Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка22/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

ДОДАТОК Е.

Макет робочої програми кредитного модуля


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені Ігоря Сікорського»


Інститут/факультет
Затверджую

Директор/декан інституту/факультету

____________ Ініціали, прізвище

«____»___________ 20___ р.

____________ Ініціали, прізвище

«____»___________ 20___ р.Назва кредитного модуля
Робоча Програма

кредитного модуля

Перший бакалаврський/другий магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність ХХХ «Назва»

Освітньо-професійна/Освітньо-наукова програма «Назва»

Денна/заочна форма навчання

Ухвалено методичною комісією інституту/факультету

протокол від _____20___ р. № ___

Голова методичної комісії

_________ Ініціали, прізвище

«____»___________ 20___ р.

Київ – 20ХХ

Робоча програма кредитного модуля «Назва» складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Назва» (код за ОП).


РОЗРОБНИКИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ:

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові

_________

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові

_________

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові

_________

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри повна назва кафедри протокол від «____»______________20__ року № ___


Завідувач кафедри

_________ Ініціали, прізвище

«___»_______________20__ р.

Ó КПІ ім. Ігоря Сікорського, 20ХХ рік

Ó КПІ ім. Ігоря Сікорського, 20__ рік

1. Опис кредитного модуля


Рівень вищої освіти,
спеціальність,
освітня програма,
форма навчання


Загальні показники

Характеристика
кредитного модуля


Рівень вищої освіти:
перший(бакалаврський)/ другий (магістерський)

Навчальна дисципліна:
«Назва»

Лекції:
ХХ год.

Спеціальність:
ХХХ «Назва»

Практичні (семінарські):
ХХ год.

Цикл:
загальної/професійної
підготовки

Лабораторні заняття:
ХХ год.

Освітньо-професійна/
освітньо-наукова
програма

«Назва»


Статус кредитного модуля:
обов’язковий/вибірковий

Самостійна робота:
ХХ год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання:

ХХ год.


Семестр:
Х

Індивідуальне завдання:
РГР/РР/ГР/ДКР/реферат

Форма навчання:
денна, заочна

Кількість кредитів (годин):

ХХ (ХХХ)


Вид та форма
семестрового контролю:

екзамен/залік;

усний/письмовий/
тестування тощо

Крім того, у цьому розділі розкривається значення кредитного модуля у підготовці фахівців, зв’язок з іншими кредитними модулями робочого навчального плану (бажано з наведенням конкретних тем робочих програм цих кредитних модулів).2. Мета та завдання кредитного модуля

2.1. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;Мета кредитного модуля визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння кредитного модуля.

2.2. Основні завдання кредитного модуля:

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:знання:уміння:Завдання вивчення кредитного модуля подаються у вигляді системи знань та умінь, отриманого досвіду із зазначенням певного рівня їх сформованості*, що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом та розробити засоби діагностики навчальних досягнень студентів.

3. Структура кредитного модуля

Назви розділів і тем

Кількість годин

Всього

у тому числі

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС
1

2

3

4

5

6

Розділ 1**. Назва

Тема 1.1. Назва
Тема 1.2. Назва
Контрольна робота 1

Разом за розділом 1
Розділ 2. Назва

Тема 2.1. Назва
Тема 2.2. Назва
Контрольна робота 2

Розрахункова робота
Разом за розділом 2
Екзамен (Залік)(2)
30 (6)

Всього годин
4. Лекційні заняття

№ з/п

Назва теми лекції та перелік основних питань
(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу)

1
2

5. Практичні заняття***

Основні завдання циклу практичних занять:
№ з/п

Назва теми заняття

1
2

6. Семінарські заняття

Основні завдання циклу семінарських занять:
№ з/п

Назва теми заняття

1
2

7. Лабораторні заняття

Основні завдання циклу лабораторних робіт
№ з/п

Назва лабораторної роботи

Кількість аудиторних годин

128. Самостійна робота

№ з/п

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання та посилання на навчальну літературу

Кількість годин СРС

12


Наводяться розділи, теми кредитного модуля, які виносяться на позааудиторні заняття і пропонуються для самостійного вивчення, а також перелік основних питань та посилання на літературу.

Цей розділ є обов’язковим у разі заочного навчання, а також при використанні технології змішаного навчання.

9. Індивідуальні завдання

У цьому розділі визначаються основні цілі індивідуальних завдань (розрахункових та розрахунково-графічних робіт, рефератів, ДКР та ін.). Тематика індивідуальних завдань додається до робочої програми.10. Контрольні роботи

Наводяться контрольні роботи з розподілом на розділи (теми) програми. Зазначаються основні цілі і методика проведення контрольних робіт. Контрольні завдання для кожної контрольної роботи додаються до робочої навчальної програми.11. Рейтингова система оцінювання результатів навчання

Наводиться опис РСО (контрольних заходів та їх вагові бали, критерії оцінювання результатів навчання (опис – бали) та умови допуску до семестрової атестації. Опис РСО можна надати у вигляді додатка до робочої програми. Вимоги до РСО та методика її складання надані у відповідних рекомендаціях*.12. Методичні рекомендації

У цьому розділі рекомендується визначити методику вивчення дисципліни, надати рекомендації щодо забезпечення наочності навчальних занять, застосування нових технологій навчання, використання методичних прийомів і засобів, рекомендації щодо методики проведення занять з певних тем тощо. Тобто акумулюється досвід викладачів кафедри щодо проведення занять з кредитного модуля. Це, так звана, конкретна методика.13. Рекомендована література

13.1. Базова

1.


2.13.2. Допоміжна

1.

2.


Список рекомендованої літератури складається з двох частин: базової і допоміжної.

До списку базової літератури включають підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, навчально-методичне забезпечення лабораторних робіт, практичних, семінарських занять, індивідуальних завдань тощо. Базова література повинна мати відповідний гриф і бути доступною для студентів. Кількість примірників базової навчальної літератури має відповідати акредитаційним вимогам (1 прим. на 5 студентів). Ці примірники мають бути у фонді НТБ (інститутської/факультетської бібліотеки або у методичному кабінеті відповідної кафедри). Базова література може бути надана в електронному вигляді із забезпеченням вільного доступу студентів, наприклад у електронному архіві ela.kpi.ua, електронному кампусі, сайті кафедри тощо.

Допоміжна література призначена для більш поглибленого вивчення окремих розділів, тем або кредитного модуля в цілому. До цього списку також включають стандарти, словники, довідники тощо.14. Інформаційні ресурси

1.


2.

Надаються назви та адреси інформаційних ресурсів.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка