Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка30/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

ДОДАТОК М.

Організація фізичного виховання студентів


Міжнародна хартія фізичного виховання і спорту (сесія ООН, 1998 р.) вимагає створення сприятливих умов для реалізації права студентів на заняття фізичною культурою, задоволення потреб студентів у фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах в умовах університету, пропаганди ведення здорового способу життя та впровадження відповідних принципів і ідеалів.

Фізичне виховання в КПІ ім. Ігоря Сікорського проводиться у формі навчальних занять та спортивно-масової роботи.

Завданням фізичного виховання в КПІ ім. Ігоря Сікорського є:


 • виховання у студентів прихильності до цінностей фізичної культури впродовж життя в особистій і професійній діяльності;

 • формування у студентів методичних і практичних умінь і навичок з фізичного виховання, адаптивного фізичного виховання, фізичної реабілітації і масового спорту як складових повноцінної гармонічної і безпечної життєдіяльності;

 • формування у студентів мотивації до здорового способу життя;

 • забезпечення у студентів розвитку належного рівня функціональних і морфологічних показників, фізичних якостей, рухових навичок, фізичної працездатності;

 • підготовка студентів до участі у різноманітних спортивних заходах;

 • сприяння розвитку у студентів світоглядних, професійних і громадянських якостей засобами фізичного виховання і спорту.

1. Організація навчального процесу
з навчальної дисципліни «Фізичне виховання»


Навчальний процес з фізичного виховання ґрунтується на принципах:

 • багатоукладності, що передбачає створення умов для широкого вибору студентами засобів та форм фізичного виховання для навчання та участі у спортивних заходах, які відповідали б їх запитам, інтересам, стану здоров’я, фізичній та технічній підготовленості, спортивній кваліфікації;

 • індивідуалізації, диференціації та систематичності навчального процесу з фізичного виховання.

Навчальні заняття з дисципліни «Фізичне виховання» проводяться у традиційній формі, за інноваційною педагогічною технологією вільного вибору студентами форми рухової активності (виду спорту).

З урахуванням матеріально-технічної бази університету та якісного складу науково-педагогічних працівників сформовано 15 відділень за видами спорту (рухової активності).

Окремим підрозділом є відділення спеціальних медичних груп для студентів з відхиленнями в стані здоров’я і інвалідів.

Навчання з фізичної культури передбачає: • на 1-2 курсах підготовки бакалаврів включення до навчальних планів поза кредитної навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (4 год. на тиждень зі звітністю у вигляді двох атестацій та заліку у кожному семестрі);

 • на 3-4 курсах підготовки бакалаврів та у магістратурі – у вигляді спортивно-масової роботи.

Для організації та проведення практичних занять, на початку навчального року, студентів академічних груп з різних інститутів/факультетів розподіляють у відділення за видами спорту з урахуванням інтересів студентів, їх фізичної та рухової (технічної) підготовленості, спортивної кваліфікації та стану здоров’я (основна та підготовча група).

Студенти з відхиленнями в стані здоров’я займаються у навчальних групах відділення спеціальних медичних груп.

Перехід з одного навчального відділення до іншого (спеціалізацій з видів рухової активності) може здійснюватися після закінчення навчального року в установленому порядку, а в разі медичного припису – протягом року.

Кількість студентів у навчальних групах з фізичного виховання розраховується відповідно до нормативних вимог прийнятих КПІ ім. Ігоря Сікорського і може обмежуватись технікою безпеки занять певними видами спорту, пропускною спроможністю спортивних залів (майданчиків), особливостями роботи зі студентами з відхиленнями в стані здоров’я.

Вихідний медичний контроль і розподіл студентів на медичні групи (основну, підготовчу та спеціальну) для занять фізичним вихованням здійснюється лікарями студентської поліклініки КПІ ім. Ігоря Сікорського за висновками результатів обов’язкового (щорічного за наказом ректора) медичного огляду.

Відповідальні за інститути/факультети лікарі студентської поліклініки здійснюють лікарський супровід і працюють у взаємодії з науково-педагогічними працівниками фізичного виховання.

Відвідування басейнів спортивного комплексу здійснюється за довідками встановленого для студентів зразка. Видача довідок покладається на лікарів відповідальних за інститути/факультети.

Звільнення студентів від занять здійснюється відповідно до наказу ректора від 25.02.2016 р. № 1-45 «Про затвердження інструкції про порядок видачі, подовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність студента». Тимчасове звільнення від практичних занять з фізичного виховання покладено на лікарів студентської поліклініки КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до регламентів і термінів лікування.

Звільнення від практичних занять осіб з обмеженими можливостями фізичного здоров’я (інвалідів) здійснюється лікарсько-консультаційною комісією міської студентської поліклініки на один семестр. Такі студенти вивчають дисципліну і звітують у теоретичній формі, відповідно до передбаченого розділу робочої навчальної програми (для студентів з відхиленнями в стані здоров’я).

Усі учасники навчального процесу з фізичного виховання щосеместрово під підпис інструктуються щодо правил безпечної поведінки на місцях проведення(спортивних залах, басейнах, майданчиках) і забезпечення занять (роздягальнях, місцях зберігання інвентарю тощо), правил страхування під час виконання вправ, правил надання першої медичної допомоги і зобов’язані суворо дотримуватись техніки безпеки і гігієнічних вимог.

Державна вимога виявлення навички плавання студентів здійснюється незалежно від виду спорту або рухової активності одноразово за графіком кафедри фізичного виховання.

Студентам які не вміють плавати надається можливість навчання за розкладом дисципліни протягом семестру (за необхідністю триваліше) за робочою програмою фізичне виховання (плавання для невміючих).

Оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Фізичне виховання» ґрунтується на принципі особистих досягнень студента, забезпечується передбаченим програмою вхідним, поточним і рубіжним (проміжна атестація) контролем.

Для координації взаємодії науково-педагогічних працівників і деканатами інститутів/факультетів, роботи зі студентським спортивним активом, спортивної роботи рішенням кафедри фізичного виховання призначаються відповідальні посередники з числа науково-педагогічних працівників навчальних відділень.


2. Поза навчальний процес фізичного виховання,
оздоровлення і масового спорту


Заняття руховою активністю з оздоровчою і рекреаційною метою, заняття масовим спортом з метою самоактуалізації і підтримання спортивних традицій університету, доступність спортивних баз гарантується колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Концепцією з організації спортивно оздоровчої роботи в університеті (наказ НТУУ «КПІ» від 04.11 2011 р.). Організація і проведення здійснюється на підставі Положенням про спортивно-технічний центр «Київський політехнік», Положеннями про спортивні клуби, Положенням про спортивний комплекс КПІ ім. Ігоря Сікорського, Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2012-2020 роки (концептуальні положення) та плану дій щодо її виконання, планами роботи органів самоврядування студентів.

Спартакіада університету серед студентів є традиційним щорічним заходом, проводиться з популярних видів спорту відповідно до регламенту. В рамках спартакіади передбачено проведення окремих змагань для студентів з обмеженими можливостями здоров’я.

Щорічний календарний план спортивних змагань, заходів щодо щорічного оцінювання підготовленості населення України формується відповідно до керівних документів МОН України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, інститутів/факультетів.

Поза навчальна робота науково-педагогічних працівників, які тренують збірні команди університету для участі в студентських змаганнях вищих рангів регламентуються Положеннями про спортивні клуби.

Студенти переможці і призери спортивних змагань які відстоювали честь університету на змаганнях високих ґатунків і їх тренери заохочуються на рівні університету.

Координація заходами масового спорту покладається на департамент навчально-виховної роботи.ДОДАТОК Н.

Інститут кураторства


Кураторство в КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з форм участі науково-педагогічних працівників університету в навчально-виховній роботі зі студентами. Кураторство призначене для надання студентам університету всебічної допомоги при адаптації до нових умов навчання, підвищення рівня їх соціальної свідомості, підвищення зацікавленості у здобутті знань, фаховій та науковій роботі.

Куратором навчальної групи може бути науково-педагогічний працівник, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.Порядок призначення, організації роботи, форм звітності куратора, а також його додаткові обов’язки та права визначаються Положенням про куратора в КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженим наказом ректора.

1. Права кураторів


Куратор навчальної групи має право:

 • самостійно обирати форми, методи і педагогічні прийоми роботи зі студентами в межах чинного законодавства;

 • спільно зі студентським активом визначати час і місце проведення аудиторних та поза аудиторних виховних заходів;

 • отримувати в деканаті, на кафедрі, у відділі кадрів інформацію, що стосується академічної успішності і навчальної дисципліни студентів своєї навчальної групи. Брати участь у розробці та затвердженні індивідуального навчального плану студента;

 • брати участь в обговорені та виступати з пропозиціями щодо питань, які стосуються студентів навчальної групи (призначення стипендій, заохочення за успіхи у навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій роботі, надання місця в гуртожитку, накладання стягнень за порушення навчальної дисципліни, громадського порядку тощо);

 • за необхідності відвідувати навчальні заняття студентів, якими він опікується, бути присутнім при ліквідації академічної заборгованості студентом на засіданні комісії;

 • звертатися до завідувача кафедри з пропозиціями щодо удосконалення виховної роботи та поліпшення умов навчання і побуту студентів;

 • висловлювати від імені кафедри подяку батькам за відмінне навчання і виховання дітей;

 • ініціювати розгляд питань за напрямом своєї діяльності на засіданні кафедри.

2. Обов’язки куратора


Куратор навчальної групи зобов’язаний:

 • вести «Журнал куратора» (за довільною формою), в якому фіксувати дані про студентів навчальної групи, їх успішність, дисципліну, участь у громадському житті, а також план виховної роботи навчальної групи і хід його виконання;

 • постійно організовувати і проводити моніторинг якості навчання і дисципліни студентів та підтримувати зв’язки з науково-педагогічними працівниками, які проводять заняття в навчальних групах;

 • систематично звітувати про якість навчання студентів навчальної групи і дисципліну студентів на засіданнях кафедри;

 • інформувати завідувача кафедри про факти порушення студентами Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 • брати участь у засіданнях комісій з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського, якщо розглядаються факти порушення дисципліни студентами відповідної навчальної групи;

 • за необхідності інформувати батьків та керівників підприємств, установ, організацій, які сплачують за навчання, про якість навчання та дисципліну (поведінку) студентів;

 • проводити індивідуальну роботу зі студентами навчальної групи і надавати консультативну допомогу у вирішенні проблем у навчанні та життєвих проблем.1 Кредит ЄКТС – умовна одиниця (в Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі) виміру трудомісткості певної частини програми вищої освіти. Обсяг одного кредиту ЄКТС (кр.) становить 30 академічних годин навчальної роботи студента (враховуючи час на проведення аудиторних занять, самостійної роботи, семестрового контролю, практик та виконання кваліфікаційної роботи).

2 Кредитний модуль (модуль ЄКТС) – навчальна дисципліна (частина багато семестрової дисципліни), яка вивчається в певному семестрі. Кредитний модуль має певний обсяг (у кр. ЄКТС), необхідний для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання, а рівень їх досягнення студентом має бути визначений в ональній/університетській системі оцінювання. У разі позитивної оцінки студент отримує так звані залікові кредити у системі ЄКТС.

3 Див. п. 4.3 (табл. 1) цього Положення.

4 Освітні програми: Рекомендації до розроблення [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 39 с.

5 Мінімальна частка «унікальних» навчальних дисциплін спеціалізації має складати не менше ніж 50 % від циклу професійної підготовки.

6 Див. табл. 1.

7 Див. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти («Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

8 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – Київ : Ленвіт, 2006. – 35 с.

9 Без урахування заохочувальних (штрафних) балів.

10 Умовами допуску студента до семестрового контролю з певного КМ є зарахування семестрового індивідуального завдання (якщо воно передбачено робочим навчальним планом) і відсутність заборгованостей з лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів (див. п.п. 7.1, 7.2 та п. 8.6 цього Положення).

11 Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. П. Головенкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 364 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 20 с.

12 Семестровий контроль – це процедура оцінювання ступеня досягнення студентом запланованих результатів навчання з певного кредитного модуля. Детальніше питання підготовки та проведення семестрового контролю та проміжної атестації студентів викладені у Положенні про проведення семестрового контролю та атестації студентів.

13 Див. п. 3 цього Положення.

14 Див. Додаток К (п. 4) цього Положення.

15 Див. п. 9.2 цього Положення.

* Для магістрантів практичного спрямування.

* Для магістрантів практичного спрямування.

** Для магістрантів наукового спрямування.

** Для магістрантів наукового спрямування.

* Згідно з рекомендаціями Довідника користувача ЄКТС (2016 р.).

* Зайві колонки за видами занять вилучити.

** Тільки за наявності тем, які плануються для самостійного засвоєння – без проведення аудиторних занять.

* Рекомендується використовувати таксономію Б. Блюма.

* Рекомендується використовувати таксономію Б. Блюма.

** За наявності розділів кредитного модуля.

*** Пункти 5 «Практичні заняття», 6 «Семінарські заняття», 7 «Лабораторні заняття» потрібні за наявності відповідних занять.

Пункт 8 «Самостійна робота» потрібний за умови виділення певної частки навчального матеріалу на самостійне вивчення, на який у пункті 3 «Структура кредитного модуля» виділено лише години СРС.Пункти 9 «Індивідуальні завдання», 10 «Контрольні роботи» потрібні за наявності індивідуальних завдань та контрольних робіт.

* Див. Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. П. Головенкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 364 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 20 с.

* Див. Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

** Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних і наукових працівників є: участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації.

* Студенти, які пропустили через поважні причини навчальні заняття, що потребують обов’язкового відпрацювання (семінарські (практичні) заняття, лабораторні роботи тощо), повинні їх виконати (відпрацювати) у спеціально встановлений для цього час у визначеному кафедрою порядку.

** При нез’явленні на навчальні заняття, екзамени, модульні/ректорські контрольні роботи через поважні причини студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це деканат і протягом трьох днів після виходу подати підтверджуючі документи.

* Див. «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.05.2015 р. № 525», наказ Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 р. № 701.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка