Тести до другого заняття Завдання з вибором однієї правильної відповідіСкачати 291.34 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір291.34 Kb.

Тести до другого заняття
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Позначте, хто зазнав поразки під час Грюнвальдської битви

А) Татарські військаБ) Тевтонський орден

В) Руські війська

Г) Угорський король
2.Позначте рік проголошення незалежності Кримського ханства

А) 1446 р.

Б) 1447 р.

В) 1448 р.Г) 1449 р.
3.Позначте, у чому полягає суть Городельської унії

А) Династичний шлюб литовського князя й московської княгині

Б) Угода між литовським князем Свидригайлом і московським князем Іваном III

В) Надання православній шляхті Литовського князівства рівних прав із католикамиГ) Підтвердження автономії Литви й зрівняння в правах польської та литовської знаті
4.Правителі якої країни щодо приєднаних українських земель дотримувалися принципу «Старого не порушувати, нового не впроваджувати»?

А) Великого князівства Литовського

Б) Польського королівства

В) Московського царства

Г) Угорського королівства


5.Позначте подію, в результаті якої Польщі й Литві вдалося припинити агресію Тевтонського ордену на Схід

А) Битва на Синіх Водах

Б) Куликовська битва

В) Грюнвальдська битва

Г) Битва під Вилькомиром


6.У якому столітті відбулися описані події?

«...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король Сигізмунд... послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших в полон взяли».

А) XІV ст.

Б) XV ст.

В) XVІ ст.

Г) XVІІ ст.


7.Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського». У якій угоді були зазначені ці умови?

А) Кревській унії 1385р.

Б) Городельській унії 1413р.

В) Люблінській унії 1569р.

Г) Берестейській унії 1596р.


8.Хто з литовських князів після смерті Вітовта очолив боротьбу Литви проти включення її до складу Польщі, але у 1435-1438 рр. зазнав поразки:

А) Свидригайло

Б) Ягайло

В) Сигізмунд

Г) Казимир


9.Хто з найвпливовіших українських магнатів у 1508 р. підняв у Литві повстання з метою реставрації удільно-князівського ладу, вимагаючи відновлення Київського князівства, але зазнав невдачі:

А) Костянтин Острозький

Б) Федір Бельський

В) Іван ОльшанськийГ) Михайло Глинський
10.У якій битві об’єднане військо литовського князя Ольгерда і князівств Південно-Західної Русі отримало перемогу, що поклала початок звільненню українських територій від татаро-монгольських завойовників:

А) під Синіми Водами

Б) на р. Калка

В) під Вилькомиром

Г) на р. Ворскла


11.Хто з литовських князів став правити на Волині після смерті останнього представника галицько-волинської династії Романовичів:

А) ОльгердБ) Любарт

В) Гедимін

Г) Вітовт
12.Коли Галичина остаточно увійшла до складу Польського королівства

А) у 1340 р.

Б) у 1349 р.

В) у 1370 р.Г) у 1387 р.
13.У якому році у Литовському князівстві мала місце «змова князів», яку очолили князь Іван Ольшанський, князь Михайло Олелькович і князь Федір Бєльський

А) 1481 р.

Б) 1500 р.

В) 1507 р.

Г) 1508 р.


14.Позначте назву міста, якому вперше було надано магдебурзьке право

А) Острог

Б) Київ

В) Львів


Г) Сянок
15.Чи правильне твердження?

З укладенням Люблінської унії на українських землях:

1) ліквідовуються удільні князівства;

2) в системі судочинства залишалися в силі Литовські статути.

А) обидва варіанти правильні;

Б) тільки 1 варіант правильний;В) тільки 2 варіант правильний;

Г) обидва варіанти не правильні.


16.Середньовічні цехи - це:

А) виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар;Б) корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей;

В) підприємства, я к і виробляли всю необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію;

Г) підприємства, де існував поділ ремісничої праці та використовувалася наймана робоча сила.
17.Позначте, у наслідок якої події постала Річ Посполита

А) Кревська унія

Б) Городельська унія

В) Віленська уніяГ) Люблінська унія
18.Міська рада, орган управління міської комуни

А) Магістрат

Б) Вотчина

В) Фільварок

Г) Громада


19.Люблінська унія, яка об’єднала Велике князівство Литовське та Польське королівство в Річ Посполиту, була укладена:

А) в 1569 р.

Б) в 1586 р.

В) в 1591 р.

Г) в 1596 р.


20.Позначте твердження, яке відповідає умовам Люблінської унії

А) Українські землі увійшли до складу Польського королівства

Б) Українські землі увійшли до складу Великого Князівства Литовського

В) Українські землі стали рівноправною частиною у складі Речі Посполитої

Г) Українські землі були під спільним управлінням Литви і Польщі


21.Найбільших феодалів-землевласників у Речі Посполитій називали:

А) шляхтою

Б) старшиною

В) магнатами

Г) конфедератами


22.Багатогалузеве феодальне господарство, яке орієнтувалося на товарне виробництво - це:

А) помістя

Б) вотчина

В) зимівникГ) фільварок
23.Привілейованим станом у Речі Посполитій були:

А) шляхта

Б) православне духовенство

В) козаки

Г) міщани


24.Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено

А) зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі.

Б) неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян.

В) конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи.Г) зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках.
25.У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст. перебували

А) Закарпаття, Буковина.Б) Галичина, Східне Поділля.

В) Холмщина, Підляшшя.

Г) Волинь, Полісся.
26. Який документ запровадив кріпацтво на українських землях?

А) Перший Литовський статут

Б) Другий Литовський статут

В) Третій Литовський статут

Г) Привілей Владислава


27.У якому році було запроваджено кріпацтво на українських землях?

А) 1566 р.

Б) 1569 р.

В) 1580 р.Г) 1588 р.
28. Яке воєводство останнім увійшло до складу Речі Посполитої?

А) Брацлавське

Б) Руське

В) ПодільськеГ) Чернігівське
29.Яка подія церковного життя пов’язана з ім’ям Петра Могили?

А) визнання королівською владою вищої православної церковної ієрархії;

Б) утворення на українських землях греко-католицької церкви;

В) відновлення вищої православної церковної ієрархії;

Г) заснування Київської братської та Лаврської шкіл


30.Берестейська унія, яка дала початок греко-католицькій церкві, була укладена:

А) в 1569 р.

Б) в 1586 р.

В) в 1591 р.Г) в 1596 р.
31.Укажіть ім’я київського митрополита, одного з організаторів Берестейської церковної унії 1596 р.

А) К. Терлецький

Б) П. Скарга

В) М. Рогоза

Г) І. Борецький


32.Культурно-релігійні об’єднання руських міщан, створені з метою захисту православ’я, - це:

А) магістрат

Б) цехи

В) братства

Г) конфедерації


33.Братства в історії України – це

А) корпоративні об’єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV–XVI ст.

Б) доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVI ст.

В) об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV–XVI ст.Г) релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI–XVII ст.
34.Укажіть прізвище діяча, з яким пов’язане відновлення в XVII ст. вищої православної

церковної ієрархії в Речі Посполитій:

А) М. Смотрицький

Б) П. Могила

В) Й. Борецький

Г) Ф. Прокопович.


35.Прочитайте уривок з тексту Привілею малярському цеху у Львові та виконайте завдання.

«Постановляємо, що всі товариства художні [Львова], коли вони не створені згідно з приписами і в послухові католицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства схизматиків порушують цеховий лад і підривають послух римському костьолу...»

Зміст Привілею є свідченням

А) прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво.

Б) дискримінації ремісників, що сповідували православ’я.

В) встановлення державного контролю над цехами.

Г) ліквідації цехової організації в місті.
36.Пересопницьке Євангеліє є пам’яткою української культури

А) XIV ст.

Б) XV ст.

В) XVI ст.

Г) XVII ст.


37.Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні, ставши для прийдешніх поколінь одним із символів української національної ідентичності. Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще при житті, створив собі пам’ятник – Київську Академію».

А) П. Могилу

Б) І. Борецького

В) І. Вишенського

Г) Ф. Прокоповича


38.Рішення, ухвалене Берестейським собором 1596 р.

А) залишення без змін існуючого становища

Б) перехід до складу римо-католицької церкви

В) приєднання до Московського патріархатуГ) утворення греко-католицької церкви
39.Право підпорядковуватися не своїм єпископам, а безпосередньо патріархові

А) реформація

Б) сейм

В) унія


Г) ставропігія
40.Причина занепаду Руської православної церкви у ХVІ ст.

А) втрата церквою маєтностей і частини доходівБ) втрата церквою підтримки держави та Константинопольського патріарха

В) збайдужіння значної частини українців до релігії та церкви

Г) посилення втручання у справи церкви світських осіб, посідання ними найвищих посад
41.Наслідок занепаду Руської православної церкви в Україні у ХVI ст.

А) збайдужіння значної частини українців до релігії та церквиБ) руйнування національної самосвідомості українського люду та занепад національної культури

В) систематичний перехід більшої частини різних верств населення до інших релігій

Г) створення самостійної церковної організації – Київського патріархату
42.Подія, пов’язана з ім’ям Іпатія Потія:

А) Берестейська унія і утворення греко-католицької церкви

Б) відновлення Київської православної митрополії

В) заснування Київського Богоявленського братства

Г) надання Києво-Печерському монастирю права ставропігії


43.Перша відома книга Святого Письма тогочасною книжною українською мовою, видана у 1556-1561 рр.

А) Волинське Євангеліє

Б) Крехівський «Апостол»

В) Острозька БібліяГ) Пересопницьке Євангеліє
44.Укажіть ім’я друкаря, який видав першу книжку церковнослов’янською мовою:

А) Іван ФедоровБ) Швайпольт Фіоль

В) Юрій Дрогобич

Г) Костянтин Острозький
45.Який навчальний заклад було засновано в Острозі у другій половині XVI ст.?

А) єзуїтський колегіум

Б) чотирикласне народне училище

В) слов’яно-греко-латинську школу

Г) протестантську гімназію.


46.Укажіть ім’я українського магната, який був київським воєводою, «некоронованим королем Русі», меценатом, покровителем культури і захисником православ’я.

А) К. Косинський

Б) Д. Вишневецький

В) С. КішкаГ) В.-К. Острозький
47.Мандрівний народний музичний ляльковий театр, що зародився наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. в Україні, мав назву:

А) райок


Б) вертеп

В) інтермедія

Г) гурток
48.Укажіть ім’я письменника, поета, мовознавця, автора підручника церковнослов’янської мови, яким користувалися ще протягом двох століть.

А) М. Смотрицький

Б) І. Вишенський

В) П. Могила

Г) І. Борецький


49.Укажіть ім’я митрополита київського (1633—1647 рр.), який був ініціатором створення Києво-братського колегіуму.

А) І. ПотійБ) П. Могила

В) І. Борецький

Г) І. Копинський
50.«Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими

А) друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

Б) рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою

В) підручниками, надрукованими коштом православних братств

Г) книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького


51.Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела?

«У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».

А) комедія

Б) містерія

В) прелюдія

Г) інтермедія
52.Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«...навчався в Краківському університеті. Викладав медицину, філософію та астрономію в Болонському університеті, упродовж 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року».

А) С. Оріховського

Б) І. Вишенського

В) Ю. Дрогобича

Г) С. Кленовича


53.З ім’ям Швайпольта Фіоля пов’язано

А) друкування в Кракові слов’янських книг кириличним шрифтом

Б) створення в Луцьку «слов’яно-греко-латинської» школи

В) організація у Львові першого єзуїтського колегіуму

Г) отримання Київським братством права ставропігії


54.Прізвища яких діячів пропущено в цитованому нижче уривку з історичного джерела?

«Всесильною правицею Всевишнього Бога, старанням благочестивого князя _______, який звелів влаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім для навчання дітей у своєму родовому славному місті... І вибравши знавців божественного писання, грецької, латинської і руської мов, поставив їх навчати дітей. З цієї причини надрукована ця книжка для дитячого навчання, по-грецьки альфавіту, а по-руськи азбуки, многогрішним _______».

А) Богуш Корецький, Франциск Скорина

Б) Дмитро Вишневецький, Швайпольт Фіоль

В) Олександр Чарторийський, Юрій ДрогобичГ) Костянтин-Василь Острозький, Іван Федоров
55.Про яку книгу йдеться в уривку з історичного джерела?

«…А почалася книга друкуватися в богом береженому місті Львові, в якій діяння апостольські, і послання соборні, і послання святого Павла після втілення господа бога нашого Ісуса Христа року 1573…Якщо доведеться кому-небудь у цю корисну для душі книгу заглянути то…творцеві життя нашого богу подяку хай складе…»

А) «Требник»Б) «Апостол»

В) «Послання до єпископів»

Г) «Православне ісповідання віри»
56.Про появу якого явища в літературі йдеться в уривку з історичного джерела?

«Події кінця XVI ст. зумовили появу чисельних літературних творів, присвячених церковному життю та унії. Їхніми авторами були як прихильники, так і противники унії».

А) історичної мемуаристики

Б) драматичної літератури

В) полемічної літератури

Г) латиномовної поезії


57.Укажіть ім’я українського магната, який був засновником першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця.

А) К. КосинськийБ) Д. Вишневецький

В) С. Кішка

Г) В.-К. Острозький
58.Позначте, до якого періоду відносяться перші писемні згадки про козаків

А) початок 15 ст.Б) кінець 15 ст.

В) початок 16 ст.

Г) кінець 16 ст.
59.Позначте польського короля, за ініціативи якого у 1578 р. було створене реєстрове козацтво

А) Стефан Баторій

Б) Сигізмунд І

В) Сигізмунд ІІ

Г) Сигізмунд ІІІ


60.Позначте причину, яка зумовила знелюднення у 15-16 ст. значних територій України й утворення Дикого поля

А) Входження українських земель до складу Великого Князівства ЛитовськогоБ) Татарсько-турецькі напади

В) Польська експансія на українські землі

Г) Розширення кордонів Московської держави
61.Позначте територію, охоплену козацьким повстання під керівництвом К.Косинського

А) Правобережна Україна

Б) Лівобережна Україна

В) Слобожанщина

Г) Галичина


62.Адміністративно-територіальні та військові одиниці Запорозької Січі в XVII—XVIII ст. мали назву:

А) воєводства

Б) полки

В) сотні


Г) паланки
63.Вирішальна битва в урочищі Солониця під проводом С. Наливайка відбулася:

А) у 1569 р.

Б) у 1586 р.

В) у 1591 р.Г) у 1596 р.
64.Керівний склад Запорозької Січі, а пізніше й Гетьманщини — це:

А) старшина

Б) компанійці

В) сердюки

Г) реєстрові козаки


65.Символ влади, що виконував функції прапора та являв собою держак із дерев’яною кулею зверху, від якої звисали пасма кінського волосу та мотузок, мав назву:

А) бунчук

Б) корогва

В) булава

Г) каламар


66.Прапор, прикрашений, як правило, зображеннями святих або козака з мушкетом, основний клейнод козацтва, мав назву:

А) бунчукБ) корогва

В) булава

Г) каламар
67.Укажіть назву господарств, хуторів запорожців, на яких вони перебували в перервах між військовими походами.

А) фільварокБ) зимівник

В) паланка

Г) курінь
68.Термін, який позначав Запорозьку Січ з усім її військово-політичним устроєм, — це:

А) кіш

Б) курінь

В) гетьманщина

Г) старшина


69.Військово-адміністративна одиниця на Запорозькій Січі, що складалася з козаків, які походили переважно з одного регіону та проживали на Січі в одному приміщені.

А) паланкаБ) курінь

В) кіш


Г) сотня
70.Козаків, що були внесені до списків польського уряду, де визначалися їх обов’язки і привілеї, називали:

А) низовими

Б) компанійцями

В) сердюкамиГ) реєстровими
71.Яке козацьке повстання завершилося зруйнуванням фортеці Кодак?

А) Косинського

Б) Наливайка

В) Сулими

Г) Жмайла


72.Позначте рік затвердження Сеймом «Ординації війська Запорозького…»

А) 1621


Б) 1625

В) 1635


Г) 1638
73.Битва під Хотином, у якій польське військо за участю українських козаків розбило турецьку армію, відбулася:

А) в 1616 р.Б) в 1621 р.

В) в 1630 р.

Г) в 1638 р.
74.Козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила) спалахнуло:

А) в 1616 р.

Б) в 1621 р.

В) в 1630 р.

Г) в 1638 р.


75.Куруківська угода між козаками, очолюваними М. Дорошенком, і польським урядом була укладена:

А) у 1621 р.Б) у 1625 р.

В) у 1630 р.

Г) у 1638 р.
76.Укажіть ім’я козацького ватажка, який у 1594 р. очолив антифеодальне повстання на українських і білоруських землях.

А) І. ПідковаБ) С. Наливайко

В) С. Кішка

Г) К. Косинський
77.Укажіть ім’я гетьмана реєстрового козацтва в 1614—1622 рр., прихильника компромісу з польською владою, керівника козаків під час походів проти Туреччини, Московської держави, битви під Хотином.

А) П. Конашевич-Сагайдачний

Б) М. Дорошенко

В) М. Жмайло

Г) І. Сулима


78.Укажіть ім’я гетьмана нереєстрових козаків, що уславився походами проти турків та зруйнуванням новозбудованої польським урядом фортеці Кодак.

А) М. Жмайло

Б) Я. Острянин

В) І. Сулима

Г) Д. Гуня


79.Укажіть ім’я кошового отамана нереєстрових козаків, який у 1630 р. очолив повстання проти польського уряду, що завершилось підписанням Переяславської угоди.

А) М. Жмайло

Б) Я. Острянин

В) І. СулимаГ) Т. Федорович
80.Укажіть ім’я одного з ватажків козацького повстання 1637—1638 рр., який після розгрому під Жовнином із залишками свого війська перейшов кордон Московського царства, оселившись у Слобідській Україні.

А) М. Дорошенко

Б) Д. Гуня

В) Я. Острянин

Г) М. Жмайло


81.Суспільно-політичний устрій на Запорозькій Січі характеризувався як козацька:

А) республіка

Б) монархія

В) федерація

Г) олігархія


82.Запорозькі козаки на чолі з П. Сагайдачним здобули Кафу:

А) у 1606 р.

Б) у 1608 р.

В) у 1614 р.Г) у 1616 р.
83.«Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої» було передбачено:

А) утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від польської адміністрації, звільненого від державних податків та повинностей;

Б) збільшення козацького реєстру до 10 тис. осіб, надання козакам права землеволодіння, власної судової влади, володіння містом Трахтемирів;

В) скасовування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі Посполитій, повернення прав та майна православній церкві;Г) зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, ліквідацію виборності козацької старшини, скасування козацького судочинства.
Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).
84. Установіть відповідність перебування українських земель під владою іноземних держав:

1. – Б) Галичина

2. – Г) Київщина

3. – В) Буковина

4. – Д) Таврія

А) Московська держава

Б) Польське королівство

В) Молдавське князівство

Г) Велике князівство Литовське

Д) Кримське ханство


85. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. – Г) Цех

2. – А) Магістрат

3. – Б) Шляхта

4. – Д) Унія

А) Орган управління містом

Б) Родова знать, аристократія

В) Особиста гвардія турецького султана

Г) Самоврядна громада вільних ремісників одного фаху

Д) Державно-політичний союз, угода


86.Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. – Г) фільварок

2. – В) община

3. – А) панщина

4. – Д) слобода

А) відробіткова форма селянських повинностей на користь феодала

Б) податок вільних селян за право безстрокового спадкового користування землею

В) територіальне самоврядне об’єднання людей, у спільному володінні якого були земля й угіддя

Г) господарство, засноване на праці кріпосних селян і орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж

Д) поселення, яке отримало на певний час пільги на виконання повинностей


87.Установіть відповідність

1. – Д) братство

2. – Г) полеміст

3. – Б) ставропігія

4. – А) єзуїт

А) член католицького чернечого ордену, який у XVII ст. вів активну місіонерську та освітню діяльність, спрямовану на поширення католицтва

Б) особливе церковне утворення, яке підпорядковувалося безпосередньо патріархові, а не місцевим

церковним ієрархам

В) представник найбільш поширеного на українських землях напряму протестантизму

Г) автор релігійної літератури, спрямованої на диспут із представниками інших церков або протилежних поглядів, відстоювання власної точки зору

Д) релігійне об’єднання міщан, спрямоване на захист і поширення православ’я
88. Установіть відповідність між іменами діячів та стислою характеристикою їх діяльності.

1. – Б) І. Потій

2. – В) П. Скарга

3. – Д) П. Могила

4. – Г) І. Борецький

А) письменник-полеміст, значну частину свого життя провів у монастирі на Афоні

Б) видатний діяч греко-католицької церкви, палкий прихильник церковної унії, другий греко-католицький митрополит Києва

В) чернець єзуїтського ордену, талановитий полеміст, активний прибічник церковної унії

Г) перший митрополит Київський після відновлення православної церкви в Україні

Д) митрополит Київський, представник молдовського шляхетського роду, відомий своєю культурною та просвітницькою діяльністю


89.Установіть відповідність між іменем письменника та назвою його твору.

1. – А) Л. Зизанія

2. – Д) І. Вишенський

3. – Б) М. Смотрицький

4. – В) П. Могила

А) «Граматика словенська»

Б) «Граматика»

В) «Требник»

Г) «Нова міра старої віри»

Д) «Послання до єпископів»


90.Установіть відповідність

1. – Д) військовий осавул

2. – Г) військовий писар

3. – Б) військовий суддя

4. – А) кошовий отаман

А) посадова особа, яка мала верховну адміністративну, судову та військову владу на Січі

Б) посадова особа, яка розглядала кримінальні й цивільні справи, проводила слідство і виносила вироки

В) посадова особа, яка відповідала за військову артилерію

Г) посадова особа, яка відала військовою канцелярією

Д) посадова особа, яка відповідала за дотримання порядку на Січі та у військовому таборі, здійснювала більшість адміністративних функцій


91.Установіть відповідність між іменем козацького ватажка та стислою характеристикою його діяльності.

1. – В) М. Дорошенко

2. – Д) Д. Гуня

3. – А) Я. Острянин

4. – Г) М. Жмайло

А) один із ватажків козацького повстання 1637—1638 рр., після розгрому під Жовнином із залишками свого війська перейшов кордон Московського царства та оселився у Слобідській Україні

Б) ватажок козацького повстання 1635 р., під час якого була захоплена збудована польським урядом фортеця Кодак

В) гетьман реєстрових козаків, обраний у 1625 р. після укладення Куруківської угоди

Г) козацький гетьман, який очолив повстання 1625 р., що привело до підписання Куруківської угоди

Д) один з очільників козацького повстання 1637—1638 рр., керував спорудженням та обороною табору в урочищі СтарецьЗавдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.
92. Установіть хронологічну послідовність подій:

1-А) перемога литовських військ над татарами в битві на Синіх Водах

3-Б) укладення Городельської унії

2-В) укладення Кревської унії

4-Г) обрання Свидригайла Великим князем Литовським
93. Установіть хронологічну послідовність подій:

4-А) Битва під Оршею

3-Б) Похід татарських військ під проводом Менглі-Гірея на Україну

2-В) Битва під Вількомиром

1-Г) Грюнвальдська битва
94. Установіть послідовність подій

2-А) укладення Берестейської унії

3-Б) обрання митрополита І. Борецького

4-В) обрання митрополита П. Могили

1-Г) утворення Львівського братства
95.Розташуйте в хронологічній послідовності

2-А) Створення реєстрового козацтва

1-Б) Заснування Запорозької Січі

4-В) Повстання під проводом С.Наливайка

3-Г) Повстання під проводом К.Косинського
96.Установіть хронологічну послідовність подій

4-А) укладення Берестейської унії

1-Б) створення першої Запорозької Січі

3-В) утворення реєстрового козацтва

2-Г) укладення Люблінської унії
97.Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVII ст.

2-А) узяття козаками під проводом Івана Сулими фортеці Кодак

4-Б) затвердження «Ординації Війська Запорозького...»

3-В) повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина і Д. Гуні

1-Г) козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила)
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
98. Причини успіхів Литви в її експансії на Руські землі

1. Литва не проводила національно-культурної та релігійної експансії, а навпаки, переймала руські звичаї та релігію

2. Литва сприяла звільненню цих земель від монголо-татарського ярма

3. Литва отримувала значну підтримку у своїй політиці від Польщі4. Литовські правителі дотримувалися принципу: «Старовини не порушувати, а новини не вводити»

5. Литва мала добре навчену армію, проти якої ніхто не міг вистояти

6. Литва підкупом переманила на свій бік руську знать
99. Серед запропонованих тверджень виберіть умови, що відповідають Люблінській унії:

1. Утворювалася держава Річ Посполита

2. Князівство Литовське повністю припиняло своє існування

3. Більшість українських земель перебувало під владою Князівства Литовського

4. Найвищим органом влади був сейм

5. Українські землі переходили під владу Польського королівства

6. Була укладена 1596 р.


100.Укажіть країни, до яких входили українські землі на кінець XVI ст.

1. Велике князівство Московське

2. Кримське ханство

3. Князівство Молдова

4. Тевтонський орден

5. Королівство Чехія

6. Королівство Швеція


101.Укажіть українські книжки, надруковані в другій половині XVI – першій половині XVII ст.:

1. Пересопницьке Євангеліє2. «Граматика словенська» Л. Зизанія

3. Острозька Біблія

4. «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича

5. «Історія Русів»

6. «Ключ царства небесного» Г. Смотрицького
102.Укажіть визначних козацьких провідників першої половини XVII ст.

1. Іван Вишенький2. Іван Сулима

3. Михайло Дрошенко

4. Мелетій Смотрицький5. Криштоф Косинський

6. Марко Жмайло

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка