Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка21/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30

ДОДАТОК Д.

Макет програми навчальної дисципліни


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені Ігоря Сікорського»


Інститут/факультет

Затверджую

Директор/декан інституту/факультету

____________ Ініціали, прізвище

«____»___________ 20___ р.

Назва навчальної дисципліни

Шифр за ОП
Програма

навчальної дисципліни

Перший бакалаврський/другий магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність ХХХ «Назва»

Освітньо-професійна/Освітньо-наукова програма «Назва»

Ухвалено методичною комісією інституту/факультету

протокол від _____20___ р. № ___

Голова методичної комісії

_________ Ініціали, прізвище

«____»___________ 20___ р.


Київ – 20ХХ

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:


Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові

_________

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові

_________

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові

_________

Програму затверджено на засіданні кафедри повна назва кафедри протокол від «____»______________20__ року № ___


Завідувач кафедри

_________ Ініціали, прізвище

«___»_______________20__ р.

Ó КПІ ім. Ігоря Сікорського, 20ХХ рікВступ

Програму навчальної дисципліни «назва навчальної дисципліни» складено відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми «Назва» першого бакалаврського/другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності ХХХ «Назва».

Навчальна дисципліна належить до циклу загальної/професійної підготовки.

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова/вибіркова.

Обсяг навчальної дисципліни ХХХ кредитів ЄКТС.

Міждисциплінарні зв’язки: зазначається місце навчальної дисципліни у структурно-логічної схемі освітньої програми, перелік дисциплін, що передують, а також ті, які забезпечуються цією навчальною дисципліною.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей:ЗДАТНІСТЬ:

  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні завдання), які має продемонструвати студент після засвоєння навчальної дисципліни. Узагальнені компетентності, що зазначені в освітній програмі надаються з відповідними кодами.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:знання:
уміння:Завдання вивчення навчальної дисципліни подаються у вигляді системи знань та умінь із зазначенням певного рівня їх сформованості*, що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом та розробити засоби діагностики навчальних досягнень студентів. Узагальнені знання і уміння, що зазначені в освітній програмі надаються з відповідними кодами.

2. Зміст навчальної дисципліни

Викладається логічно упорядкований і дидактично обґрунтований перелік основних питань, можливо з розподілом на розділи.3. Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання

У розділі зазначаються заплановані види навчальних занять (лекції, практик-ні/семінарські заняття, лабораторні роботи), види індивідуальних завдань (курсові проекти/курсові роботи, ДКР, РР, реферати тощо).

Визначаються основні методи навчання.

Приклад:


Застосовуються стратегії активного і колективного навчання, які визначаються наступними методами і технологіями:

1) методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково-пошуковий (евристична бесіда) і дослідницький метод);

2) особистісно-орієнтовані (розвиваючі) технології, засновані на активних формах і методах навчання («мозковий штурм», «аналіз ситуацій» ділові, рольові та імітаційні ігри, дискусія, експрес-конференція, навчальні дебати, круглий стіл, кейс-технологія, проектна технологія та ін.);

3) інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують проблемно-дослідницький характер процесу навчання та активізацію самостійної роботи студентів (електронні презентації для лекційних занять, використання аудіо-, відеопідтримки навчальних занять, Розробка і застосування на основі комп’ютерних і мультимедійних засобів творчих завдань, доповнення традиційних навчальних занять засобами взаємодії на основі мережних комунікаційних можливостей (інтернет-форум, інтернет-семінар та ін.).4. Оцінювання результатів навчання

Приклад:


Семестрова атестація проводиться у вигляді екзамену. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система і університетська шкала.

5. Рекомендована література

Базова

1.


2. …

Допоміжна

1.


2. …

Список рекомендованої літератури складається з двох частин: базової і допоміжної.

До списку базової літератури включають підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, навчально-методичне забезпечення лабораторних робіт, практичних, семінарських занять, індивідуальних завдань тощо. Базова література повинна мати відповідний гриф і бути доступною для студентів. Кількість примірників базової навчальної літератури має відповідати акредитаційним вимогам (1 прим. на 5 студентів). Ці примірники мають бути у фонді НТБ (інститутської/факультетської бібліотеки або у методичному кабінеті відповідної кафедри). Базова література може бути надана в електронному вигляді із забезпеченням вільного доступу студентів, наприклад у електронному архіві ela.kpi.ua, електронному кампусі, сайті кафедри тощо.

Допоміжна література призначена для більш поглибленого вивчення окремих розділів, тем або кредитного модуля в цілому. До цього списку також включають стандарти, словники, довідники тощо.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка