Тема Місце соціальної психології в системі наукового знанняСкачати 168.92 Kb.
Дата конвертації11.05.2018
Розмір168.92 Kb.
ТипЗакон

Плани практичних занять

Модуль №1 Соціальна психологія як самостійна наукова галузь.

Тема 1. Місце соціальної психології в системі наукового знання.

1. Соціальна психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування суспільно психологічних явищ.

2. Об'єкт і предмет соціальної психології.

3. Завдання соціальної психології і проблеми суспільства.

Методологічні та теоретичні основи соціальної психології.

4. Функції соціальної психології як науки.

5. Методи соціальної психології.

6. Застосування методів соціально - психологічного дослідження.
Тема 2. Суспільні відносини та міжособистісні стосунки

1. Місце і природа міжособистісних відносин.

2. Поняття відносин в психологічній науці (у вузькому сенсі, в широкому сенсі).

3. Громадські та психологічні відносини.

4. Сутність взаємин. Види взаємин.

5. Поняття й сутність спілкування.

6. Особливості спілкування. Види спілкування.

7. Структура спілкування.
Модуль№2 Спілкування та взаємодія.
Тема 3. Спілкування як обмін інформацією.

1. Специфіка обміну інформацією між людьми.

2. Види інформації.

3. Засоби комунікації. Мова.

4. Невербальна комунікація.

5. Візуальні і акустичні засоби спілкування.

6. Тактильно - кинестезические і нюхові засоби спілкування.


Тема 4. Спілкування як взаємодія.

1. Місце взаємодії в структурі спілкування.

2. Типи: взаємодій.

3 Динаміка соціальної взаємодії.

4. Загальна характеристика соціальної взаємодії людей.

5. Стиль взаємодії людей. Види стилю взаємодії людей. Критерії розуміння стилю взаємодії людей.


Тема 5. Спілкування як сприйняття людьми один одного.


1. Поняття соціальної перцепції.

2. Механізми взаєморозуміння в процесі спілкування.

3. Процес соціальної перцепції.

4. Функції соціальної перцепції.

5. Каузальний атрибуція.

6. Міжособистісна атракція.
Модуль №3 Соціальна психологія груп

Тема 6. Проблема групи соціальній психології.

1. Специфіка соціально - психологічного підходу.

2. Основні характеристики групи.

3. класифікація груп.
Тема 7. Дослідження психології великих соціальних групп.

1. Зміст і структура великої соціальної групи.

2. Особливості психології соціальних класів.

3. Психологічні особливості етнічних груп.
Тема 8. Стихійні групи і масові рухи

1. Загальна характеристика й види стихійних груп.

2. соціальні рухи.

3. Характеристика массовидных соціально-психологічних явищ.

4. Соціально - психологічні особливості руху і поширення інформації в суспільстві.

5. Види неорганізованих спільнот.

Тема 9. Загальні проблеми малої групи в соціальній психології.

1. Історія виникнення малих груп.

2. Визначення малої групи і її кордонів.

3. Класифікація малих груп.

4. Основні напрямки дослідження малих груп в історії соціальної психології.

5. Групові структури.
Тема 10. Динамічні процеси в малій групі.

1. Загальна характеристика динамічних процесів в малій групі.

2. Освіта малої групи.

3. Феномен групового тиску.

4. Групова згуртованість.

5. Лідерство й керівництво в малих групах.

6. Теорії походження лідерства.

7. Стилі лідерства.

8. Процес прийняття групового рішення.

9. Ефективність груповий діяльності.
Тема 11. Соціально-психологічні аспекти розвитку групи.

1. "Групова динаміка" і "групове розвиток".

2. Психологічна теорія колективу.

3. Стадії і рівні розвитку колективу.

4. Методологічне значення теорії колективу.Тема 12. Психологія міжгрупових стосунків

1. Історія проблеми міжгрупових відносин.

2. Проблема міжгрупових відносин в рамках принципу діяльності.

3. Експериментальні дослідження психології міжгрупових відносин.

4. Методологічне й практичне значення проблематики міжгрупових відносин.Модуль№4 Соціально-психологічні проблеми дослідження особистості

Тема 13. Проблема особистості в соціальній психології.

1. Особистість як предмет дослідження в психології.

2. Специфіка соціально - психологічної проблематики.

3. Сутнісна характеристика особистості.Тема 14. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.

1. Поняття соціалізації.

2. Зміст процесу соціалізації.

3. Стадії процесу соціалізації.

4. Інститути соціалізації.
Тема 15. Соціальна установка.

1. Дослідження соціальної установки в психології.

2. становлення проблеми ставлень в соціальній психології.

3. ієрархічна структура диспозицій особистості.

4. Зміна соціальних установок.Тема 16. Особистість у групі

1. Фокус проблеми особистості в соціальній психології.

2 Соціально - психологічні якості особистості.

3 Перспектива досліджень особистості в соціальній психології.


Основна література
1. Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 2001.

2. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. — К., 1998.

3. Орбан-Лембрик Л. Б. Психологія управління: Посібник. — К., 2003.

4. Савчин М. В. Соціальна психологія. — Дрогобич, 2000.

5. Социальная психология / Под ред. А. В. Петровского. — М., 1987.

6. Филатова О. Г. Социальная психология. — СПб., 2000.7. Шихирев П. Н. Современная социальная психология. — М., 1999.

Додаткова література


 1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М., 1991.

 2. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. — М., 1990.

 3. Алешина Ю. Е. Консультативная беседа: введение в практическую социальную психологию. — М., 1996.

 4. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. — Л., 1968.

 5. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Современная социальная психология на Западе. Теоретические ориентации. — М., 1978.

 6. Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 2001.

 7. Анциферова Л. И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой зимы? // Психологический журнал. — Т. 15. — № 3. —1994. — С. 99 —105.

 8. Арутюнов С. А. Этносы и культуры. Проблемы взаимодействия. — М., 1988.

 9. Баклушинский С. А., Белинская Е. П. Развитие представлений о понятии “социальная идентичность” // Социальная психология: Хрестоматия. — М., 1999. — С. 356 — 364.

 10. Балл Г. А. Понятие адаптации и ее значение для психологии личности // Вопросы психологии. — № 1. — 1989.

 11. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — М., 1988.

 12. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — М., 1986.

 13. Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. Избранные работы по социальной психологии. — М., 1994.

 14. Битянова М. Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. — М., 2001.

 15. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. — СПб., 1997.

 16. Богданов В. А. Социально-психологические свойства личности. — Л., 1983.

 17. Бодалев А, А. Личность и общение. Избранные труды. — М., 1983.

 18. Брушлинский А. В., Поликарпов В. А. Мышление и общение. — Минск, 1990.Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. — М., 1978.

 19. Бурлачук Л. Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. — Вип. 2. — К., 1996. — С 90 – 93.

 20. Васильєв В. Л. Юридическая психология. — СПб., 1998.

 21. Вичев В. Мораль и социальная психика. — М., 1978.

 22. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер: Пер. с англ. — М„ 1991.

 23. Вундт.В. Задачи и методы психологии народов // Социальная психология: Хрестоматия. — М., 1999. — С. 37 — 48.

 24. Выготский Л. С. Кризис семи лет. Собрание сочинений в 6-ти томах. — Т. 4. — М., 1984.

 25. Гибш Г., Форверг М. Введение в марксистскую социальную психологию. — М., 1972.

 26. Голод С. И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. — Л., 1990.

 27. Горелов И. Н. и др. Умеете ли вы общаться? — М., 1991.

 28. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. — М., 1990.

 29. Деркач А. А., Орбан Л. Э. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости личности. — М., 1995.

 30. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування: Пер. з англ. — К., 2003.

 31. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. — М., 1987.

 32. Донченко Е. А. Социетальная психика. — К., 1994.

 33. Донченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: конфликт, гармония. — К., 1987.

 34. Донцов А. И. О понятии “группа” в социальной психологии // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — № 4. — 1997. — С. 17 — 25.

 35. Донцов А. И. Психология коллектива. — М., 1984.

 36. ДридзеТ. М. Язык и социальная психология. — М., 1980.

 37. Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. — М., 1996.

 38. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка та ін. — К., 1999.

 39. Етнопсихологічні особливості міжособистісного спілкування та їх урахування в процесі взаємодії дітей і дорослих / За ред. Л. Е. Орбан. — Івано-Франківськ, 1996.

 40. Етнопсихологія: Навчально-методичний посібник / За ред. Л. Е. Орбан, В. Д. Хруща. — Івано-Франківськ, 1994.

 41. Журавлев А. Л. Психология совместной деятельности в условиях организационно-економических изменений: Дис. доктора психол. наук. — М., 1999.

 42. Зейгарник Б. В. Теория личности К. Левина. — М.. 1981.

 43. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. — СПб., 2000.

 44. Знаков В. В. Макиавеллизм и феномен вранья // Вопросы психологии. — № 6. — 1999. — С. 59 — 69.

 45. Знаков В. В. Понимание в познании и общении. — М., 1994.

 46. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб., 2000.

 47. Кабрин В. И. Психология коммуникативного развития человека как личности: Автореферат диссертации доктора психол. наук. — СПб, 1993.

 48. Каган М. Мир общения. — М., 1988.

 49. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. — К., 1993.

 50. Келли Г., Тибо Дж. Межличностные отношения. Теория взаимозависимости // Современная зарубежная социальная психология. — М., 1984. — С. 61 — 81.

 51. Кэмбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях: Пер. с англ. — М., 1980.

 52. Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Пер. с англ. — М., 1997.

 53. Кон И. С. Введение в сексологию. — М., 1989.

 54. Кон И. С. Социология личности. — М., 1967.

 55. Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. — К., 1995.

 56. Корнєв М. Н„ Фомічова В. М. Психологія масової поведінки. — К., 2000.

 57. Корнелиус X, Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. — М., 1992.

 58. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. — М., 1991.

 59. Крысько В. Г., Деркач А. А. Этнопсихология. Теория и методология: Учебное пособие. — Ч. 1. — М., 1992.

 60. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. — СПб., 2001.

 61. Лабунская В. А. и др. Психология затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция. — М., 2001.

 62. Лабунская В. А. О “практичности” социальной психологии невербального общения // Психологический вестник. — Вып. 1. — Ч. 1. — Ростов-на-Дону, 1996. — С. 307 — 324.

 63. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. — М., 1993.

 64. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. — СПб., 2000.

 65. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка. — М., 1997.

 66. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта: Учебное пособие. — К., 2000.

 67. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М., 1984.

 68. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. — СПб., 1996.

 69. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. — К., 1998.

 70. Максимова Н. Ю.. Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навчальний посібник. — К., 1996.

 71. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: Пер. с англ. / Под общ. ред. Г. А. Балла и др. — М., 1999.

 72. Методология и методы социальной психологии. Сборник статей / Отв. ред. Е. В. Шорохова. — М., 1977.

 73. Методы социальной психологии / Под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. — Л., 1977.

 74. МилтсА. А. Гармония и дисгармония личности: Пер. с латиш. — М., 1990.

 75. Моляко В. А. Психологические исследования чернобыльской катастрофы // Психологический журнал. — Т. 13. — № 1. — 1992.

 76. Морено Дж. Социометрия: Пер. с англ. — М., 1958.

 77. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс: Пер. с франц. — М., 1998.

 78. Московичи С. Общество и личность в социальной психологии // Современная зарубежная социальная психология. Тексты. — М., 1984.

 79. Муздыбаев К. Психология ответственности. — Л., 1983.

 80. Мясищев В. Н. Личность и неврозы. — Л., 1960.

 81. Мясищев В. Н. Психология отношений. — М., 1995.

 82. Надирашвили Ш. А. Понятие установки в общей и социальной психологии. — Тбилиси, 1974.

 83. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. — К., 1990.

 84. Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г. М. Андреевой, Я. Яноушека. — М., 1987.

 85. Орбан Л. Э. Дети и общество. — М., 1993.

 86. Орбан Л. Б Життєва перспектива особистості: акмеологічний аспект аналізу // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 1. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 1996. — С 14 — 25.

 87. Орбан Л. Е., ГриджукД. М. Соціальна психологія особистості: практичні поради діловим людям. — К., 1997.

 88. Орбан Л. Э., ГриджукД Н. Социально-психологические аспекты предпринимательства и управления. — Ивано-Франковск, 1995.

 89. Орбан Л. Э. Становление личности: Монография. — М., 1992.

 90. Орбан-Лембрик Л. Б Активність особистості як форма вияву її індивідуальності та професіоналізму // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. —ТІ. — К., 2002. — С 140 — 143.

 91. Орбан-Лембрик Л. Е. Вплив соціально-психологічних чинників на ефективність управлінської діяльності керівника // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 3. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 1999. — С 23 — 34.

 92. Орбан-Лембрик Л. Б. До питання про предмет, структуру та основні категорії соціальної психології // Актуальні проблеми психології. — Т. 1. — Ч. 5. — К., 2002. — С 110 — 115.

 93. Орбан-Лембрик Л. Б. Етнопсихологія у школі. — Івано-Франківськ, 2001.

 94. Орбан-Лембрик Л. Б. Зародження та розвиток соціальної психології на Прикарпатті // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 6. — Ч. 2. — Івано-Франківськ, 2001. — С 16 — 25.

 95. Орбан-Лембрик Л. Б. Комунікативний простір міжособистісних відносин // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — Вип. 4. — Івано-Франківськ, 2003. — С 130 —136.

 96. Орбан-Лембрик Л. Е. Морально-психологічні джерела управління // Наукові праці МАУП. — Вип. 4. — К., 2002. — С 16 — 19.

 97. Орбан-Лембрик Л. Е. Основи психології управління: Монографія. — Івано-Франківськ, 2002.

 98. Орбан-Лембрик Л. Б. Психологічна обумовленість соціальної поведінки особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 7. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 2002. — С 3 — 9.

 99. Орбан-Лембрик Л. Б. Психологія управління: Навчальний посібник. — Івано-Франківськ, 2001.

 100. Орбан-Лембрик Л. Б. Психологія управління: Посібник. — К., 2003.

 101. Орбан-Лембрик Л. Е. Розвиток особистості в комунікативному просторі // Актуальні проблеми психології. — Т. 1. — Ч. 4. — К., 2002. — С 126 —132.

 102. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціалізація особистості на етапі зрілості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 7. — Ч. 2. — Івано-Франківськ, 2002. — С 3 — 10.

 103. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціальна психологія: досвід, тенденції та перспективи розвитку// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 4. — Ч. 1.— Івано-Франківськ, 2000. — С 3 — 15.

 104. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціально-психологічна структура особистості // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — Вип. 3. — Івано-Франківськ, 2002. — С 129 — 138.

 105. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціально-психологічні аспекти суїциду // Психологія суїциду / За ред. В. П. Москальця. — Київ — Івано-Франківськ, 2002. — С 77 — 134.

 106. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціально-психологічні особливості підприємницької діяльності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 2. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 1998. — С 3 — 10.

 107. Орбан-Лембрик Л. Б. Соціокультурні та етнопсихологічні особливості спілкування // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 8. — Ч. 2. — Івано-Франківськ, 2003. — С 3 — 12.

 108. Орбан-Лембрик Л. Б. Спілкування як соціально-психологічний феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Вип. 8. — Ч. 1. — Івано-Франківськ, 2003. — С 3 — 10.

 109. Орбан-Лембрик Л. Е. Структура комунікативного потенціалу особистості // Психологічні перспективи. — Вип. 2. — К., 2002. — С 53 — 61.

 110. Орбан-Лембрик Л. Б Феномен комунікації в управлінні // Актуальні проблеми психології. — Т. 1. — Ч. 6. — К., 2002. — С 100 — 106.

 111. Основы социально-психологической теории I Под общ. ред. А. А. Бодалева, А. Н. Сухова. — М., 1995.

 112. Панасюк А. Ю. Психологические основы убеждающего воздействия в профессиональной деятельности: теория и технология. — М., 1992.

 113. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. — СПб., 1999.

 114. Парсонс Т. Американская социология. Проблемы, перспективы, методы: Пер. с англ. — М., 1972.

 115. Парыгин Б. Д. Анатомия общения. — СПб., 1999.

 116. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. — СПб., 1999.

 117. Перспективы социальной психологии: Пер. с англ. — М., 2001.

 118. Петровская Л. А. Теоретические и методологические основы социально-психологического тренинга. — М., 1982.

 119. Пиз А. Язык телодвижений: Пер. с англ. — Новгород, 1992.

 120. Пірен М. І. Основи конфліктології: Навчальний посібник. — К., 1997.

 121. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. — М., 1966.

 122. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Индустриальная социальная психология. — СПб., 1997.

 123. Прикладные проблемы социальной психологии. — М., 1983.

 124. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т. М. Титаренко. — К., 1998.

 125. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л. Е. Орбан, Д. М. Гриджука. — К., 1997.

 126. Рабочая книга практического психолога / Под ред. А. А. Деркача. — М., 1996.

 127. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. — СПб., 2000.

 128. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. — М., 1994.

 129. Руденский Е. В. Социальная психология. Курс лекций. — М., 1997.

 130. Рыжов В. В. Психологические основы коммуникативной подготовки: Автореферат диссертации доктора психол. наук. — Н. Новгород, 1995.

 131. Савчин М. В. Соціальна психологія. — Дрогобич, 2000.

 132. Свенцицкий А. Л. Социальная психология управления. — Л., 1986.

 133. Селье Г. Стресс без дистресса. — Рига, 1992.

 134. Семиченко В. А. Психология общения. — К., 1997.

 135. Слободчиков В, И., Исаев Е. И. Психология человека. — М., 1995.

 136. Смелзер Н. Социология. — М., 1994.

 137. Совместная деятельность в условиях организационно-экономических изменений / Отв. ред. А. Л. Журавлев. — М., 1997.

 138. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. — М., 1984.

 139. Сохань Л. В. и др. Жизненный путь личности. — К., 1987.

 140. Соціальна психологія: Навчально-методичний посібник / За ред. Л. Е. Орбан, В. Д. Хруща. — Івано-Франківськ, 1994.

 141. Социальная психология / Под общ. ред. Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. — М., 1975.

 142. Социальная психология / Под ред. А. В. Петровского. — М., 1987.

 143. Социальная психология / Под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.

 144. Социальная психология / Под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. — Л., 1979.

 145. Теоретическая и прикладная социальная психология / Под. ред. А. К. Уледова. — М., 1988.

 146. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. — М., 1977.

 147. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: Етапи становлення // Філософська і соціологічна думка. — 1991. — № 1. — С 49 — 58.

 148. Уманский Л. И. Поэтапное развитие группы как коллектива // Коллектив и личность. —М., 1975.

 149. Уманский Л. И. Психология организаторской деятельности школьников. — М., 1980.

 150. Филатова О. Г. Социальная психология. — СПб., 2000.

 151. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения: Пер. с англ. — М., 1992.

 152. Флоренская Т. А. Психологические проблемы диалога в свете идей М. М. Бахтина и А. А. Ухтомского // Общение и развитие психики. Сборник научных трактатов. — М., 1988. — С. 21 — 31.

 153. Фрейд 3. Психология бессознательного. — М., 1990.

 154. Фурман А. В. Психокультура української ментальності. — Тернопіль, 2002.

 155. Харчев А. Г. Социология воспитания. — М., 1990.

 156. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб., 1997.

 157. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз): Навчальний посібник. — К., 2000.

 158. Чалдини Р. Психология влияния. — СПб., 2000.

 159. Чудновский В. Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от “внешнего” и “внутреннего” // Психологический журнал. — Т. 16. — № 2. — 1995. — С. 15 — 26.

 160. Швалб Ю. М., Данчева О. В. Одиночество: Социально-психологические проблемы. — К., 1991.

 161. Шепель В. М. Социально-психологические проблемы воспитания. — М., 1987.

 162. Щёкин Г. В. Как читать людей по их внешнему облику. — К., 1993.

 163. Шибутани Т. Социальная психология. — М., 1968.

 164. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. — СПб., 1999.

 165. Шихирев П. Н. Современная социальная психология. — М., 1999.

 166. Шихирев П. Н. Современная социальная психология в Западной Европе. — М., 1985.

 167. Шихирев П. Н. Современная социальная психология США. — М., 1979.

 168. Юнг К. Г. Психологические типы. — СПб.: М., 1995.

 169. Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. — К., 1997.

 170. Ядов В. А. О диспозйционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии / Под ред. Е. В. Шороховой. — М., 1975.

 171. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. — Мюнхен, 1993.

 172. Ярошевский М. Г. История психологии. — М., 1985.

 173. ЯценкоТ. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. — К., 1993

 174. Allport G. W. The historical background of modern special psychology. — Handbook of social psychology. V. L. Cambridge, 1954

 175. .Allport G. W. Attitudes (1935). — Reprinted in: Readings in attitude theory and measurement. — N.-Y, 1967.

 176. Fishbein M. Attitude and the prediction of behavior. — Reprinted in: Readings in attitude theory and measurement. — N.-Y., 1967.

 177. Hofstede G. Culture and organizations // International Studies of Management Organization. — № 4. —1981.Stephan С W.,

 178. Stephen W. G. Two social psychologies. — California, 1990.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка