Тема Предмет, завдання І методологія курсу «Історія правових І політичних вчень»Скачати 117.39 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір117.39 Kb.


СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ ПРАВОВИХ І ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ
МОДУЛЬ 1. ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ І ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ, ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СХОДУ, АНТИЧНОСТІ, СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА
Тема 1.1. Предмет, завдання і методологія курсу «Історія правових і політичних вчень».
Ситуативні завдання

1. Визначте предмет та об’єкт дослідження «Історії правових і політичних вчень».

2. Охарактеризуйте найбільш прийнятні методи дослідження «Історії правових і політичних вчень».

3. Розкрийте суть методології «Історії правових і політичних вчень».

4. Дисципліна «Історія правових і політичних вчень» має тісний зв’язок з іншими дисциплінами. Обґрунтуйте.

5. Напишіть твір-есе на тему: «Значення дисципліни «Історія правових і політичних вчень» для фахівця в галузі юриспруденції».

6. Складіть короткий виступ на тему: «Моє розуміння значення історії філософії права» .
Література: [1—3]; [12]; [15—16]; [17].
Тема 1.2. Політико-правові вчення Стародавнього Китаю та Стародавньої Індії
Ситуативні завдання


 1. З’ясуйте особливості поглядів на державу і право в країнах Сходу.

 2. Закони Ману були зводом релігійних, етичних і юридичних настанов, які можна поділити на три групи. Назвіть ці групи.

 3. Відповідно до Законів Ману перша група приводів судового розгляду стосується забов`язань, що випливають із договорів. Знайдіть ці договори у тексті законів і проаналізуйте їх.

 4. Обгрунтуйте власне розуміння вислову Конфуція: «Перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях мислення – найбільш благородний, шлях наслідування – найбільш легкий і шлях особистого досвіду – найбільш важкий».

 5. Прокоментуйте вислів Лао-цзи: «Держава є витвором духу, і впливати на неї не можна. Всякі спроби втручання завжди засуджені на невдачу і розбивають єдність».

 6. Написати твір-есе на тему: «Що, на вашу думку, найбільш важливе у правових поглядах китайських милителів?»Література: [1–3]; [9]; [11—13]; [17].

Тема 1.3. Політичні та правові погляди Платона та Аристотеля

Ситуативні завдання

1. Проаналізуйте основні етапи розвитку правової і політичної думки в Стародавній Греції. Проілюструйте цю періодизацію конкретними ученнями.

2. Держава Платона критикується Аристотелем, а особливо Карлом Поппером. Що найбільше піддається критиці?

3. Як ви розумієте вислів Платона: «Держава — це справедливе правління кращих». Обґрунтуйте свою думку.

4. Які основні ідеї розвиває Платон у своїй праці «Держава»?

5. У чому полягає мета держави за діалогом Платона «Закони» ?

6. Аристотель поступово підходить до критичного дослідження окреслених ще до нього видів державного устрою. Назвіть їх.
Література: [1–3]; [4]; [12–13]; [16]; [17].
Тема 1.4. Правова і політична думка Марка Тулія Цицерона та римських юристів.

Ситуативні завдання

1. Аналізуючи набуті теоретичні знання з теми, складіть таблицю, у якій порівняйте вчення про державу Аристотеля та Марка Тулія Цицерона..

2. Висловіть своє ставлення до ідеї духовної свободи Сенеки.

3. Поясніть думку Цицерона: «Цей «істинний закон» —один і той же скрізь і завжди, і на всі народи в будь-який час буде поширюватися один вічний і незмінний закон, причому буде один спільний як би наставник і володар усіх людей — бог, творець, суддя, автор закону».

4. Поясніть, що є право за Ульпіаном?

5. Проаналізуйте значення «Інституцій» Гая у формуванні поняття права.

6. Напишіть твір есе на тему: «Які вчення Стародавнього Риму мене зацікавили найбільше і чому?»
Література: [1—3]; [12—13]; [15—16]; [17].
Тема 1.5. Учення Томи Аквінського, Марсилія Падуанського та Ніколо Макіавеллі про державу і право.

Ситуативні завдання

1. Аналізуючи теоретичне підґрунтя теми, порівняйте погляди на державу і право А. Блаженного та Т. Аквінського.

2 Назвіть ідеї, на підставі яких Т. Аквінського можна вважати одним із засновників теорії природного права.

3. На основі вивченого матеріалу складіть таблицю з такими структурними елементами: мислитель, праці, погляди на державу, правові концепції.

4. Обґрунтуйте концепцію фортуни (долі) Н. Макіавеллі.

5. Що, на думку Н. Макіавеллі, є необхідною умовою сильної централізованої держави? Прокоментуйте.

6. Доведіть за допомогою витягу із вчень М. Падуанського важливість верховенства закону в державі.
Література: [1 – 3]; [7]; [5]; [12 – 13]; [15 – 16].

Тема 1.6. Зародження та розвиток українських правових та політичних учень.

Ситуативні завдання

1. Знайдіть у «Повчаннях» Володимира Мономаха підтвердження морально-правової концепції християнства.

2. У якій праці періоду Київської Русі відзеркалено ідею єдиновладдя? Аргументуйте свою відповідь.

3. У чому полягає нове розуміння сутності суспільних і політичних процесів в Україні в 15 — 16 ст.? Покажіть це на прикладі вчень Павла Русина.

4. У чому вбачав мету держави С.Оріховський–Роксоланин? Підтвердіть свою думку витягами з праць мислителя.

5. У чому полягає суть державно-правових поглядів П. Могили? Підтвердіть свою думку витягами з праць.

6. Продовжіть думку: «Суспільний ідеал І. Вишенського полягає у…»
Література: [1 — 3]; [15]; [17].

Тема 1.7. Політико-правова ідеологія епохи Просвітництва у Франції

Ситуативні завдання

1. Із доктрини Локка Вольтер виводить основну думку своєї моралі: завдання людини – взяти свою долю у власні руки, покращити умови свого існування, забезпечити себе, прикрасити життя науками, виробництвом, мистецтвами й хорошим наглядом за суспільством. Яке ваше ставлення до цього? Обґрунтуйте свою думку.

2 За теорією Ш. Л. Монтеск'є, право є мірою свободи. Доведіть це витягами з праць філософа.

3. Вказівки Монтеск'є про множинність чинників, які впливають на зміст і застосування законів, зараз, як і раніше, слугують основою для побудови ліберальних і конституційних теорій права, що сконцентровано відбиті у вченнях про правову державу. Підтвердіть або спростуйте цю думку.

4. Будучи прихильником договірної теорії походження держави, Руссо вважав, що внаслідок змови між багатими державна влада узаконила приватну власність, узурпувала природні права народу, і висловив думку, що народ має право розірвати цей договір, тобто повстати, повалити владу, яка існує, й установити народний суверенітет. Підтвердіть цю думку витягами з праць.

5. Поясніть вислів «Ці закони мусять бути в такій тісній залежності від особливостей народу, для якого вони встановлені, що тільки у надзвичайно рідкісних випадках закони одного народу можуть стати придатними як закони для іншого народу». Кому він належить?

6. Продовжіть думку: «За вченням П. А. Гольбаха, закони держави – це ...»
Література: [1]; [3]; [6]; [13]; [16]; [17].

Тема 1.8. Учення про державу і право Т. Джефферсона,

Дж. Медісона та Т. Пейна
.

Ситуативні завдання

1. Визначте основні напрямки політико-правової думки США. Обґрунтуйте причини їх виникнення.

2. Т. Пейн був прибічником природного права. Підтвердіть це цитатами з його праць.

3. Т. Джефферсон вважав, що монархія і олігархія не здатні забезпечити природні права людини. Прокоментуйте, як ви розумієте його думку?

4. Які ідеї А. Гамільтона були реалізовані в Конституції США 1787 року?

5. Дж. Медісон зробив спробу з’ясувати причини соціальних конфліктів. Проаналізуйте їх.

6. Охарактеризуйте головні положення праці Дж. Адамса «На захист конституцій урядової влади в Сполучених Штатах Америки»

.
Література: [1 — 3]; [12 — 13]; [15 — 16]; [17].МОДУЛЬ 2. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

(ХVII – ХХІ ст.)

Ситуативні завдання

1.Обгрунтуйте думку Г. В. Ф. Гегеля про співвідношення особи і держави. Підтвердіть її витягами з праць.

2.Для чого. на думку Е. Канта, існує право? Відповідь підтвердіть витягами з праць.

3. Зробіть порівняльний аналіз поглядів на право і закон Е. Канта та Г. В. Ф. Гегеля.

4. Продовжіть думку Канта про загальний правовий принцип: «Загальний правовий закон свідчить...».

5. Поняття «право» вживається в гегелівській філософії права в декількох основних значеннях. Яких саме?6. Як Е. Кант розрізняє право в широкому і у вузькому розумінні слова. Доведіть своє міркування витягами з праці цього філософа.
Література: [1]; [3]; [8]; [12 – 15]; [16]; [17].

Тема 2.2. Політико-правові вчення Томаса Гоббса та Джона Локка

Ситуативні завдання

1. Кому з мислителів належить цей вислів: «... подібно до того, як люди для досягнення миру та обумовленого ним самозбереження створили штучну людину, яку ми називаємо державою, так само вони створили штучні ланцюги, які називаються громадянськими законами»? Поясніть цей вислів?

2. Прокоментуйте вислів Томаса Гоббса: «...суверен має право на все лише за умови, що, сам будучи підданим Бога, він зобов'язаний через це дотримуватися природних законів».

3. Що мав на увазі Спіноза під висловом: «... Це право визначається могутністю народу ... називається верховною владою»?

4. Що, на вашу думку, піддається найбільшій критиці в працях Девіда Юма?

5. Складіть есе на тему «Хто з мислителів відстоює конституційну монархію і чому?». Обґрунтуйте свої міркування.

6. Які ідеї Джона Локка, на вашу думку, найактуальніші сьогодні?
Література: [1]; [3]; [12-13]; [15-16]; [17].

Тема 2.3. Історична школа права

Ситуативні завдання

 1. Поясніть позицію Г. Гуго щодо схвалення будь-якого стану речей, що фактично існує.

 2. Яке, на вашу думку, найвагоміше досягнення історичної школи права?

 3. Хто з представників історичної школи права порівнював право з правилами гри і чому?

 4. Як ви можете пояснити розуміння народного духу в праві представниками історичної школи права ?

 5. Напишіть твір-есе на тему: «Внесок Г. Ф. Пухти в розвиток теорії права».

 6. Обгрунтуйте значення праць Густава Гуго.


Література: [1]; [3]; [12-13]; [15–16]; [17].

Тема 2.4. Лібералізм як напрям у політико-правових ученнях

Ситуативні завдання

 1. Охарактеризуйте конституційний проект Б. Констана.

 2. Розкрийте суть теорії утилітаризму І. Бентама.

 3. Як А. Токвіль розуміє демократію?

 4. Як співвідноситься особа і держава в працях В. Гумбольта?

 5. Продовжіть думку: згідно з класичною дефініцією Декларації прав людини і громадянина свобода розуміється, як «право робити все, що…».

 6. Продовжіть думку В. Гумбольта: «Якщо кожен сподівається на турботливу допомогу держави...».


Література: [1]; [3]; [12]; [13]; [14]; [17].

Тема 2.5. Позитивізм як напрям в історії правових і політичних учень

Ситуативні завдання

 1. Продовжіть думку О. Конта: «Розумна політика не може ставити собі за мету ...».

 2. Як коротко можна охарактеризувати суть позитивізму?

 3. Які вислови Р. Ієрінга ви вважаєте найактуальнішими? Проілюструйте свою думку витягами з праць.

 4. Прокоментуйте вислів Р. Ієрінга: «Мета права є мир, а засіб — боротьба. Поки на право будуть посягання з боку неправа, а це триватиме вічно, доти воно назавжди буде пов’язане з боротьбою. Життя права є боротьбою — боротьбою народів, урядів, станів, індивідів. Усе право у світі є наслідком боротьби».

 5. Що мав на увазі Г. Кельзен, коли говорив: «Якщо є А , то повинно бути Б»?

 6. Що, на думку Г. Кельзена, зумовлювало крах справжньої науки права? Обґрунтуйте свою відповідь.Література: [1]; [3]; [10]; [12–13].


Тема 2.6.Соціологічна школа права

Ситуативні завдання

 1. Продовжіть думку Є. Ерліха: «Усе стає зрозумілим тоді...».

 2. Як проявляється право в концепції Є. Ерліха? Підтвердіть свою думку витягами з праць.

 3. Чим, на думку Л. Петражицького, відрізняються правові та моральні емоції? Підтвердіть свою думку витягами з праць цього вченого.

 4. Що, на думку Р. Паунда, є справедливістю? Обгрунтуйте своє міркування.

 5. Які три аспекти в понятті права виділив Р. Паунд?

 6. Обгрунтуйте думку К. Ллевелліна про те, що в основі правових явищ лежить ірраціональний початок, тому розум не здатний осягнути право.


Література: [1]; [3]; [12–13]; [17].

Тема 2.7. Зародження та розвиток анархізму
Ситуативні завдання

 1. Зробіть порівняльний аналіз анархізму та лібералізму як напрямів в політико-правовій думці.

 2. Які альтернативні анархізму течії політичної і правової думки ви знаєте? Проаналізуйте їх суть.

 3. Продовжіть думку: «Прудонізм –це...».

 4. У чому полягають головні розбіжності в поглядах анархістів та марксистів? Обгрунтуйте свою відповідь.

 5. У чому суть анархоколективізму М. Бакуніна?

 6. П. Кропоткін вважав взаємну допомогу чинником розвитку. Як ви це можете довести або спростувати?Література: [1]; [3]; [5]; [12–13]; [17].

Тема 2.8. Правові вчення в Україні в кін. XІX — на поч. XX століття

Ситуативні завдання 1. Продовжіть думку М. Драгоманова, висловлену у Проекті Статуту української спілки «Вільний Союз»: «Під словами політична свобода слід розуміти…».

 2. Як М. Драгоманов розумів суть виборчого права? Обгрунтуйте свою думку.

 3. У чому суть політичних і правових поглядів І.Франка? Підтвердіть відповідь цитатами з творів.

 4. Які, на думку Б. Кістяківського, цілі в уряду правової держави? Обгрунтуйте свою думку.

 5. Напишіть твір-есе на тему: «Правова держава у працях Б.Кістяківського».

 6. Які ідеї М. Костомарова свідчать про його належність до ліберального напряму в політико-правові думці?


Література: [1]; [3]; [5]; [9 – 11]; [14]; [17].
Тема 2.9. Сучасні вчення про верховенство права

Ситуативні завдання

 1. Продовжіть думку А. Дайсі: «Ми можемо стверджувати, що конституція просякнута верховенством права…».

 2. На прикладах з праці Дж. Ролза «Теорія справедливості» поясніть взаємозв'язок верховенства права і справедливості. Висловіть свою думку з цього приводу.

 3. Що, на думку А. Дайсі, потрібно, щоб зрозуміти принцип верховенства права. Підтвердіть свої міркування цитатами з праці «Вступ до вчення про право конституції».

 4. Покажіть на прикладі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 рок розуміння вами верховенства права.

 5. Підтвердіть панування верховенства права в демократичних країнах на практичній діяльності Європейського суду з прав людини.

 6. Як А. Дайсі витлумачує доктрину верховенства права?


Література: [1]; [3]; [13]; [19]; [21].
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Антологія лібералізму. Політико-правничі вчення верховенство права / C. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. — К. : «Книги для бізнесу», 2009. — 992 с.

2. Антология мировой политической мысли: В 5 т. — М. : Мысль, 1997. — 839 с.

3. Антология мировой правовой мысли. В 5 т. – М. : Мысль, 1999. — 830 с.

4. Аристотель. Политика / Аристотель. – М. : Мысль, 1984. — 644 с.

5. Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика / М. Бакунин. — М. : Правда, 1989. — 546 с.

6. Боргош Ю. Фома Аквинский / Ю. Боргош. – М. : Норма, 1975. — 328 с.

7. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. Гегель. – М. : Мысль, 1997. — 524 с.

8. Древнекитайская философия: В 2 т. — М. : Мысль, 1972. — Т.1. — 363 с. — Т.2. — 384 с.

19. Иеринг Р. Борьба за право / Р. Иеринг. – М. : Норма, 1991. — 60 с.

10. Индийская философия: В 2 т. - М. : Мысль, 1993. – Т.1. — 504 с. — Т.2. — 513 с.

11. История политических и правовых учений: учебник / Под ред. В. С. Нерсесянца. — М. : Мисль, 2002. — 565 с.

12. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой

у современных людей: пер. с фр. / Б. Констант; // Полис. — 1993. — № 2. — С. 30-39

13. Кухта Б. Нариси з історії європейської політичної думки / Б. Кухта. – Л. : Кальварія, 2008. – 558 с.

14. Марчук В. П Марчук Г. В. Історія політичних і правових вчень: навч. посібник. / В. П. Марчук, Г. В. Марчук. — К. : Персонал, 2009. — 480 с.

15. Орач Є. М. Історія політичних і правових вчень / Є. М. Орач. — К. : АТІКА, 2005. — 560 с.

16. Цицерон Марк Туллий. Диалоги. О государстве. О законах / Марк Туллий Цицерон. — М. : Наука, 1966. — 224 с.

17. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб / Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. — К. : Юрінком, 2001. — 346 с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка