, усвідомлює необхідність мовної освіти.

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні. Визначення частин мови в реченнях.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів — різних частин мови та вживання розділових знаків.
Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні. Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма навчальної дисципліни
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»

Скачати 263.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка