Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка7/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

5.3. Документи зі спеціальностей і спеціалізацій


 • стандарти вищої освіти за спеціальностями та рівнями вищої освіти, за якими провадиться освітня діяльність;

 • освітні програми за спеціальностями та рівнями вищої освіти, за якими провадиться освітня діяльність;

 • навчальні і робочі навчальні плани за спеціальностями/спеціалізаціями, рівнями вищої освіти та формами навчання, за якими проводиться освітня діяльність (у тому числі – за скороченим терміном навчання) та пояснювальні записки до відповідних навчальних планів;

 • програми навчальних дисциплін відповідно до освітніх програм.

Документація зі спеціальності/спеціалізації (за винятком стандарту вищої освіти та програм навчальних дисциплін інших кафедр) розробляється відповідними випусковими кафедрами. Відповідальність за якість та повноту документації зі спеціальності/спеціалізації покладається на завідувача випускової кафедри.

Основними документами, що конкретизують зміст навчання, є програми навчальних дисциплін та робочі програми КМ. Програми навчальних дисциплін розробляються на підставі відповідних освітніх програм та навчальних планів. Програми навчальних дисциплін, у тому числі, що пропонуються студентам для вибору, мають бути затверджені не пізніше ніж за два місяці до початку навчального року. Програми навчальних дисциплін розробляються провідними науково-педагогічними працівниками кафедр університету, відповідальність за їх розробку покладається на завідувачів кафедр.


5.4. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін


Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін розробляється кафедрами, що здійснюють викладання цих дисциплін. Відповідальність за розробку матеріалів навчальних дисциплін кафедри покладається на завідувача кафедри.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін включає такі документи і матеріали: • програми навчальних дисциплін і робочі програми кредитних модулів;

 • підручники відповідно до програм навчальних дисциплін та/або конспекти лекцій;

 • рекомендації студентам щодо засвоєння КМ (Додаток Г);

 • плани практичних і семінарських занять;

 • навчальні посібники до лабораторних робіт (лабораторні практикуми);

 • дидактичні матеріали до навчальних занять (завдання для практичних занять, мультимедійні презентації, демонстрації, плакати, макети, моделі, комп’ютерні програми, інструкції, тексти, довідники, стандарти, альбоми, схеми, відео- й аудіо-записи тощо, призначені для супроводу навчального процесу);

 • варіанти індивідуальних семестрових завдань з КМ та рекомендації до їх виконання (може бути частиною рекомендацій студентам щодо засвоєння КМ);

 • теми курсових проектів/робіт з навчальних дисциплін;

 • навчальні посібники до курсових проектів/робіт;

 • засоби діагностики для поточного та семестрового контролю результатів навчання з КМ та критеріїв оцінювання;

 • завдання для проведення комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання рівня підготовки студентів для проведення акредитації спеціальності, моніторингу залишкових знань і вмінь;

 • за рішенням кафедри – навчально-методичні матеріали дистанційного навчання (автоматизовані навчальні комплекси: відео-лекції, електронні підручники та практикуми, віртуальні лабораторні роботи, засоби тестового поточного контролю; методичні рекомендації щодо особливостей організації дистанційного і змішаного навчання тощо) та систему управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами навчальних дисциплін.

Вимоги до структури та оформлення програм навчальних дисциплін та робочих програм КМ надані у Методичних рекомендаціях до складання програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів.

Програма навчальної дисципліни (макет програми надано у Додатку Д) визначає:

 • мету навчальної дисципліни у вигляді системи здатностей (компетентностей), типових задач діяльності та її місце у системі підготовки фахівця (відповідно до освітньої програми);

 • завдання навчальної дисципліни у вигляді системи очікуваних результатів навчання – знань та вмінь (із зазначенням рівня їх сформованості);

 • обсяг (навчальний час на її засвоєння);

 • виклад структурованого змісту навчальної дисципліни;

 • заплановані види навчальної діяльності та методи навчання;

 • оцінювання результатів навчання;

 • перелік рекомендованої літератури, інших навчально-методичних та дидактичних матеріалів.

З метою забезпечення цілісності навчального матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, попередження можливого дублювання, врахування міждисциплінарних зв’язків навчальні програми розглядаються методичною комісією того інституту/факультету, для спеціальностей якого розроблена програма відповідної навчальної дисципліни. Після ухвалення програми методичною комісією інституту/факультету вона затверджується директором інституту/деканом факультету (замовника).

Програми загальноуніверситетських навчальних дисциплін загальної (інваріантної до спеціальностей) підготовки, що приймають участь у формуванні загальних (соціально-особистісних) компетентностей та загальних навчальних дисциплін підготовки за програмами підготовки другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти розглядаються Методичною радою університету і затверджуються першим проректором.Робоча програма кредитного модуля є основним методичним документом, що визначає мету та завдання, зміст і технологію навчання з КМ за певною формою навчання для конкретного навчального року. Робоча програма КМ складається на основі програми відповідної навчальної дисципліни і робочого навчального плану спеціальності певної форми навчання.

Робочий навчальний план визначає рамки технології навчання з кожного КМ шляхом визначення розподілу навчального часу за видами занять та СРС, контрольних заходів та індивідуальних семестрових завдань тощо.

Робоча програма (макет надано у Додатку Е) містить вимоги до результатів навчання у вигляді конкретно сформульованих мети і завдань КМ. Мета визначається через систему здатностей (компетентностей), які має продемонструвати студент після засвоєння КМ. Завдання кредитного модуля подаються у вигляді системи очікуваних результатів навчання – знань та умінь (із зазначенням рівня їх сформованості).

Робоча програма КМ містить викладення змісту навчального матеріалу з розподілом на окремі навчальні заняття, індивідуальні завдання, самостійну роботу; визначає форми і засоби поточного та підсумкового контролю; навчально-методичне забезпечення тощо.

У робочій програмі КМ можуть бути змінені послідовність та ступінь докладності (рівень) вивчення окремих розділів і тем, розподіл навчальних годин залежно від особливостей спеціалізації, форми навчання тощо.

Складовими робочої програми є рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів (РСО) та засоби діагностики рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, сформованості їхніх знань і умінь для проведення поточного та семестрового контролю, а також критерії оцінювання.

Робочі програми КМ щорічно обговорюються на засіданнях кафедр. У разі необхідності інститути/факультети (замовники) можуть поставити вимогу узгодження робочих програм. Робочі програми всіх КМ, які відповідно до робочих навчальних планів мають вивчатися у наступному навчальному році, повинні бути затверджені не пізніше ніж за два місяця до початку навчального року. Робочі програми затверджуються (перезатверджуються) директором інституту/деканом факультету кафедри-розробника робочої програми.

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін, інша навчально-методична документація кафедр є інтелектуальною власністю університету і може бути використана іншими організаціями та установами лише з дозволу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Навчально-методична документація з навчальних дисциплін зберігається на кафедрах, які забезпечують викладання цих навчальних дисциплін.

Забезпеченістю студентів/аспірантів навчальними матеріалами з навчальної дисципліни7 вважається наявність підручників, навчальних посібників, інших навчальних видань згідно з переліком базової рекомендованої літератури у програмах навчальних дисциплін та робочих програмах КМ з розрахунку один примірник на п’ять осіб фактичного контингенту студентів або їх наявність як електронних видань на сайтах НТБ, кафедр, в електронному кампусі університету тощо. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в електронній формі.

Всі матеріали з навчально-методичного забезпечення зберігаються в електронному вигляді у pdf-форматі зі сканованими підписами.

Повний комплект навчально-методичного забезпечення КМ, що вивчаються у поточному семестрі, має бути розміщений в електронному кампусі до початку семестру.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка