Тов, в особі, який діє на підставі Статуту, іменоване надаліСкачати 220.88 Kb.
Дата конвертації20.01.2018
Розмір220.88 Kb.
ТипКодекс

ДОГОВІР

про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації №______

м. Київ « » ______________ 2015 р.ТОВ ______________, в особі __________________, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Замовник» з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець ___________________, що діє на підставі ст. 42 Конституції України, Глави 5 Цивільного кодексу України, Глави 13 Господарського кодексу України та Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрований «____» ______ 201__р., №___________, іменований надалі «Виконавець», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець, за завданням Замовника, зобов’язується особисто (крім випадків, які узгоджені Сторонами у п. 3.1. цього Договору), надати послуги (виконати роботи) у сфері інформатизації у тому числі, але не обмежуючись:

   • послуги з комп’ютерного програмування;

   • послуги з розроблення стандартного програмного забезпечення;

   • інші послуги у сфері розроблення програмного забезпечення;

   • консультування з питань інформатизації;

   • робота з базами даних;

   • оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах та веб-порталах, і пов’язана з ними діяльність;

 • інші послуги (роботи) в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, необхідні Замовнику, відповідно до його статутної діяльності, за узгодженням із Замовником.
  1. Сторони підтверджують, що під час виконання цього Договору Виконавець діє як незалежний підрядник згідно з чинним цивільним законодавством України та в жодному разі не може розглядатись як найманий працівник Замовника або як його агент або представник.

  2. Для надання послуг (виконання робіт) у рамках даного Договору Замовник надає Виконавцеві Технічні завдання (в письмовій, або в усній формі), які містять перелік, обсяги, строки та порядок надання послуг (виконання робіт). Технічне завдання також може містити ціну конкретних послуг (робіт) та порядок їх оплати. Послуги надаються (роботи виконуються) Виконавцем винятково у відповідності із Технічними завданнями Замовника, які стають невід'ємною частиною (в письмовій, або в усній формі) даного Договору.

  3. Замовник забезпечує Виконавця усією інформацією, необхідною для надання послуг (виконання робіт) за цим Договором.

 1. ЦІНА ПОСЛУГ (робіт) ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКів

  1. Загальна ціна цього Договору визначається як сума вартості всіх наданих послуг (виконаних робіт), відповідно до підписаних Сторонами Актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) за цим Договором протягом строку його дії.
  1. Вартість послуг (робіт) Виконавця встановлюється Сторонами у відповідному Технічному завданні.

или
2.2. Вартість послуг (робіт) Виконавця визначається виходячи з кількості годин, витрачених Виконавцем на надання послуг (виконання робіт) за даним Договором, що включає вартість майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем при наданні послуг (виконанні робіт) Виконавцем Замовникові в рамках даного Договору. Одна година Виконавця, витрачена на надання послуг (виконання робіт), коштує: ________ грн. 00 коп. без ПДВ, що на момент укладання даного Договору є грошовим еквівалентом ______ доларів США. У разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним Банком України на дату підписання Акту прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), вартість однієї години у гривні змінюються пропорційно без укладення додаткової угоди до цього Договору.
  1. Сторони можуть узгодити часткову чи повну попередню оплату за послуги (роботи).

  2. Замовник здійснює оплату за даним Договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом ___ (_______) банківських днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), якщо інший порядок не визначено у відповідному Технічному завданні. Фактична вартість послуг (робіт), що підлягає оплаті за відповідним Актом прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), визначається Сторонами в цьому Акті.

  3. Розрахунки між Сторонами здійснюються виключно в національній валюті України.

 1. ПОРЯДОК виконання та ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ (РОБІТ)

  1. Виконавець надає послуги (виконує роботи) Замовнику на свій ризик та особисто. Одночасно, Виконавець має право за згодою Замовника залучити до надання послуг (виконання робіт) інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. Залучення інших осіб (субпідрядників) до надання послуг (виконання робіт) повинно здійснюватися у повній відповідності з умовами цього Договору.

  2. Передача результатів послуг (робіт) Виконавця здійснюється виключно на обладнанні, наданому Замовником з метою дотримання конфіденційності інформації, що передається. Таке обладнання залишається власністю Замовника, і не може бути використано Виконавцем в цілях інших ніж передача результатів роботи.

  3. З метою підтвердження факту надання послуг (виконання робіт) Виконавцем в цілому або виконання конкретного етапу на певну дату Сторони складають відповідний Акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), що є достатньою підставою для здійснення розрахунків з Виконавцем.

  4. Виконавець надає Замовникові два екземпляри підписаного Акту прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) протягом ___ (_____) календарних днів після закінчення надання послуг (виконання робіт) в цілому або закінчення виконання конкретного етапу згідно з Технічним завданням.

  5. Замовник зобов'язується підписати надані Виконавцем два екземпляри Акту прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) не пізніше __ (____) робочих днів з моменту надання їх оригіналів Замовникові Виконавцем і у вищезазначений строк надати один підписаний екземпляр Акту прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) Виконавцеві або надати у вищезазначений строк мотивовану відмову від підписання цього Акту. У випадку ненадання у вищезазначений строк Виконавцеві підписаного Акту або мотивованої відмови, послуги (роботи) будуть вважатися прийнятими, наданими належним чином і такими, що підлягають оплаті Замовником. У випадку мотивованої відмови Замовника Сторони в строк не пізніше ________ робочих днів з дати одержання Виконавцем мотивованої відмови Замовника підписують протокол, який містить перелік істотних недоліків і строки їх усунення. Виконавець зобов’язаний за власний рахунок усунути такі недоліки у вказаний Замовником строк. Прийняття послуг (робіт) та підписання відповідного Акту прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) Замовником здійснюється після усунення всіх недоліків.

  6. Якість наданих послуг (виконаних робіт) повинна відповідати вимогам, стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що застосовуються до даного виду програмних продуктів та послуг. Вимоги щодо якості до результатів наданих послуг (виконаних робіт) можуть бути визначені в Технічних завданнях.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Замовник зобов’язаний:

   1. своєчасно приймати за Актами прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від Виконавця, які відповідають умовам цього Договору;

   2. своєчасно оплачувати надані Виконавцем послуги (виконані роботи) у розмірі та в строки, передбачені даним Договором, за умови надання Виконавцем послуг (виконанням робіт) відповідно до вимог, зазначених сторонами в Технічному завданні;

  2. Замовник має право:

   1. контролювати хід виконання та/або якість надання послуг (виконання робіт) Виконавцем. Замовник має право доручати проведення такого контролю третій Стороні, завчасно попередивши про це Виконавця;

   2. одержувати від Виконавця всю необхідну інформацію про послуги (роботи), що надаються.

  1. Обов’язки Виконавця:

   1. своєчасно та на висококваліфікованому рівні надати Замовнику послуги (виконати роботи), визначені цим Договором та зазначені у відповідних Технічних завданнях;

   2. після закінчення або у випадку дострокового розірвання даного Договору передати Замовникові всі матеріали, документи, які були отримані від Замовника або ж створені в процесі виконання даного Договору, у тому числі, але, не обмежуючись: вихідні матеріали, звіти, графічні елементи, вихідний текст, об'єктний код, вихідний код, формули, специфікації, конструкції хардвера (hardware), ділові та комерційні дані, ноу-хау, формули, процеси, розробки, ескізи, фотографії, плани, малюнки, технічні вимоги, зразки звітів, моделі, списки клієнтів, прайс-листи, дослідження, отримані дані, комп'ютерні програми, винаходи, ідеї тощо;

   3. не використовувати результати надання послуг (виконання робіт) за даним Договором, у тому числі, але не обмежуючись: об'єкти інтелектуальної власності, отримані (створені) при виконанні даного Договору, у власних цілях та/або у цілях третіх осіб;

   4. при створенні об'єкта інтелектуальної власності не використовувати без попередньої письмової згоди Замовника будь-які об'єкти правової охорони, авторське (у тому числі виключне) право на які йому не належить. Умови використання прав інтелектуальної власності третіх осіб будуть узгоджуватися Сторонами у Додаткових угодах до Договору;

   5. не встановлювати на обладнання Замовника будь-яке програмне забезпечення без попередньої письмової згоди останнього; не використовувати надане обладнання для розробки комп’ютерних програм, що мають ознаки вірусів, не розповсюджувати та/або не зберігати матеріали, у будь-якій формі, що суперечать засадам суспільної моралі (наприклад, матеріали з насильством або порнографією);

   6. не встановлювати на обладнання Замовника неліцензійне програмне забезпечення; не користуватися неліцензійним програмним забезпеченням на обладнанні Замовника; в разі виявлення неліцензійного програмного забезпечення на Пристроях Замовника повідомити про це Замовника протягом двох робочих днів з моменту такого виявлення;

   7. на вимогу Замовника інформувати про поточний стан надання послуг (виконання робіт) у терміни та способом, встановлені Замовником (по телефону, факсу, за допомогою електронної пошти тощо).

  1. Виконавець має право:

   1. запитувати у Замовника необхідну для надання послуг (виконання робіт) у рамках даного Договору інформацію, при цьому Замовник має право відмовити Виконавцеві в наданні такої інформації з метою охорони конфіденційної інформації своїх клієнтів та/або партнерів. У випадку неможливості надання послуг (виконання робіт) через ненадання зазначеної інформації Виконавець негайно повинен повідомити про це Замовника;

   2. самостійно визначати місце надання послуг (виконання робіт);

   3. встановлювати та використовувати на обладнанні Замовника таке програмне забезпечення, що відповідає ліцензійним вимогам про безкоштовне або умовно-безкоштовне програмне забезпечення. Опис даних видів програмного забезпечення наведено нижче. Безкоштовне програмне забезпечення – це захищене авторським правом програмне забезпечення, плата за користування яким відсутня. Умовно-безкоштовне програмне забезпечення - це захищене авторським правом програмне забезпечення, плата за користування яким відсутня тільки впродовж певного випробувального терміну;

   4. вимагати оплати наданих послуг (робіт) відповідно до умов даного Договору.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України, якщо інше не зазначено у відповідних додаткових угодах до цього Договору.

  2. Сторони не несуть жодної відповідальності за упущену вигоду, пов'язану з порушенням зобов'язань за цим Договором.

  3. За порушення вимог пунктів 6.1, 6.3 та 6.6 цього Договору, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі ____ грн.

  4. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів.

  5. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
 1. КОНФІдЕНЦІЙНІСТЬ

  1. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стала їм відомою у зв'язку з підписанням цього Договору та виконанням зобов'язань за ним без попередньої письмової згоди другої Сторони. Зобов'язання по конфіденційності, покладені на Сторони цим Договором є дійсними протягом всього строку дії Договору та протягом ___ (____) років після розірвання/припинення терміну його дії. Не вважається порушенням положень цього розділу Договору, надання інформації третім особам за згодою Замовника, для реалізації п. 3.1. цього Договору.

  2. Під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація, представлена Виконавцеві Замовником документально (у паперовій, електронній або усній формі), включаючи, але не обмежуючись цим: наукові, ділові та комерційні дані, ноу-хау, формули, процеси, розробки, ескізи, фотографії, плани, малюнки, технічні вимоги, зразки звітів, моделі, списки клієнтів, прайс-листи, дослідження, отримані дані, комп'ютерні програми, винаходи, ідеї, а також будь-яка інша інформація, що надається в рамках даного Договору; інформація, що міститься у даному Договорі та інформація про укладання та існування даного Договору.

  3. Виконавець зобов’язується на вимогу Замовника, зокрема у випадку розірвання цього Договору або закінчення строку його дії, повернути та/або знищити усі передані йому документацію, програми, дані, вихідні коди програм, результати (протоколи) тестування з усіх носіїв інформації.

  4. Інформація не буде вважатися конфіденційною та Виконавець не буде мати зобов’язань стосовно такої інформації, якщо вона відповідає хоча б одній із таких умов:

- вже була відома Виконавцеві до укладання Договору;

- отримана легально від третьої особи поза зв’язком з цим Договором;

- розкрита публічно самим Замовником;

- розкрита за обґрунтованою письмовою вимогою державного органу, повноваження якого щодо отримання такої інформації, визначені чинним законодавством України;

- дозволена до розповсюдження з письмової згоди Замовника.

У кожному із зазначених випадків Виконавець повинен надати Замовнику письмові пояснення по кожному випадку оприлюднення чи витоку інформації з документальним підтвердженням правомірності своїх дій протягом 10 календарних днів з дати надходження письмового запиту від Замовника.  1. Відносини Сторін за даним Договором щодо дотримання конфіденційності регулюються Угодою про конфіденційність, яку Сторони укладають одночасно з укладанням даного Договору. Виконавець метою захисту конфіденційної та комерційної інформації про господарську діяльність Замовника, без згоди Замовника, зобов’язується не мати безпосередні або опосередковані (через третіх осіб) контакти з будь-якими клієнтами Замовника (у т. ч. потенційними - юридичними або фізичними особами - підприємцями, які займаються діяльністю, подібною до діяльності клієнтів Замовника), якщо такі контакти завдають або можуть завдати шкоди фінансовим або іншим інтересам Замовника, зменшити очікувані ним прибутки.

  2. Виконавець не має права вступати у комерційні відносини із контрагентами Замовника без попередньої згоди Замовника протягом терміну дії Договору та ___ (_____) року після його закінчення. 1. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  1. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, які будуть створені в процесі виконання Виконавцем даного Договору, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

 • право на використання об'єкта інтелектуальної власності,

 • виключне право дозволяти використовувати об'єкт інтелектуальної власності,

 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

 • а також інші права, які існують на сьогоднішній день або будуть існувати у майбутньому,

належать Замовникові.

  1. Виключне право на використання об’єкту інтелектуальної власності дозволяє Замовнику використовувати його у будь-якій формі і будь-яким способом та без будь-яких умов.

  2. Виключне право Замовника на дозвіл чи заборону використання об’єкту інтелектуальної власності, який буде створено за цим Договором, дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення об’єкту інтелектуальної власності;

2) публічну демонстрацію і публічний показ;

3) будь-яке повторне оприлюднення об’єкту інтелектуальної власності, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

4) переклади об’єкту інтелектуальної власності;

5) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни об’єкту інтелектуальної власності;

6) включення об’єкту інтелектуальної власності як складової частини до інших об’єктів інтелектуальної власності;

4) відчуження об’єкту інтелектуальної власності будь-яким способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників об’єкту інтелектуальної власності;

8) відчуження будь-яким способом оригіналу або примірників об’єкту інтелектуальної власності;

9) імпорт, експорт примірників об’єкту інтелектуальної власності,

та будь-які інші способи використання, які існують на сьогодні та ті, що існуватимуть в майбутньому.  1. Виключні майнові права Замовника на об'єкти інтелектуальної власності, створені в процесі виконання Виконавцем даного Договору, поширюються як на готовий об'єкт інтелектуальної власності, так і на матеріали, отримані в ході його розробки, породжувані ними аудіовізуальні відображення, незалежно від мови та форми вираження, включаючи вихідний текст і об'єктний код.

  2. Виконавець, як автор, реалізуючи своє право на ім'я у відношенні створених ним об'єктів інтелектуальної власності (немайнове авторське право) у період надання послуг (виконання робіт) за даним Договором у якості загального правила обирає наступну форму зазначення свого імені: ___________________________ (під своїм іменем/ під псевдонімом/анонімно).

  3. Спосіб і місце зазначення імені Виконавця на об'єкті інтелектуальної власності залишається на розсуд Замовника або іншого правовласника у випадку відступлення Замовником виключних прав. Замовник, як правовласник, вправі використовувати знак охорони авторського права із зазначенням власного найменування.

  4. Авторська винагорода за використання об’єктів інтелектуальної власності (результатів роботи) та передачу виключних майнових прав автора на них Замовнику врахована в розмірі оплати послуг (робіт).

  5. Володіння Замовником виключними майновими правами зберігає свою чинність на весь термін дії авторського права на всіх територіях, включаючи інші держави.

  6. Розроблені в ході реалізації даного Договору Виконавцем ідеї, ноу-хау, методики й інша інформація можуть будь-яким способом безстроково використовуватися Замовником у власній діяльності без будь-яких зобов'язань відносно Виконавця.

  7. Виконавець гарантує, що послуги (роботи), які надаються Замовникові, не порушують авторських і патентних прав, комерційних таємниць та інших прав третіх осіб, а у разі порушення таких прав, зобов'язується власними силами та/або за власний рахунок вирішувати усі претензії та позови таких третіх осіб.
 1. ФОРС МАЖОР  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором при виникненні обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, воєнні дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торговельних операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин, які не залежать від волі Сторін (надалі – "Форс-Мажорні Обставини").

  2. Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили, зобов‘язана повідомити про це іншу Сторону, протягом п’яти днів з дня настання таких обставин.

  3. У випадках настання Форс-Мажорних Обставин строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором подовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі Форс-Мажорні Обставини та/або їх наслідки.

  4. Сторона, що посилається на дії Форс-Мажорних Обставин, на підтвердження такого впливу зобов'язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною торгово-промисловою палатою або її відділенням.

  5. Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати цей Договір, повернувши іншій Стороні все майно чи грошові кошти, що були наперед отримані для виконання цього Договору до кінця строку його дії. При цьому жодна із Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.
 1. персональні дані

  1. Виконавець цим дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Замовник з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т.ч. щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Виконавцем, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Виконавець цим підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

  2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

  3. Виконавець погоджується з тим, що Замовник не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Виконавця третіми особами, в тому числі працівниками Замовника, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Замовником або іншою особою з дозволу Виконавця поза виконанням обов'язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов'язаних з виконанням обов'язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Замовника.

 2. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «__» ______ р., але не раніше повного та належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

  2. Після закінчення строку дії Договір автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік, якщо будь-яка із Сторін не повідомила іншу Сторону про бажання розірвати Договір не пізніше, ніж за ____ (__________) календарних днів до дати закінчення Договору.

  3. Кожна із Сторін має право у будь-який час розірвати цей Договір, письмово (рекомендованим листом) попередивши іншу Сторону за ____ (_________) календарних днів до бажаної дати розірвання. Моментом повідомлення прийнято вважати дату одержання листа будь-якої із Сторін. Відповідно, дата розірвання Договору наступає по закінченню 30 (тридцять) календарних днів з моменту одержання листа про розірвання Стороною.

  4. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку не дотримуючись строків, встановлених в п. 10.3 цього Договору, якщо:

а) Виконавець порушив умови п. 4.3.1. – 4.3.6. цього Договору;

б) Виконавець завдав збитків або порушив комерційні інтереси Замовника.

в) При наявності поважних причин, як то подальша невигідність або припинення проекту Замовника, зміна умов на ринку програмних продуктів, зміна бізнес планів Замовника, відсутність грошових коштів для фінансування робіт тощо. При цьому Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю послуги (роботи), надані (виконані) та неоплачені до моменту розірвання цього Договору, а Виконавець, в разі отримання ним попередньої оплати за послуги (роботи) згідно п. 2.3. цього Договору, зобов’язується повернути надлишково сплачені Замовником кошти у повному обсязі протягом ____(_____) днів після розірвання цього Договору.


 1. іНШІ УМОВИ

  1. Зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

  2. В разі будь-яких змін: юридичного статусу, системи оподаткування, місцезнаходження та реєстрації, банківських або інших реквізитів, контактів Виконавець зобов'язаний письмово спровістити про це Замовника протягом ____ днів з моменту їх настання. У випадку несвоєчасного повідомлення Виконавець відшкодовує Замовнику всі збитки, понесені Замовником у зв’язку з таким несвоєчасним повідомленням.

  3. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Додаток №1
Технічне завдання

до Договору про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації №______ від _______р.
м. Київ ______ року

ТОВ _________________________________, в особі _____________________________________, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Замовник», відповідно до умов Договору про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації №______ від _______р., дає завдання,

а Фізична особа-підприємець ___________________, що діє на підставі ст. 42 Конституції України, Глави 5 Цивільного кодексу України, Глави 13 Господарського кодексу України та Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрований «____» ______ 201__р., №___________, іменований надалі «Виконавець»

бере на себе зобов’язання надати такі послуги (виконати роботи):

з/п

Найменування послуг (робіт)

Обсяг послуг (робіт) год.

Одиниця

виміру

Вартість послуг (робіт) за одиницю, грн.

Сума

всього, грн.


1.

Послуги з комп’ютерного програмування

2.

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах


Всього
 1. Загальна вартість послуг (робіт) становить: ____________ грн. без ПДВ (ПДВ не передбачений).

 2. Попередня оплата становить ____ грн., та перераховується на рахунок Виконавця протягом ______ робочих днів, з моменту підписання цього Технічного завдання.

 3. Виконавець зобов’язаний надати послуги (виконати роботи) за цим Технічним завданням до ________ р.

 4. Обсяг послуг (робіт), вказаний у цьому Технічному завданні є орієнтовним, остаточний обсяг фактично наданих послуг (виконаних робіт) та розмір винагороди Виконавця будуть зазначені у відповідному Акті прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт).
Виконавець:


Замовник:
Додаток №2
АКТ прийому-передачі наданих послуг

(виконаних робіт)

Місце складання: м. Київ Дата складання: ______ року


ТОВ _________________________________, в особі _____________________________________, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Замовник» з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець ___________________, що діє на підставі ст. 42 Конституції України, Глави 5 Цивільного кодексу України, Глави 13 Господарського кодексу України та Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрований «____» ______ р., №___________, іменований надалі «Виконавець», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», склали цей Акт про наступне:


 1. Сторони погоджуються, що Виконавець виконав свої зобов’язання згідно Договору про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації №______ від _______р.
 1. Договір виконано відповідно до Технічного завдання №__ від ________ р. в наступних обсягах:
з/п

Найменування послуг (робіт)

Обсяг послуг (робіт) год.

Вартість послуг (робіт) за одиницю, грн.


Сума

всього, грн.


1

Послуги з комп’ютерного програмування
2

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах


Загальна вартість наданих послуг (виконаних робіт) становить _____________.

Без ПДВ (ПДВ не передбачений).


 1. Сторони підтверджують, що послуги надані (роботи виконані) Виконавцем вчасно, якісно та в повному обсязі та прийняті Замовником. Сторони не мають претензій одна до одної.

 2. Загальна вартість наданих послуг (виконаних робіт) включає вартість виключних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем в результаті надання послуг (виконання робіт) в рамках Договору про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації №______ від _______р.

 3. Цей Акт складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.Виконавець


Замовник

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка