Тема: Для чого вивчаємо етику. Коли й чому виникла мораль. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку. Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному життіСторінка17/17
Дата конвертації11.01.2018
Розмір2.72 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ського суспільства».
МЕТА: перевірити рівень знань, набутих учнями упродовж вивчення теми; розвивати уміння викону-

вати тестові завдання, відповідати на запитання, пояснювати зміст висловлювань, наводити приклади, виховувати громадянина своєї держави

ОБЛАДНАННЯ: підручник, матеріали для проведення тематичного оці­нювання.
Структура уроку

I. Вступна частина

1. Мотивація навчальної діяльності.

2. Представлення теми уроку та очікуваних навчальних результатів.

II. Основна частина

1. Експрес-опитування.

2. Виконання тестових завдань.

3. Виконання завдань на індивідуальних картках.

III. Заключна частина

1. Підбиття підсумків.

2. Оцінювання результатів уроку.

IV. Домашнє завдання


ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Мотивація навчальної діяльності.

Мотивуючи навчальну діяльність учнів, учитель нагадує їм, що цією темою вони завершують вивчення курсу етики в 6 класі. Упродовж навчального року на уроках етики учні дізнавалися багато нового й необхідного про норми співжиття в людському суспільстві. Зокрема, матеріал останньої теми збагатив їх знаннями про цінності демократичного громадянського суспільства. Сьогодні на уроці вони матимуть можливість перевірити свої знання.


2. Представлення теми уроку та очікуваних навчальних резуль­татів.

Учитель повідомляє, що сьогодні відбудеться оцінювання навчаль­них досягнень учнів за темою «Цінності демократичного громадянсь­кого суспільства», знайомить учнів з очікуваними навчальними ре­зультатами уроку й запланованими формами роботи.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Експрес-опитування.

1) Хто є автором висловлювання: «Людина є мірою всіх речей»? (Протагор.)

2) Що є природним обмеженням свободи кожної людини? (По­треби та інтереси інших людей.)

3) Що в перекладі з грецької означає слово «демократія» ? (Наро­довладдя.)

4) У якому році Організація Об'єднаних Націй ухвалила Загаль­ну декларацію прав людини? (1948 р.)

5) До якого віку людина вважається дитиною за статтею 1 Кон­венції про права дитини? (До 18 років.)

6) Як називають те, що складається з неоднакових, не схожих один на одного предметів або осіб? (Різноманітне,)

7) У чому всі люди рівні, хоча й різні в сучасному демократично­му суспільстві? (У своїх правах.)

8) Хто, на відміну від норм моралі, завжди ухвалює норми права? (Відповідні державні органи.)

9) Яку назву має вищий законодавчій орган у нашій державі? (Верховна Рада України.)

10) У чому закріплюються громадянські почуття людини? (У її пе­реконаннях, моральних засадах та особистих громадянських якостях.)

11) Як називають приналежність людини до якої-небудь нації або народності? (Національність.)

12) Яким поняттям визначають любов громадянина до своєї Бать­ківщини? (Патріотизм.)
2. Виконання тестових завдань.

І варіант

1) Особа, яка належить до постійного населення певної держави, користується її правами та виконує обов'язки:

а) свідома людина; б) патріот;

в) громадянин; г) моральна людина.
2) Моральні норми, що ґрунтуються на турботі про благо людини, повазі до її гідності та людяності, складають основу:

а) гуманістичної моралі; б) законів;

в) етикету; ґ) патріотизму.


3) Можливість людини самостійно визначати свою мету, наміри, спосіб дії, керуючись моральними настановами й цінностями:

а) свобода; б) свобода волі;

в) свобода дії; г) свобода творчості.


4) У переконаності людини в тому, що все, що вона робить у своє­му житті, залежить лише від неї та від її вибору, утілюється:

а) право людини;б) свобода волі людини;

в) прагнення людини реалізувати себе;

г) свобода творчості людини.
5) Можливості людини мати певні матеріальні, культурні та ду­ховні блага, необхідні для її нормального життя та розвитку:

а) моральні норми; б) обов'язки;

в) потреби; г) права.
6) Декларація прав дитини була прицнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у:

а) 1948р.; б) 1953р;в) 1959р.; г) 1989 р.
7) Ознака суспільства, яке складається з неоднакових, несхожих одна на одну осіб:

а) суспільна справедливість; б) патріотизм;в) соціальна різноманітність; г) шовінізм.
8) Людські взаємини, дії, учинки, які відповідають морально- етичним і правовим нормам демократичного суспільства:

а) різноманітні; б) соціальні;

в) суспільні; г) справедливі.
9) Спільні загальнообов'язкові найважливіші та найнеобхідніші правила поведінки людей, які встановлює й охороняє держава:

а) моральні норми; б) правові норми;

в) етикетні норми; г) соціальні норми.
10) Офіційний письмовий документ, який містить правові норми й ухвалюється законодавчим органом держави:

а) закон; б) наказ;

в) універсал; г) інструкція.


11) Почуття любові до Батьківщини, прагнення її захищати, повагу до державних символів держави охоплює спільне визначення:

а) громадянська позиція;

б) громадянський учинок;

в) громадянські почуття;

г) громадянські якості.


12) Усе населення, усі жителі тієї чи іншої країни або частина жи­телів, пов'язаних спільною мовою, традиціями та культурою:

а) національність; б) народ;

в) нація; г) народність.


II варіант

1) Неповага до представників інших народів, зверхність та виз­нання своєї національності вищої за інші:

а) патріотизм; б) нацизм;

в) шовінізм; г) фашизм.
2) В Україні проживають представники близько:

а) 50 національностей;

б) 100 національностей;

в) 110 національностей;

г) 130 національностей.
3) У прагненні людей брати участь в обговоренні та розв'язанні спільних проблем виявляється:

а) громадянська позиція;

б) усвідомлення соціальної різноманітності;

в) прагнення суспільної справедливості;

г) моральність.


4) Будь-який громадянський учинок потребує від людини певно­го вольвого зусилля:

а) так; б) ні.
5) Правові норми встановлюються:

а) суспільством; б) Богом;в) державою; г) будь-якою людиною.
6) Норми, які діють у суспільстві, регулюють життя, учинки лю­дей, зобов'язують їх бути добрими та чуйними один до одного:

а) моральні; б) правові;

в) етикетні; г) естетичні.


7) У забезпеченні державою прав і свобод усіх членів демократич­ного суспільства, взаємній повазі громадян до прав один одного полягає сучасне розуміння:

а) соціальної різноманітності;б) суспільної справедливості;

в) рівності всіх перед законом;

г) гуманістичної моралі.
8) Слова «всі люди народжуються рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю та мають чинити по відношенню один до одного в дусі братерства», проголошує до­кумент:

а) Конституція України;

б) Декларація прав дитини;

в) Конвенція про права дитини;

г) Загальна декларація прав людини.


9) Обов'язки громадян України захищати Батьківщину та її не­залежність, шанувати державні символи й не завдавати шкоди природі закріплені:

а) у Загальній декларації прав людини;

б) Декларації про державний суверенітет;

в) Конституції України;

г) Акті проголошення незалежності України.


10) У можливості діяти без заборон у якій-небудь галузі полягає свобода:

а) дії; б) вибору;

в) волі; г) тиорчості.
11) В етиці як здатність людини діяти відповідно до власних інте­ресів і мети, приймати рішення та втілювати їх у життя, виз­начають:

а) право; б) свободу;

в) обов'язок; г) справедлішігть.
12) Усвідомлення громадянином своїх прав ти сумлінне виконання обов'язків перед державою та суспільством:

а) демократія; б) свобода виборув) громадянськість; г) суспільна справедливість;
3. Виконання завдань на індивідуальних картках.

Картка 1


1) Чому людина є найвищою цінністю демократичного суспіль­ства?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Різноманітність життя в громадянському суспільстві».

3) Наведіть два приклади узгодження власних інтересів людини із суспільними.

Картка 2


1) Чому права людини й права дитини є цінністю громадянського суспільства?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Рівність усіх перед законом».

3) Наведіть два приклади прояву поваги до національних тради­цій, звичаїв та обрядів інших народів.

Картка З


1) Чого вимагає від нас різноманітність життя в громадянському суспільстві?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Почуття гідності громадя­нина».

3) Наведіть два приклади прояву громадянської активності ва­ших однолітків у шкільному житті.

Картка 4


1) Чи може свобода бути основою моральності людини?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Україна — багатокультурна держава».

3) Наведіть два приклади впливу громадян на суспільне життя.

Картка 5


1) Як співвідносяться мораль і закон як регулятори життя грома­дян у демократичному суспільстві?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Свобода — основа мораль­ності» .

3) Наведіть два приклади реалізації прав і свобод людини в Ук­раїні.

Картка 6


1) У чому полягає відмінність між патріотизмом та шовінізмом?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Людина — найвища цін­ність громадянського суспільства».

3) Наведіть два приклади суспільної справедливості.

Картка 7


1) Чому мораль громадянського суспільства називають гуманіс­тичною?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Не існує прав без обов'язків».

3) Наведіть два приклади громадянськості.

Картка 8


1) Чому громадянська позиція є цінністю громадянського су­спільства?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Бути й залишатися собою в суспільстві».

3) Наведіть два приклади соціальної різноманітності.

Картка 9


1) Як закони регулюють життя громадян у демократичному су­спільстві?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Толерантність — запорука суспільної злагоди між представниками різних народів у де­мократичному суспільстві».

3) Наведіть два приклади здійснення людиною свободи волі.

Картка 10

1) Як поважати й захищати права людини в демократичному су­спільстві?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Громадська активність лю­дей — запорука повноцінного життя громадянського суспіль­ства» .

3) Наведіть два приклади, що розкривають відмінність між пра­вовими та моральними нормами.

Картка 11

1) У чому полягає етика взаємин між народами в демократичному суспільстві?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Будь-який громадянський учинок потребує від людини вольового зусилля».

3) Наведіть два приклади, які підтверджують, що співіснування різних народів в Україні сприяє їх ш.ому культурному взаємоз­багаченню та взаємовідкриттю.

Картка 12

1) Що означає бути й залишатися собою и г.упіільстві?

2) Розкрийте зміст висловлювання: «Громадянська позиція по­требує від людини, насамперед, відповідального ставлення до виконання своїх громадянських обов'язків.

3) Наведіть два приклади того, як правові норми, сформульовані в законах, регулюють взаємини між людьми.
III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Підбиття підсумків.

Підсумовуючи роботу учнів на уроці, учитель звертає їхню увагу, що матеріал останньої теми курсу збагатив їх знаннями про основні цінності демократичного громадянського суспільства. Здобуті знання допоможуть їм стати справжніми громадянами своєї держанії.


2. Оцінювання результатів уроку

Учитель оцінює результати роботи учнів на уроці, називає та обґрунтовує оцінки за тему.


IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до підсумкового узагальнення за темою «Ми — гро­мадяни України ».

6 клас

ТЕМА: Підсумковий урок. Як громадяни повинні ставитися до своєї держави. Що означає бутигромадянином і патріотом України сьогодні. Як пов'язані наші долі з долею Вітчизни.
МЕТА: підсумувати вивчення етики в 6 класі; визначити, якою має бути активна гро­мадянська позиція

громадян сучасної України; розвивати уміння учнів висло­влювати власне судження про те, яким вони вбачають своє місце в розбудові нашої держави, виховувати активну гро­мадянську позицію


ОБЛАДНАННЯ: підручник, дошка, крейда, папір, маркери, роздаваль­ний і наочний матеріал.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Вітчизна, патріот.
Структура уроку

І. Вступна частина

1. Мотивація навчальної діяльності.

2. Представлення теми уроку та очікуваних навчальних результатів.

II. Основна частина

1. Як громадяни мають ставитися до своєї держави.

2. Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні.

3. Як пов'язані наші долі з долею Вітчизни.

III. Заключна частина

1. Підбиття підсумків.

2. Оцінювання результатів уроку.
ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Мотивація навчальної діяльності.

Мотивуючи навчальну діяльність учнів, учитель повідомляє, що сьогодні вони завершують вивчення етики. Підсумовуючи подоланий упродовж навчального року шлях, ми, водночас, визначимо завдання на майбутнє. Зокрема, спробуємо разом визначитися, як мають ста­витися до своєї держави громадяни України.

На початку уроку учні ознайомлюються із віршем Володими­ра Сосюри «Любіть Україну», після чого вони мають дати відповіді на запитання до нього.

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води,

в годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди!..

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,

сіяє вона над віками...

Любіть Україну всім серцем своїм

і всіми своїми ділами!

Для нас вона в світі єдина, одна

в просторів солодкому чарі...

Вона у зірках і у вербах вона,

і в кожному серця ударі...

У квітці, в пташині, в електровогнях,

у пісні у кожній, у думі,

в дитячій усмішці, й дівочих очах

і в стягів багряному шумі...

Як та купина, що горить — не згора,

живе у стежках, у дібровах,

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

і в хмарах отих пурпуромих.

В грому канонад, що розвіяли в прах

чужинців в зелених мундирах,

в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях

до весен і світлих, і щирих...

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,

і сльози, і все до загину...

Не можна любити народів других,

коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! як небо її голубе,

Люби її кожну хвилину.

Коханий любить не захоче тебе,

коли ти не любиш Вкраїну...

Любіть у коханні, в труді, у бою,

як пісню, що лине зорею...

Всім серцем любіть Україну свою,—

і вічні ми будемо з нею.
З а п и т а н н я .

1) Які громадянські почуття притаманні автору?

2) Яке ставлення до Вітчизни висловив автор?
2. Представлення теми уроку та очікуваних навчальних резуль­татів.

Учитель повідомляє учням, що сьогодні на уроці мова йтиме про громадян України та їхню відповідальність за долю своєї Вітчизни.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Як громадяни мають ставитися до своєї держави.

1. Розповідь учителя.

На попередніх уроках ви дізналися про громадянські якості, по­чуття і вчинки. Ви мали можливість познайомитися з різноманітни­ми проявами громадянської активності в демократичному суспільстві. Усе це спонукало вас до того, щоб зробити висновки з приводу того, що означає бути справжнім громадянином своєї держави. Саме бути, а не здаватися. Сьогодні ми разом, спираючись на вивчений раніше матеріал, визначимо, як громадяни мають ставитися до своєї Вітчизни.


2. Робота в парах.

Учитель об'єднує учнів у пари, кожна з яких виконує одне з завдань:

1) Визначте, як у наведених висловлюваннях характеризується ставлення громадян до своєї Вітчизни:

• «Дим Вітчизни яскравіший за вогонь чужини». (Античне прислів'я.)

• « Найвеличніші подвиги було здійснено заради любові до Віт­чизни». (Ж. Ж. Руссо, французький мислитель XVIII ст.)

• • «Для Вітчизни зроблено недостатньо, якщо зроблено не все». (М. Робесп'єр, французький політик XVII ст.)

• «Заради Вітчизни необхідно жертвувати навіть славою». (Фабій Максим, візантійський мислитель І ст.)

• «Ганьбити свою Вітчизну — значить зрадити її». (В. Гюґо, французький письменник XIX ст.)

2) Поясніть, як ви розумієте, що таке відповідальність за долю Вітчизни та байдужість до неї. Наведіть приклади прояву цих двох видів ставлення громадян до своєї Вітчизни. Поясніть, якими будуть наслідки цього ставлення для громадян та їхньої Вітчизни.
2. Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні.

1. Обговорення проблеми в загальному колі.

Учитель об'єднує учнів у загальне коло і пропонує їм висловитися стосовно того, що означає, на їхню думку, бути громадянином і пат­ріотом сьогодні.

Під час обговорення проблеми використовуються такі за­питання.

1) Яку людину можна вважати справжнім громадянином своєї держави?

2) Чи знаєте ви людей, яких можна вважати справжніми грома­дянами України? Які якості їм притаманні?

3) Яку людину ви б назвали справжнім патріотом?

4) Наведіть приклади вчинків, які ви вважаєте патріотичними, а які — непатріотичними. Поясніть, за якими ознаками можна вважати, що один учинок патріотичний, а інший — ні.

5) Видатний український письменник і громадський діяч другої половини XIX — початку XX ст. Б. Грінченко писав: «Пат­ріотів багато — робітникіїї мало». Поясніть, як ви розумієте наведене висловлювання. Чи поділяєте ви висловлену в ньому думку?

6) Розкажіть про громадян України, яких ви вважаєте справжні­ми патріотами.
3. Як пов'язані наші долі з долею Вітчизни.

Учитель пропоує учням написати невели­кий твір-роздум, який починається зі слів: «Я вбачаю зв'язок між моєю долею та долею Вітчизни в тому, що...»


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Підбиття підсумків.

Підбиваючи підсумки уроку, учитель висловлює подяку всім уч­ням, які наполегливо працювали впродовж навчального року, здобу­ваючи нові знання, і сподіваючись, щоб майбутньому це допоможе їм стати справжніми громадянами України.


2. Оцінювання результатів уроку

Оцінюючи результати уроку, учитель визначає учнів, які своею активною працею допомогли його успішно провести.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка