Українська література ххстСкачати 74.66 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір74.66 Kb.
ТипПрограма

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХст.”

Код: НФ-03
Статус дисципліни обовязкова

Лектор Онуфрієнко Олена Петрівна, доцент


Факультет лінгвістики

І. Загальні відомості

Курс “Українська література ХХст.” належить до циклу гуманітарних дисциплін, що забезпечують формування культурологічних, історичних, філософських знань студента-лінгвіста.

Програма складена таким чином, щоб ознайомити студентів із загальними тенденціями та особливостями розвитку української літератури ХХст., із портретними характеристиками письменників, які стали знаковими у літературному процесі, заглибитись у літературознавчу термінологію. Вивчення цього курсу сприятиме формуванню у студентів світоглядних засад, що дозволить орієнтуватись не лише у конкретному літературному процесі, а й у загальному культурно-історичному розвитку національної літератури та її модерних течій.

На вивчення курсу “Українська література ХХст.” відведено: 1,5 кредита.
ІІ. Розподіл навчального часу


Семестр

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Семестрова

атестація


лекції


Практичні заняття

Семінари


Лаборатор-ні роботи

Контрольні роботи

Реферати

СРС

3

54

18

-

18

-

1

1

18


залікІІІ. Мета і завдання дисципліни


Метою курсу є формування у студентів знань з історії та теорії української літератури ХХст., усвідомлення літературно-мистецьких процесів ХХст., які є чи не найяскравішим в історії українського культурно-національного відродження, з”ясування причин яскравих піднесень і занепаду культурницьких явищ, розуміння значимості тих чи інших постатей у літературно-мистецькому процесі того чи іншого періоду..

Завдання навчальної дисципліни: • пізнання сутності:

- основних літературно-мистецьких періодів ХХст.;

- основних літературно-мистецьких течій ХХст.;

- літературно-мистецьких угрупувань, що впливають на літературний процес;

- вивчення постатей письменників та їх творів, що впливали на літературний процес у конкретно-історичний період.

Здобуті знання сприятимуть формуванню таких умінь:

- умінь користуватись літературознавчою термінологією;

- в конкретний історичний період визначати тенденції розвитку літературно-мистецького процесу;

- вирізняти в загальному культурному процесі літературно-мистецькі течії: модернізм, експресіонізм, реалізм, новоромантизм та под.;

- виявляти особливості творчого доробку письменника і визначати його вплив на те чи інше літературно-мистецьке явище;

- уміти визначати сюжетні лінії літературних творів, давати характеристику персонажам.


ІV. Зміст дисципліни
Назва розділів, тем


Розподіл за семестрами та видами занять

Всього

Лекції

Контрольна робота

Семінарські

Реферат
СРС

СРС

Семестр 3

Розділ І. Українська література наприкінці першого – початку другого десятиліття ХХ ст. – зміна літературних поколінь.

Тема 1.1. Українська література на зламі століть: зародження нових течій, формування нових художніх моделей.

Значення і місце літератури в культурному процесі: визначення поняття літературні роди, стилі. Загальні тенденції художнього розвитку української літератури з ХХ ст. Періодизація українського літературного процесу ХХ ст.

2
2
4

Розділ 2. Літературно-мистецький процес 20-30-х років.

Тема 2.1. Українська література періоду революції та літературно- мистецьке піднесення 20-х років.


2
2
2
2
4

Розділ 3. Літературний процес 40-50-х років.

Тема 3.1. Загальна характеристика та особливості літературного процесу в Україні та на еміграції 40-50-х рр.: тенденції, напрямки, постаті; поезія, проза, драматургія, публіцистика.


2

2

2

Розділ 4. Літературно-мистецьке життя 60-70-х рр.: тенденції, етапи розвитку, постаті, засади творчості, ідеї, образи, форми.

Тема 4.1. Загальний огляд української літератури кінця 50-80-х років: зрушення, виникнення нових продуктивних тенденцій, нова хвиля в поезіїї.2

2

2

2

4

Розділ 5. Процеси розвитку сучасної української літератури: постаті, тенденції, мистецька сутність, стильове розмаїття.

Тема 5.1. Українська поезія 80-90 рр.: тенденції, напрямки, постаті, окреслення нових обріїв.

Тема 5.2. Українська література на межі століть. Новітні тенденції.

2
2
2
2
2
2
4

Всього за семестр:

54

18

1

18

1

18

Примітка: Модульна контрольна робота проводиться на останньому практичному занятті.
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
Основна форма вивчення дисципліни “Українська література ХХст.” – лекційні та семінарські заняття із застосуванням елементів співбесіди, дискусії.

Навчальні потреби студентів задовольняються відповідною літературою методичного кабінету при кафедрі української мови, літератури і культури та бібліотекою НТБ ім.Денисенка (НТУУ “КПІ”).


VI. Мова

Курс “Українська література ХХст.” викладається українською мовою.


VIІ. Характеристика індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання програмою не передбачені.


VIІІ. Методика оцінювання

Рейтингове оцінювання знань студентів.


ІХ. Організація

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та семестрова атестація у викладача.


Зав. кафедри української мови,літератури та культури О.П. Онуфрієнко
ЛІТЕРАТУРА. 1. Брюховецький В.С. Силове поле критики. Літ.-критичні статті. – К., 1984.

 2. Випробування істиною: Збірник публіцистики. – К., 1989.

 3. Гончар О. Чим живемо: На шляхах українського відродження. – К., 1993.

 4. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. – К., 1997.

 5. Гром’як Р. Давнє і сучасне: Вибрані статті з літературознавства. – Тернопіль, 1997.

 6. Гром’як Р. Що доведено життям (Актуал. пробл. літер. критики). – К., 1988.

 7. Гроно нездоланних співців: Навч. посібник. – К., 1997.

 8. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискусія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997.

 9. Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміки. – К., 1991.

 10. Дзюба І. Бо то не просто мова, звуки...- К., 1990.

 11. Дзюба І. „Звичайна людина” чи міщанин? – К., 1959.

 12. Дончик В. Грані сучасної прози. – К., 1987.

 13. Другий міжнародний конгрес україністів. Доповіді і повідомлення: Літературознавство. - Львів, 1993.

 14. Енциклопедія українознавства: Загальна частина. Перевидання в Україні. Т. 1, К., 1994; Т.2. К., 1995; Т.3. К.,1995.

 15. Евшан Микола. Критика; Літературознавство; Естетика / Упоряд. Н.Шумило. – К.: Основи, 1998 – 658 с.

 16. Жулинський М. Наближення: Літ. Діалоги. – К., 1986.

 17. Жулинський М. Із забуття в безсмертя (сторінки призабутої спадщини). – К., 1990.

 18. Загребельний П. Неложними устами; статті, есе, портрети. – К., 1981.

 19. Зеров М. Твори: у 2 т. – К., 1990.

 20. Іваничук Р. Чистий метал людського слова: Статті. - К., 1991.

 21. Ільєнко І. У жорнах репресій: Оповіді про українських письменників (За архівами ДПУ-НКВС). – К., 1995.

 22. Ільницький М. Людина в історії. Сучасний український історичний роман. – К., 1989.

 23. Ільницький М. Українська повоєнна еміграційна поезія. - Львів, 1995.

 24. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Навч. посібник. – К., 1991.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка