Тестові завдання з курсу “Релігієзнавство”Сторінка1/4
Дата конвертації20.01.2018
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4

Тестові завдання з курсу “Релігієзнавство”
!1 Теорія релігії

№ 1,0,1,1,1,60

Яка етимологія поняття "релігія"?

- Походить з латинської мови, від слів "геligіо", "1igо", "religo", "religare"

- Походить з грецької мови, від слів "геligіо", "religare", "religia"

- Походить з італійської мови, від слів "геligіо", "religare", "religia"

№ 2,0,1,1,1,60

Які основні форми релігієзнавства?

- Церковне, богословське і світське, академічне

- Богословське, релігійно-філософське і філософське, конкретно-наукове

- Конфесійне, богословське і релігійно-філософське та неконфесійне, академічне, філософське і конкретно-наукове

№ 3,0,1,1,1,60

Яке визначення об'єкту академічного релігієзнавства?

- Це – безпосередня, особистісна, "власне" релігія (в "чистому розумінні")

- Це – такий внутрішній, духовний стан людини, в якому вона усвідомлює існування чогось вищого, надлюдського, і який виступає для неї засобом "зв'язку з цим сакральним (священним), надприродним, Богом", входження у Його світ і пізнання Його

- Це – релігійна свідомість

№ 4,0,1,1,1,60

Яке визначення об'єкту богословсько-теологічного релігієзнавства?

- Це – надприродний об'єкт (об'єкти) релігійної віри, релігійної свідомості

- Це – Бог (боги)

- Це – релігійна віра, релігійна свідомість

№ 5,0,1,1,1,60

Яке визначення предмету академічного релігієзнавства? Що є предметом вивчення в академічному релігієзнавстві?

- Це – "релігія як така", в цілому, в усіх її властивостях (атрибутах), ознаках і проявах (феноменах), в усій її функціональності та історії

- Це – "релігія як така", теорія та історія релігії, теорія та історія вільнодумства і атеїзму, проблема свободи совісті

- Це – з'ясування природи, сутності, структури та змісту релігії, закономірностей її виникнення та еволюції, особливостей функціонування, дослідження загальної історії релігії та окремих релігій, релігійних напрямів і систем, вивчення особливостей їх віровчення, обрядовості та церковної (конфесійної) організації

№ 6,0,1,1,1,60

Яке визначення предмету богословсько-теологічного релігієзнавства?

- Це – богопізнання, система віровчення конкретної релігії, релігійної конфесії

- Це – система богослов'я конкретної релігійної конфесії

- Це – захист (апологія) віровчення й обґрунтування богослов'я, конкретної релігійної конфесії

№ 7,0,1,1,1,60

Які складові дисциплінарної структури академічного релігієзнавства?

- Теорія та історія релігії

- Теоретичне релігієзнавство (філософія, психологія, соціологія, феноменологія релігії, біблієзнавство, герменевтичне релігієзнавство тощо) та історичне релігієзнавство (компаративне релігієзнавство, історія, загальне релігієзнавство, демографія релігій, географія релігій тощо)

- Теоретичне релігієзнавство (філософія, психологія, соціологія, феноменологія релігії тощо), історичне релігієзнавство (історія релігії, географія релігій, демографія релігій тощо), загальне релігієзнавство, компаративне релігієзнавство, біблієзнавство тощо

№ 8,0,1,1,1,60

Що вивчає філософія релігії"? Яка її принципова концептуальна відмінність від релігійної філософії?

- Сутність і природу релігії, її гносеологічні та соціальні "корені" тощо. Позаконфесійність філософії релігії на відміну від конфесійності релігійної філософії

- Природу, сутність і зміст релігії, особливості функціонування релігійної свідомості (гносеологічні "корені") та всього релігійного комплексу (соціальні "корені"), ідеаційну основу та "мову" релігії тощо. Філософія релігії виходить з певних філософських принципів, а релігійна філософія - з догматів віровчення конкретної конфесії

- Онтологічні, гносеологічні (когнітивні), праксеологічні, аксіологічні, антропологічні, мовні чинники релігії тощо. Філософія релігії – це підхід "із-зовні", релігійна філософія – "з – середини"

№ 9,0,1,1,1,60

Що вивчає соціологія релігії?

- Вплив суспільства на релігію і релігії на суспільство (соціальні "корені" релігії")

- Релігію як соціальний організм, її місце у суспільному житті, зв'язки з суспільством (соціальні "корені" релігії)

- Релігію в її історії, соціальних зв'язках із суспільством (соціальні "корені" релігії)

№ 10,0,1,1,1,60

Що вивчає психологія релігії?

- Психіку віруючої людини (психологічні "корені" релігії)

- Релігійні почуття, настрої, емоції, переживання (психологічні "корені" релігії)

- Психологічний "механізм" формування та функціонування релігійних вірувань (психологічні "корені" релігії) в людській свідомості

№ 11,0,1,1,1,60

Що вивчають історія релігії, географія релігій, герменевтика, лінгвістичне релігієзнавство?

- Історію виникнення, типи еволюції та історичні форми релігії, історію окремих релігійних систем. Географічне поширення окремих релігій світу. Зміст стародавніх релігійних текстів. "Мову релігії"" та її когнітивний зміст

- Історію еволюції релігії загалом та окремих релігій зокрема. Географічний простір функціонування релігій світу. Релігійну літературу. Когнітивність релігійної мови

- Історію виникнення та еволюції релігійного відображення світу. Географію поширення релігії. Св. Письмо релігій світу. Мови, на яких спілкуються віруючі різних народів світу

№ 12,0,1,1,1,60

Що таке компаративне релігієзнавство? Хто і коли його заснував?

- Комплексне релігієзнавство, що вивчає закономірності виникнення та особливості еволюції релігії в цілому. Е.Тайлор у 1878 р.

- Порівняльне релігієзнавство. Ф.-М. Мюллер у 1867 р.

- Релігієзнавство, яке вивчає релігію за допомогою порівняльної міфології. Дж. Фрезер у 1890 р.

№ 13,0,1,1,1,60

Які є концепції природи (походження) і сутності (характеру) релігії?

- Міфологічна (астральна, солярна), анімістична, аніматична, преанімізму, магічна, тотемістична, пралогічного мислення, фетишизму, прамонотеїзму

- Богословсько-теологічні, філософські (об'єктивно-ідеалістичні, суб’єктивно-ідеалістичні, ідеалістично- та матеріалістично-натуралістичні, матеріалістичні, марксистські, атеїстичні), натуралістично-біологізаторські (біологічні), психологічні, соціологічні, функціональні

- Богословсько-теологічні (прамонотеїзму), лінгвістичні (міфологічні, натурміфологічні, астральні, солярні), антропологічні (анімістичні, преанімізму-аніматизму, магічні, пралогічного мислення, тотемістичні, фетишизму)

№ 14,0,1,1,1,60

Які є теорії виникнення релігії?

- Традиціоналістична богословська (біблійна версія), теїстична, академічний теїзм (духовно-академічна, специфічно-православна), ідеалістичні, натуралістичні, матеріалістичні, атеїстичні, психологічні, соціологічні

- Богословсько-теологічні, об'єктивно- і суб'єктивно-ідеалістичні, натуралістично-матеріалістичні, марксистська, психологічні, соціологічні, функціональні

- Лінгвістичні (міфологічні, натурміфологічні, астральні, солярні), антропологічні (анімістична, преанімізму-аніматизму, магічні, пралогічного мислення, ману, фетишизму), соціологічно-тотемістична, богословська (прамонотеїзму)

№ 15,0,1,1,1,60

Яке визначення поняття "власне релігії"?

- Це – відношення до божественної реальності, яка розуміється як Бог чи якось інакше; такий внутрішній стан віруючої людини, в якому вона усвідомлює існування чогось вищого, надлюдського, і який виступає для неї засобом “зв'язку з цим трансцендентним (надприродним), сакральним (священним), божественним - Богом (богами)”, входження в Його світ і пізнання Його

- Це – безпосередня, особиста релігія в "чистому розумінні"

- Це – релігійна свідомість (релігійне відношення до світу - відображальне, виповнювальне, вірувальне, а також особистий духовний досвід)

№ 16,0,1,1,1,60

Яке визначення поняття "релігії як такої"?

- Це – сукупність всіх релігій і вірувань світу

- Це – особливий вид духовно-практичного відображення й освоєння світу, який є комплексом (системою), що охоплює різноманітні знання, уявлення, погляди, пов'язані з ними почуття, емоції, переживання, сукупність ритуальних (обрядових) дій та існування об'єднань віруючих – мирян і духовенства (релігійних організацій), обумовлених релігійною вірою (вірою у надприродне – надприродний світ, явища, сили та істоти і серед них найвищу – Бога)

- Це – релігія в цілому, в усіх своїх властивостях (атрибутах), ознаках та проявах (феноменах), в усій своїй функціональності та історії)

№ 17,0,1,1,1,60

Які основні елементи внутрішньої структури релігії?

- Релігійні уявлення (знання, погляди) та почуття (настрої, емоції), релігійне відношення до світу (відображальне, виповнювальне, вірувальне), особистий духовний досвід

- Релігійна віра (віра в Бога, богів), релігійні знання, уявлення, погляди та почуття, емоції, настрої, переживання

- Релігійна віра, містичний досвід, ідеаційна основа релігії (догмати конкретного віровчення), релігійні погляди та почуття, особисте ставлення до об'єкту віри

№ 18,0,1,1,1,60

Які основні елементи зовнішньої структури релігії?

- Релігійна свідомість, релігійне віровчення, релігійні знання та почуття, релігійний культ (обрядовість), релігійні організації (інституції)

- Релігійні погляди (знання, уявлення) та почуття (емоції, настрої, переживання), богослов'я (теологія), релігійна діяльність (культова, позакультова), релігійні відносини (культові, позакультові), релігійні організації (інституції)

- Релігійна свідомість, релігійна діяльність (культова, позакультова), релігійні відносини (культові, позакультові), релігійні організації (інституції)

№ 19,0,1,1,1,60

З чого складається релігійна свідомість?

- З релігійних знань (поглядів, уявлень) та почуттів (настроїв, емоцій, переживань), релігійного відношення до світу (відображального, виповнювального, вірувального), особистого духовного досвіду

- З релігійних знань (поглядів, уявлень) та почуттів (настроїв, емоцій, переживань), релігійної віри (віри в Бога), містичного досвіду, системи положень (догматів) конкретного віровчення - ідеаційної основи релігії, буденної релігійної свідомості

- З релігійних знань та почуттів, релігійної віри, містичного досвіду, ідеаційної основи релігії, релігійної ідеології

№ 20,0,1,1,1,60

Які рівні релігійної свідомості?

- Нижчий і вищий

- Буденна релігійна свідомість (релігійна психологія) і концептуальний (теоретичний) рівень – релігійна ідеологія

- Нижчий рівень повсякденної релігійної свідомості і вищий рівень богослов'я (теології)

№ 21,0,1,1,1,60

Що таке релігійний культ?

- Це – релігійна обрядовість

- Це – певна сукупність релігійних обрядів і ритуалів, обумовлених і пов'язаних з певною системою релігійного віровчення

- Це – певна система релігійних обрядів і ритуалів, що складають культ поклоніння певному божеству (божествам)

№ 22,0,1,1,1,60

Що є "власним змістом" релігії?

- Це – зміст релігійної свідомості, релігійного відображення світу

- Це – створення в процесі релігійного відображення світу образів надприродного з фактів (даних) реальної дійсності і виповнення цим невільних буттєвих станів віруючої людини

- Це – власний виповнювальний зміст релігійної свідомості, релігійного відношення до світу, релігійної віри

№ 23,0,1,1,1,60

Що таке релігійна конфесія?

- Це – певна релігійна система та спільнота її послідовників – конкретні релігії чи їх напрями (течії) у сукупності їх послідовників, а також конкретні релігійні організації (церкви, секти, деномінації)

- Конфесія – це, наприклад, християнство (християнська конфесія, релігійна конфесія християн) чи його напрями, наприклад, православ'я (православна конфесія, конфесія православних), католицизм (конфесія католицизму, віруючих-католиків), а також конфесія - це, наприклад, Римо-Католицька Церква чи УПЦ Київського патриархату, УПЦ Московського патриархату тощо

- Це позначення певної сукупності та організації послідовників конкретної релігійної системи

№ 24,0,1,1,1,60

Що таке загальний зміст релігії?

- Це – сукупність змісту всіх релігій світу

- Це – історія релігії

- Це – все, що виступає засобом "зв'язку з Богом": релігійна віра, релігійний культ (обрядовість) тощо

№ 25,0,1,1,1,60

Які основні типи релігійних організацій (інституцій)?

- Церква, монастир, деномінація, секта, релігійна громада (община віруючих), духовний навчальний заклад

- Церква, секта, деномінація

- Церква, деномінація, релігійна громада

№ 26,0,1,1,1,60

Які основні типи релігії?

- Політеїзм, генотеїзм, монотеїзм, первісна релігія, язичництво, антропоморфізм, зооморфізм, "мертві релігії", розвинуті релігії, локальні релігії, світові релігії, чуттєво-надчуттєвий, демоністичний та теїстичний типи релігії, поганство

- Чуттєво-надчуттєвий, демоністичний та теїстичний типи релігії, політеїзм, монотеїзм, генотеїзм, язичництво, "мертві релігії", історичні релігії, архаїчні і розвинуті релігії, локальні і світові релігії, зооморфізм, антропоморфізм

- Чуттєво-надчуттєвий, демоністичний та теїстичний типи релігії, політеїзм, генотеїзм, монотеїзм, зооморфізм, антропоморфізм, міфологія, магія, анімізм, фетишизм, тотемізм, аніматизм, зоолатрія, анімалізм

№ 27,0,1,1,1,60

Що таке політеїзм, генотеїзм, монотеїзм?

- Багато богів. Один з них – верховний. Один Бог

- Багатобожжя, Декількабожжя, Єдинобожжя

- Багатобожжя. Декілька головних, один з них верховний, з числа інших богів. Єдинобожжя

№ 28,0,1,1,1,60

Які історичні форми релігії?

- Релігія первісного суспільства (первісні та ранні форми релігії, родоплемінні культи, племінні релігії). Етнічні (ранні та пізні) релігії і сучасні національно-державні релігії. Світові релігії. Релігійний модернізм (НРТ)

- Первісна релігія (родо-племінні культи). Етнічні і національно-державні релігії. Світові релігії. Неорелігії світу

- Первісна релігія (ранні форми релігії, родо-племінні культи). Етнічні (ранні та пізні) релігії і сучасні національно-державні релігії. Світові релігії. Релігійний модернізм (нетрадиційні релігійні культи)

№ 29,0,1,1,1,60

Які соціальні функції релігії?

- Компенсаторна, ідеологічна, світоглядна, інтегративна, комунікативна, регулятивна, культуроформуюча, філантропічна, пізнавальна

- Життєвої підтримки (ілюзорно-компенсаторна, лікувально-терапевтична, втішальна), ідеологічна, світоглядна, регулятивна (моральна), освітня, пізнавальна, культуроформуюча, етноформуюча, інтегративна, комунікативна, богослужебна

- Життєвої підтримки (компенсуюча, лікувально-терапевтична, втішальна), ідеологічна, світоглядна, пізнавальна (освітня), регулятивна (моральна), культуроформуюча, етноформуюча, комунікативна, інтегративна, дезінтегративна

№ 30,0,1,1,1,60

Які соціальні функції релігійних організацій?

- Філантропічна, місіонерська, політична, інтегративна, етноформуюча, оцінно-нормативна

- Богослужебна, місіонерська, ідеологічна, світоглядна, культуроформуюча, господарська, пізнавальна, регулятивна, етноформуюча

- Богослужебна, місіонерська, регулятивна, ідеологічна, філантропічна, освітня, культуроформуюча, господарська

№ 31,0,1,1,1,60

Які різновиди (варіанти) богословсько-теологічної концепції релігії та хто їх представники?

- Біблійна концепція (Августин, Єронім, Тома Аквінський). Теїстична (Лейбніца, Декарта, Гербарта, Фіхте, Шелінга, Якобі). Академічний, специфічно-православний теїзм (Голубського та Платонова-Кудрявцева)

- Традиціоналістична, або біблієстична версія (Платон, Августин, Т.Аквінський). Теїстична (Декарта, Лейбніца, Гердера, Фіхте, Шелінга, Гегеля). Специфічно-академічна, духовно-православна (Голубинського і Кудрявцева-Платонова)

- Традиціоналістична, або біблійна версія (Платон, Августин, Т. Аквінський). Теїстична (Декарта, Лейбніца, Гербарта, Фіхте, Шелінга, Якобі). Академічний теїзм, або специфічно-православна, духовно-академічна (Голубинського і Кудрявцева-Платонова)

№ 32,0,1,1,1,60

Яке класичне об'єктивно-ідеалістичне визначення релігії?

- Це – "поновлення зв'язку з Богом, втраченого після першого гріхопадіння" (О.Мень)

- Це – "піднесення конечного до безконечного" (Г.Гегель)

- Це – "зустріч зі святим" (Р.Отто)

№ 33,0,1,1,1,60

Яке суб'єктивно-ідеалістичне визначення релігії?

- Це – "другий модус Бога" (Г.Палама)

- Це – "почуття і вподобання до безконечного" (Ф.Шлейєрмахер)

- Це – процес поєднання Божого Одкровення і релігійної віри (К.Барт, Р.Бультман)

№ 34,0,1,1,1,60

Яке визначення сутності релігії в дусі агностицизму?

- Її сутність "нумінозна" (Р.Отто)

- Її сутність "енігматична" (Д.Юм, І.Кант)

- Її сутність "misterium tremendum" (Р.Отто)

№ 35,0,1,1,1,60

Які раціональні та ірраціональні докази буття Бога?

- Космологічно-каузальні Т.Аквінського, онтологічні Р.Декарта і Платона та телеологічний І.Канта. Моральний Г.Гегеля та докази на підставі віри К.Барта, Р.Бультмана, Р.Отго, Е.Бруннера

- Космологічно-каузальні Т.Аквінського, онтологічні А.Кентерберійського та Р.Декарта, телеологічний Платона та моральний І.Канта. Докази на підставі віри К.Барта, Р.Бультмана, Р.Отто, Е.Бруннера

- Космологічно-каузальні Т.Аквінського, онтологічні А.Кентерберійського та Р.Декарта, телеологічний Гербарта. Моральний І.Канта та докази на підставі віри К.Барта, Р.Бультмана, Р.Отто, Е. Бруннера

№ 36,0,1,1,1,60

Хто перші автори вислову "страх породив Богів" та опійної оцінки релігії ("релігія – опіум народу")?

- Епікур та П.Марешаль

- Тит Лукрецій Кар та К.Маркс

- Л. Фейєрбах та О.Бендер

№ 37,0,1,1,1,60

Які натуралістичні концепції земних витоків релігії та хто їх представники?

- Стихійний античний атеїзм Ксенофана, Анаксагора та Антифонта, "теорія страху" Демокріта, Епікура, Тита Лукреція Кара, софістична Продікта, політико-державна Критія і Полібія, евгемеризм, антропологічний атеїзм Л.Фейєрбаха

- Стихійний атеїзм Ксенофана, Анаксагора та Арістотеля, "теорія страху" Демокріта, Епікура та Лукреція Кара, політико-державна Критія, Полібія та французьких просвітників, теорія свідомого ошуканства Цельса, "природна релігія" Г.Лейбніца та І.Ньютона, евгемеризм

- Теорія свідомого ошуканства (обману) Лукіана із Самосати та Цельса, "природна релігія" Ф.Шлейєрмахера

№ 38,0,1,1,1,60

Хто автор марксистської опійної оцінки релігії, а хто – класичного атеїстичного визначення релігії?

- В.Ленін та К.Маркс

- К.Маркс та В.Ленін

- К. Маркс та Ф.Енгельс

№ 39,0,1,1,1,60

Де викладається натуралістично-біологізаторська (біологічна) концепція релігії?

- В теорії "культурних архетипів" К.-Г.Юнга

- У фрейдизмі З.Фройда

- У неофрейдизмі Е.Фромма

№ 40,0,1,1,1,60

Хто представники психологічної концепції релігії в теорії психоаналізу, а хто –у прагматизмі та функціоналізмі?

- З.Фройд, К.-Г.Юнг, В.Вундт, В.Джемс та Е.Фромм, Г.Оллпорт, Д.Дь'юї

- З.Фройд, В.Джемс, Г.Оллпорт, В.Вундт та К.-Г.Юнг, Е.Фромм, Д.Дь'юї

- З.Фройд, Е.Фромм, К.-Г.Юнг та В.Джемс, Г.Оллпорт, Д.Дь'юї

№ 41,0,1,1,1,60

Хто автор таких визначень релігії в її соціологічній концепції, як "пралогічного мислення", "колективних уявлень, що раціонально пояснюють сенс людського існування", "колективних уявлень, що інтегрують людей у спільноту (соціум, суспільство)"?

- Леві-Брюль, М.Вебер, Е.Дюркгейм

- Р.Маррет, Е.Дюркгейм, Дж.Леббок

- В.Богораз, Е.Дюркгейм, М.Вебер

№ 42,0,1,1,1,60

42 Хто автор функціональної концепції релігії?

- К.Леві-Строс

- Б.Малиновський

- В.Джемс

№ 43,0,1,1,1,60

Хто представники анімістичної концепції релігії і які концепції преанімізму?

- Тайлор та Дж.Фрезер. Натурміфологічні (астральні, солярні), аніматизму, магічна, тотемістична, фетишизму, прамонотеїзму

- Е.Тайлор та Г.Спенсер. Аніматизму, ману, пралогічного мислення, магічна, тотемістична, фетишизму

- Е.Тайлор та Г.Спенсер. Натурміфологічні, ману, пралогічного мислення, магічна, тотемістична, фетишизму, прамонотеїзму


!2 Історія релігій світу

№ 44,0,2,1,1,60

Коли виникла релігія (“мінімум релігії”)?

- 40–15 тис. р. до н. е. (родоплемінний устрій, епоха кроманьйонців)

- 200–100 тис. р. до н. е. (первіснообщинний лад, епоха неандертальців)

- 800–600 тис. р. до н. е. (первіснообищинний лад, епоха пітекантропів, синантропів)

№ 45,0,2,1,1,60

Які дві первісні (найбільш ранні) форми релігії – форми відображення світу, що передували “власне релігії”?

- Міфологія та аніматизм

- Міфологія та магія

- Аніматизм та анімізм

№ 46,0,2,1,1,60

Які ранні форми релігії?

- Аніматизм, анімізм, фетишизм, тотемізм (зоолатрія, анімалізм)

- Міфологія, аніматизм, анімізм, фетишизм, тотемізм

- Магія, міфологія, аніматизм, анімізм, фетишизм, тотемізм

№ 47,0,2,1,1,60

Які основні родоплемінні культи?

- Аніматизм, анімізм, фетишизм, тотемізм, землеробські культи (астральні, солярні, богині родючості), культи духів предків, родових старійшин, племінних вождів

- Тотемізм, землеробські культи, культи духів предків, родових старійшин, племінних вождів, шаманізм (шаманство)

- Магія, тотемізм, землеробські культи, культ природи, культ духів предків, старійшин, вождів, шаманізм

№ 48,0,2,1,1,60

Які основні періоди еволюції родоплемінної релігії

- Палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт

- Ранній матріархат, пізній (розвинутий) матріархат, ранній патріархат, пізній (розвинутий) патріархат

- Ранній матріархат, пізній (розвинутий) матріархат, патріархат

№ 49,0,2,1,1,60

Що таке племінні релігії?

- Релігії, в яких духи набирають образу богів

- Це – політеїстичні релігії

- Це – релігії племен

№ 50,0,2,1,1,60

Що таке магія і міфологія?

- Сукупність засобів надприродного впливу на світ та ін. людей. Перша форма суспільної ідеології

- Чаклунство. Сукупність міфів

- Обряди ворожби. Сукупність космології, космогонії та теогонії

№ 51,0,2,1,1,60

Що таке фетишизм і тотемізм?

- Культ обожнених речей і предметів. Культ спільних предків

- Поклоніння предметам природи і штучним ідолам. Культ спільного кровноспорідненого предка-тотема

- Обожнення (наділення надприродними властивостями) природних предметів і штучно виготовлених речей. Культ спільного кровного предка з тварин (іноді, рослин)

№ 52,0,2,1,1,60

Що таке зоолатрія і анімалізм?

- Культ спільного кровного предка і покровителя певного роду (племені) людей, що походить з тваринного світу

- Те саме, що і тотемізм

- Культ спільного кровного предка і покровителя певного роду (племені) людей, що походить з тваринного та рослинного світу

№ 53,0,2,1,1,60

Що таке аніматизм і анімізм?

- Це – віра в надприродні духовні сутності і “уособлення” (одухотворення) природи

- Це – віра в духів, душу і “уособлення” (одухотворення) природи – перенесення на неї людських властивостей і рис

- Це – віра в “духовного двійника” людини і уявлення про сили та явища природи як живі істоти

№ 54,0,2,1,1,60

Що обожнюють землеробські, астральні культи, солярний культ?

- Землю, зірки, сіль

- Продуктивні сили природи, що сприяють землеробству (землю, воду тощо), зірки, сонце

- Продуктивні сили природи, що сприяють землеробству, різні небесні тіла, сонце

№ 55,0,2,1,1,60

Що таке шаманізм?

- Шаманська релігія (культ шаманів)

- Культ шаманських духів (культ духів, з якими має надприродний зв'язок шаман)

- Культ, головним обрядом якого є “камлання”

№ 56,0,2,1,1,60

Яка тріада (головні боги) релігії Шумеру, який верховий державний бог Вавилону, яка назва Св. Письма міфології і релігії Месопотамії?Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка