Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка28/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

3. Права та обов’язки старости навчальної групи


Староста є представником студентів навчальної групи перед деканатом для організаційного забезпечення навчального процесу в навчальній групі та для управління студентським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться деканатом інституту/факультету і ректоратом або за їх дорученням.

Староста представляє інтереси студентів навчальної групи в деканаті інституту/факультету і на кафедрах, співпрацює із куратором відповідної навчальної групи та заступником директора інституту/декана факультету з навчально-виховної роботи. Староста навчальної групи бере участь у роботі органів студентського самоврядування інституту/факультету та університету.

Старостою навчальної групи може бути один із успішних у навчанні студентів, який відзначається високими моральними і організаційними якостями, користується авторитетом і повагою серед студентів навчальної групи і науково-педагогічних працівників, має позитивний вплив на колектив навчальної групи і володіє організаторськими здібностями.

За належне виконання своїх обов’язків староста може бути матеріально та морально заохочений адміністрацією та органами студентського самоврядування інституту/факультету та університету.Староста несе відповідальність за виконання обов’язків та використання прав, передбачених цим Положенням, і дотримується конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами навчальної групи.

3.1. Права старости


Староста має право:

 • рекомендувати кращих студентів навчальної групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, спортивній та культурно-масовій роботі тощо;

 • вносити пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 • представляти інтереси навчальної групи під час призначення стипендій та поселення в гуртожиток;

 • давати доручення студентам, пов’язані з їх участю у навчально-виховному процесі, громадській діяльності та виконанням доручень адміністрації інституту/факультету та університету.

3.2. Обов’язки старости


Староста зобов’язаний:

 • своєчасно інформувати студентів про накази та розпорядження ректора, директора інституту/декана факультету, прохання науково-педагогічних працівників, які проводять навчальні заняття, стосовно організації навчального процесу та громадських, культурних та інших заходів;

 • брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з навчально-виховним процесом;

 • готувати та проводити збори студентів навчальної групи, на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу;

 • щоденно добросовісно вести журнал обліку роботи навчальної групи;

 • стежити за станом дисципліни та поведінки в навчальній групі, за збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, лабораторіях, навчальних корпусах;

 • проводити індивідуальну роботу зі студентами навчальної групи стосовно виконання вимог навчального плану, Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 • забезпечувати участь студентів навчальної групи у заходах, які проводяться в інституті/на факультеті та в університеті із залученням студентів навчальної групи;

 • оперативно інформувати деканат про будь-які проблеми із проведенням навчальних занять, можливі непорозуміння у розкладі занять тощо;

 • оперативно інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію інституту/факультету про порушення прав студентів, можливі конфлікти з науково-педагогічними працівниками, інші проблеми, що є важливими для студентів;

 • брати участь у зборах старост навчальних груп;

 • брати участь у роботі комісій, що створюються в інституті/на факультеті та в університеті з розв’язання конфліктних ситуацій;

 • після складання заліків та екзаменів отримувати підсумкову інформацію про результати семестрового контролю, за необхідності перевіряти її і доводити до відома студентів навчальної групи.

3.3. Покладання та позбавлення старости повноважень


Староста обирається на зборах відповідної навчальної групи. На першому курсі керівником інституту/факультету за поданням куратора призначається виконуючий обов’язки старости, який виконує обов’язки старости до моменту обрання старости на зборах навчальної групи.

Збори навчальної групи проводяться за обов’язкової присутності куратора відповідної навчальної групи. Рішення про переобрання приймається простою більшістю від загальної кількості студентів навчальної групи шляхом прямого голосування, що фіксується у відповідному поданні (заяві, протоколі тощо) до деканату. За поданням навчальної групи староста призначається розпорядженням по інституту/факультету.

Староста обирається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації інституту/факультету, органів студентського самоврядування або студентів даної навчальної групи, якщо він не виконує свої обов’язки чи втратив авторитет офіційного лідера студентського колективу.

Порядок звільнення, відповідальність та інші положення, що визначають діяльність старости навчальної групи зазначені в Положенні про старосту навчальної групи КПІ ім. Ігоря Сікорського.


4. Відрахування, переривання навчання, поновлення
і переведення студентів

4.1. Відрахування


Підставами для відрахування студента є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

 • власне бажання;

 • переведення до іншого навчального закладу;

 • невиконання вимог навчального плану, а саме:

• незадовільний результат двох проміжних атестацій (на 8-му та 14-му тижнях) за трьома і більше кредитними модулями;• отримання трьох і більше незадовільних оцінок за результатами семестрового контролю (за винятком поза кредитних навчальних дисциплін);

• незадовільний результат випускної атестації;

• наявність академічної заборгованості після закінчення встановленого терміну її ліквідації;

порушення термінів проходження або невиконання програми практичної підготовки;

• якщо студент не приступив до навчальних занять без поважних причин у 10-денний термін від початку першого семестру за певним РВО, або у разі пропуску аудиторних занять без поважних причин упродовж семестру;


 • порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

 • за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

 • порушення вимог Статуту або Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями, може бути підставою для відрахування після вичерпання інших засобів впливу (або неможливості їх застосування) та в разі особистого ознайомлення з ними здобувача вищої освіти;

 • інші випадки, передбачені законодавством.

За наявності академічної заборгованості за результатами семестрового контролю, не більше ніж за двома КМ, студенту може бути дозволено ліквідувати таку академічну заборгованість у наступному семестрі (крім останнього). Відповідна ліквідація академічної заборгованості за індивідуальним навчальним планом студента здійснюється за його заявою, за згодою завідувачів випускової та профільної з навчальної дисципліни кафедр та оформлюється розпорядженням директора інституту/декана факультету. Перенесення академічної заборгованості на наступний семестр позбавляє студента права на стипендіальне забезпечення.

Студенти, які звернулись з питанням щодо відрахування за власним бажанням під час екзаменаційної сесії, у разі наявності хоча б однієї академічної заборгованості на момент звернення, можуть бути відраховані тільки за невиконання навчального плану.

Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлені строки, відраховуються з університету наказом ректора, проект якого подається керівником структурного підрозділу після закінчення визначеного строку складання академічної заборгованості.

Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням директора інституту/декана факультету за погодженням з органами студентського самоврядування, з науковим товариством студентів та первинними профспілковими організаціями студентів (осіб, які є членами профспілки).

Особа, відрахована до завершення навчання за освітньою програмою, після заповнення обхідного листа, отримує академічну довідку встановленої форми* та оригінал документа про раніше здобуту освіту. Академічна довідка містить інформацію про результати навчання (перелік КМ, вивчених студентом, із зазначенням кількості кредитів ЄКТС та результатів підсумкового контролю за університетською системою оцінювання, а також опис університетської системи оцінювання та таблицю статистичного розподілу позитивних оцінок (Довідник з розподілу оцінок), поставлених у межах відповідної програми або галузі знань (таблиця розподілу оцінок), що показує, як шкала оцінювання фактично використовується в цій програмі).

Відомості про результати навчання, назви кредитних модулів та отримані оцінки вносяться до академічної довідки окремо за кожен семестр. Якщо студент раніше навчався в іншому навчальному закладі, в академічній довідці зазначаються назви закладів, в яких були складені екзамени, заліки з певних навчальних дисциплін (КМ). До академічної довідки не вносяться кредитні модулі, з яких студент отримав незадовільні оцінки.

Студентам, які відраховані з першого курсу і не складали екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

Реєстрація академічних довідок проводиться у спеціальній книзі. До особової справи студента для передачі її в архів додаються: копія академічної довідки, підписаної ректором і скріпленої гербовою печаткою, завірена директором інституту/деканом факультету залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом директора інституту/декана факультету навчальна картка студента із зазначенням виконання студентом навчального плану.


4.2. Переривання навчання


Особам, які перервали навчання, надається академічна відпустка. Особи, яким надано академічну відпустку, не відраховуються з числа здобувачів вищої освіти та зберігають окремі права здобувача вищої освіти відповідно до законодавства та цього Положення.

Після закінчення академічної відпустки особи, які перервали навчання, поновлюються на навчання без стягнення плати за перерву в навчанні.

Особам, які навчаються в Університеті, можуть надаватись такі види академічних відпусток:


 • академічна відпустка за станом здоров’я – це перерва у навчанні, право на яку здобувач вищої освіти отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання;

 • академічна відпустка у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності – це перерва у навчанні, яка надається здобувачу вищої освіти, якщо навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) унеможливлює виконання навчального плану (плану наукової роботи);

 • академічна відпустка у зв’язку з військовою службою – це перерва у навчанні, право на яку здобувач вищої освіти отримує у випадку його мобілізації, призову на строкову військову службу, вступу на військову службу за контрактом відповідно до законодавства;

 • академічна відпустка за сімейними та іншими особистими обставинами – це перерва у навчанні, яка надається здобувачу вищої освіти на підставі власної мотивованої заяви та відповідних підтверджуючих документів;

 • відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Надання академічної відпустки оформлюється відповідним наказом ректора із зазначенням виду та підстави надання академічної відпустки та її термінів.

Максимальна тривалість академічної відпустки за станом здоров’я, у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності, за сімейними та іншими особистими обставинами встановлюється до одного року. При необхідності тривалість такої академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.

Академічна відпустка за станом здоров’я надається здобувачам вищої освіти на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а там, де вона відсутня, – головного лікаря лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка провадить медичне обслуговування студентів.

Якщо стан хворого здобувача вищої освіти і його віддаленість від ЛПУ, яка провадить медичне обслуговування студентів, не дають йому можливості туди звернутися, він може звернутися по лікарську допомогу до територіальної ЛПУ і після закінчення лікування отримати виписку з історії хвороби для подання її до ЛКК студентської поліклініки.

Надання академічної відпустки за станом здоров’я здобувачам вищої освіти вечірньої та заочної (дистанційної) форм навчання здійснюється на підставі висновку ЛКК територіальних ЛПУ.

Висновки лікарів відомчих і територіальних ЛПУ про необхідність надання студентам академічної відпустки за станом здоров’я (а також звільнення їх від фізичної праці або перенесення термінів проходження виробничої практики) потребують підтвердження рішенням ЛКК або головним лікарем (завідуючим) ЛПУ, що обслуговує студентів.

У виняткових випадках, коли стан хворого і його віддаленість від ЛПУ, що обслуговує студентів, не дають можливості лікарям, які провадять медичне обслуговування студентів, провести медичне обстеження студента, керівництво Університету (за згодою ЛПУ, яка обслуговує студентів) приймає рішення про надання академічної відпустки на підставі висновку ЛКК ЛПУ, де лікується студент.

Для прийняття лікарями експертного рішення до ЛПУ, яка обслуговує вищий навчальний заклад, подаються запит з Університету, детальна виписка з історії хвороби від медичної установи, під наглядом якої знаходиться студент, і проводиться його повне медичне обстеження. При експертному вирішенні питання про необхідність надання академічної відпустки за станом здоров’я враховуються: строки тимчасової втрати працездатності (більше одного місяця за семестр); специфіка освітнього процесу; ступінь адаптації здобувача вищої освіти; можливість погіршення здоров’я (перехід гострого захворювання в хронічне, вихід на інвалідність), якщо особа продовжуватиме навчання.

На підставі розгляду виписки із історії хвороби і даних медичного обстеження ЛКК (у випадку її відсутності, головний лікар), за участю представника Університету (у разі потреби), робить висновок про необхідність надання студенту академічної відпустки або його переведення за станом здоров’я на навчання на іншу спеціальність або до іншого вищого навчального закладу. У висновку ЛКК зазначається рекомендована тривалість академічної відпустки за станом здоров’я.

Для вирішення питання про допуск до навчання здобувачів вищої освіти, у яких завершується термін академічної відпустки за станом здоров’я, необхідно за два тижні до початку семестру подати до ЛПУ, яка провадить медичне обслуговування студентів, довідку про стан здоров’я з ЛПУ, який спостерігав за хворим під час академічної відпустки, і пройти комплексне медичне обстеження. На підставі чого здобувачам вищої освіти видається висновок ЛКК для подання його до університету.

Студенти, які навчаються в університеті на договірній основі з оплатою за рахунок міністерств і відомств, юридичних та фізичних осіб, можуть бути поновлені та допущені до занять після завершення академічної відпустки за згодою замовників, що фінансують їх підготовку.

Допуск до навчання здобувачів вищої освіти, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом ректора на підставі заяви студента, яка подається не пізніше двох тижнів від початку навчання. У разі академічної відпустки за станом здоров’я до заяви додається висновок ЛКК студентської поліклініки (денна форма навчання) або висновок ЛКК поліклініки за місцем проживання (заочна форма навчання) про те, що стан здоров’я дозволяє продовжувати навчання за обраною спеціальністю.

Допуск до навчання осіб, яким надано академічну відпустку, здійснюється, як правило, під час канікул. Здобувачі вищої освіти, які не подали в установлений термін документи для допуску до навчання, відраховуються з університету як такі, що не приступили до навчання в установлений термін.

Умови допуску до навчання по завершенні академічної відпустки мають бути повідомлені студенту керівником структурного підрозділу у терміни і в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки розглядаються керівництвом Університету, а академічної відпустки за станом здоров’я ­– керівництвом Університету спільно з ЛПУ.

4.3. Повторне навчання


Повторне навчання – це повторне проходження працездатним здобувачем вищої освіти (який не має права на отримання академічної відпустки за станом здоров’я) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі, у тому числі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.

Студенти першого курсу, які вступили на навчання на основі повної загальної середньої освіти правом на повторне навчання не користуються.

Підставою для надання студенту права на повторне навчання може бути невиконання до початку екзаменаційної сесії індивідуального навчального плану поточного семестру, у тому числі з поважних причин, підтверджених відповідними документами.

Довідки про захворювання здобувача вищої освіти під час семестру засвідчуються в ЛПУ, яка його обслуговує, і подаються до деканату протягом тижня після закінчення лікування.

Надання повторного курсу навчання через тривалі або часті захворювання студентам вечірньої та заочної форм навчання здійснюється на підставі висновку ЛКК територіальних ЛПУ.

Для прийняття лікарями експертного рішення до ЛПУ, яка обслуговує вищий заклад освіти, подаються запит з університету, детальна виписка з історії хвороби від медичної установи, під наглядом якої знаходиться студент, і проводиться його повне медичне обстеження. При експертному вирішенні питання про необхідність надання повторного курсу навчання за через тривалі або часті захворювання враховуються: строки тимчасової втрати працездатності (більше одного місяця за семестр); специфіка навчального процесу; галузі знань та спеціальності; ступінь адаптації студента; можливість погіршення здоров’я (перехід гострого захворювання в хронічне, вихід на інвалідність), якщо студент продовжуватиме навчання.

Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується ректором за поданням директора інституту/декана факультету до початку відповідного семестру і оформляється відповідним наказом.

Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.

Студенти, які навчалися за державним (регіональним) замовленням та отримали право на повторне навчання через тривалі або часті захворювання, продовжують навчання за державним (регіональним) замовленням та мають право на призначення мінімальної ординарної стипендії, якщо вони мали на неї право в попередньому навчальному семестрі.

В усіх інших випадках надання студенту права на повторне навчання можливе лише в разі навчання (переведення на навчання) на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче встановленої цим Положенням.

Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою директора інституту/декана факультету згідно з п. 4.5 «Поновлення до складу студентів».

За період навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувач вищої освіти може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів, інших ступенів – одного разу.

4.4. Переведення студентів


Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

 • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;

 • однієї спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) на іншу в межах однієї галузі знань;

 • однієї форми навчання на іншу в межах спеціальності;

 • одного джерела фінансування на інше в межах освітньої програми.

Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть бути переведені за згодою сторони, яка здійснює фінансування навчання.

Переведення студентів здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Переведення здійснюється на освітні програми того самого рівня вищої освіти, з якого було відраховано здобувача вищої освіти, на такий самий або попередній курс. Переведення студентів, які навчаються (навчалися) на другому (магістерському) РВО, здійснюється виключно на ту ж спеціальність, за якою здійснювалась підготовка.

Не допускається переведення студентів, які навчаються на місцях державного замовлення, на останній семестр, передбачений навчальним планом відповідної спеціальності після подання до МОН показників випуску фахівців поточного навчального року.

Переведення здобувачів вищої освіти здійснюється в межах ліцензованого обсягу університету за відповідними рівнем освіти, курсом та спеціальністю.

Переведення здобувачів вищої освіти з одного вищого навчального закладу освіти до іншого здійснюється за згодою керівників обох вищих навчальних закладів. Студенти, які навчались в неакредитованих вищих навчальних закладах, не мають права переведення до університету.

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я керівника вищого навчального закладу, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до керівника того вищого навчального закладу, до якого він бажає перевестись. До заяви студента додаються: академічна довідка за весь період навчання до моменту переведення; копія двосторонньої (тристоронньої) угоди про навчання у попередньому навчальному закладі (якщо така укладалась).

Заява про переведення повинна бути розглянута протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови переведення на навчання або причина відмови.

При позитивному розгляді заяви і виконанні умов переведення ректор видає наказ, згідно з яким здобувач допускається до занять, а до вищого навчального закладу, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання його особистої справи.

Переведення здобувачів вищої освіти в межах Університету за заявою студента здійснюється наказом ректора. Розгляд справ щодо переведення здійснюється директором інституту/деканом факультету (за поданням заступника з навчально-виховної роботи).

До заяви студента додаються:


 • для переведення на навчання за іншою спеціальністю у випадку, коли переведення здійснюється до іншого структурного підрозділу університету: копія навчальної картки студента за весь період навчання до моменту переведення; копія двосторонньої (тристоронньої) угоди про навчання (якщо така укладалась);

 • для переведення на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб (за тією ж спеціальністю): характеристика куратора навчальної групи; характеристика-рекомендація органу студентського самоврядування структурного підрозділу; документи щодо матеріального стану студента (за потреби).

При прийнятті рішення щодо переведення враховуються:

 • наявність вакантних місць ліцензійного обсягу;

 • наявність вакантних місць державного замовлення;

 • здатність претендента успішно виконувати графік навчального процесу за обраною спеціальністю та формою навчання;

 • згода керівника структурного підрозділу, у якому навчається студент;

 • згода замовника, що фінансує підготовку (у випадку переведення студента, який навчається за рахунок коштів місцевого бюджету, міністерств і відомств, юридичних та фізичних осіб).

У всіх випадках розгляду питань переведення студентів, керівники структурних підрозділів повинні враховувати необхідність обов’язкового виконання державного замовлення на підготовку фахівців та дотримання встановлених ліцензійних обсягів.

Заявникам, які претендували на переведення на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, у разі неможливості зарахування на місця державного замовлення, надається право переведення на навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу).

Встановлення академічної різниці при переведенні студентів здійснюється відповідно до п. 4.6. «Визнання результатів навчання».

Ліквідація академічної різниці може бути умовою переведення або передбачатись в індивідуальному навчальному плані студента впродовж першого семестру після допуску до навчання. При переведенні студента, його зарахування на навчання у семестр, наступний за тим, який закінчив студент, максимально допустимий обсяг академічної різниці не повинен перевищувати 10 кр. ЄКТС.

Керівник вищого навчального закладу, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого вищого навчального закладу і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого навчального закладу.

Керівник вищого навчального закладу, до якого переводиться студент, після одержання особової справи студента видає наказ про його зарахування.

Переведені студенти мають право на зарахування (переведення) на місця державного замовлення у встановленому порядку за погодженням з органами студентського самоврядування. Переведення студентів на перший курс освітніх програм на основі повної загальної середньої освіти на місця державного або регіонального замовлення забороняється. У виняткових випадках ці питання розглядаються Міністерством освіти і науки України.

У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми (спеціальності) та неотримання вищим навчальним закладом нового сертифіката про акредитацію студенти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету відповідно до Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 927.


4.5. Поновлення до складу студентів


Поновленими до складу студентів можуть бути особи, які були відраховані до завершення навчання за освітньою програмою вищої освіти відповідного рівня.

Поновлення здійснюється незалежно від причини відрахування, тривалості перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, типу програми, джерел фінансування, форми власності вищого навчального закладу з урахуванням здатності претендента успішно виконувати навчальний план. Поновлення на навчання здійснюється, як правило, під час канікул.

Поновлення студентів на перший курс навчання на основі повної загальної середньої освіти забороняється. Ректор має право поновити на другий курс осіб, які були відраховані з першого курсу на основі повної загальної середньої освіти, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Відраховані студенти бакалаврського рівня мають право за індивідуальною програмою бути поновленими для здобуття ступеня молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю в іншому навчальному закладі.

Поновлення до складу студентів здійснюється в межах ліцензованого обсягу університету за відповідними рівнем, курсом та спеціальністю. Перевищення ліцензованого обсягу можливе у виняткових випадках за попереднім дозволом Міністерства освіти і науки.

Заява про поновлення повинна бути розглянута протягом двох тижнів (не враховуючи канікулярний період). До заяви про поновлення додається академічна довідка. Вимоги до документів осіб, які раніше навчались за межами України, встановлює вищий навчальний заклад.

За результатом розгляду заяви мають бути повідомлені умови поновлення до складу студентів або причина відмови. Особи, які мають академічну заборгованість з КМ загальним обсягом не більше 15 кр. ЄКТС, можуть бути поновлені з початку нового навчального семестру за умови складання академічної різниці до початку нового семестру. Порядок перезарахування дисциплін/кредитних модулів (результатів навчання) та ліквідації академічної різниці визначаються п. 4.6 «Визнання результатів навчання».

Визнання результатів навчання набутих у неформальній освіті та в інформальному навчанні повинно передбачати такі обов’язкові етапи: • подання освітньої декларації та додавання до неї інших документів (матеріалів), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію;

 • формування комісії, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання результатів навчання набутих у неформальній освіті та в інформальному навчанні;

 • проведення атестації для визнання результатів навчання набутих у неформальній освіті та в інформальному навчанні.

Не здійснюється визнання результатів навчання набутих у неформальній освіті та в інформальному навчанні, здобутих до початку навчання на певному освітньому рівні.

Не припускається визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті під час перебування на тимчасово окупованій території України або непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей.

Ректор поновлює на навчання студентів за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями студентів (осіб, які є членами профспілки).

Поновлені до складу студенти мають право на зарахування (переведення) на місця державного замовлення у встановленому вищим навчальним закладом порядку за погодженням з органами студентського самоврядування.

Заявникам, які претендували на переведення (поновлення) на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, у разі неможливості зарахування на місця державного замовлення, надається право поновлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу).

Умови переведення (поновлення) або причина відмови мають бути повідомлені заявникові керівником структурного підрозділу у терміни і в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».


4.6. Визнання результатів навчання


Завдання визнання періодів навчання та зарахування залікових кредитів, оформлення трансферу КМ і ліквідації різниці виникає у студентів, які навчалися в інших (в тому числі і зарубіжних) освітніх установах і бажають продовжити навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, у студентів, які прямують для навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського у рамках програм академічної мобільності, у студентів, які раніше навчалися в КПІ ім. Ігоря Сікорського та з певних причин перервали навчання, а також у здобувачів наступної вищої освіти.

Визнання результатів навчання здійснюється, як правило, у канікулярний період (до початку навчання за відповідним графіком). Визнання результатів навчання з КМ, вивчення яких передбачено робочим навчальним планом у поточному семестрі може здійснюватися протягом семестру, але обов’язково до початку семестрового контролю. Визнання результатів навчання студентам, які навчаються за індивідуальним навчальним планом здійснюється відповідно до термінів, визначених в індивідуальному навчальному плані.

Визнання результатів навчання за програмами академічної мобільності здійснюється на основі узгоджених університетами-партнерами навчальних планів та/або їх окремих частин (кредитних модулів/навчальних дисциплін).

Підставою для визнання результатів навчання є надана студентом Академічна довідка (виписка навчальних досягнень), або Додаток до диплому про попередню вищу освіту. Академічна довідка повинна бути скріплена печаткою університету, в якому студент навчався; містити перелік КМ, вивчених студентом, із зазначенням кількості кредитів з кожного КМ та результатів підсумкового контролю за університетською системою оцінювання, а також опис інституційної системи оцінювання та таблицю статистичного розподілу позитивних оцінок, поставлених у межах відповідної програми або галузі знань (Таблиця розподілу оцінок), що показує, як шкала оцінювання фактично використовується в цій програмі. Таблиці розподілу оцінок детально розробляються у стандартизованому форматі для відповідних груп студентів, які навчаються за освітніми програмами, що належать до однієї галузі знань. Такі групи повинні бути статистично надійного розміру стосовно як кількості студентів, так і кількості навчальних років, які беруть до уваги під час розроблення таблиць.

Таблиця розподілу оцінок є підґрунтям для конвертації (переведення) оцінок. Конвертація (переведення) оцінок заснована на двох таблицях розподілу оцінок двох контрольних груп з різними університетськими/національними системами оцінювання.

Приклад конвертації (переведення) оцінок:
Університетська шкала оцінювання

«Достатньо»
15%

«Задовільно»
30 %

«Добре»
35%

«Дуже добре»
11%

«Відмінно»
9%

двойная стрелка вверх/вниз 7двойная стрелка вверх/вниз 8стрелка вверх 9стрелка вниз 10стрелка вниз 11


10
4%

11
5%

12
8%

13
11%

14
13%

15
15%

16
17%

17
12%

18
15%Французька 20-бальна шкала (позитивні оцінки 10…20 балів)

Рішення щодо визнання періодів навчання та зарахування залікових кредитів студентам приймає директор інституту/декан факультету на підставі рекомендації комісії. Комісія створюється розпорядженням директора інституту/декана факультету. Головою комісії призначається завідувач випускової кафедри, за спеціальністю/спеціалізацією якої має навчатися студент.

Крім академічної довідки комісія для прийняття рішення може затребувати копії програм відповідних навчальних дисциплін (робочих програм відповідних КМ), засвідчені в установленому порядку у вищому навчальному закладі, в якому студент вивчав ці КМ.

Результати навчання можуть бути визнані в межах обсягу кредитних модулів, вивчення яких передбачено відповідною робочою програмою.

Не визнаються результати попереднього навчання, які були опановані студентом під час навчання за неакредитованими освітніми програмами (за винятком навчання у визнаних у встановленому порядку вищих навчальних закладах, у тому числі іноземних, освітні програми яких верифіковані в університеті).

Комісія може рекомендувати: повне визнання, обмежене визнання та невизнання.

Повне визнання рекомендується у разі, коли вивчений в іншому університеті кредитний модуль входить до відповідного робочого навчального плану КПІ ім. Ігоря Сікорського і збігається щодо запланованих результатів навчання (компетентностей, знань і умінь) або має несуттєві відмінності, а також близький за обсягом і змістом (не менше 75 %). У цьому разі наказом директора інституту/декана факультету здійснюється перезарахування КМ з переведенням (відповідно до таблиць розподілу) оцінки, отриманої за результатами попереднього навчання до оцінки за шкалою, прийнятою в університеті. Результати перезарахування КМ вносяться до навчальної картки студента, залікової книжки та до додатку до диплома (із зазначенням у якому навчальному закладі отримані ці результати). Академічна довідка (виписка навчальних досягнень) зберігається в особовій справі студента. У додаток до диплома, за заявою студента, можуть бути включені КМ, що були додатково засвоєні поза навчальним планом у період проходження навчання за програмою мобільності.

Обмежене визнання рекомендується у тому випадку, коли кредитні модулі, вивчені в іншому університеті, визнаються, але не повністю, і по деяких темах необхідно додатково проводити переатестацію. У цьому разі перезарахування кредитних модулів може виконуватися за результатами виконання індивідуального завдання, проходження випробування або співбесіди. Переатестацію за дорученням директора інституту/декана факультету, проводить кафедра, за якою закріплена відповідна навчальна дисципліна. За результатами переатестації комісія визначає кількість кредитів ЄКТС та оцінку за відповідний кредитний модуль.

Не визнаються результати навчання та не присвоюються залікові кредити за КМ, що не забезпечують виконання вимог відповідної освітньої програми щодо формування запланованих компетентностей, знань і умінь.

Наявність неперезарахованого КМ, який передбачено робочим навчальним планом освітньої програми, прирівнюється до академічної заборгованості з визначенням терміну її ліквідації в наказі про зарахування студента. Обсяг не зарахованих КМ не повинен перевищувати 10 кр. ЄКТС.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка