Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка1/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ


«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Тимчасове положення
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
в КПІ ім. Ігоря Сікорського


Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 5 від 15 травня 2017 р.)

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2017

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 145 с.

Нормативно-інструктивне виданняТИМЧАСОВЕ положення
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
в КПІ ім. Ігоря Сікорського

За загальною

редакцією Якименка Юрія Івановича, акад. НАНУ, проф.
Укладач Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.
Відповідальний

за випуск Гожій Сергій Петрович, д-р техн. наук, проф.

Рецензенти: Сангінова Ольга Вікторівна, канд. хім. наук, доц.

Ткач Михайло Мартинович, канд. техн. наук, доц.

ЗМІСТ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266; 8

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187; 8

«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261; 8

«Питання стипендіального забезпечення», Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882; 8

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341; 8

«Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1134; 8

«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579; 8

«Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347); 8

«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450; 8

«Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93; 9

«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти», наказ Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245; 9

«Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти», наказ Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я від 06.06.1996 р. № 191/153; 9

«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525», наказ Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 р. № 701; 9

«Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах», наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2017 р. № 794; 9

«Про затвердження Положення про дистанційне навчання», наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466; 9

Статуту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (нова редакція), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1308; 9

Антикорупційної програми Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затвердженої наказом університету від 13.05.2015 р. № 4-106а; 9

Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ухваленого конференцією трудового колективу університету 09.04.2015 р.; 9

Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затверджених наказом університету від 21.04.2017 р. № 7-34; 9

Тимчасового положення про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затвердженого наказом університету від 21.05.2018 р. № 1-180. 9

2. СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОСВІТИ 12

3. ФОРМИ НАВЧАННЯ 14

4. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 16

4.1. Стандарти вищої освіти та освітні програми 16

4.2. Графік навчального процесу 19

4.3. Навчальні плани 20

4.4. Розклад занять 23

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 24

5.1. Документи деканату 24

5.2. Документи кафедри 25

5.3. Документи зі спеціальностей і спеціалізацій 26

5.4. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 27

6. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 30

7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 34

7.1. Навчальні заняття 34

7.2. Самостійна робота студента 42

7.3. Практика 46

патентні та літературні джерела з розроблювальної теми з метою їх використання при виконанні кваліфікаційної роботи; 50

методи дослідження й проведення експериментальних робіт; 50

правила експлуатації дослідницького обладнання; 50

методи аналізу та обробки експериментальних даних; 50

інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти, що відносяться до професійної сфери; 50

вимоги до оформлення наукової документації; 50

аналіз, систематизацію й узагальнення науково-технічної інформації з теми досліджень; 50

теоретичне або експериментальне дослідження в рамках поставлених завдань; 50

аналіз вірогідності отриманих результатів; 50

порівняння результатів дослідження об’єкта розробки з вітчизняними й закордонними аналогами; 50

аналіз наукової й практичної значимості отриманих результатів досліджень. 50

8. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ


ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 54

8.1. Стандарти освітньої діяльності 54

8.2. Університетська система забезпечення якості 54

8.3. Інтеграція освітньої і наукової діяльності 59

8.4. Методичне забезпечення якості навчального процесу 60

8.5. Контроль результатів навчання 61

8.6. Рейтингова система оцінювання результатів
навчання студентів 65

8.8. Випускна атестація студентів 70

9. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 72

9.1. Особливості організації освітнього процесу


з підготовки магістрів 73

9.2. Особливості організації освітнього процесу


з підготовки докторів філософії 77

9.3. Особливості організації освітнього процесу


заочної форми навчання 82

ДОДАТОК А.

Національна рамка кваліфікацій 86

ДОДАТОК Б.

Індивідуальний навчальний план
підготовки магістра 89

ДОДАТОК В.

Структура і зміст інформаційного пакету
інституту/факультету 93

ДОДАТОК Г.

Рекомендації студентам
щодо вивчення кредитного модуля
(Типова Структура) 94

ДОДАТОК Д.

Макет програми навчальної дисципліни 96

ДОДАТОК Е.

Макет робочої програми кредитного модуля 100

ДОДАТОК Ж.

Індивідуальний план роботи аспіранта 107

ДОДАТОК К.

Кафедра – базовий структурний підрозділ 119

1. Загальні положення 119

2. Основні завдання кафедри 119

3. Організація роботи кафедри 123

4. Вимоги до науково-педагогічних працівників кафедри 124

5. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників 127

6. Планування робочого часу
науково-педагогічних працівників 129

ДОДАТОК Л.

Академічні правила студентів 132

1. Права студентів 132

2. Обов’язки студентів 134

3. Права та обов’язки старости навчальної групи 135

3.1. Права старости 135

3.2. Обов’язки старости 136

3.3. Покладання та позбавлення старости повноважень 137

4. Відрахування, переривання навчання, поновлення


і переведення студентів 137

4.1. Відрахування 137

• незадовільний результат двох проміжних атестацій (на 8-му та 14-му тижнях) за трьома і більше кредитними модулями;• отримання трьох і більше незадовільних оцінок за результатами семестрового контролю (за винятком поза кредитних навчальних дисциплін); 137

• незадовільний результат випускної атестації; 137

• наявність академічної заборгованості після закінчення встановленого терміну її ліквідації; 137

порушення термінів проходження або невиконання програми практичної підготовки; 137

• якщо студент не приступив до навчальних занять без поважних причин у 10-денний термін від початку першого семестру за певним РВО, або у разі пропуску аудиторних занять без поважних причин упродовж семестру; 138

4.2. Переривання навчання 139

4.3. Повторне навчання 142

4.4. Переведення студентів 143

4.5. Поновлення до складу студентів 146

4.6. Визнання результатів навчання 147

5. Академічна мобільність студентів 150

6. Інклюзивне навчання 151

6.1. Основні напрями роботи 152

6.2. Особливості організації освітнього процесу для осіб


з особливими освітніми потребами 152

ДОДАТОК М.

Організація фізичного виховання студентів 154

1. Організація навчального процесу


з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 154

2. Поза навчальний процес фізичного виховання,


оздоровлення і масового спорту 156

ДОДАТОК Н.

Інститут кураторства 158

1. Права кураторів 158

2. Обов’язки куратора 159Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка