Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка24/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

ДОДАТОК К.

Кафедра – базовий структурний підрозділ

1. Загальні положення


Кафедра є базовим структурним підрозділом університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність щодо підготовки фахівців за трьома рівнями вищої освіти (підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії) однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і має «наукову школу» із здобутками у проведенні науково-інноваційної, науково-дослідної, науково-технічної та науково-методичної діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра має проводити міжнародну діяльність, зокрема, виконувати міжнародні проекти з отриманням міжнародних грандів, організовувати міжнародні конференції, мати програми підготовки здобувачів вищої освіти англійською мовою (навчальні плани, навчально-методичне та кадрове забезпечення та ін.).Кафедра входить до складу інституту/факультету. Штат кафедри складають науково-педагогічні працівники, наукові працівники, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал. Штатний розпис кафедри затверджує ректор (перший проректор) університету.

2. Основні завдання кафедри


Основними завданнями кафедри є:

У навчальній роботі:

 • організація та проведення освітнього процесу за всіма РВО та формами навчання з навчальних дисциплін кафедри відповідно до робочих навчальних планів і робочих програм КМ;

 • забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;

 • удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;

 • впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання (у тому числі змішаної форми навчання);

 • удосконалення методів оцінювання результатів навчання, проведення заліків, екзаменів та випускної атестації студентів; участь у проведенні ректорського контролю;

 • організація та проведення практик і виконання кваліфікаційних робіт;

 • організація та проведення випускної атестації студентів, забезпечення ефективної роботи екзаменаційних комісій;

 • організація та проведення вступних випробувань на навчання за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) РВО;

 • проведення заходів щодо запобігання випадків плагіату.

У методичній роботі:

 • розроблення освітніх програм, навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей/спеціалізацій за всіма РВО;

 • розроблення програм навчальних дисциплін, робочих програм КМ, програм (робочих програм) практик;

 • розроблення тематики курсових проектів, курсових робіт, кваліфікаційних робіт;

 • розроблення тематики наукових досліджень магістрів і аспірантів та тем дисертацій;

 • розроблення та видання підручників, навчальних посібників, практикумів, рекомендацій до вивчення КМ, виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри;

 • розроблення засобів діагностики результатів навчання;

 • розроблення і впровадження в навчальний процес нових та удосконалення існуючих лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів, технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання, пакетів прикладних програм;

 • рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;

 • проведення експертизи конкурсних кваліфікаційних робіт;

 • проведення методичних семінарів та інших заходів щодо впровадження нових технологій навчання та підвищення педагогічної майстерності викладачів;

 • участь у розробленні та своєчасному переробленні інформаційних пакетів інститутів/факультетів.

У науково-інноваційній роботі:

 • організація та підготовка аспірантів, докторантів, здобувачів, у тому числі і іноземних громадян, надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури тощо;

 • обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;

 • організація та створення умов для проведення НДДКР за профілем кафедри (підготовка матеріалів на отримання фінансування, тендерних пропозицій на виконання робіт;

 • проведення фундаментальних досліджень і розробок за держбюджетною тематикою, проведення розробок і досліджень за заявками підприємств (організацій), за державними програмами і замовленнями міністерств та відомств; виконання робіт за міжнародними контрактами; проведення пошукових (ініціативних) досліджень; розроблення стартап проектів; підготовка інноваційних проектів та розробок для наукового парку «Київська політехніка»;

 • інжиніринг та організація маркетингу, просування на ринки результатів виконання НДДКР; висунення робіт на Державну премію України в галузі науки і техніки; впровадження результатів розробок у виробництво і навчальний процес; підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, підготовка ліцензій до продажі;

 • підготовка та видання монографій, стандартів, наукових журналів, статей тощо); сертифікація електронних публікацій;

 • експертиза/рецензування: НДДКР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо, опонування дисертацій;

 • організація, проведення та участь у (всеукраїнських, університету) наукових семінарах, конференціях, виставках (вітчизняних, наукового парку);

 • створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у: виконанні НДДКР, студентських наукових гуртках, конструкторських бюро, наукових конференціях, семінарах; підготовка студентів до участі у міжнародних і Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах стартап-проектів; організація участі магістерських робіт у конкурсах університету та Всеукраїнських конкурсах студентських НДР);

 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології.

В організаційній роботі:

 • формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів;

 • формування розкладу занять спільно з деканатом інституту/факультету;

 • створення умов для професійного росту НПП та співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному та фізичному розвитку;

 • організація та контроль проведення занять і практик науково-педагогічними працівниками кафедри;

 • встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);

 • сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;

 • організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;

 • організація співпраці з кафедрами, які викладають студентам спеціальності (спеціалізації) інші навчальні дисципліни;

 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями/спеціалізаціями кафедри;

 • організація заходів із залучення осіб на післядипломну підготовку та підвищення кваліфікації;

 • організація систематичного зв’язку з випускниками університету, у тому числі і аспірантами кафедри;

 • підготовка договорів на проведення практики та документів щодо працевлаштування випускників;

 • підготовка ліцензійних та акредитаційних справ зі спеціальностей;

 • організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;

 • створення і супроводження веб-сайту кафедри,

 • організація наповнення необхідною інформацією електронного кампусу університету, веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;

 • організація навчальної і наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри;

 • участь працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, робочих груп МОН України, Атестаційної колегії МОН України, спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій доктора наук і доктора філософії;

 • визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

У виховній роботі:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму, поваги до Конституції України;

 • призначення та організація роботи кураторів навчальних груп;

 • проведення заходів з дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, виконання вимог Кодексу честі університету, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);

 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;

 • проведення заходів з впровадження в студентському середовищі здорового способу життя;

У міжнародній діяльності:

 • розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір:

 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в освітньому процесі;

 • організація обмінних практик зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів;

 • інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян та забезпечення підготовки фахівців з числа іноземців;

 • участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення або за участі іноземних партнерів;

 • участь у виконанні міжнародних проектів, програм;

 • організація зв’язків з іноземними випускниками кафедри, підтримання бази даних іноземних випускників кафедри;

 • сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними і науковими працівниками кафедри англійської мови, отримання міжнародних сертифікатів;

 • участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом»;

 • організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

 • забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка