Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка19/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30

ДОДАТОК А.

Національна рамка кваліфікацій


Рівень

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність
і відповідальність


7

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень.

Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльностіРозв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.

Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.

Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.


8

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи.

Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/ недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльностіЗрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Використання іноземних мов у професійній діяльності.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.

Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.


9

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей.

Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей.

Розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем.Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності.

Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації.

Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень.

Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання іншихДОДАТОК Б.

Індивідуальний навчальний план
підготовки магістра


Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

_________________________________________________(назва інституту/факультету)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

________________________

(назва кафедри)

__________ ______________(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»___________20__ р.ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

за спеціальністю _______________________

спеціалізацією ________________________

студента ________ курсу ________ групи

___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Зарахований наказом ректора від ___________20___р. № _________

2. Термін навчання з __________ 20__ р. до __________ 20__ р.

3. Науковий керівник

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

4. Тема наукового дослідження (Тема стартап-проекту*)

5. Науковий керівник і тема наукового дослідження (стартап-проекту*) ухвалені рішенням кафедри ,
протокол № ________ від _____________ 20 __ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

________________________(назва кафедри)

__________ ______________(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»___________20__ р.План роботи на перший рік навчання

№ п/п

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів ЄКТС

Форма звітності

Відмітка наукового керівника

І семестр

1

2

3

4

5

6

7

ІІ семестр

1

2

3

4

5

6

7
Зміни (доповнення) до плану:*Тема магістерської дисертації

,
затверджена наказом ректора від «____» __________ 20 ___ р. № _______


Науковий керівник _______________ Магістрант_______________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

________________________(назва кафедри)

__________ ______________(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»___________20__ р.План роботи на другий рік навчання**

№ п/п

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів ЄКТС

Форма звітності

Відмітка наукового керівника

ІІІ семестр

1

2

3

4

5

6

7

ІV семестр

1

2

3

4

5

6

7
Зміни (доповнення) до плану:

Тема магістерської дисертації

,
затверджена наказом ректора від «____» __________ 20 __ р. № _______


Науковий керівник _______________ Магістрант_______________
Звіт магістранта за перший рік навчання:

Рішення засідання кафедри, протокол № ___ від _____________ 20 __ р.

Секретар кафедри ______________ Завідувач кафедри ______________


Звіт магістранта за другий рік навчання:**

Рішення засідання кафедри, протокол № ___ від _____________ 20 __ р.

Секретар кафедри ______________ Завідувач кафедри ______________Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка