Українська мова Пояснювальна записка у пояснювальній записці збігаються всі абзациСкачати 108.99 Kb.
Дата конвертації11.06.2019
Розмір108.99 Kb.
ТипПояснювальна записка

Українська мова

Пояснювальна записка

У пояснювальній записці збігаються всі абзаци(основна мета, мовленнєва змістова лінія, мовна змістова лінія, соціокультурна змістова лінія).

Введено формулювання: «…соціокультурна змістова лінія, яка передбачає розширення уявлень учнів про культуру українського народу».Розділ І. Навчання грамоти –без змін.
Розділ ІІ. Мовленнєва змістова лінія – введено окремі рекомендації проведення уроків розвитку усного і писемного зв’язного мовлення в 1,2,3,4 класах , їх чітке розмежування в годинах (17 год).
Розділ ІІІ. Мовна змістова лінія (нова назва в старій програмі («Знання про мову, мовні уміння». «Правопис». «Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт»). У новій редакції програми усі ці теми об’єднані у даному розділі пояснювальної записки.
Розділ ІV. Соціокультурна змістова лінія (введено). У даному розділі розкрито шляхи реалізації змісту соціокультурної лінії, яка передбачає загальнокультурний розвиток молодших школярів і підготовку їх до життєдіяльності в українському соціумі. Загальнокультурний розвиток здійснюється шляхом використання народознавчого матеріалу; текстів, які розкривають історичне минуле; інформації про українців минулого і сьогодення.

Підготовка до життя в українському соціумі передбачає засвоєння учнями назви держави, ознайомлення з державними символами, усвідомлення державної мови тощо. Програма пропонує знайомити учнів з народними традиціями, спілкуванням у родинному колі. Доцільно пропонувати учням складати ситуативні діалоги за сюжетними малюнками або словесно описаними ситуаціями.


Розділ V. Діяльнісна змістова лінія (введено). Діяльнісна лінія передбачає формування в молодших школярів загальнонавчальних умінь і навичок:

 • навчально – організаційних;

 • навчально – інформаційних (самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію, користуватися довідковою літературою, вести діалог, зосереджено слухати і т.д.);

 • навчально – інтелектуальних і творчих (аналізувати мовні явища, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, класифікувати, групувати, застосовувати аналогію);

 • контрольно – оцінних (використовувати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки, оцінювати власні навчальні досягнення).


1 клас

Чинна програма

Нова програма

Кількість годин – 270 (8 годин на тиждень).
Зміна в назві розділу

І. Мовленнєва діяльність (конкретно не визначено кількість відведених годин – 2-4 тижні).


ІІ. Знання про мову, мовні уміння.

Даний розділ у такому вигляді не виділено, але вимоги до виду діяльності учнів співпадають.

ІІІ. Правопис (у новій програмі даний розділ відсутній, але види діяльності та вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів включено у розділ «Мовленнєва змістова лінія. Правопис.).Кількість годин – 245 (7 годин на тиждень).

І. Навчання грамоти

1. Навчання читати: конкретно

визначено кількість годин добуквар-

ного періоду (16 годин); букварного

періоду (75 годин); після букварного періоду (32 години).

2. Навчання письма: кількість годин співпадає з навчанням читати у різний період.
ІІ. Мовленнєва змістова лінія.

У даному розділі виділено: 1.Аудіювання – слухання розуміння усного мовлення (вивчається протягом року);

2. Говоріння (протягом року);

3. Читання (введено);

4. Письмо (протягом року): даний розділ не поділено на добукварний, букварний та після букварний періоди.
ІІІ. Мовна змістова лінія (новий розділ).

У даному розділі розкрито вимоги чинної програми розділу «Знання про мову…»


ІV. Соціокультурна змістова лінія (новий розділ).

У змісті навчального матеріалу виділено такі теми:

1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, реалії життя народу (протягом року).

2. Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року).

3. Особливості національного мовленнєвого етикету. Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року).

4. Соціальні ролі (протягом року).


V. Діяльнісна змістова лінія (новий розділ).

У даному розділі виділено такі теми:

1. Формування навчально – організаційних умінь і навичок (протягом року).

2. Формування навчально – інформаційних умінь і навичок (протягом року).

3. Формування навчально – інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року).

4. Формування контрольно – оцінювальних умінь та навичок (протягом року).

Природознавство 1 клас
Навчальний курс «Я і Україна» у новій програмі замінений на навчальний предмет «Природознавство». Відповідно до базового навчального плану навчальний предмет «Природознавство» вивчається з 1 по 4 клас до дві години на тиждень у кожному класі. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин, з них – 18 – резерв навчального часу , який може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації.

Змінена основна мета: «формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально – пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи» замість формулювання «… сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти ; засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах; екологічній, пізнавальній, моральній, діяльнісно - вольовій , емоційній, естетичній, комунікативній ; вихованню патріотизму ; створенню теоретичної бази для інтелектуального розвитку молодших школярів».

Курс «Я і Україна» складався з суспільствознавчої складової та природничої складової .

Програма навчального предмета «Природознавство» має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії. Кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких вмінь учнів у процесі розв’язання задач практичного спрямування.

При виконанні низки завдання учитель співпрацює з батьками. Такі завдання у програмі мають примітку «Запитай у батьків» .

Для узагальнення вивченого матеріалу програма кожного класу містить розділ «Запитання до природи» .

У програмі навчального предмета «Природознавство» з’явився новий розділ «Особливості організації вивчення програмового матеріалу», у якому розкриваються основні вимоги до використання форм, методів, прийомів навчання природознавства; використання сучасних освітніх технологій, інноваційних методик. Першочергове значення учитель надає спостереженням, власним дослідженням учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам, виготовленню моделей явищ природи тощо. Значна увага приділяється проектній технології. Усі запропоновані проекти мають, як правило, короткотерміновий та інтегрований зміст.
Програма

1 клас

Вилучені такі теми, які були у чинній на сьогодні програмі : 1. «Про тебе самого». ( 4 год)

 2. Родина, рідня, рід (4 год)

 3. Людина серед людей.(4 год)

Замість розділу «Природа навколо нас» (15 год) з’явились такі розділи :

 1. Світ ,у якому ти живеш (14 год)

 2. Світ неживої природи (7 год)

 3. Світ живої природи (17 год).

З’явились окремо нові теми :

 1. Як людина пізнає світ.

 2. Спостереження та досліди.

 3. Гірські породи, їх значення для людини.

 4. Рослини, їх будова.

 5. Дерева, кущі, трав’янисті рослини.

 6. Дикорослі і культурні рослини.

Такі розділи як «Рідний край» (10 год) та «Моя країна – Україна» (8 год) розширились такими темами :

 1. Водойми рідного краю.

 2. Дикорослі рослини рідного краю.

 3. Лікарські рослини.

 4. Культурні рослини рідного краю.

 5. Тварини рідного краю.

 6. Карта України.

 7. Умовні позначення на карті.

 8. Водойми України.

 9. Найбільші річки та озера України, їх значення для людини.

 10. Чорне та Азовське море. Значення морів.

 11. Гори України. Природа Українських Карпат. Природа Кримських гір.

 12. Червона книга.

З’явився новий розділ «Запитання до природи» (5 год)

Резерв (6 год)Вилучені такі теми:

Розділ «Природа навколо нас»:

 1. Оспівування в усній народно – поетичній творчості рослин.

 2. Традиційні клички тварин, які живуть поряд з людиною.

Розділ «Твій рідний край» :

 1. Сусіди по вулиці, будинку. Місце проживання родичів.

 2. Заняття дорослих рідного краю.

 3. Як хліб на стіл прийшов. Бережливе становлення до хліба.

 4. Як виник одяг.

 5. Пам’ятки старовини рідного краю.

 6. Старовинні дитячі іграшки, ігри, забави.

Розділ « Твоя країна – Україна»

 1. Державні, народні і релігійні свята.

 2. Календарно – обрядові свята.

Змінені ключові слова у Державних вимогах щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Було :

 • Має уявлення ;

 • Називає;

 • Розпізнає;

 • Виявляє;

 • Називає приклади;

 • Виявляє інтерес;

 • Прагне.

Стало :

 • Наводить приклади;

 • Розповідає;

 • Називає;

 • Має уявлення про: ;

 • Групує;

 • Спостерігає в групі;

 • Досліджує;

 • Порівнює;

 • Знає;

 • Аналізує;

 • Працює в групі;

 • Працює в парі;

 • Дотримується правил.

В змісті навчального матеріалу додались :

- Дослідницький практикум;

- Міні – проекти;

- Демонстрація .Образотворче мистецтво

Пояснювальна записка

У пояснювальній записці є такі доповнення: «Невід’ємною частиною культури, із визначальних її проявів є образотворче мистецтво. Протягом тисячоліть мистецтво займало одне з пріоритетних місць за силою впливу на особистісний розвиток людини та її виховання. Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для розвитку духовності та інтелекту, універсальну доступність різних форм творчості для сприйняття і засвоєння з ранніх років дитинства».

Освітня галузь «Мистецтво» у початковій школі є однією з ланок неперервної мистецької освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями художніх компетенцій основної школи.

Навчальна програма «Образотворче мистецтво» реалізує вимоги освітньої галузі «Мистецтво» (змістова лінія «образотворче мистецтво») Державного стандарту початкової загальної освіти та гармонійно поєднує навчально – виховний потенціал образотворчої культури з її естетично – мистецькою, зображально – моторною і творчо – діяльнісною складовою.

Також доповнено у зміст програми: «…послідовності, наступності та непевності змісту загальної мистецької освіти». «Диференціювання тем базується на принципах системності та циклічності подання матеріалу, що узагальнений в логічно – структурні блоки. Принципи поліхудожності та інтегративності, варіативності повноцінно застосувати й адаптувати до даної програми свій творчий потенціал, педагогічний досвід, здійснювати диференціацію завдань, їхню інтерпретацію та аналіз, формувати інноваційні підходи та методи».

До мети доповнено такі формулювання: «…є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду».До головних завдань курсу доповнено: формування

«- емоційно – естетичного досвіду учнів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості; • художньої компетентності учнів у процесі засвоєння основ образотворчої грамотності;

 • елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності».

У пояснювальній записці подано орієнтовну тематичну структуру програми з 1 по 4 клас, у якій вказано тематику курсу, теми, кількість відведених годин на кожну тему. У структуру програми введено:

1. Відомості про години резервного часу;

2. Використання міжпредметних зв’язків з іншими галузями: «Технології», «Мови і літератури», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Математика», «Здоров’я і фізична культура».

3. Збереження психічного і фізичного здоров’я дитини; дотримання санітарно – гігієнічних норм, техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами, фізкультхвилинки, уроки на природі тощо.
1 клас. Абетка образотворчого мистецтва (нова назва)

Тематика курсу в 1 класі називається «Граматика образотворчого мистецтва», яка реалізується у таких темах: «Відтворення простих форм лінією, плямою, в об’ємі»; «Елементарні засоби компонування простих форм»; «Зображення основних форм у графіці та живописі»; «Цілісність форми у скульптурі та архітектурі»; «Стилізування та орнаментальне оздоблення форм форм у декоративно – прикладному мистецтві».

У програмі у зміст навчального матеріалу введено нову тему: «Стилізування та орнаментальне оздоблення форм у декоративно – прикладному мистецтві». У новій програмі теми уроків скомпоновано краще по темах. Доповнено 3 години на узагальнення .

Орієнтовні тематичні завдання усі змінені.

Матеріали та техніка виконання стали більш різноманітними та введені інші техніки (кляксографія, техніка набризку, монотипія, паперопластика, розпис,оригамі).

У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів введено, що учень:

має уявлення про:


 • візерунок та орнамент;

 • спрощення форм рослин під час створення орнаменту;

 • «оригамі» як вид художньої роботи з папером;

намагається:

 • спрощувати на елементарному рівні природні форми;

 • поєднувати силуетну форму та декор;

володіє:

- елементарними навичками роботи в колективі.Структура 2012 – 2013 навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012/2013 навчальний рік у початковій школі розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 31 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи з 13 по 21 травня та навчальних екскурсій у 1-4 класах з 27 по 30 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.
Структура 2012 – 2013 навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012/2013 навчальний рік у початковій школі розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 31 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня.Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи з 13 по 21 травня та навчальних екскурсій у 1-4 класах з 27 по 30 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка