Тема світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма мевДата конвертації23.10.2017
Розмір445 b.


ТЕМА 7. Світовий ринок праці


1. Міжнародна міграція як форма МЕВ

 • Міграція – переміщення людей з метою як правило покращення свого матеріального становища, пошуку життя в країнах без війни та з кращим соціальним забезпеченням, кращого використання своїх здібностей, знань, вмінь та навичок.

 • Як економічна категорія - є безпосереднім проявом існування міжнародного (світового) ринку праці, який розвивається внаслідок нерівномірності розподілу трудових ресурсів між країнами.Міграція – різні підходи до визначення2. Сутність, структура та особливості формування та розвитку світового ринку праці

 • Світовий (міжнародний) ринок праці — це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту.Характеристики сучасного світового ринку праці

 • 1. Зростає нерівномірність розміщення робочої сили по країнах та відмінності в їх відтворенні на національному рівні (3,4 млрд осіб у 2010 р.- 600 млн у розвинених країнах);

 • 2. Зростає мобільність капіталу та праці, попит пред’являється і на іноземну робочу силу;

 • 3. Поглиблюється взаємозалежність між національними ринками праці;

 • 4. Посилюється мобільність різних категорій міжнародних мігрантів, що чинить вплив на рівень доходів, як в країнах експортерах, так і в країнах-імпортерах робочої сили;

 • 5. Модифікується структура та характер конкуренції на міжнародному ринку праці;

 • 6. Зростає попит на категорію висококваліфікованих кадрів.Порівняно нові риси ринку праці

 • 1) суттєво збільшився лаг між проходженням економікою промислово розвинутих країн нижчої кризової точки і початком поліпшення ситуації на ринку робочої сили (зараз – 11 місяців).

 • 2) нетиповою для фази пожвавлення є мляве зниження таких показників використання робочої сили, як чисельність змушених працювати неповний робочий тиждень, а також чисельність тих, хто претендують на робочі місця, але припинили активні пошуки роботи.

 • 3) ситуація на ринку праці впродовж останнього десятиліття характеризується різким звуженням можливостей для звільнених повернутися на попереднє місце роботи.Фактори впливу на розвиток світового ринку праці

 • Циклічні кризи

 • Нова стратегія фірм на ринку зайнятості: а) зменшення витрат шляхом збільшення робочого часу (США в 90-х – 41 год. + 4,4 год. понаднормових)

 • б) стримування рівня заробітної плати (зарплата 18% працюючих у США у 1999 р. не сягала офіційного рівня бідності)Фактори впливу на розвиток світового ринку праці

 • Перерозподіл праці на користь сектору кваліфікованої праці за рахунок вимивання місць з сектору низькокваліфікованої робочої сили (ОЕСР – 50-60% вакансій припадає на перший сектор, 10-15% робочих місць оновлюється)

 • Розширення прав підприємців з найму та звільнення робочої силиФактори довгострокового впливу

 • Поступове старіння населення на необхідність впровадження пенсійних реформ (розширення пенсійного віку)

 • Досягнення кращих результатів економічної діяльності за рахунок підвищення продуктивності праці (скорочення кількості працюючих)

 • Структурні зміни в економіці країн

 • Посилення міждержавної та міжфірмової конкуренціїЧинники впливу на формування ринку праці: чисельність населення

 • Темпи приросту населення світу досягли свого максимуму у 1960-70-х рр. (2% на рік) і скоротилися до 1,17% на рік протягом 2000-х рр. (до 2050-х рр. – 0,36% на рік)

 • Зменшуватиметься чисельність населення розвинених країн, навіть з урахуванням міграції

 • В Індії, Пакистані, Нігерії та ДРК приріст населення до 2050 р. перевищить цифру у 100 млн. осіб, ряд країн втратять населення (Росія – 33 млн., Україна – 15 млн., Японія – 25 млн., Німеччина – 8,4 млн., Польща – 7,7 млн.). Крім цього, розвинені країни стикаються з проблемою швидкого старіння свого населення.

 • Збільшення показнику урбанізації населення – від 76% у Латинській Америці та 72% у Європі до 41% в Азії та 39% в Африці) – на внутрішню міграцію припадає до 1 млрд.осібНаселення світу за регіонами, 1950-2050 рр., млн.осіб, www.un.orgПоказники старіння населення, 1950 – 2050 рр., млн. осібЧастки населення віком від 60 р. за регіонами, %Частка молоді віком 15-24 рр. у загальній чисельності зайнятихПоказники урбанізації, 1950-2050 рр., млрд.осібЧастка зайнятих в населенні країн, % джерело: дані Світового БанкуЧастка економічно активного населення в населенні країни, %Рівень безробіття, % від робочої сили країниРівень довгострокового безробіття, % від безробітнихРегіональні ринки праці

 • Південноамериканський

 • Європейський

 • Північноамериканський

 • Далекосхідний

 • Близькосхідний

 • Африканський3. Сегменти ринку робочої сили

 • 1-й - охоплює робочу силу, яка характеризується відносно постійною зайнятістю, стабільністю трудових навичок, високим рівнем кваліфікації й зарплати, а також доволі чіткою ієрархією кваліфікації.

 • Це загалом привілейований шар працівників з розвинутих країн, а також країн із середнім рівнем розвитку (Сінгапур, Тайвань, Гонконг).

 • Слід згадати й інший, щоправда нечисленний, шар зайнятих у різних міжнародних організаціях (ООН, спеціалізованих органах ООН, Міжнародному валютному фонді, СОТ, ЮНЕСКО та ін.).

 • Наймання працівників у такі організації відбувається на чисто міжнародній основі і, як правило, з урахуванням лише професійної придатності. Цей ринок праці має певну тенденцію до розширення з огляду на зростання міжнародних зв'язків та загострення глобальних проблем.Сегменти ринку робочої сили

 • 2-йробоча сила, яка походить з районів світу з відносно низьким рівнем економічного розвитку. Серед цих працівників треба вирізнити специфічний загін так званої нелегальної робочої сили, чималі потоки якої спрямовуються в індустріальні країни, зокрема США (10,75 млн) та ЄС (до 3,8 млн, за роки з 1973 до 2008 було легалізовано 6 млн мігрантів). Всього в світі – до 1/3 мігрантів

 • До цієї категорії працівників можна приєднати також «екологічних біженців», котрі через катастрофічні природні умови (наприклад, посуха) змушені покидати свої насаджені місця, шукати роботу в інших країнах та регіонах (всього в світі в 2008 р. – 36 млн осіб).

 • Працівники, що пересуваються між країнами нелегально, по суті не мають юридичних і політичних прав. За необхідності приватні компанії легко можуть позбавитись їх, вдаючись до депортації.Сегменти світового ринку праці

 • 3-й – жіноча робоча силаПоказники ринку праці, світ та регіони4. Тенденції та особливості розвитку світового ринку праці

 • 1. За останнє 10-ття економічне зростання більшою мірою привело до зростання продуктивності праці і меншою – до зростання зайнятості.

 • 2. Продуктивність праці у світовому масштабі збільшилася на 26%, а чисельність працюючих у світі виросла лише на 16,6%.

 • 3. Безробіття вдарило перш за все по молодих людях (від 15 до 24 рр). У 2006 р. у світі налічувалося 86,3 млн. безробітних молодих людей – 44% загальної чисельності безробітних у світі.

 • 4. Розрив у рівні зайнятості чоловіків і жінок залишається значним. У 2006 р. частка працюючих жінок, старших за 15 років, склала лише 48,9% (порівняно з 49,6% в 1996 р.). Рівень зайнятості чоловіків становив 75,7% в 1996 році і 74% в 2006 р.

 • 5. У 2006 р. частка сектора послуг у глобальній зайнятості зросла з 39,5 до 40% і вперше перевищила частку сільського господарства, яка знизилася з 39,7 до 38,7%. У промисловому секторі працюють 21,3% загальної чисельності працюючих.

 • 6. Збільшення протягом 2009 р. на 64 млн.осіб кількості людей, що живуть за межею бідності

 • 7. Зростання безробіття країнах в цілому на величину від 0,5% (Ірландія, США, Ісландія) до 1% (Іспанія, країни Балтії). По світу – на 1,5%, до 8,7% (7,2% у 2008 р.)Тенденції в зайнятості на регіональному рівні

 • РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ:

 • 1. Найсуттєвіше зниження рівня безробіття відбулося в країнах з розвинутою економікою і державах ЄС (в період з 2005 - 2006 рр. знизився на 0,6% і склав 6,2%)

 • 2. Рівень безробіття в країнах Східної Азії склав 3,6%, залишаючись, таким чином, найнижчим у світі.

 • 3. Рівень безробіття в країнах Південної Азії склав 5,2%, в країнах Південно-Східної Азії і Тихого Океану – 6,6%.

 • 4. В країнах Ближнього Сходу і Північної Африки, як і раніше фіксується найвищий рівень безробіття у 2006 р. - 12,2%

 • 5. В СНД рівень безробіття серед молоді склав 18,6%. В більшості країн серед безробітних молодих людей більше жінок, ніж чоловіків.Рівень безробіття в регіонах світу, в цілому та серед молоді, 2007 р. (МОП)Розподіл зайнятих на групи за статусом, 2007 р.Зростання рівня нестійкої зайнятості, дані - % від зайнятих5. Україна на світовому ринку праці

 • Посилення територіальної міграції населення України зумовлюється такими причинами:

 • 1) структурною перебудовою економіки;

 • 2) нерівномірністю в розміщенні продуктивних сил, суттєвими відмінностями в соціально-економічних умовах життя в селі і в місті, в різних регіонах країни;

 • 3) різким погіршенням екологічної ситуації в окремих регіонах;

 • 4) інтенсифікацією міграційних процесів на національному ґрунті;

 • 5) розширенням зовнішньоекономічних зв'язків України, а також лібералізацією режиму виїзду громадян за кордон.Головні чинники масової еміграції

 • Головні чинники масової еміграції:

 • велика різниця в умовах життя і рівні заробітної плати в Україні й країнах Заходу;

 • відсутність перспектив професійною зростання для багатьох здібних людей;

 • економічна нестабільність у країні й невизначеність шляхів виходу з неї;

 • відсутність безпеки громадян.Переваги від міграції робочої сили

 • Переваги України від міграції робочої сили:

 • 1) знизити рівень безробіття і пом'якшити таким чином соціальну напруженість у суспільстві;

 • 2) значну частину заробітної плати емігранти переказуватимуть на батьківщину, що поповнить валютний фонд країни;

 • 3) розроблені МОП рішення дають Україні право ставити питання про отримання компенсації за підготовку робочої сили від країн — можливих користувачів її трудових ресурсів.Канали припливу іммігрантів

 • Можливі канали припливу іммігрантів:

 • 1) повернення на батьківщину частини тих українців, котрі живуть і працюють у Росії, інших країнах, що утворилися на теренах колишнього Союзу;

 • 2) рееміграція патріотично налаштованих представників далекого зарубіжжя, які проживають у Північній та Південній Америці, Австралії та інших країнах світу;

 • 3) запрошення за потреби на роботу спеціалістів і робочих кадрів з різних країн Європи, Азії, Америки за ліцензіями;

 • 4) в'їзд біженців, які рятують своє життя, а також повернення раніше депортованих народів (кримських татар, німців).Україна: кількісні виміриТема 8. Міграційні процеси

 • 1. Сутність, причини і види міжнародної трудової міграції.

 • 2. Етапи розвитку міжнародної міграції.

 • 3. Напрямки міграції робочої сили. Світові міграційні центри.

 • 4. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції.

 • 5. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

 • 6. Україна в світових міграційних процесах.Міграція робочої сили

 • Міграція робочої сили (або трудова міграція) як одна із форм міжнародних економічних відносин являє собою переміщення (переселення) працездатного населення за межі країни.

 • Як економічна категорія міграція робочої сили є безпосереднім проявом існування міжнародного ринку праці, що охоплює різноспрямовані потоки мігрантів, які перетинають національні кордони внаслідок нерівного як кількісного, так і якісного розподілення світових трудових ресурсів.Кількісні виміри міграційних процесів

 • кількість емігрантів, що виїхали з конкретної країни за певний проміжок часу;

 • кількість іммігрантів, що прибули до країни;

 • співвідношення емігрантів і іммігрантів (міграційне сальдо);

 • кількість емігрантів (іммігрантів) за професіями, спеціальностями, галузями, віком тощо;

 • питома вага іммігрантів в загальній чисельності зайнятих у країні взагалі і в окремих галузях.

 • середня оплата (погодинна, місячна, річна) іммігрантів взагалі і в розрізі окремих галузей та її співвідношення з оплатою праці резидентів;

 • річна сума та питома вага приватних переказів емігрантів в платіжному балансі країни тощо.Класифікація форм міграції за основними ознаками

2. Етапи розвитку міжнародної міграції робочої силиЕтапи розвитку міжнародної міграції робочої силиЕтапи розвитку міжнародної міграції робочої силиМасштаби та напрями сучасних міграційних процесів

 • Основні причини міграційних процесів:

 • 1. Незадовільні економічні умови життя працездатного населення в країнах еміграції;

 • 2. Стабільно високий рівень з\п в країнах імміграції;

 • 3. Сприятливі соціальні умови для більш повної реалізації своїх можливостей в країнах імміграції;

 • 4. Природні катаклізми в країнах еміграції;

 • 5. Політичні причини;

 • 6. Військові причини;

 • 7. Національні причини;

 • 8. Культурні причини тощо.Закономірності розвитку міграції

 • 1. Переважання міжнародної міграції робочої сили у загальному обсязі міграційних потоків;

 • 2. Зростання демографічних факторів розвитку ММРС;

 • 3. Розширення географії ММРС;

 • 4. Розширення масштабів ММРС;

 • 5. Збільшення обсягів нелегальної робочої сили

 • 6. Збільшення частки висококваліфікованих спеціалістів у міграційних потоках;

 • 7. Глобальний та інтенсивний характер ММРС3. Напрями міграції робочої сили. Центри тяжіння міграції

 • 1. Міграція з країн, що розвиваються до промислово розвинених країн;

 • 2. Міграція в межах промислово розвинутих країн;

 • 3. Міграція робочої сили в між країнами, що розвиваються;

 • 4. Міграція з колишніх соціалістичних країн до промислово розвинутих;

 • 5. Міграція наукових працівників, кваліфікованих спеціалістів із промислово розвинутих країн до країн, що розвиваються.Центри тяжіння робочої сили

 • Європа (72,6 млн осіб в Європі та Центральній Азії – 8,8% населення Європи; Росія – 12 млн емігрантів та іммігрантів)

 • Західна та Центральна Європа – 51 млн мігрантів

 • Німеччина – 10,8 млн, Франція – 6,7 млн, UK – 6,5 млн,Іспанія – 6,4 млн, Італія – 4,5 млн.

 • США та Канада (50 млн. осіб, 2/3 всіх мігрантів з Латинської Америки прямує до США)

 • Іноземці складають 21,3% населення Канади, 13,5% населення США (42,8 млн), 75% мігрантів мешкають у семи штатах: Каліфорнії, Нью-Йорку, Техасі, Флориді, Нью-Джерсі, Іллінойсі, Массачусетсі. Каліфорнія - 25% населення. Всього 20,2 млн з Латинської Америки, 10,4 млн з Азії, 5 млн з Європи – (1960-7,3 млн з Європи). Країни: Мексика, Китай, Філіппіни, В’єтнам, Індія, колишні республіки СРСР і Домініканська Республіка.

 • Нафтодобувні країни Близького Сходу (26,6 млн.мігрантів – 11,5% населення регіону)

 • Основні країни-донори: Індія, Пакистан, Бангладеш, Філіппіни та деяких інших країн. Питома вага іммігрантів: Катар – 95%; Саудівська Аравія – 48%; Бахрейн – 46%; Оман – 40%; ОАЕ – 37%.Центри тяжіння робочої сили 2

 • Латинська Америка (52% всіх емігрантів з регіону до США – з Мексики)

 • Загальна чисельність – 7,5 млн у 2010 р.: Аргентина (1,4 млн) та Венесуела (1 млн).

 • Австралія (4,7 млн., 22% населення; 2,8 млн. іноземних робітників) та Нова Зеландія (1 млн., 22,4%)

 • Австралія: з Нової Зеландії, Індії, Китаю, Південної Африки

 • Нова Зеландія: з Австралії, Британії, Індії, Китаю

 • Азійсько-Тихоокеанський регіон (27,5 млн., 13% всіх мігрантів); 37% мігрантів прямують до ОЕСР, 43% - в регіоні

 • Реципієнти: Південна Корея, Японія, Бруней, Гонконг, Малайзія, Сінгапур, Тайвань. Донори: Китай, Бангладеш, Індія, Таїланд, Лаос, В’єтнам, Філіппіни.

 • Африка (19 млн у 2009 р.)

 • В Північній Африці: Лівія (з Єгипту), Алжир. На півдні – Південна Африка (з Мозамбіку, Намібії). В Західній Африці - Нігерія, Кот Д’Івуар, Гана (донори: Гана, Чад, Бенін, Того, кабо-Верде).Показники міграції, 1990-2010 рр.Деякі показники міграції http://hdrstats.undp.org/en/indicators/Перекази мігрантів в 1990-2010 рр., млрд. дол. США, 2007 – 370 млрд.дол.США, 2009 – 316 млрд.дол.США

Перекази мігрантів: 10 країнКількісні та якісні виміри сучасної трудової міграції

 • 1. У 2005 р. - 191 млн. чол., з яких 115 – промислово розвинуті країни, і лише 75 – країни, що розвиваються. 2010 р. - 214 млн. осіб (130 млн. та 84 млн. відповідно)

 • 2. У 1990 р. 3\4 всіх мігрантів проживали у 30 країнах світу, у 2005 р. – у 28, у 2010 – у 27.

 • 3. У 2010 р. 61% всіх мігрантів - розвинені країни світу. 33% - у Європі, 28% - у Азії, 24% - у Північній Америці, 9% - у Африці, по 3% - у країнах Латинської Америки та Океанії.

 • 4. Мігранти складали 20% населення у 41 країні світу 2005 р., 2010 – 20% населення у 47 країнах світу.

 • 5. Очікується, що 20% всіх мігрантів 2010 р. припадатиме на США, 6% - на РФ, 5% - на Німеччину, по 3% - Канаду та Саудівську Аравію.

 • 6. Жінки-мігранти складають половину всіх міжнародних мігрантів, до 2010 р. їх частка в міграції до розвинених країн зросте до 52%.4. Позитивні наслідки міграції для країн

 • Експортерів

 • Знижується напруга на внутрішньому ринку праці завдяки експорту надлишкової робочої сили.

 • Зростають надходження до бюджету у вигляді податків з фірм-посередників.

 • Збільшуються валютні надходження до країни за рахунок приватних переказів емігрантів.

 • Зростає рівень життя і добробут залишених вдома членів сімей і утриманців мігрантів за рахунок переказів і речових відправлень.

 • Збільшуються можливості приватного інвестування завдяки поверненню на батьківщину (після ротації) особистих коштів, засобів виробництва тощо мігрантів.

 • Підвищується техніко-економічний рівень виробництва внаслідок праці більш кваліфікованих емігрантів, що повертаються на батьківщину з розвинених країн.

 • З’являється можливість створення високоприбуткової галузі з експорту робочої сили.

 • В окремих випадках, якщо це передбачено двосторонніми угодами, держава може отримувати компенсацію за використання імпортованих трудових ресурсів.4. Негативні наслідки для країн

 • Експортерів

 • Зменшуються можливості власного розвитку внаслідок відтоку кваліфікованих кадрів і фахівців (“втрата розумів”) в більш привабливі країни.

 • Знижується загальна конкурентоспроможність на власному ринку праці в результаті відтоку кваліфікованих, молодих кадрів.

 • Виникає можливість приховування мігрантами доходів і ухилення від податків щодо країн, які не мають між собою двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

 • Зменшуються надходження до бюджету як слідство скорочення кількості потенційних платників податків.5. Регулювання міжнародних міграційних процесівМетоди регулювання ММРС

 • 1. Адміністративно-правові методи

 • А) законодавство про юридичний, правовий та професійний статус іммігрантів

 • Б) національні служби імміграції, які проводять

 • - контроль за в'їздом іммігрантів до країни

 • - видають дозвіл на в'їзд на роботу

 • - видають дозвіл на перебування іммігрантів у країні

 • В) міжурядові угоди з регулювання міжнародної міграції робочої сили

6. Україна в міграційних процесах

 • ПРИЧИНИ територіальної міграції:

 • 1) структурна перебудова економіки і пов'язані з нею зростання безробіття, процеси роздержавлення власності й приватизації, які супроводжуються збільшенням мобільності капіталу, його інтенсивним міжгалузевим і географічним переливанням;

 • 2) нерівномірність в розміщенні продуктивних сил, суттєві відмінності в соціально-економічних умовах життя в селі і в місті, в різних регіонах країни;

 • 3) різке погіршення екологічної ситуації в окремих регіонах;

 • 4) інтенсифікація міграційних процесів на національному ґрунті;

 • 5) розширення зовнішньоекономічних зв'язків України, а також лібералізація режиму виїзду громадян за кордон.Міграція населення в Україні протягом 2008-2010 рр.Міграція населення України за напрямами та вибраними регіонамиДані вибіркового обстеження українських мігрантів, 2004-2008 рр.Переважають сезонні міграціїЗа віковими групами та країнами призначенняДеякі інші характеристики

 • Переважають чоловіки та жінки у віці 40-59 рр., одружені та заміжні

 • Переважання людей з повною загальною середньою освітою (63,5% серед чоловіків, 53,4% серед жінок)

 • Натомість серед осіб з вищою освітою 10,1% чоловіків, 20,1% жінок, біля 11% у середньому)

 • З дозволом на проживання та роботу (30% та 34%) або тільки реєстрацію (43% та 32%)

 • Найповнішою мірою правовий статус трудових мігрантів було оформлено у Чеській Республіці, Португалії та Іспанії – більше половини трудових мігрантів з України, які працювали в цих країнах, одержали дозвіл на проживання та на роботу. В Італії відповідна частка становила 31,9%, в Угорщині, Польщі, Російській Федерації – близько 22%

 • Переважають західні регіони України

 • Переважають наймані працівники у сфері домогосподарств та на підприємствахРозподіл мігрантів за видами економічної діяльностіРозподіл за сферами та кваліфікацієюЗаробітки мігрантів у 2007 р.

Безробіття в Україні протягом 2008 – 2009 рр.Вплив зміни витрат домогосподарствВплив зміни доходів домогосподарствПопит та пропонування робочої сили в Україні в 1999-2009 рр.Рівень безробіття за методологією МОП у 1-у півріччі 2009 р., % до економічно активного населення, для України – у віці від 15 до 70 рр.Безробітні, визначені за методологією МОП

 • Особи віком 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно відповідають трьом основним умовам:

 • а) не мали роботи (прибуткового заняття);

 • б) активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто робили конкретні кроки протягом названого періоду з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві;

 • в) були готові приступити до роботи впродовж 2-х найближчих тижнів, тобто почати працювати за плату за наймом або на власному підприємстві.

 • До категорії безробітних відносяться також особи, які не шукають роботу через те, що вже її знайшли і мають домовленість про початок роботи через певний проміжок часу, а також ті, які  проходять навчання за направленням державної служби зайнятості.Cередній рівень заробітної плати в Україні та країнах ЄС, євроЗаходи з міграційної політики УкраїниБонус: ефекти міжнародної трудової міграції

 • Нехай в країні А ринок праці характеризується наступними умовами. Крива попиту описується рівнянням: L = 400 – 20W, а крива пропозиції: L = 240 + 12W (де L – рівень зайнятості в млн. чол., а W – рівень заробітної плати в грошових одиницях за годину). В країні Б криві попиту і пропозиції відповідно описуються рівняннями: L = 240 – 6W і L = 80 +10W.

 • 1) Визначте стан ринку праці в ситуації закритої економіки.

 • 2) Оцініть наслідки трудової еміграції на рівні 20 млн. чол.

 • 3) Як зміняться криві пропозиції робочої сили в обох країнах?

 • 4) Визначте переваги і недоліки підприємців, найманих працівників і країни в цілому.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка