У зв’язку із значними змінами,що відбуваються в організаСкачати 395.96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.12.2017
Розмір395.96 Kb.
  1   2

вступ
Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності,охоплення приватизаціію різних галузей, реформування економічних відносин в Украіні висовують дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку як основного засобу контролю за веденням фінансово-господарськоі діяльності підприімств, за платниками податку на додану вартість, оподаткування прибутку підприімств.

У зв’язку із значними змінами,що відбуваються в організа-

ціі і техніці ведення бухгалтерського обліку, його удосконалення нерозривно пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці Украіни: збільшення обсягу виробництва продукціі ( робіт,послуг ), зниження собівартості продукціі, підвищення продуктивності праці, виявлення і використання внутрішньогосподарських резервів.

Важливим засобом інформаційного забезпечення управ- ління в бухгалтерському обліку і формування ринкових відносин в Украіні,які супроводжуються неухильним розширенням сфери недержавних форм господарювання-приватних підприімств, кооперативів, акціонерних та спільних підприімств.

Найважливішим завданням обліковоі служби залишаіться інформаційне забезпечення адміністраціі підприімства для прийняття обгрунтованих рішень і здійснення контролю за збереженням власності.

Поряд з цим виникають специфічні функціі,пов’язані із забезпеченням сталого фінансового стану підприімства за допомогою захисту вклапдення капіталу від ризику його втрати, максимальним збільшенням суми прибутку шляхом впливу на ринок збуту, запровадження жорстокого режиму економіі, систематичного контролю за витратами.

Відповідно до Указу Президента від 22 жовтня 1992р. Украіна маі перейти на міжнародні стандарти в галузі обліку істатистики, що вимагаі ретельного вивчення передового досвісвіду в цій галузі.

Слід зазначити, що законодавче закріплення комерційноі таі ниці, а також наявність підприімств різних типів і форм власності привело до поділу в зарубіжних краінах бухгалтерського обліку на два види: фінансовий та управлінський.

Перший формуі інформацію до зовнішніх споживачів, насамперед, про фінансовий стан підприімства, зокрема прибуток. Методика обчислення цього показника значно відріз-

няіться від прийнятоі в Украіні.За міжнародними стандартами прибуток розраховують зіставленням виручки від продажу з витратами, сума яких становить вартість придбаних цінностей, скоригований на іх залишок на початок і кінець року ( вкючаючи вартість готовоі продукціі та незавершеного виробництва).

Така методика розрахунку суми прибутку чи збитку досить проста і дозволяі прийняти ідиний порядок визначення фінансових результатів для різних типів підприімств залежно від форм власності, однак він повинен бути затверджений у законодавчому порядку, щоб не було розбіжностей у методиці розрахунку прибутків, використовуючих при оподаткуванні. Тим більше, що і суми доходів і фінансового обліку може уточнюватися.

Управлінський облік слід спрямувати на інформаційне забеспечення керівників усіх рівнів управління, а також на пристосування обліку до потреб нових внутрішньогосподар- ських формувань. Його визначають “як процес встановлення, обчислення, збирання, аналізу, підготовки інтерпретаціі та повідомлення інформаціі (одночасно фінансовоі та операцій-

ноі ), яка використовуіться для планування, оцінки і контролю в межах організаціі“. Передбачимо, що управлінський облік і складовою частиною управління і готуі інформацію необхідну для контролю діяльності організаціі, планування майбутніх стратегічних операцій, оптимізаціі використання ресурсів, визначення та оцінки ефективності виробництва, зменшення суб’іктивізму в процесі прийняття рішень, удосконалення внутрішніх та зовнішніх інформаційних потоків.

Намір Украіни включитись в світові госпобарські зв’язки на засадах рівноправного партнерства передбачаі перехід на використання у вітчизняній практиці стандартів, що встановились в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності та ана- лізі діяльності західних компаній. Це також зумовлюі необхід-

ність вивчення зарубіжного досвіду фінансового аналізу і ме-

неджмента, можливостей використання його в системі юридичних, організаційних, національних особливостей формування ринковоі структури.

Нарешті, розгортання приватизаційних процесів, корпоратизація підприімств і надходження іх акцій у відкриту продаж на фондову біржу, вимагаі практично від кожного вміння вірно аналізувати фінансову інформацію, приймати рішення щодо інвестування своіх коштів в акціі та інші цінні папери, вкладення іх в банк чи інші кредитні установи з метою одержання прибутку. Навички дослідження цііі фінансовоі інфор-

маціі, вироблення відповідноі тактики і стратегіі своіми влас-

ними сімейними фінансами стають одним із показників осві-

ченості, культури кожного.Розділ 1. Облік касових операцій.
1.1.Порядок ведення касових операцій в народному господар-

стві Украіни.
Касові операціі (надходження готівки до каси і видача з неі)

здійснюіться на підставі < Порядок ведення касових операцій в народному господарстві Украіни >, затвердженого постановою Національного банку Украіни № 21 від 02.02.95р.

Всі підприімства, незалежно від форми власності (державні,

орендні, колективні, кооперативні, спільні, колективні), зобо-

в’язані зберігати своі гроші в установах банку.

Каса - самостійний структурний підрозділ підприімств, призначений для зберігання коштів і проведення розрахунків готівкою. Матеріальну відповідність за збереження коштів і ведення касових операцій покладено на касира, з яким укладають договір про матеріальну відповідальність у формі зобов’язання касира.

Грошові кошти до каси надходять з Розрахункового рахунку, що розміщений в банку, внаслідок реалізаціі товарно-матеріальних цінностей ( робіт, послуг), від підзвітних осіб.

Надходження грошових коштів до каси оформляють прибутковими касовими ордерами ( якщо від фізичних осіб, то обов’язково видаіться квитанція зі штампом або пепчаткою за підписом головного бухгалтера і касира, або відтиском касового апарату), видачу - видатковими ордерами. Прибуткові касові ордери підписують головний бухгалтер і касир, а видаткові - керівник підприімства, головний бухгалтер і касир. У прибуткових ордерах вказують, від кого, за що або навіщо одержані гроші, а у видаткових - кому, за що або навіщо вони видаються. В ордерах також проставляють кореспондуючі рахунки, на яких маі бути відображена операція і вказані виправдані документи, що стали підставою для складання ордерів - чеки, авансові звіти, заяви,тощо.Банк визначаі ліміт залишку готівки у касу в розмірі, необхідному для виплати невідкладних витрат. Готівку можна витрачати на ті потреби, на які вони видані банком.

Підприімства можуть мати у своій касі готівку у межах лімітів залишку готівки і використовувати іі в межах норм. Ліміти залишку готівки в касі визначаються щорічно і уразі необхідності переглядаються для колективів сільськогоспо-

дарських підпиімств - керівництвом цих підприімств за згодою з відповідною установою банку.

Ліміти залишку готівки у касі і нормами іі витрат з виручки регулюються Тимчасовим положенням про визначення ліміту залишку готівки в касі, норм іі витрат з виручки, термінів і порядку здачі виручки підприімствами, затвердженим постановою правління Національного банку Украіни № 21

від 2.02.95 року.

Без обмеження норм витрачаіться готівка з виручки:

а) підприімствами і організаціями роздрібноі торгівлі,гро-

мадського харчування, побутового обслуговування неза-

лежно відформ власності на оплату праці у межах спрямо-

ваних коштів, спрямованих на споживання;

б) сільськими і районними споживачами, що не мають у

своіму сладі галузевих об’іднань, - на виплату заробітноі

плати працівників підприімства;

в) підприімствами торгівлі на закупівлю скляноі тари у

населення;

г) колективними сільськогосподарськими підприімства-

ми, що мають виторг від реалізаціі сільськогосподарськоі

продукціі власного виробництва і продукціі іі переробки,

включаючи виготовлену на давальницьких умовах і одер-

жану у порядку зустрічного продажу - на оплату праці,

стипендій,допомоги по соціальному страхуванню своім

працівникам.

Підприімства, які витрачають грошові кошти з виручки без обмеження норм, не мають права затримувати у своіх ка-

сах готівку для оплати праці й інші потреби до початку термі-

ну виплат.

Вся готівка зверх визначеного ліміту маі здаватися для зарахування іі на рахунки у порядку і в терміни, погоджені з установою банку, у якому відкриті іх Розрахункові рахунки.

Підприімства, організаціі і установи, виконкоми сільських і міських Рад народних депутатів мають право зберігати зверх визначеного ліміту в касах готівку,одержану в банку для виплати заробітноі плати, допомоги з тимчасовоі непрацездатності, стипендій і премій, протягом 3 робочих днів; колективні сількогосподарські підприімства, підприімства залізничного транспорту - для виплати заробітноі плати працівникам ок-

ремих участків, виконкоми сільських Рад народних депутатів - протягом 5 робочих днів, вкючаючи день одержання готівки у банку. Після закінчення цих термінів суми грошових коштів, не використані за призначенням, повертаються до банку не пізніш наступного робочого дня і згодом видаються під- приімствами, організаціями, установами за першою іх ви-

могою на ці потреби.

Видача готівки під звіт на витрати, пов’язані із службовими відрядженнями, здійснюіться у межах сум, призначених відрядженим особам на ці потреби до порядку, визначеного Урядом Украіни.

Касові операціі оформляються документами, типові між-

відомчі форми яких затверджено Мінгістерством статистики Украіни і Міністерством фінансів Украіни, і які мають використовуватися без змін на всіх підприімствах незалежно від іх відомчоі підзвітності і форм власності.
1.2.Документальне оформлення касових операцій.
Касові операціі здійснюються на основі оформлених доку-

ментів.


Надходження і видачу грошей з каси підприімства оформляють прибутковими і видатковими касовими ордерами,які виписуі бухгалтерія.

Касові ордери передаються до виконання касирові під- приімства безпосередньо бухгалтером, а не через особу, що одержуі або вносить гроші.

Касир, що одержав з бухгалтеріі касові ордери, повинен перевірити правильність іх оформлення, наявність і дійсність підписів, перераховані в ордері. Після цього він приймаі або видаі гроші. Особі, що внесла гроші до каси, видаіться квитанція. При видачі грошей за видатковим касовим ордером окремій особі касир вимагаі пред’явлення документу, який посвідчуі особу одержувача. Таким документом і паспорт, військовий квиток, службове посвідчення при наявності при ньому фотокартки й особистого підпису власника. Прибуткові касові ордери і квитанціі до них, а також видаткові ордери заповнюються бухгалтеріію чітко і ясно, без будь-яких підчисток, помарок або виправлень. Прибуткові і видаткові касові ордери до передачі в касу реіструються бухгалтеріію в журналі реістрацііі касових ордерів, де ім надаються порядкові номери.Касир усі надходження і видачі готівки за прибутковими і видатковими касовими ордерами облічуі у касовій книзі.

Керівник підприімства повинен надавати касирові охорону при транспортуванні грошових коштів і цінностей з установи банку.При транспортуванні грошових коштів касирові, супроводжуючим його особам забороняіться: розголошувати маршрут руху і розмір суми грошових коштів і цінностей, що перевозяться, допускати до салону транспортного засобу осіб, які не призначені керівником підприімства для доставки, користуватися супутним або громадянським транспортом.

Для забезпечення надійного зберігання готівки і цінностей каса маі відповідати таким вимогам:

- бути ізольованою від інших допоміжних приміщень;

- мати сейф або металеву шафу;

- мати спеціальне віконце для проведення операцій з кліін-

тами і працівниками;

- бути обладнаною охоронно-пожежною сигналізаціію, що

відповідаі вимогам діючого Положення.
1.3.Порядок одержання грошових коштів у банку готівкою.
Підприімство одержуі готівку з банка через касира за грошовим чеком, виписаним на його ім’я.

Відповідно до Положення “ Про організацію бухгалтерського обліку в Украіні“ № 250 від 3.04.93р. (п. 25) на під-

приімствах, в установах, у штаті яких відсутня посада касира, його обов’язки за письмовим розпорядженням керівника підпиімства, установи виконуі інший працівник.

Для одержання в банку чековоі книжки, в якій знаходяться чеки, потрібно заповнити відповідну заяву, в котрій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові касира і зразок його під-

пису.Заява підписуіться керівником і головним бухгалтером і засвідчуіться печаткою піприімства. Згідно з ціію заявою касир одержуі чекову книжку на 25 або 50 чеків. Щоб зняти готівку зі свого розрахункового рахунку в банку, бухгалтер заповнюі грошовий чек, піпписуі його разом з керівником підприімства і передаі касирові. Касир попередньо замовляі необхідну суму в банку, а потім одержуі іі за чеком. Корінець чека і виправдним документом для записів касових операцій в облікових регістрах.
1.4.Порядок здавання готівки до банку.
Готівку, одержану з розрахункового рахунку до каси, витрачають за суворо цільовим призначенням, тобто на потреби, на які одержано гроші, зазначають на зворотному боці грошового чека. Невикористаний залишок здаіться з каси на розрахунковий рахунок. Наприклад, неодержана у встанов- лений термін заробітна плата маі бути повернена на розрахунковий рахунок у 3-денний термін. На розрахунковий рахунок здаються гроші, прийняті до каси в рахунок внесків до Статутного фонду, виручка від реалізаціі товарно-матеріаль-

них цінностей, від виконання послуг робіт тощо.

Здача готівки на Розрахунковий рахунок оформлюіться видатковим касовим ордером.

Касир, щоб здати готівку, повинен заповнити первинний документ “Об’ява на внесок готівкою”, який може одержати у оператора банку.

Цей документ складаіться з трьох частин. Верхня частина залишаіться у банку, середня частина (квитанція) передаіть-

ся касирові. Нижня частина Об’яви (ордер) також повертаіться касирові, але тільки після прведення банком відповід- ноі операціі і разом з банківською випискою.

На кожній з трьох частин зазначаіться: дата, від кого прийнята готівка, банк одержувача і одержувач, призначення внеску. У правому кутку першоі і другоі частини зазначаіться номер свого розрахункового рахунку та сума цифрами. Та ж сума записуіться прописом у такому порядку:

- починати запис потрібно впритик до початку відведеного для нього поля з великоі літери;

- місце, що залишилося на полі, потрібно прокреслити горизонтальною лініію.

Третя частина Об’яви заповнюіться таким чином. У ордері потрібно зазначити код банку-одержувача і суму по кредиту (у нас по розрахунковому рахунку ця сума пройде по дебету, а у банку - по кредиту).


1.5.Касова книга.
На підприімстві ведеться тільки одна касова книга, у якій касир відображаі готівку і рух грошей у касі. Записи у касовій книзі здійснюються за кожним прибутковим і видатковим ордером.

Але у організаціі і інші види валют, крім національноі, то касові книги відкриваються на кожну валюту окремо.

Усі касові ордери після іх використання касир підписуі, а додані до них документи для запобігання повторного використання погашаі штампом або підписом від руки “Одержано”, “Сплаче-

но” з зазначенням дати.

Записи у касовій книзі здійснюються тільки під копірку, тобто у двох примірниках (другий примірник і звітом для касира). Наприкінці робочого дня касир підбиваі підсумки оборотів за надходженням і видачею грошей та виводить залишки на наступний день. Перші відривні аркуші, що і звітом касира, разом з прибутковим і витатковими ордерами й доданими до них виправдними документами передаі бухгалтеріі у касовій книзі.

Бухгалтер перевіряі правильність оформлення касових ордерів, іх обгрунтування, виконання записів у касовій книзі і виведенню залишку на кінець дня і проти кожноі суми проставляі шифр кореспондуючих рахунків.

Найважливішими вимогами правильного оформлення й одліку касових операцій і:

- негайний запис кожноі здійсненоі касовоі операціі у касову книгу, щоденне визначення підсумків у цій книзі і здача касиром під розписку бухгалтерові касових документів;

- виписка бухгалтеріію на кожну окрему касову операцію прибуткових і видаткових ордерів, додержання послідовності в нумераціі і реістраціі цих коштів у реістрі і передач іх для виконання касирові;

- погашення касиром спеціальним штампом икасових документів з метою неприпущення зловживання цими документами шляхом повторного іх використання;

- встановлення наказом керівника підприімства осіб, що мають право підписувати касові документи, наявність у касира зразків підписів цих осіб і неприпустимість виконання касових операцій по непідписаних документах.

Головний бухгалтер з метою контролю повинен не менше одного разу на місяць перевіряти в касі, складати акт і доповідати керівникові підприімства.

У зв’язку з тим, що значна частина грошових операцій здій-

снюіться підприімством через Розрахунковий рахунок, потрібно систематично слідкувати за правильністю банківських операцій.

Керівник підприімства несе відповідальність за збереження грошей, правильне й доцільне іх використання.

Касова книга і регістром аналітичного обліку. Касові документи слід прошнурувати окремо від інших бухгалтерських документів, вони повинні мати самостійну нумерацію і при здачі до бухгалтерського архиву фіксуватися в архивній книзі.

Касову книгу можна вести автоматизованим способом, при якому листи формують у вигляді машинограми “Вкладний лист касовоі книги” або “Звіт касира”. Обидві ці машинограми повинні здаватися до початку наступного робочого дня, мати однаковий зміст і вміщувати всі реквізити, передбачені формою касовоі книги. Нумерація сторінок касовоі книги в машинограмах здійснюіться автоматично в порядку збільшення з початку року.

Після одержання машинограм “Вкладний лист” касовоі книги і “Звіт касира” касир зобов’язаний перевірити правильність складання касовоі книги і звіту касира, підписати іх і передати звіт касира разом з прибутковими і видатковими документами бухгалтеріі під розписку у вкладному листку касовоі книги.


1.6.Облік касових операцій в системі рахунків (рах.№50)
Для обліку наявності, руху і залишків готівки в касі використовують активний рахунок №50”Каса” з такими субрахунками:

№50-1 “Каса підприімств в національній валюті“

№50-2 “Каса підприімства в іноземній валюті“

№50-3 “Операційна каса в національній валюті“

№50-4 “Операційна каса в іноземній валюті“.

Бухгалтерські записи ведуть на підставі перевірених відривних листків (другий примірник касовоі книги) і доданих до них документів. Залишок і надходження грошових коштів відображають

по дебету рахунку №50, а видану готівку - по кредиту.

До операційних кас належать квиткові і багажні каси, відділки зв’язку та інші подібні каси.

На субрахунках №50-2 і №50-4 підприімства здійснюють операціі з валютою у перерахунку на національну валюту Украіни (за кожним видом валют окремо).

Для забезпечення збереження грошових коштів бухгалтерія повинна здійснювати несподівані перевірки не менше одного разу на квартал з перерахування всіх цінностей, що знаходяться у касі, й складати відповідні акти.

Виявлені перевірками лишки грошових коштів оприбутковуються до каси на користь бюджету, а нестача стягуіться з касира.

Бухгалтерія після одержання звіту касира здійснюі перевірку обгрунтовності всіх записів у звіті, проставляі кореспонденцію рахунків на кожному документі і заповнюі журнал-ордер № 1 по кредиту рахунку №50 “Каса” і відомість № 1 по дебету цього рахунку, у яких реіструі одержані й видані кошти за цільовим призначенням.

У журналі-ордері № 1 показуються витрати грошових коштів з кредиту рахунку № 50 в дебет рахунків обліку виробничих витрат, матеріальних цінностей, розрахунків з працівниками підприімств, з підзвітними особами, депонентами та інше.

Наприкінці місяця у журналі-ордері №1 і відомості № 1 підраховують надходження й витрати готівки і визначають на 1-е число наступного місяця залишок коштів у касі, який маі бути тотожним такому ж показникові в касовій книзі. Підсумкові дані цих регістрів записують до Головноі книги. При спрощеній формі ведення обліку касових операцій використовують відомість В-5.

Суб’ікти підприімницькоі діяльності, що здійснюють торгівлю і надають послуги за готівку, зобов’язані вести книгу реістраціі, яка маі бути засвідчена керівником підприімства і скріплена сургучною печаткою фінансового органу місцевоі державноі виконавчоі влади.

Книгу реістраціі видають під розписку матеріально-відповідальній особі на підставі проведеноі інвентарізаціі залишків товарів і готівки, які й записуються як початкове сальдо.

Кожний лист звіту складаіться з двох рівних частин, що заповнюються матеріально-відповідальною особою. Перший примірник залишаіться у книзі, друга частина звіту заповнюіться з лицьового й зворотнього боків через копіювальний папір як звіт матеріально відповідальноі особи з відривною частиною листа. Обидва примірники звіту нумеруються однаковими номерами. Подальші записи товарно-касових операцій починаються на ліцьовому боці невідривноі частини звіту після строки “Залишок на початок дня”.

Матеріально-відповідальні особи зобов’язані щоденно здавати до духгалтеріі звіт з доданими відповідними документами і здавати щоденно до каси підприімства денну виручку, яка відображена у звіті.

Порядок ведення товарно-касовоі книги визначено “Положення про порядок реістраціі і ведення товарно-касовоі книги”, затвердженим 26.04.93р.

Товарно-касова книга маі знаходитися у приміщені підприімства і надаватися службовим особам, котрі здійснюють перевірку.

Порядок ведення товарно-касовоі книги встановлено “Положенням про порядок реістраціі та ведення товарно-касовоі книги”, затвердженим 28 квітня 1993 року.

Схему відображення операцій по рахунку № 50 “Каса” наведено в таблиці № 1.


1.7.Облік грошових коштів на капітальне вкладення - рах. № 54
На рахунку № 54 відображаються готівка і рух коштів, що зберігаються в банку нецентралізованих джерел фінансування капітальних вкладень.

В облікових регістрах рахунок № 54 “Рахунки в банку по коштах на капітальне вкладення” поділяіться на субрахунки:

№54-1 “Спеціальний рахунок нецентралізованих коштів, призначений на фінансування капітальних вкладень понад затверджений план”

№54-2 “Спеціальний рахунок по збереженню вільних нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень”

№54-3 “Будівництво за рахунок інших організацій”.

Аналітичний облік за вказаними субрахунками маі здійснюватись в розрізі джерел коштів (Фонд розвитку виробництва, Фонд житлового будівництва).

Дебетуіться рахунок № 54 в кореспонденціі з кредитом рахунку № 51 “Розрахунковий рахунок” (або іншого аналітичного рахунку), з якого перераховуються відповідні суми на вказані спеціальні рахунки в банку.

Кошти, облічувані на субрахунку № 54-1, що використовуються на фінансування капітальних вкладень зверх затвердженого ліміту, знімаються зі спеціального рахунку в порядку, визначеному правилами банку. Зняття коштів відображуіться на кредиті рахунку № 54-1.

На субрахунку № 54-2 обліковуються вільні кошти нецентралізованих джерел фінансування ( Фонд розвитку виробництва, Фонд житлового будівництва), що перераховуються на спеціальні рахунки до банку для зберігання. Ці кошти призначені для фінансування поточного року, перераховуються зі спеціального рахунку банку на рахунки фінансування капітальних вкладень. В обліку ці операціі відображаються записом:

Дебет (рахунків нецентралізованих джерел) № 87 “Фонди економічного стимулювання”

Дебет рахунку № 88 “Фонди спеціального призначення”

Дебет рахунку № 96 “Цільове фінансування і цільове надходження”

Кредиту рахунку № 54 “Рахунки в банку по коштах на капітальні вкладення”, субрахунок № 54-2 “Спеціальний рахунок по зберіганню вільних нецентралізованих вкладів”.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка