Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка27/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

ДОДАТОК Л.

Академічні правила студентів

1. Права студентів


Студент університету має право на:

 • вибір форми навчання;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

 • трудову діяльність у поза навчальний час;

 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, спортивних та інших підрозділів університету;

 • вільний доступ до знань через електронні освітні технології та до сучасного наукового контенту, розміщеного на веб-ресурсах університету;

 • користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами університету;

 • забезпечення гуртожитком на строк навчання в установленому порядку;

 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

 • участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організацій дозвілля, побуту, оздоровлення;

 • внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

 • участь у громадських об’єднаннях;

 • участь у діяльності органів громадського самоврядування університету, інститутів, факультетів, Вченої ради університету, органів студентського самоврядування;

 • вибір навчальних дисциплін у межах передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даної спеціальності та РВО. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших РВО, за погодженням з керівником відповідного інституту/факультету;

 • навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;

 • академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

 • отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

 • зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання в університеті, аспірантурі, докторантурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;

 • академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;

 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

 • безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім тижнів на навчальний рік;

 • отримання цільових пільгових кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

 • оскарження дій органів управління університету та їх посадових осіб, науково-педагогічних працівників;

 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);

 • спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;

 • ознайомлення з навчальними планами, програмами навчальних дисциплін, положеннями про РСО;

 • отримання консультацій науково-педагогічних працівників згідно з розкладом;

 • переведення на вільні місця державного замовлення у встановленому порядку;

 • отримання інформації про тенденції на ринку праці від відповідних структур університету;

 • відвідування занять на інших інститутах/факультетах з дозволу директорів/деканів цих інститутів/факультетів за умови виконання графіку навчального процесу у своєму інституті/факультеті;

 • інші права, передбачені законодавством.

2. Обов’язки студентів


Студент університету зобов’язаний:

 • дотримуватись вимог законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 • виконувати вимоги техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

 • виконувати вимоги освітньої програми та навчального плану;

 • відвідувати навчальні заняття і контрольні заходи відповідно до навчального плану та розкладу занять*;

 • своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки, модульні контрольні роботи тощо**;

 • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, книжковим фондом, приладів тощо); забороняється без дозволу відповідальних осіб виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;

 • виконувати доручення старости навчальної групи в межах його повноважень;

 • гідно нести звання студента, поважати людську гідність науково-педагогічних працівників і всіх членів трудового колективу, дбати про авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованими та охайними;

 • дотримуватись вимог Колективної угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 • постійно прагнути до морально-культурного і фізичного вдосконалення.

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського директор інституту/декан факультету може накласти дисциплінарне стягнення на студента або порушити питання перед ректором про відрахування з університету.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка