Титульний аркушСторінка1/9
Дата конвертації23.10.2018
Розмір1.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директорЖуков Володимир Анатолійович

(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)24.04.2013

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік1. Загальні відомості1.1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "КРИМ - ЛАДА"1.2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента057458511.4. Місцезнаходження емітента95022, Автономна Республіка Крим, Київський р-н, м. Сімферополь, Проспект Победи, буд. 211-А1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента(0652) 271052, 2710521.6. Електронна поштова адреса емітентаcrimealada@mail.ru2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)

2.2. Річна інформація опублікована уБюлетень "Відомості НКЦПФР"


(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://www.krymlada.pat.ua/


(адреса сторінки)(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностід) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємстве) інформація про рейтингове агентствоє) інформація про органи управління емітента2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітентав) інформація про інші цінні папери, випущені емітентомг) інформація про похідні цінні папериґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періодуд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттямб) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періодув) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриттяг) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періодуґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів20. Основні відомості про ФОН21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН24. Правила ФОН25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)30. Примітки

1.г) Товариство не отримувало лiцензiй
1.д) Емітент до будь-яких об'єднань підприємств не належить.
1.е) Емітент за звітний період не проводив рейтингової оцінки.
1.є) Емiтент є акцiонерним товариством, тому не заповнює п 3.8. "Iнформацiю про органи управлiння емiтента", додаток 37, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, (Рішення НКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р.).
7. За звітний період дивіденди Товариством не виплачувались.
9.б) Облігації емітентом не випускались.
9.в) Інші цінні папери емітентом не випускались.
9.г) Похідні цінні папери емітентом не випускались
9.г') Протягом звітного періоду викуп власних акцій не проводився.
9.д) Випуск акцій Товариства здійснюється в бездокументарній формі, тому сертифікатів акцій підприємство не видає.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня.
13. Іпотечні цінні папери емітентом не випускались
15-17. Іпотечні облігації емітентом не випускались.
18. Іпотечні сертифікати не випускались.
19. Іпотечних активів не існує.
20-24. Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
29. Випуск цільових облігацій не здійснювався.
Емітент не є фінансовою установою, тому звіт про корпоративне управління не заповнюєЗвіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "КРИМ - ЛАДА"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "КРИМ - ЛАДА"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

95022

3.1.5. Область, район

Автономна Республіка Крим, Київський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Сімферополь

3.1.7. Вулиця, будинок

Проспект Победи, буд. 211-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АО1 № 614237

3.2.2. Дата державної реєстрації

24.09.1993

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Сiмферопольської мiської ради АР Крим

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

2709850,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

2709850,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "МАРФIН БАНК"

3.3.2. МФО банку

328168

3.3.3. Поточний рахунок

26001313441

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "МАРФIН БАНК"

3.3.5. МФО банку

328168

3.3.6. Поточний рахунок

260013134413.4. Основні види діяльності

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.11, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20, Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.31

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

АТ "АвтоВАЗтехобслуживание" - Лада-Сервис

00000000

Росія, -, -, м. Тольяті, вул. Южне шосе, буд. 36

0,000000

Кримський Промiнвестбанк

09324431

-, -, АвтономнаРеспублікаКрим, -, м.Сiмферополь, вул. Севастопольська, буд.10

0,000000

Фонд комунального майна Сiмферопольськогїмiської ради народних депутатiв

20687358

-, 95000, АвтономнаРеспублікаКрим, -, м. Сiмферополь, вул.Толстого, буд. 15

0,000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ФО-члени трудового колективу 468 на момент заснування

-, -,

46,550000

Усього

46,550000

* не обов'язково для заповненняЗвіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 66 осіб.


Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб.
Фонд оплати працi за 2012 р. - 1276 тис.грн. Фонд оплати працi за 2011 р - 1396 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився за рахунок зменьшення чисельностi працiвникiв та обсягiв виробництва i торгiвлi.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жуков Володимир Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕЕ, 993547, 15.12.2005, Сiмферопольським РВ ГУ МВС України в Криму

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

вища технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КРИМ-ЛАДА" - Генеральний директор

6.1.8. Опис

Генеральний директор обов'язки виконує вiдповiдно до Статуту товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розкладу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

"Лада Інтернешіонал ЛТД"/ LADA INTERNATIONAL LIMITED

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ77028

6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - Голова Наглядової ради ПАТ "КРИМ-ЛАДА"

6.1.8. Опис

Посадовi обов'язки виконує вiдповiдно до Статуту Товариства. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду згідно рішення наглядової ради Протокол засiдання Наглядової ради від 25.04.2012 р., згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол загальних зборів № Б/Н від 25.04.2012р. Представник - Чепрасов Максим Ігорович (паспорт КМ №199547, вид. 03.02.2004 р. Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.). Другий представник - Гончарова Ольга Сергіївна (паспорт КМ149987, вид. Малиновськім РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.).
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ПрАТ Торговий дiм "УКРАВТОВАЗ"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

22965525

6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради ПАТ "КРИМ-ЛАДА"

6.1.8. Опис

Посадовi обов'язки виконує вiдповiдно до Статуту Товариства. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має. Призначено на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол загальних зборів № Б/Н від 25.04.2012р. Представник - Гончарова Ольга Сергіївна (паспорт КМ149987, вид. Малиновськім РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.)
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новiкова Iрина Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕС, 946310, 10.03.1999, Київським РВ Сiмферопольського МУ ГУ МВС України в Криму

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

Вища економічна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КРИМ-ЛАДА" - член Наглядової ради

6.1.8. Опис

Посадовi обов'язки виконує вiдповiдно до Статуту Товариства. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол загальних зборів № Б/Н від 25.04.2012р.
6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гегедош Наталя Євгенiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

-, -, Не надана згода на розкриття паспортних даних

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища економiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КРИМ-ЛАДА" - член Ревiзiйної комiсiї

6.1.8. Опис

Посадовi обов'язки виконує вiдповiдно до Статуту Товариства. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол загальних зборів № Б/Н від 25.04.2012р
6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карпенко Тетяна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

-, -, Не надана згода на розкриття паспортних даних

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

середньо-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КРИМ-ЛАДА" - член Ревiзiйної комiсiї

6.1.8. Опис

Посадовi обов'язки виконує вiдповiдно до Статуту Товариства. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол загальних зборів № Б/Н від 25.04.2012р
6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Урсол Марiя Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕС, 577191, 17.02.1998, Алуштiнським МВ ГУ МВС України в Криму

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища єкономiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"КРИМ-ЛАДА" - Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.8. Опис

Посадова особа обов'язкi виконувала вiдповiдно до Статуту товариства. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звільнено з посади згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол загальних зборів № Б/Н від 25.04.2012р
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iвiн Вiктор Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕЕ, 228304, 11.04.2000, Джанкойським МРВ ГУ МВС України в Криму

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

вища технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КРИМ-ЛАДА" - член Наглядової ради

6.1.8. Опис

Посадова особа обов'язкi виконувала вiдповiдно до Статуту товариства. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звільнено з посади згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол загальних зборів № Б/Н від 25.04.2012р
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осiпенко Валерiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕЕ, 161346, 09.12.1999, Центральним РВ Сiмферопольського ГУГУ МВС України в Криму

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

середньо-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КРИМ-ЛАДА" - член Наглядової ради

6.1.8. Опис

Посадова особа обов'язкi виконувала вiдповiдно до Статуту товариства. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звільнено з посади згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол загальних зборів № Б/Н від 25.04.2012р

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка