Українська інженерно-педагогічна академія панченко людмила ВалентинівнаСкачати 438.71 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації08.07.2018
Розмір438.71 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

Характеристика рівня професійно важливих якостей

когнітивної сфери працівників

Показник


Адаптовані працюючі (n=60)

Адаптовані не працюючі (n=25)

Неадаптовані (n=22)
S
S
S

Обсяг короткочасної пам’яті (кількість слів)

8,55

0,99

7,88

1,51

7,63

1,02

Обсяг довготривалої пам’яті (кількість слів)

7,40

1,25

6,68

1,52

6,32

1,17

Обсяг зорової пам’яті (кількість символів)

6,77

1,20

6,16

1,40

5,95

1,25

Швидкість коректурної проби (хвилин)

5,46

1,77

5,44

1,12

8,14

2,93

Концентрація уваги (кількість помилок)

2,86

3,12

4,33

5,76

9,73

8,15

Перемикання уваги (с.)

213,88

45,76

231,67

43,87

265,5

72,82

Час сенсомоторних реакцій (с.)

43,22

13,37

48,28

10,64

56,36

19,49

П р и м і т к а. - середнє арифметичне; S - стандартне відхилення
Аналіз отриманих результатів свідчить, що за усіма показниками, що розглядалися, існує відмінність між групами неуспішних (неадаптованих) і успішних (адаптованих працюючих) досліджуваних на рівні р<0,01. У суміжних групах (див. табл. 1) за показниками короткочасної пам’яті та довготривалої слухової пам’яті виявлені відмінності на рівнях р<0,05 і р<0,1, за показниками стійкості (часу виконання „Коректурної проби”) та концентрації уваги, перемикання уваги, часу сенсомоторних реакцій, ефективності зорової пам’яті – відмінності на рівні р<0,1. Таким чином, значення більшості показників функціонального стану професійно важливих якостей, що пов’язані з рівнем адаптації недостатньо успішних працівників, займають достатньо виразну середню позицію між результатами неадаптованих та адаптованих працівників. Відповідно до цього, група недостатньо успішних працівників може вважатися „недостатньо” або „умовно адаптованою”.

Результати, аналогічні вказаним, отримані також для показників реактивної та особистісної тривожності (табл. 2).


Таблиця 2

Характеристика рівня професійно важливих якостей

емоційної та регулятивної сфер працівників


Показник

Адаптовані працюючи (n=60)

Адаптовані не працюючі (n=25)

Не адаптовані

(n=22)

S
S
S

Реактивна тривожність (бали)

33,27

6,93

36,44

6,13

38,91

7,62

Особистісна тривожність (бали)

35,28

7,07

37,48

5,63

40,64

8,34

Емоційний стрес (бали)

3,12

3,39

3,92

2,76

3,55

2,39

П р и м і т к а. - середнє арифметичне; S - стандартне відхилення
Аналіз також показав, що показники адаптованих працюючих є вищими за нормативні критерії. Цей результат свідчить, що для визначення рівня професійної адаптації технічного персоналу необхідно висувати більш жорсткі вимоги. На підставі отриманих результатів було здійснено корекцію нормативних критеріїв.

Аналіз виробничих показників адаптованих працівників, яким прогнозувалася успішна професійна діяльність, показав, що за всіма критеріями успішності професійної діяльності (безаварійність та надійність праці, високі кваліфікаційні розряди, щорічне оцінювання професійних навичок, відсутність доган та зауважень із боку керівництва) ці працівники мають найвищі результати. Серед адаптованих працівників на 2008 рік не виявилося жодного, хто б проходив перевірку знань повторно, що свідчить про успішність засвоєння професійних навичок; усі працюючі фахівці з технічного персоналу працюють безаварійно, без суттєвих помилок та зауважень із боку керівництва, тобто працюють надійно. Протягом 2004-2008 рр. усі адаптовані працівники підвищили свою кваліфікацію, а 66% працівників отримали найвищі 5-й та 6-й кваліфікаційні розряди.Для визначення прогностичних функцій, що пов’язують рівень адаптації з функціональним рівнем професійно важливих якостей та особистісних особливостей технічного персоналу було проведено дискримінантний аналіз. Було встановлено, що найбільш значущими ознаками для дискримінантних функцій є показники темпу сенсомоторних реакцій та темпу вирішення завдання „коректурна проба” (перемикання уваги), ефективності довготривалої слухової пам’яті, реактивної тривожності, психопатизації, емоційного стресу, настрою та віку досліджуваних. Коефіцієнти трьох дискримінантних функцій, що дозволяють визначати рівень адаптації конкретного досліджуваного, наведені в табл. 3.
Таблиця 3

Коефіцієнти дискримінантних функцій

для визначення рівня професійної адаптації

Показник

Рівні адаптації

не адаптовані

умовно адаптовані

адаптовані

Час виконання коректурної проби

1,700

0,999

1,261

Час сенсомоторних реакцій

0,129

0,122

0,113

Пам’ять слухова довготривала (слова)

5,511

5,454

5,883

Реактивна тривожність

1,727

1,676

1,574

Психопатізація

–0,184

–0,117

–0,185

Рівень стресу

–0,072

–0,073

–0,217

Настрій

15,772

15,448

15,078

Вік

0,318

0,309

0,242

Константа

–131,508

–120,565

–112,687

Узагальнення отриманих в емпіричному дослідженні результатів показує, що найбільш значущим для адаптації технічного персоналу на хімічному виробництві є рівень саме тих професійно важливих якостей, які забезпечують швидкість, оперативність, точність, безпомилковість та стабільність виконання дій працівниками. Виділення вказаних якостей повністю відповідає визначеним у процесі професіографічного аналізу основним характеристикам діяльності фахівців із технічного персоналу і, зокрема, підтверджує специфічну особливість цієї діяльності, як діяльності, що виконується насамперед за інструкцією. З урахуванням цього психодіагностика професійної адаптації технічного персоналу може ефективно проводитися за допомогою використаних у дослідженні методик, спираючись на наведений вище скорочений перелік професійно важливих якостей фахівців, чим забезпечується оперативність, незначна трудомісткість та інформативність проведення психодіагностичних процедур.

ВИСНОВКИ

1. В узагальненому вигляді професійну адаптацію доцільно розглядати як процес узгодження системи професійно важливих якостей суб’єкту праці з вимогами та умовами виробництва на рівні, необхідному для успішної трудової діяльності. Вказане узгодження можливе на етапі формування функціональної структури професійної діяльності, а також на етапі усталеної професійної діяльності робітників.

2. Складні, шкідливі та небезпечні умови сучасного хімічного виробництва суттєвим чином впливають на психічний стан, здоров’я, професійно важливі якості, стійкість та надійність функціонування системи усталеної професійної діяльності технічного персоналу. Ці умови є фактором швидкого розвитку у робітників проявів дезадаптації, психічних та психофізіологічних розладів. Зважаючи на це, своєчасна оперативна психодіагностика професійної адаптації технічного персоналу на хімічному виробництві може вважатися необхідною передумовою забезпечення успішності та надійності роботи фахівців.

3. Професіографічний аналіз усталеної професійної діяльності технічного персоналу хімічного виробництва дозволив визначити структуру найбільш вразливих до небезпечних умов виробництва професійно важливих якостей технічного персоналу: зорова й слухова пам’ять; властивості уваги; темп реакцій; реактивна та особистісна тривожність; рівень невротизації та психопатизації; стресостійкість. Виділення вказаної структури обумовлено такими характерними особливостями діяльності технічного персоналу, як: переважно репродуктивним характером психічної діяльності (робота за інструкцією), переважно індивідуальним способом вирішення професійних завдань, загальною спрямованістю діяльності на технічні об’єкти.

4. Теоретично обґрунтовано та розроблено комплекс методик психодіагностики рівня професійної адаптації технічного персоналу в умовах усталеної діяльності, який передбачає оцінку стійкості функціонування професійно важливих якостей, що відносяться до когнітивного, регулятивного та емоційного компонентів психологічної структури професійної діяльності працівників.

5. Зважаючи на стресогенність та небезпечність умов хімічного виробництва, що суттєво обмежують дії компенсаторних механізмів системи професійної діяльності технічного персоналу, ключовим критерієм визначення рівня професійної адаптації технічного персоналу встановлено відмінність від критичних значень параметрів функціонування найбільш вразливих в умовах хімічного виробництва професійно важливих якостей працівників. Указаний критерій повною мірою відповідає кон’юнктивній стратегії прийняття оціночних рішень.

6. Отримані на основі використання кон’юнктивної стратегії прийняття оціночних рішень психодіагностичні оцінки рівня провідних професійно важливих якостей фахівців із технічного персоналу хімічного виробництва відповідають оцінкам успішності їх професійної діяльності, а також статистичним оцінкам відмінності показників у групах „адаптованих” та „неадаптованих” робітників. Представлений результат може розглядатися як підтвердження адекватності розробленого психодіагностичного комплексу цілям і задачам психодіагностики професійної адаптації технічного персоналу в умовах хімічного виробництва.

7. На основі комплексного статистичного аналізу результатів емпіричного дослідження професійно важливих якостей та успішності усталеної професійної діяльності технічного персоналу виділено рівні функціонування професійно важливих якостей і, відповідно, рівні професійної адаптації робітників: „адаптований”, „умовно адаптований” і „неадаптований”. За допомогою кореляційного та дискримінантного аналізу визначено наступні особливості особистості фахівця з технічного персоналу, що найбільш суттєво впливають на рівень його адаптації до умов хімічного виробництва: швидкість реакцій, ефективність довготривалої слухової пам’яті, реактивна тривожність, психопатизація, настрій, рівень емоційного стресу, вік.

8. Своєчасне виявлення проявів дезадаптації технічного персоналу дозволяє зафіксувати групу ризику з високою ймовірністю помилкових дій, запобігти дезорганізації професійної діяльності. „Неадаптованим” працівникам із порушеннями в емоційній сфері рекомендовано курс психокорекційних заходів (релаксація, аутотренінг) в межах групових та індивідуальних занять із метою зниження внутрішнього дискомфорту, придбання навичок підтримки емоційної рівноваги та впевненої поведінки.

9. Розроблений та застосований комплекс методик психодіагностики професійної адаптації технічного персоналу в умовах хімічного виробництва рекомендується використовувати з метою визначення рівня адаптації робітників перед вирішенням складних відповідальних виробничих завдань, як засіб для прогнозу успішності майбутньої професійної діяльності на етапах професійного навчання, як засіб контролю при атестації кадрів, як основа для розробки аналогічних психодіагностичних комплексів оцінки рівня адаптації фахівців, працюючих у небезпечних умовах.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:


 1. Панченко Л.В. Психологическая оценка когнитивного компонента профессиональной пригодности технического персонала на опасных производствах / Панченко Л.В. // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. -Серія «Психологія». – 2007. - №793. – С. 337-342.

 2. Панченко Л.В. Взаимосвязь эмоциональных и когнитивных компонентов профессиональной адаптации технического персонала в условиях химического производства / Л.В. Панченко // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О.Моляко. – Т.12. – Вип.4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – 336 с. - С.202-209.

 3. Панченко Л.В. Особливості професійної адаптації технічного персоналу на хімічному виробництві / Л.В. Панченко // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2008. – Вип. 27. – 204 с. – С. 128-138.

 4. Панченко Л.В. Диагностика психоэмоциональных особенностей специалистов по обслуживанию опасных производственных процессов / Л.В. Панченко // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ / Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Московский государственный социальный университет, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Гуманитарный университет «Запорожский институт государственного и муниципального управления; Редкол.: О.Л. Скидин (главный редактор) и др. – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2007. – Вып. 36. – 472. – С. 281-288.

 5. Панченко Л.В. Медико-психологические проблемы работников промышленных предприятий / Л.В. Панченко, И.И. Кутько // Український медичний альманах. – 2004. - Вип.4. – С.105-106.

 6. Панченко Л.В. Особенности психической адаптации личности в экстремальных условиях трудовой деятельности / Л.В. Панченко, O.A. Панченко, И.И. Кутько // Вестник морского врача. Материалы III научно-практической конференции. – Севастополь: Арт-Принт, - 2005. – №1(1). - 254 с. - C.204-205.

 7. Панченко Л.В. Оценка психической работоспособности и социальная адаптация работников промышленных предприятий / Л.В. Панченко, И.Ю. Басараб, А.Н. Черняк // Реабилитация и абилитация человека. Интегративно-информационные технологии: Сборник научных работ / Под ред. Казакова В.Н. – Киев: КВІЦ, 2004. – 468 с. - С. 49-53.

 8. Панченко Л.В. Органические психические расстройства у ЛПА на ЧАЭС (Клиника, психопатологическая структура, реабилитация) / Л.В. Панченко, Т.Є. Чумак, С.М. Радченко // Реабилитация и абилитация человека. Социально-психологическая безопасность и психическое здоровье: Сборник научных работ / Под общ. ред. академика АМН Украины Казакова В.Н. - Киев: КВІЦ, 2006. – 392 с. - С.358-370.

 9. Панченко Л.В. Психосоциальные факторы психических расстройств у работников промышленных предприятий / Л.В. Панченко, О.А. Панченко, И.Ю. Басараб // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: Зб. наук. ст. у 2-х т. Т.1/ УрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2006. – 368 с. - С. 97-102.

 10. Панченко Л. В. Психодиагностика профессиональной адаптации / Л.В. Панченко // Психологические технологии в экстремальных видах деятельности: Материали IV Международной научно-практической конференции (Донецк, 22-23 мая 2008) – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛГУВД ім. Є.А. Дидоренко, 2008. – 388 с. - С.350-352.

 11. Панченко Л.В. Психофизиологическая надежность работы водителей городского автотранспорта / Л. В. Панченко, Ю. Е. Лях, О.А. Панченко // Материалы III Между­народной конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине». 27-29 сентября 2007г. Ереван-Агверан. - С. 126-128.

 12. Панченко Л.В. Влияние техногенных катастроф на психическое здоровье населения / Л.В. Панченко, О.А. Панченко, И.Ю. Басараб // Український вісник психоневрології. - 2007.- Т. 15. Вип.1(50), додаток.- С. 218.

 13. Панченко Л.В. Особенности познавательных процессов и стрессоустойчивость работников промышленных предприятий / Л.В. Панченко, И.Ю. Басараб // Український вісник психоневрології. - 2007. - Т. 15. Вип.1(50), додаток. - С. 218-219.

 14. Панченко Л.В. Психоэмоциональные особенности специалистов по обслуживанию потенциально опасных производствен­ных процессов / Л.В. Панченко // Психотерапія, медична психологія і гранична психіатрія в системі надання медичної допомоги (XI Платоновські читання): Матеріали науково-практичної конференції. (Харків. Санаторій «Березівські мінеральні води» 17-18 квітня 2008) // Приложение к журналу «Медицинские исследования». – 2008. – 170 с. – С. 109-110.

АНОТАЦІЇ
Панченко Л.В. Психодіагностика професійної адаптації технічного персоналу в умовах хімічного виробництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія. – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2009.

Дисертація присвячена теоретичному та емпіричному дослідженню проблем психодіагностики професійної адаптації усталено працюючого технічного персоналу в умовах хімічного виробництва. На підставі аналізу професіограм електрогазозварників, електромонтерів, слюсарів із ремонту устаткування та механіків, працюючих в умовах хімічного виробництва визначено узагальнений комплекс професійно важливих якостей технічного персоналу. Встановлено, що трудова діяльність технічного персоналу носить репродуктивний та індивідуальний характер. Розроблено та застосовано комплекс методик психодіагностики професійної адаптації технічного персоналу в умовах хімічного виробництва. За результатами статистичного та якісного аналізу даних емпіричного дослідження визначено рівні професійної адаптації технічного персоналу („адаптовані”, „умовно адаптовані”, „неадаптовані”), уточнено критерії оцінки рівнів адаптації, уточнено основні психологічні показники рівня адаптації. Показані можливості використання методичного комплексу для оцінки професійної адаптації технічного персоналу в умовах хімічного виробництва.

Ключові слова: професійна адаптація, технічний персонал, психодіагностика, успішність професійної діяльності, професійно важливі якості.
Панченко Л.В. Психодиагностика профессиональной адаптации технического персонала в условиях химического производства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.03 – психология труда, инженерная психология. – Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2009.

Диссертация посвящена теоретическому и эмпирическому исследованию проблем психодиагностики профессиональной адаптации технического персонала в условиях химического производства. В работе проанализированы современные основные научно-теоретические подходы к выявлению и оценке взаимосвязи профессиональной адаптации с надежностью и успешностью трудовой деятельности технического персонала. Показана необходимость и целесообразность рассмотрения профессиональной адаптации не только на этапе формирования функциональной структуры профессиональной деятельности, но и на этапе установившейся профессиональной деятельности.

Показано, что для успешной трудовой деятельности и обеспечения безопасности работников предприятий с вредными условиями химического производства необходимо наличие у них достаточно высокого уровня профессиональной адаптации. Важным условием профессиональной адаптации является обеспечение определенного уровня профессионально важных качеств в психологической структуре деятельности специалистов. Анализ профессиограмм электрогазосварщиков, электромонтеров, слесарей-ремонтников и механиков позволил выделить общие ключевые характеристики деятельности работников указанных профессий и позволил выделить совокупность профессионально важных качеств технического персонала, наиболее чувствительных к действию вредных условий химического производства. Было установлено, что трудовая деятельность технического персонала носит репродуктивный и индивидуальный характер. На основании литературных данных были определены критерии оценки уровня профессионально важных качеств технического персонала, а также стратегия принятия оценочного решения (коньюнктивная).

В соответствие с результатами анализа существующих методов определения психологических и психофизиологических особенностей личности профессионала, а также с учетом выбранных критериев оценки уровня профессионально важных качеств, разработан методический комплекс психодиагностики профессиональной адаптации технического персонала. Указанный психодиагностический комплекс включает методы и методики оценки функционального состояния когнитивного, регулятивного и эмоционального компонентов структуры профессиональной адаптации.

Анализ данных эмпирического исследования в связи с успешностью профессиональной деятельности технического персонала в условиях химического производства позволил выделить следующие три уровня профессиональной адаптации работников: «адаптированный», «условно адаптированный», «неадаптированный». Было показано, что трудовая деятельность адаптированных сотрудников химического производства отличается безаварийностью, успешностью освоения профессиональных навыков и своевременным повышением квалификационных разрядов. «Условно адаптированные» и «неадаптированные» работники с нарушениями психофизиологических показателей когнитивной сферы не смогли приспособиться к требованиям профессиональной деятельности и сменили место работы.

Дискриминантный анализ эмпирических данных позволил выделить профессионально важные качества технического персонала, имеющие наибольшее значение для адаптации к работе в условиях химического производства. Выявлено, что успешность и надежность установившейся деятельности работников технического персонала обусловлена уровнем тех профессионально важных качеств, которые обеспечивают высокую скорость, оперативность, точность, безошибочность и стабильность выполнения рабочих действий. Выделенная совокупность профессионально важных качеств специалистов технического персонала полностью соответствует результатам профессиографического анализа их профессиональной деятельности на химическом производстве.

Установлено, что своевременная психодиагностика проявлений дезадаптации у технического персонала позволяет зафиксировать группу риска с высокой вероятностью возникновения ошибочных действий, снизить уровень профессиональной дезорганизации деятельности. Лицам, которые вошли в группу риска, рекомендован курс психокоррекционных мероприятий, проводившийся в рамках групповых и индивидуальных занятий. Разработанный методический комплекс психодиагностики профессиональной адаптации технического персонала может быть использован как средство мониторинга профессиональной деятельности на любом этапе освоения работником трудовых функций, при аттестации кадров, для определения уровня психологической готовности субъекта к профессиональной деятельности в опасных условиях.Ключевые слова: профессиональная адаптация, технический персонал, психодиагностика, успешность профессиональной деятельности, профессионально важные качества.
Panchenko L.V. Psychodiagnostics of the technical staff’s professional adaptation in the conditions of the chemical manufacture. – Manuscript.

The dissertation for a Candidate Degree in Psychology on speciality 19.00.03 – Psychology of work, engineering psychology. – Ukrainian Engineering – Pedagogical Academy, Kharkov, 2009.

The dissertation is devoted to theoretical and empirical research of the problems of psychodiagnostics of the professional adaptation in the conditions of the chemical manufacture. Systematic analysis of the professional adaptation problem in the present condition of the chemical manufacture has been accomplished. Professiografic analysis of the electro-gas welders', electricians', repairmen's mechanics' activity has been realized and it gives an opportunity to define the criteria of estimation of professionally important qualities. The technique of psychodiagnostics of technical staff’s professional adaptation in conditions of the chemical manufacture has been devised. Our research has allowed to single out structural features of professional adaptation which influence success, reliability and correctness of the personnel's labour activity: cognition, regulator and emotional components.

The evaluation of technicians’ professional adaptation level: “adapted” “conditionally adapted” and “not adapted” has been given.The possibility of using a methodical complex for the estimation of technicians’ professional adaptation in the conditions of chemical manufacture has been shown.

Keywords: professional adaptation, technical personnel, psychodiagnosis, success of professional activity, professional important quality.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка