Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка14/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

8.6. Рейтингова система оцінювання результатів
навчання студентів


В університеті оцінювання результатів навчання студентів проводиться з використанням рейтингової системи. В основу рейтингової системи оцінювання (РСО) покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.

Метою рейтингової системи оцінювання є: • інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;

 • підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, забезпечення систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності;

 • встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності;

 • забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні;

 • підвищення об’єктивності оцінювання результатів навчання студентів;

 • зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період екзаменаційних сесій.

Розмір шкали РСО з кредитного модуля дорівнює 100 балів9. Межею незадовільного навчання в університеті визначено 59 балів. Рейтингові бали () з КМ, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді заліку, формується як сума всіх, отриманих студентом за результатами поточного контролю балів , а також заохочувальних і штрафних балів :

.

Якщо наприкінці семестру після проходження всіх контрольних заходів з КМ студент отримав не менше 60 рейтингових балів, а також виконав умови допуску до семестрового контролю10 з цього КМ, він отримує позитивну оцінку.

Переведення рейтингових балів з кредитного модуля RD до оцінок за університетською шкалою здійснюється відповідно до табл. 2.

Таблиця 2. Переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою


Рейтингові бали, RD

Оцінка за університетською шкалою

95 ≤ RD ≤ 100

Відмінно

85 ≤ RD ≤ 94

Дуже добре

75 ≤ RD ≤ 84

Добре

65 ≤ RD ≤ 74

Задовільно

60 ≤ RD ≤ 64

Достатньо

RD < 60

Незадовільно

Невиконання умов допуску
до семестрового контролю

Не допущено

У разі, якщо сума рейтингових балів менша ніж 60, але виконані умови допуску до семестрової контролю з цього КМ, студент виконує на останньому за розкладом занятті залікову контрольну роботу.

З метою посилення зацікавленості студентів у якісному виконанні індивідуальних семестрових завдань рейтингові бали з КМ у разі виконання залікової контрольної роботи рекомендується визначати як суму балів за залікову контрольну роботу та балів за виконання індивідуального семестрового завдання .

За бажанням, студент має право на участь у заліковій контрольній роботі з метою підвищення попередньої оцінки.

Схему функціонування РСО з кредитних модулів, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді заліку (РСО-1) надано на рис. 2.


Рис. 2. Схема функціонування РСО-1

Рейтингові бали () з кредитних модулів, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді екзамену, формується як сума балів поточної успішності навчання стартового рейтингу та екзаменаційних балів ..

Базове значення визначається у межах 40-60 балів. Умови допуску студента до екзамену з певного КМ такі самі, як у РСО-1, крім того, може бути встановлено додаткову умову – значення стартового рейтингу має бути не менше 50 % від базового значення .

Схему функціонування РСО з кредитних модулів, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді екзамену (РСО-2) надано на рис. 3.Рис. 3. Схема функціонування РСО-2

Переведення рейтингових балів з кредитного модуля до оцінок за університетською шкалою здійснюється згідно з табл. 2.

Детально методику складання РСО та її функціонування викладено у відповідних рекомендаціях11.

8.7. Семестровий контроль

Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю12 визначається робочим навчальним планом зі спеціальності (спеціалізації). Кількість екзаменів у кожній сесії не повинна перевищувати трьох, а заліків – шести (не враховуючи заліки з практики та фізичного виховання).

Семестрові заліки з КМ проводяться після закінчення його вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Заліки приймаються науково-педагогічними працівниками, які читали лекції або тими, які проводили практичні або інші навчальні заняття в навчальній групі.

Залік виставляється за результатами роботи студента у семестрі (виконання студентом індивідуальних семестрових завдань та контрольних робіт, виступів на семінарських заняттях та оцінок поточного контролю), якщо він отримав не менше 60 балів за РСО. Якщо студент не отримав залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи (у разі виконання умов щодо допуску до семестрового контролю) на останньому занятті або за результатами підсумкової співбесіди.

Особливим видом заліків є захист курсових проектів і робіт.

Семестрові екзамени складаються студентами у період екзаменаційних сесій згідно з розкладом, який затверджується директором інституту/деканом факультету і доводиться до науково-педагогічних працівників і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

Екзамени приймаються науково-педагогічними працівниками, які читали лекції. У прийманні екзамену можуть брати участь науково-педагогічні працівники, які проводили в навчальній групі інші види занять з цього КМ.

Студент не допускається до семестрового контролю з певного КМ, якщо він не виконав усі види робіт та завдань (лабораторні роботи, комп’ютерні практикуми та індивідуальні семестрові завдання), що передбачені робочим навчальним планом на семестр з цього КМ.

Недопущення студента до семестрового контролю з певного КМ не може бути причиною недопуску його до семестрового контролю з інших КМ.

При проведенні семестрового контролю екзаменатор повинен мати таку документацію: • робочу програму КМ;

 • затверджений завідувачем кафедри (із зазначенням номера протоколу та дати засідання кафедри) комплект екзаменаційних білетів, контрольних завдань;

 • окремі екзаменаційні білети (контрольні завдання) для видачі студентам;

 • затверджений завідувачем кафедри перелік матеріалів, користування якими дозволяється студенту під час екзамену/заліку;

 • затверджені завідувачем кафедри критерії оцінювання рівня підготовки студентів;

 • рейтинг-лист семестрової успішності студентів, роздрукований і підписаний науково-педагогічним працівником;

 • екзаменаційна відомість, підписану заступником директора інституту/декана факультету з навчально-виховної роботи.

Екзаменаційну відомість екзаменатор отримує в деканаті напередодні або в день проведення семестрового контролю.

Присутність на екзаменах/заліках сторонніх осіб без дозволу ректора, проректора або директора інституту/декана факультету не допускається.

Оцінювання семестрового контролю здійснюється відповідно до РСО з кредитного модуля за університетською шкалою: «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», «незадовільно» – для екзаменів, заліків, захистів курсових проектів, курсових робіт та практик.

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену/заліку з КМ допускається не більше двох разів. При другому перескладанні екзамен/залік у студента може приймати комісія, яка створюється директором інституту/деканом факультету відповідно до Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів. Оцінка комісії є остаточною.

Якщо студент був допущений до семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість.

У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача директором інституту/деканом факультету створюється комісія для приймання екзамену/заліку, до якої входять завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники відповідної кафедри, представники деканату, профспілкового комітету студентів та студентської ради.

Складання екзамену/заліку для підвищення позитивної оцінки (за винятком захисту курсових проектів, курсових робіт та практик) допускається не раніше наступного семестру та не більше ніж з трьох КМ за весь період навчання за певним РВО. Дозвіл на це дає директор інституту/декан факультету на підставі заяви студента за погодженням із завідувачем відповідної кафедри, профспілкового комітету студентів та студентської ради. Екзамен/залік приймає комісія у складі двох викладачів.

Студентам, які отримали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться протягом тижня після закінчення сесії.

За наявності поважних причин, що документально підтверджені, окремим студентам директор інституту/декан факультету за узгодженням з департаментом навчально-виховної роботи університету може встановлювати індивідуальний графік складання екзаменів/заліків або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання.

У період екзаменаційних сесій може проводитися зовнішній (інститутський/факультетський, ректорський, міністерський) контроль якості навчального процесу на кафедрах.

Результати семестрового контролю мають регулярно обговорюватися на засіданнях кафедр, вчених рад інститутів/факультетів та Вченої ради університету і є одним із важливих чинників управління якістю освітнього процесу в університеті.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка