Українська мова 6 класСкачати 135.99 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір135.99 Kb.
ТипПрограма

Українська мова 6 клас
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 класи/ Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, А, М, Корольчук та ін. За редакцією Л. В. Скуратівського. – К.:, 2005.

Глазова О. Т., Кузнєцов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 6 класу. – К.: Педагогічна преса, 2006.


Зміст уроку

Дата

1
2
3


4
5

6
7-8

9

10

1112

13
14


15
16
17

18
19


20

21-22


23-

24

25-26


27
28
29
30

31
32


33

34
35

36

37
3839
40
41

42
43

44

45

46


47

48

4950

51

52


53
54
55

56
57

58

59
60


61

62

6364
65

66

67


68

69

70-71

72
73

74

75

7677

78
79


80

81
82


83

84
85


86

87
88

89

90
9192
93
94
95
96
97

98

99


100

101


102

103


104

105
І півріччя
Вступ (1 г.)

Багатство і краса української мови.Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого (5 г.)

Словосполучення і речення. Головні, другорядні, однорідні члени речення.

Просте і складне речення. Звертання, вставні слова. Розділові знаки в простому і складному реченні.

Пряма мова і діалог. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.РМ 1. Структура тексту. Типи і стилі тексту.

РМ 2. Повторення вивченого про спілкування і мовлення. Види мовленнєвої діяльності, сприймання чужого мовлення.

Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах, на межі значущих частин слова та основ. Самостійна робота.Лексикологія. Фразеологія (7 г.)

Походження слів: власне українські й запозичені слова. Тлумачний словник, словник іншомовних слів.

Правопис слів іншомовного походження.

РМ 3. Загальне уявлення про ситуацію спілкування і її складові: мовець, адресат мовлення, тема й основна думка, мета і місце спілкування. Створення власного висловлювання. Складання і розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації.

Активна і пасивна лексика: застарілі (архаїзми й історизми) і нові (неологізми) слова.

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова.

Діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.

Офіційно-ділова лексика.

РМ 4. Повторення про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення.

Контрольна робота з мовної теми №1.

Словотвір. Орфографія (8г.)

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення. Словотвірний словник.РМ 5. Усний стислий переказ тексту наукового стилю.

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксами -ин - від прикметників на –ський, -цький. Зміни приголосних при творенні іменників і прикметників, що мають буквосполучення -чн-, -шн-.

Зміни приголосних при творенні прикметників на -ський, -цький, -зький та іменників на -ство, -цтво, -зтво. Самостійна робота.

РМ 6. Особливості опису приміщення. Усний вибірковий переказ тексту з елементами опису приміщення.

РМ 7. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.

Сполучні е, о в складних словах. Написання слів з пів-. Дефіс у складних словах.

Творення і правопис складноскорочених слів.

РМ 8. Письмовий твір-опис приміщення на основі власних вражень.

Контрольна робота з мовної теми №2.

Морфологія, Орфографія (54 г.)

Загальна характеристика частин мови.Іменник (19 г.) Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Іменники – назви істот/неістот. Загальні і власні назви.

Велика буква і лапки у власних назвах.

РМ 9. Особливості опису природи. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

Рід іменників. Іменники спільного роду.

Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або множини.

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Незмінювані іменники.

Типи відмін іменників.

Контрольна робота з мовної теми №3. Контрольне читання мовчки.

Відмінювання іменників І відміни.

Відмінювання іменників ІІ відміни.

Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників ІІ відміни.РМ 10. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

РМ 11. Робота над переказом.

Відмінювання іменників ІІІ відміни.

Відмінювання іменників ІV відміни.

Контрольний диктант.

РМ 12. Аналіз контрольних переказів. Робота над помилками.

Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині.

Основні способи творення іменників. Найчастіше вживані суфікси.

Букви е, и, і в суфіксах - ечок, -ечк, -ичок, -іння, -єння, -иння, -ив(о), -ев(о).Не з іменниками.

Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.Контрольна робота з мовної теми №4.

РМ 13. Усний твір-опис природи за картиною.

РМ 14. Письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі.

Прикметник (17 г.) Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Якісні, відносні та присвійні прикметники.

Повні й короткі форми прикметників.

Ступені порівняння прикметників.РМ 15. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму.

РМ 16. Робота над переказом.

Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.

Правопис голосних у відмінкових закінченнях прикметників.

Самостійна робота.РМ 17. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.

Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -уват-,-юват-, -зьк-, -цьк-.

Букви е, и, о в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов- (-йов-), -ин-, -ін-, -ичн-.

РМ 18. Усний твір-роздум про вчинки людей на основі власного спостереження.

Букви н, нн у прикметниках.Не з прикметниками.

РМ 19. Замітка до газети у формі роздуму про вчинки людей.

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Написання прізвищ прикметникової форми.

Контрольна робота з мовної теми №5. Контрольне аудіювання.

Числівник (10 г.) Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Числівники кількісні ( цілі числа, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості і складені. Роздільне написання складених числівників.

Відмінювання кількісних числівників. М’який знак у кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.

Відмінювання порядкових числівників. Написання порядкових числівників з –тисячний.

РМ 20. Складання діалогів із вживанням числівників на позначення дат, часу.

Вживання числівників з іменниками. Самостійна робота.РМ 21. Контрольний письмовий переказ художнього тексту з різними типами мовлення.

РМ 22. Робота над переказом.

Займенник (7 г.) Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Написання прийменників із займенниками окремо.

Особові займенникі, зворотний займенник, їх відмінювання. Н в особових займенниках 3-ої особи після прийменників.

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.

РМ 23. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого (або за жанровою картиною).

Неозначені займенники, їх відмінювання. Дефіс у неозначених займенниках.

Заперечні займенники, їх відмінювання. Правопис ні в заперечних займенниках.

РМ 24. Аналіз контрольних переказів, творів. Робота над помилками.

Присвійні, вказівні та означальні займенники, їх відмінювання.Контрольна робота з мовної теми №6.

РМ 25. Складання діалогів із вживанням займенників (усно).

Контрольний диктант.

Повторення в кінці року ( 3 г )

Лексикологія.

Словотвір і орфографія.

Вивчені частини мови.

Узагальнення і систематизація вивченого.

Узагальнення і систематизація вивченого.

Підсумки за рік.
6 клас. Українська література
Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: 5-12 кл. / За ред.. Р. Мовчан. – К., 2004.
Дудіна Т.К., Панченко А.О.Українська література: 6 кл.: Підручник. – К.: А.С.К., 2006.
70 г (2 г/ тиждень).
Напам’ять:


  • Пісня літнього циклу, три колядки і щедрівки, веснянка.

  • О. Кониський «Молитва».

  • П. Чубинський, М. Вербицький «Ще не вмерла Україна».

  • С. Чарнецький «Ой у лузі червона калина похилилась».

  • Т. Шевченко «Думка».

  • Л. Українка «Як дитиною, бувало».

  • Л. Глібов «Щука».

  • Одна з гуморесок.
1

23
4
5
6

7

8


9

10

11


12

13

1415

16
17


18
19

20
21


22
23

24
25

26

27

28


29

30

31


32

33
34

35

36

3738

39
40


41
42
43
44

45

4647
48
49
50
51

52
53


54

55
56


57
58
59

60
61

62
63
64
65

66

6768

69
70
Вступ (1 г.)

Книжка в житті людини. «Похвала книгам» (фрагмент з «Повісті минулих літ»).Загадково прекрасна і славна давнина України (16 г.)

Народна обрядова пісня, її різновиди. Роль і місце пісні в житті українців. Пісні літнього циклу (русальні, купальські, жниварські).

Пісні зимового циклу. «Ой хто, хто Миколая любить». Колядки, щедрівки.

Пісні весняного циклу. Веснянки (гаївки, маївки): «Ой весна, весна – днем красна», «Ой кувала зозуленька».

Народні колискові пісні («Ой ти, коточок», «Ой ну, люлі, дитя спати»). Провідні мотиви, лексичні особливості.

Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» Павла Чубинського, Михайла Вербицького (історія створення національного гімну).

Легенда про дівчину Україну, яку Господь обдарував піснею. «Молитва» Олександра Кониського. «На долині туман» В. Діденка – пісня, що стала народною.Стрілецькі пісні. «Ой у лузі червона калина похилилася», «Гей, видно село». Героїчність, стверджувальний пафос пісень.

РМ 1. Письмова робота «Пісня – душа народу».

Контрольна робота №1.

Микола Вороний. «Євшан-зілля». Історична основа поеми. Зміст, головна думка.

Образ юнака-половця. Виразне читання поеми.Тарас Шевченко. Життя поета у Санки-Петербурзі. Роздум над сумною долею одинокого козака у вірші «Думка» («Тече вода в синє море»).

Відображення історії українського козацтва в поемах «Іван Підкова», «Тарасова ніч» (на вибір). Патріотичні мотиви, героїчний пафос.

Поняття про ліричний твір, строфу.

Виразне читання напам’ять віршів Т.Шевченка (за вибором учнів).

Позакласне читання 1. Марко Вовчок. «Дев’ять братів і десята сестриця Галя».

Контрольна робота №2.

Я і світ (22 г.)

Леся Українка. Дитинство поетеси. Образ мужньої, сильної духом дівчинки в поезії «Як дитиною, бувало». Роздуми над поезією «Мрії».

Виразне читання напам’ять поезії Лесі Українки «Як дитиною, бувало».

Володимир Винниченко. Цікава історія про дивовижного хлопчика Федька («Федько-Халамидник»).

Аналіз вчинків дійових осіб у творі. Роль художніх засобів, значення портретів, пейзажів, діалогів.

Поняття про епічний твір. Головні та другорядні герої.

Спиридон Черкасенко. «Маленький горбань» - твір про красу і незахищеність людської душі.

Образ головного героя («Маленький горбань»).РМ 2. Складання плану характеристики персонажа (письмово).

Позакласне читання 2. Борис Грінченко. «Екзамен».

РМ 3. Усний твір-роздум «Яку людину можна вважати красивою».

Станіслав Чернілевський. Настрої та почуття в поезіях «Теплота родинного інтиму», «Забула внучка в баби черевички».

Олександр Довженко. Розповідь про видатного кінорежисера й письменника. «Зачарована Десна» - твір про великий і чарівний світ дитинства.

Розповідь про родину Сашка. Аналіз реальних і уявних ситуацій, в які потрапляє головний герой.Контрольна робота №3.

Література рідного краю 1. Виразне читання й аналіз поезій В.Симоненка «Грудочка землі», «Моя мова».

Ліна Костенко. Образи поезій «Дощ полив», «Пісенька про космічного гостя». Реальне й уявне, фантастичне й земне в поезіях.

Головний моральний мотив вірша «Кольорові миші». Образ дівчинки Анни. Алегоричний образ кольорових мишей (індивідуальна неповторність людини).Євген Гуцало. Неординарний погляд на світ у творі «Олень Август».Образ незвичайного хлопчика Жені, його вміння фантазувати, уявляти.

Ірина Жиленко. Поетичне слово про дружбу, доброту, красу довкола нас і в душі людини. Роздуми про щастя і шляхи до нього в поезіях «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті».

Ігор Калинець. Образ матері в поезії «Писанки». Почуття, навіяні поезією. Образне бачення світу, явищ природи в поезіях із циклу «Дивосвіт».

Елементи казкового у творі «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою» (назва твору, образ героя).Емма Андієвська. Життя української письменниці й художниці, яка живе в Німеччині. Повчальний зміст її казок.

«Казка про яян». Читання, аналіз (структурні елементи, визначення головного).Контрольна робота №4.

Пригоди і романтика (12 г.)

Всеволод Нестайко – відомий у світі дитячий письменник. Спадщина письменника.

Розгляд фрагментів із повісті «Тореадори з Васюківки». Мрії й дійсність у творі, його пригодницьке начало. Комічне, смішне, захоплююче.

Герої твору, риси їх характеру.

Найцікавіші сторінки твору. Виразне читання і переказ.Віктор Близнець. Дивовижність і краса світу в повісті «Звук павутинки».

Переказ найцікавіших епізодів повісті. Поняття про підтекст. Прихований зміст твору.

Образ звука павутинки; образ допитливого і здібного хлопчика Льоньки. Складання плану характеристики героя.

Ярослав Стельмах. Повість «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки» (читання).

Таємничі, незвичайні, веселі події в повісті.

Допитливість, винахідливість, кмітливість друзів Сергія та Митька.

Кульмінаційний епізод у творі. Поведінка героїв у складних ситуаціях.Позакласне читання 3. Віктор Близнець. «Женя і Синько».

РМ 4. Відгук на самостійно прочитаний твір українського письменника (письмово).

Контрольна робота №5.

Гумористичні твори (12 г.)

Роль гумору в житті українців. Жанрова різноманітність народних гумористичних творів.Леонід Глібов. Основна думка, алегоричні образи байок «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба й Віл».

Виразне читання напам’ять байки Л.Глібова «Щука».

Степан Руданський. Співомовки письменника – унікальне явище у світовій культурі. Тематика та ідейне багатство.

Висміювання засобами поетичного слова моральних вад, негативних рис характеру людини у співомовках «Пан і Іван в дорозі», «Козак і король», «Запорожці у короля».Степан Васильченко. Читання оповідань «Басурмен», «Свекор». Головне у творах, гумористичний зміст.

Атмосфера доброти, любові, взаємоповаги й турботи в українській родині (аналіз оповідань).Поняття про сатиру й гумор. Степан Олійник «Ля-ля-ля», «Чудо в черевику».

Павло Глазовий. Викривальна сатирична спрямованість проти вад характеру людини в гуморесках «Тарас Бульба у Києві», «Заморські гості», «Найважча роль».

РМ 5. Складання власної гуморески, усмішки.

Контрольна робота №6.

Позакласне читання 4. Петро Гулак-Артемовський. Байки.

Література рідного краю 2. Ознайомлення з найвідомішими письменниками Донеччини (імена, твори).

РМ 6. Улюблений твір, вивчений у 6 класі (усні відповіді).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка