Технологія заочного навчанняСкачати 366.38 Kb.
Дата конвертації23.10.2018
Розмір366.38 Kb.

Технологія заочного навчання

Досвід роботи

Заступника директора

з навчально-виховної роботи

Давідченко В.С.

м.Кривий Ріг

2015

ЗМІСТ


Вступ ............................................................................................................................4

І. Організація навчального процесу в заочних класах.............................................5

ІІ. Методичне забезпечення навального процесу для учнів заочних класів………………………………………………………………………………….6

ІІІ. Організації навчальної діяльності при проведенні заліків………………………………………………………………..…………...…7

Висновки ...................................................................................................................11

Список літератури.....................................................................................................13

Додатки ..................................................................................................................... 14

Вступ

У порівнянні з минулим століттям освітні потреби у ХХІ столітті різко змінилися. Щороку кількість інформації збільшується. Таким чином, для успішної особистісної та професійної реалізації в сучасному суспільстві випускнику школи необхідно навчитися швидко орієнтуватися в потоках різноманітної інформації, гнучко реагувати на істотні зміни, систематично підвищувати свою кваліфікацію.

У педагогічній літературі зустрічається багато термінів, що характеризують ті чи інші педагогічні технології: технологія навчання, технологія виховання, технологія викладання, освітня технологія, традиційна технологія, технологія програмованого навчання, технологія проблемного навчання, авторська технологія й т.д.

Слід відрізняти педагогічну технологію від методики навчання. Відмінність полягає в тому, що педагогічні технології вдаються відтворювати і тиражувати, при цьому гарантуючи високу якість навчально-виховного процесу, рішення тих педагогічних завдань, які закладені в педагогічній технології.

Заочна форма навчання з'явилася у вечірніх школах в 70-х роках, але й сьогодні, при деякій модифікації, вона є адаптованою технологією організації навчального процесу. Більше 20 років заочна форма навчання успішно "працювала" у вечірній школі м. Кривого Рогу «Центр освіти». Головна перевага даної форми навчання – соціальна, яка полягає у можливості здобувати освіту незалежно від місця проживання, без відриву від роботи. Таким чином, контингент заочної форми - це в основному дорослі учні, однак, вона часто виявляється оптимальною і для підлітків. Успішна реалізація заочної форми вимагає як специфічної організації навчального процесу, так і особливої ​​системи методичної роботи.

І. Організація навчального процесу в заочних класах

Для учнів заочних класів запроваджується 3-денний режим навчання, при якому тижневе навантаження інваріантної складової змісту освіти складає:

—  14 годин у 7- 8 класі;

—  15 годин у 9 класі.

—  17 годин у 10-11 класі.

Ці години включають:


 • заняття з предметів інваріантної складової змісту освіти;

 • факультативи;

 • групові консультації, необхідні для корекції навчальних умінь та навичок, передбачених програмою окремих предметів.

Групова консультація – форма навчання, де заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу впродовж навчального року відповідно до розкладу групових консультацій. Групова консультація спрямована на подолання труднощів, які виникають в учнів під час самостійного опрацювання навчального матеріалу або виконання певного завдання.

Крім того, заочна система навчання передбачає обов’язкові заліки з усіх предметів інваріантної складової змісту освіти в кінці І та ІІ семестрів (28 заліків в кожному класі на рік).

Розклад групових консультацій складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно – гігієнічних норм та вимог, і затверджується директором школи. Дні тижня, вільні від консультацій в школі, надаються учням для самопідготовки.

Навчальний план для учнів заочної форми навчання розроблений таким чином: • для учнів 7-9 класу — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додаток 21);

 • для учнів 10-11 класів — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010р. № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657( додаток 25 );

Наповнюваність заочних класів — 12 учнів.

Навчання у заочних класах проводиться російською мовою.

Заняття  для учнів заочних класів розпочинаються о 16-30. Такий режим обумовлений віддаленістю закладу від місця проживання більшості учнів заочних класів (школа обслуговує мешканців усього міста).
ІІ. Методичне забезпечення навального процесу для учнів заочних класів

Для заочного навчання потрібне особливе методичне забезпечення, опрацювання навчальних програм. Методику проведення занять учителю доводиться розробляти самостійно, враховуючи різні аспекти: уміння і можливості учня працювати самостійно; наявність підручників, навчальних посібників; вікові особливості учня; його психологічні особливості та соціальні можливості і характеристики

Головним джерелом знань для учнів є підручники, навчальні посібники, довідники тощо. Спеціальні підручники для вечірніх шкіл багато років не видаються. Вчителі та учні користуються підручниками для денних шкіл, що ускладнює самостійну роботу з підручником. Розроблений та складений вчителями закладу «Збірник зразків залікових робіт для учнів заочних класів» (додаток 1) є своєрідним "дзеркалом" тематичного планування для учнів, і орієнтований на черговий залік. У збірнику відображаються: тема і зміст заліків на навчальний рік, основні поняття, вимоги до знань і вмінь з кожного предмету.

Основні принципи даної технології в наступному.

По-перше, концентрація, стисла подача матеріалу, відділення головного від другорядного. Основний зміст навчального матеріалу дається на групових консультаціях (уроках), а поглиблене опрацювання і дозвіл труднощів здійснюється на індивідуальних консультаціях у канікулярний період. У цьому сенсі навчання можна назвати модульним, або блоковим; цілісною дидактичною одиницею є тут "залік".

По-друге, систематизація знань. У кожного вчителя-предметника є систематизована папка «Систематизація навчального матеріалу для учнів заочних класів», в якій зосереджений матеріал відповідно до чинних програм. Цим матеріалом учні користуються за потребою.

По-третє, інтеграція знань за спорідненими предметами, що сприяє формуванню в учнів цілісного світогляду і єдиної картини світу. Інтеграція виражається в змістовному перетині тематичних планів, а також у створенні наочності повсякденного застосування. Всі три принципи сприяють ефективному засвоєнню, працюють на скорочення надмірності навчального матеріалу, мінімізують домашні завдання.

Заочна та вечірня форми навчання учнів завжди акцентували свою увагу на різноманітних формах і ефективних методах навчальної діяльності, стимулюючих пізнавальну активність учнів, що створюють ситуацію успіху та підвищують особистісну самооцінку. Однією з головних причин, що зумовили успішне використання даних форм, є їх орієнтація на специфічний контингент учнів.

ІІІ. Організації навчальної діяльності при проведенні заліків

Залікова система є найефективнішою формою індивідуального підходу до учнів. Залік дозволяє об'єктивно оцінити результати навчальної діяльності кожного учня, своєчасно виявити прогалини у знаннях і організувати індивідуальне навчання, що запобігає хронічну неуспішність. На уроках-заліках, як правило, використовуємо колективну форму роботи з учнями, що сприяє формуванню почуття відповідальності, обов’язку та дисциплінованості.

Форми організації навчальної діяльності при проведенні заліків:

1. Індивідуальний диференційований підхід, що враховують, за ступенем складності та навчальних можливостей учнів.

2. Групова робота в групах з учнями різного рівня навченості з предмета, при цьому більш сильні учні виконують роль консультантів.

3. Групова робота в групах з учнями однакого рівня навченості де кожен є консультантом і відповідачем.

4. Проектно - дослідницька діяльність здійснюється за такими етапами:

- Спостереження і вивчення хімічних фактів і явищ;

- Виявлення складних або спірних моментів, що вимагають додаткових

  досліджень;

- Висунення можливих гіпотез;

- Побудова плану дослідження і його здійснення;

- Висновки на підставі досліджень;

- Представлення отриманих результатів, способів їх отримання і висновків

  у наочній формі (презентації, буклети і т.д.)

Залік має ряд переваг перед іншими формами контролю:

- по-перше, кількість заліків, їх тематика, терміни здачі, вимоги до виконання практичної частини програми, література до заліку, у тому числі й додаткова, відомі учню з самого початку навчання у відповідному класі;

- по-друге, учень має можливість обрати форму складання заліку (усно, письмово, захист творчого проекту), що дає можливість навіть найслабшим учням реалізувати свій потенціал;

- по-третє, дана форма контролю не допускає виставлення незадовільної оцінки, а дає учню можливість перездати залік, а, отже, і краще підготуватися та міцніше засвоїти матеріал.

Для вчителя залік теж має чимало позитивних сторін, які полягають у чіткому по тематичному контролі щодо засвоєння програмного матеріалу, відсутністі "невстигаючих" учнів. У боротьбі за міцність знання і якість навчання велике значення має правильна організація повторення як методу закріплення знань.

На складання одного заліку, перевірку однієї письмової роботи (на кожного учня) відводиться 1/3 академічної години. Кількість заліків школа визначає відповідно до наказів МОН (27 заліків на учня за навчальний рік). Орієнтовний зразок кількості заліків з навчальних предметів у класах із заочною формою навчання наведений в додатку 2.

Для розрахунків тижневого навантаження вчителів використано такий механізм: 1. У класах із заочною формою навчання час складання заліків вирахувано з розрахунку, що в заочній групі 12 учнів.

 2. Для складання заліку одному учню надається 15 хв., тоді 12 учнів складають залік за 4 академічні години.

Наприклад: розрахуємо, який час на тиждень припадатиме вчителю, що приймає 1 залік: 4 год: 36 тижнів = 0,11 год. = 0,1. За 2 заліки = 0,2 і т.д. Орієнтовний зразок графіка заліків на І семестр навчального року наведений в додатку 3.

Кількість заліків з предметів по класам може коливатися від 4 до 8. Учні, які не склали попередній залік, не допускаються до складання наступного, і ліквідують заборгованість у канікулярний період.

Таким чином, основною дидактичною одиницею стає урок. Важливою вимогою до уроку в заочних класах є особливо ретельний відбір конкретних фактів і відокремлення найважливішого в змісті матеріалу, який виноситься на урок. Перевантаження уроку другорядним фактичним матеріалом призводить до неекономного використання навчального часу. Крім того, це негативно позначається на якості знань. Учні засвоюють окремі факти, які не ґрунтуються на провідних теоріях, тому знання виявляються розрізненими, фрагментарними. Чіткому виділенню узагальнень і висновків сприяють короткі записи в зошитах, які роблять учні під керівництвом вчителя.

Відсутність вільного часу для виконання домашніх завдань мобілізує вчителя закріплювати знання учнів, відпрацьовувати навчальні вміння і навички учнів на уроці. Залікова система дозволяє збільшити час на виклад і закріплення нового матеріалу. Опитування доцільно підпорядкувати функції розвитку мови і мислення, інші функції (облік знань, їх коригування) можна перенести на заліки.

Специфіка навчання у вечірній школі припускає, що учні не завжди присутні на заняттях, крім того, багато з них мають великі перерви у навчанні, величезні прогалини в знаннях, але отримати оцінку за півріччя та навчальний рік вони можуть, склавши всі необхідні заліки та виконавши контрольні роботи. Таким чином, виникає нагальна необхідність наявності системи контролюючих завдань, що дозволяють визначити рівень знання учня на цю тему і оцінити ці знання.

Залікова оцінка виставляється за підсумками виконання залікової роботи. Залікові роботи зберігаються в навчальному закладі протягом року.

Для ефективної та систематизованої організації проведення заліків використовуємо форму залікової книжки учня. Орієнтовний зразок залікової книжки учня наведений в додатку 4.

Всі записи в журналах класів із заочною формою навчання ведуться відповідно до чинних вимог ведення класних журналів. Відмітки про проведення заліків фіксуються на окремій сторінці класного журналу . Приклад оформлення залікових сторінок класного журналу наведений в додатку 5.

Якщо учень не з’явився на залікове заняття, то до відповідної клітинки виставляється «н». Терміни повторного складання заліку визначає адміністрація закладу.

Висновки

Важливою умовою реалізації навчальних програм є їх зв'язок з життєвим і виробничим досвідом. Як показує практика в учнів нашої школи:

1.відбувся розвиток емоційно-вольової, мотиваційної, пізнавальної сфер та когнітивних якостей, про що свідчить більша організованість, вміння працювати в команді, збільшення відсотка довільної уваги, зростання навчальної активності, розширення джерел інформації з якими працюють учні;

2.підвищилась продуктивність навчальної діяльності, що підтверджується зростанням об’єму та складності інформації, яку опрацьовують учні;

3.підвищився рівень навчальних досягнень учнів.

Технологія заочного навчання є актуальною, нерозривно пов’язаною з концепцією фізичної освіти, яка покликана забезпечити:


 • розвиток особистості учня;

 • знання основ сучасних теорій;

 • формування уміння систематизувати результати спостереження;

 • формування наукового світогляду й діалектичного мислення, уявлень про науковий метод дослідження та його місце в системі загальнокультурних цінностей;

 • набуття практичних умінь і навичок;

 • формування та підтримка пізнавального інтересу до навчальних предметів.

В основі діяльності вчителя лежать добре відомі принципи: принцип поєднання вимогливості до учня з гуманним і справедливим ставленням до нього; принцип опори на позитивне в особистості; принцип диференційованого підходу; принцип індивідуального підходу. Подані принципи полягають у гуманному ставленні до людини. А.С. Макаренко стверджував: «Необхідно завжди пам'ятати правило: більше вимог до вихованця, більше поваги до нього».

          Проте, аналізуючи роботу школи, доводиться констатувати, що, незважаючи на вжиті заходи, рівень навченості учнів залишається на середньому та достатньому рівнях.

Список використаних джерел

1. Буркова Л.В. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму управління інноваційним процесом в освіті // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. – К. : Логос, 2000. – С. 231 – 238. 222.Галиця І.О. Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів / І. Галиця, О. Михайлов, О. Галиця // Вища школа. - 2011. - № 7/8. - С. 31-37.

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І.М. Дичківська. — К.: Академвидав, 2004. - 218 с.4.Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технологі Навчальний посібник. — К.:Просвіта, 2000. — 368 с.

5.Положення про вечірню (змінну) школу, наказ Міністерства освіти і науки України 04.07.2005 № 397 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.09.2011 № 1093)

6. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році.

ДОДАТКИ

Додаток 1

1.Зразок завдань до заліку з російської мови для учнів 10 класу:


 1. Совокупность языковых средств, функция которых – обслуживание сферы отношений между органами государства, между организациями и частными лицами в процессе их производственной, юридической деятельности, – это...
  a) официально-деловой стиль
  b) разговорная речь
  c) научный стиль
  d) публицистический стиль

 2. Какое словосочетание характерно для официально-делового стиля?
  a) освободить от занимаемой должности
  b) заседать два часа
  c) давать деньги на семью
  d) отправиться в поход

 3. Страдательные обороты (вопрос решен) широко употребляются...
  a) в официально-деловом стиле
  b) в разговорной речи
  c) в частной переписке
  d) в языке художественной литературы

 4. Отметьте жанры публицистического стиля речи:
  a) интервью
  b) аннотация
  c) реферат
  d) резюме

 5. Укажите последовательность этапов подготовки к публичному выступлению:
  1) выбор темы
  2) написание текста
  3) составление плана
  4) первичное знакомство с необходимой литературой
  a) 1, 4, 3, 2
  b) 4, 3, 1, 2
  c) 3, 4, 1, 2
  d) 1, 2, 4, 3

6. Запишите данные ниже слова по группам:

а)общеупотребительные___________________________________________________________________________________________________________________ б)разговорные _______________________________________________________________

____________________________________________________________________ в) просторечные________________________________________________________

____________________________________________________________________
Ахнуть, балагурить, вдогонку, жадничать, промозглый, всплакнуть, бе..порядок, беспр..дел, вкалывать, ручеек, дурачье, бабуля, зайчишка, расческа, печка, замаскировать (в переносном значении), дом, наворовать, стол, нахапать, приработок, большущий, скрыть, шабашка, заморозки, лесник, небосклон, горизонт, побережье.

7. Найдите разговорные и просторечные слова и обороты речи в приведенном ниже тексте? Какой иной смысл может иметь басня Крылова в современных условиях?СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ

Свинья под дубом вековым


Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит, —
Ей с Дубу ворон говорит, —
Коль  корни  обнажишь, оно засохнуть  может». —
«Пусть сохнет, —  говорит Свинья, —
Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею».

«Неблагодарная! — промолвил Дуб ей тут,—


Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».
Невежда так же в ослепленье
Бранит науки и ученье,
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.
(И. Крылов.)

8. Определите эффективность использования в публичной речи устойчивых оборотов: «Как три капли воды», «Хождение за три океана».
a) достигается сложность изложения
b) повышается выразительность речи
c) ограничивается тематика
d) исключается двусмысленность

9. К публицистическому стилю не относится жанр:


a) научная статья
b) рекламная статья
c) репортаж
d) фельетон

10. Убеждающая речь должна:


a) апеллировать (обращаться) к чувствам и эмоциям слушателей и воздействовать на систему их убеждений
b) содержать общенаучные слова и термины
c) выражать абстрактную мысль
d) содержать не более одного аргумента

2.Зразок завдань до заліку з української мови для учнів 10 класу:

1.Допущено пунктуаційну помилку у реченні:

А Слався од краю до краю, Вітчизно, слався садами, піснями лунай!

Б Не помічені гвардійцем, ми зупинились, і стримуючи усмішку, теж слухали.

В Стрівшись тут несподівано, хлопці зніяковіло вітаючись, зайшли до хати.

Г Отак сплелись життя і пісня, переплітаючись в одне.

2. Тире між підме­том і присудком ставимо у реченні:

А Любить свій край для народу жити.

Б Нещирий друг мов решето.

В Пісня і праця це є ве­ликі дві сили.

Г Ти пісня моя лебедина.

3. Пропущено двокрапку у реченні ?

А Ми не лукавили з тобою у нас нема зерна неправди за собою.

Б Двері грюкнули й все стало тихо.

в Я збагнув істину велич людини в праці.

Г Тріпотять на вітрі явори листя опадає.

4.Всі слова правильно записані фонетичною транскрипцією у рядку?

А енергія – [ене¢рг’ія], країна – [крайї¢на], сім – [сім], сховище – [схо¢виешче].

Б боротьба – [бород¢ба], єнот – [йено¢т], легко – [ле¢хко], дідусь – [д¢іду¢с¢].

В ящірка – [йа¢щірка], моє – [мойе¢], сядь – [сйад¢], бідолаха – [б’ідола¢ха].

Г покупка – [поуку¢пка], дитятко – [дит¢а¢тко], витікати – [вит¢іка¢ти], ганяти – [ган¢а¢ти].

5. В усіх словах не відбувається спрощення в групах приголосних у рядку.

А балас...ний, пристрас...ний, захис...ний, корис..ний;

Б вартіс...ний, сервіс...ний, облас...ний, жаліс..ний ;

В кіс..лявий, форпос..ний, хвас...ливий, хрес...ний;

Г віс..ник, благовіс..ний, зап`яс..ний, компос..ний.

6. Літеру е треба писати в усіх словах рядка:

А ст..хати, ст..повий, пригв..нтити, квіт..нь;

Б зал..вати, майст..р, чер..да, леб..диний;

В д..ржати, тр..мтіти, л..дацюга щеб..тати.

Г книж..чка, корен...плоди, город..на, б..нтежити.

7.Апостроф є в усіх словах рядка :

А напів..ясний, напівм..який, підв..ялений, між..ярусний.

Б мін..юст, дзв..якнути, розм..яклий, потьм..янілий,

В медв..яний, зв..язківець, дит..ясла, перед..ювілейний;

Г мавп..ячий, ін..єкція, Лук..янов, роз...єднаний.

8. М’який знак пишеться в усіх словах рядка.

А зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити;

Б вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати;

В кан..йон, ковз..кий, мал…ва, локал..ний;

Г нян…чити, різ…бяр, л…є, Хар...ків.

9. Правильно записані слова у рядку:

А пів’Ялти, пів-години, полудень, півгоріха;

Б пів’їдальні, полудень, пів-Києва, пів-острів;

В пів-Луцька, пів-усмішка, півясена, півкниги;

Г пів’ящика, пів-Європи, півстоліття, полумисок.

10. Позначте рядок, у якому всі слова мають таку будову: префікс, корінь, суфікс, закінчення:

А пречудовий, з'єднаний, наддунайський, ухвалений;

Б обсипати, підкреслений, по-українськи, перепиляний;

В подарувати, прикордонний, сказаний, зробивши;

Г прамова, відступ, підгрупа, підробляти.

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між словами та способами їх творення:

А префіксальний; 1 дослідник, надійний, багатіти;

Б суфіксальний; 2 всюдихід, двовладдя, сталевар;

В префіксально-суфіксальний; 3 прозелень, прадавній, залетіти;

Г складання основ. 4 підліток, відлетіти, розбіг;

5 розповідь, перехід, запис;

6 від'їхати, по-козацьки, доповідь;

7 по-новому, провулок, заземлити.Робота з текстом

Перепишіть текст, правильно записавши слова і розставивши розділові знаки.

Мова наша одна з пр..красніших і (най)багатших мов світу.

Столі...тями вдовбували в наші голови п..р..кона..я що українс..ка мова є бе..п..рспективна с..лянська пр..датна лише для хатн..ого вжитку що з нею мовляв у люди (не)виб..єшся. Намагалися упевнити що хохол малорос людина друго/сортна. Ц..ого відчу..я пр..ниже..ності значна частина україн..ців (не)позбулася й досі. Чи може й (не)хоче? Мабуть бути хохлом ле(г,х)ше зручніше (з,с)покійніше для досконалого володі..ня мовою потрібно займатися само/освітою працювати розумом і душ..ю.

(Не)думаймо що мова бе..порадна і бе..захисна. (З,с)крив..же..на (з,с)рад­же..на ж нами вона вміє постояти за себе. Будь/яка наруга над нею пр..зводить до душевного каліцтва духовного зубожі..ня бо зр..ктися рідної мови- означає зр..ктися ї духовної спадщини мудрості народу.

О мово квітни повік/віки!3.Зразок завдань до заліку з історії України для учнів 10 класу:

Варіант1.Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише один правильний.

1. Вкажіть ініціатора розвитку спілчанського руху у Наддніпрянщині:

а) І. Шраг;

б) П. Столипін;

в) С. Єфремов;

г) М. Левитський;

д) Д. Антонович

2.Оберіть місто, в якому було відкрито перший стаціонарний про­фесійний театр на Україні:

а) Харків;

б) Київ;

в) Одеса;

г) Житомир;

д) Полтава.3. Вкажіть, де проходив кордон українських земель напередодні війни між Австро-Угорщиною та Росією:

а) р. Прут;

б) Карпатські гори;

в) р. Південний Буг;

г) р. Збруч;

д) лінії Луцьк — Чернівці.

4. Вкажіть дату, коли формування УСС вперше взяли участь у бойових діях:

а) 19 липня 1914 року;

б) 25 вересня 1914 року

в) 19 квітня 1915 року;

г) 25 жовтня 1915 року;

д) 1 липня 1916 року.

5. Оберіть прізвища членів першого складу Генерального секрета­ріату:

а) М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра;

б) С. Петлюра, М. Міхновський, П. Христюк;

в) В. Голубович, Б. Мартос, В. Затонський;

г) М. Грушевський, П. Христюк, X. Барановський;

д) В. Винниченко, Б. Мартос, X. Барановський

6.Вкажіть, коли відбувся бій під Крутами:

а) 4—5 липня 1917 року;

б) 25 жовтня 1917 року;

в) 4 грудня 1917 року;

г) 16 січня 1918 року;

д) 26 січня 1918 року.

У завданнях 7-8 вкажіть три правильні відповіді.

7.Вкажіть характерні ознаки суспільно-політичного життя захід­ноукраїнських земель на початку XX ст.:

а) домінування москвофільської течії;

б) боротьба за створення українського університету;

в) вимоги австрійського уряду щодо приєднання Західної України до Російської імперії;

г) вимога проголошення української автономії Східної Галичини;

д) ополячення уніатського духовенства;

е) активна участь у боротьбі за загальне виборче право

8. Вкажіть основні положення столипінської аграрної реформи:

а) скасування всіх виплат селян за землю;

б) руйнування общини;

в) заборона виходу селян з общини;

г) прискорення розвитку індивідуальних селянських господарств;

д) створення військових поселень;

е) збереження общинної власності на луки, ліси та ін.У завданнях 9—12 вкажіть чотири правильні відповіді.

9.Вкажіть основні програмні положення СВУ;

а) єдність українського народу Австро-Угорської та Російської імперій;

б) негайне припинення війни;

в) прагнення поразки Австро-Угорщини у війні;

г) боротьба за самостійність України;

д) прагнення поразки Росії у війні;

е) проросійська орієнтація;

є) встановлення в Україні конституційної монархії;

ж) надання об’єднаній Україні автономії у складі Росії. 1. Зазначте основні програмні положення ГУР:

а) надання Росією Наддніпрянській Україні права широкої автономії;

б) прагнення поразки Росії у війні;

в) проавстрійська орієнтація;

г) лише Росія зможе гарантувати права українського народу;

д) формування українських бойових підрозділів у складі австрійської армії;

е) проголошення лозунгу «Україна для українців»; є) боротьба за самостійність України;

ж) орієнтація на Антанту.

11.Назвіть основні тези партії більшовиків навесні 1917 р.:

а) жодної підтримки Тимчасовому уряду;

б) вся влада Радам;

в) розвиток приватної власності;

г) диктатура пролетаріату;

д) чітке розмежування трьох гілок влади;

е) підтримка українського національного руху; є) ідея світової революції;

ж) війна до переможного кінця.

12. Визначте основні положення II Універсалу:

а) проголошення УНР;

б) делегування до Центральної Ради представників національних мен­шин;

в) вимога підготовки законопроекту про автономію;

г) встановлення 8-годинного робочого дня;

д) проголошення курсу на соціалізацію землі;

е) визнання Тимчасовим урядом Генерального секретаріату;

є) відкладення проголошення автономії України до Установчих зборів;

ж) проголошення незалежності УНР.У завданнях 13—18 встановіть хронологічну послідовність.

13.Розташуйте події у хронологічній послідовності;

а) створення ТУП;

б) циркуляр М. Столипіна про заборону реєстрації неросійських орга­нізацій;

в) поява першої «Просвіти» в Одесі;

г) створення УНП;

д) поява ЗУО;

е) заборона викладання в школах українською мовою.

14.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) початок «справи Бейліса»;

б) створення РУП;

в) проголошення ідеї «сепарації» Д. Донцова;

г) початок столипінської аграрної реформи;

д) створення УНП;

е) відкриття в Києві Вищої музично-драматичної школи

15. Розташуйте події у хронологічній послідовності;

а) Брусиловський прорив;

б) початок Першої світової війни;

в) проголошення автономії Галичини;

г) створення УСС;

д) публікація статті С. Петлюри «Війна і українці»;

е) заснування «Юнацької спілки».

16.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) контрнаступ німецько-австрійських військ у Галичині;

б) створення ГУР;

в) бої загонів УСС за гору Маківка;

г) захоплення російськими військами Перемишля;

д) створення Польського королівства;

е) депортація митрополита А. Шептицького.


 1. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) повстання самостійників;

б) проголошення І Універсалу;

в) харківський з’їзд Рад;

г) Всеукраїнський національний конгрес;

д) «Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату»;

е) проголошення УНР.

18.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) проголошення IV Універсалу;

б) І Всеукраїнський військовий з’їзд;

в) ультиматум РНК;

г) створення Генерального секретаріату;

д) створення Червоного козацтва;

е) з’їзд поневолених народів.

19.Встановіть відповідність між датами і подіями;

а) 14 червня 1905 року; 1) повстання саперів у Києві;

б) 17 жовтня 1905 року; 2) повстання на броненосці «Потьомкін»;

в) ЗО жовтня 1905 року; 3) проголошення Миколою II

г) 18 листопада 1905 року; маніфесту про дарування

громадянських свобод;

4) створення «Просвіти» в Одесі. 1. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та на­звами організацій, до яких вони належали:

а) О. Бобринський; 1) ГУР;

б) К. Левицький; 2) Галицько-Буковинське

в) А. Шептицький; генерал-губернаторство;

г) Ф. Штейнгель; 3) Комітет Південно-Західного фронту;

4) УГКЦ

21. Вкажіть прізвище історичної особи:Народився у 1865 р. в с. Прилбичі в боярській родині, при хрещенні отримав імена Роман та Олександр. Відомий церковний і громадський діяч Західної України. Навчався на юридичних факультетах Краків­ського і Вроцлавського університетів. У 1888 р. здійснив подорож до Росії, під час якої познайомився з відомим філософом В. Соловйовим та істориком В. Антоновичем. У цьому ж році став ченцем Добро- мільського монастиря василіан й отримав після постригу ім’я Андрій, здобув звання доктора теології, а в 1892 р. його було висвячено на священика у Перемишлі. У 1900 р. обраний митрополитом уніатської галицької церкви, пізніше став делегатом галицького сейму.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________

4.Зразок завдань до заліку з англійської мови для учнів 10 класу:

variant №2

І. Listening.

Прослухайте текст і відзначте в бланку відповідей, чи відповідають його змісту наведені нижче твердження. Відзначте свій вибір, проставивши знак «+» у відповідній графі таблиці.
True

False

1

Walters took the “pirate” to San Diego.2

The pirate’s dream coast $2,7000.3

The cheapest dream coasts $200.4

Arabian Night fantasy was the man’s birthday present.5

In the Arabian Night fantasy the man had to dance with beautiful girls all night long.6

A young girl and her friend were in a boat.7

Parrish Walters never married.ІІ. Directions: Identify one word or phrase marked A, B, C. or D and underlined that must be changed to make the sentence correct. What's the correct var­iant?

1.(A) The (B) stay-at-homes mothers stood (C) gossip­ing (D) at the corners of the alley.

2.His house (A) was close (B) bv hand, a very pleasant little cottage, (C) painted white with (D) green tiled roof.

3.He was so tired and (A) depressed that he felt he couldn't move (B) any longer: so he (C) laid on his back in the old grass (D) looking up.

4.You are trying (A) to make me (B) feel that I need not (C) be grateful (D) for you,

5.. As soon as Ann and (A) her suitcase (B) was in the taxi, Mike told the driver (C) to go to the station (D) as fast as possible.ІІІ. Read the texts below and decide what part of speech in A, B, C or D best fits each gap in the sentences.

Although the Smithsonian Institution may seem an American enterprise, its (1)He in the bequest of an Englishman, Smithson, who never even visited the Unit­ed States. In October 1826, James Smithson (2) his will, (3) his vast (4) to his nephew with one proviso: if the nephew died with no (5) , Smithson's estate was to be given "to the United States of America, (6) at Washington, under the name of the Smithso­nian Institution, an Establishment for the increase and (7) of knowledge among men". His nephew died, heirless, (8) than seven years after his uncle. 1. A origins C originality
  B original D originally

 2. A writing C wrote
  B written D writer

 3. A left C leave
  B leaving D leaves

4. A fortunate C fortune

B fortunate D fortunately 1. A heirloom C heiress
  B heirs D heirless

 2. A founding C founded
  B foundation D to found

 3. A diffusion C diffuse
  B diffusible D diffusing

 4. A little C a little
  B least D less

IV. Write a composition “_______”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 2

Орієнтовний зразок кількості заліків з навчальних предметів у класах із заочною формою навчання

Предмет

10 кл.

11 кл.

12 кл.

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Російська мова

1

1

2

Російська література

3

3

3

Іноземна мова

2

2

2

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Інформатика

1

1

2

Історія України

2

2

2

Всесвітня історія

2

2

2

Географія

2

-

-

Біологія

-

2

-

Фізика

4

4

4

Хімія

2

2

2

В с ь о г о

27

27

27


Додаток 3

Орієнтовний зразок графіка заліків на І семестр навчального року

предмет

10Б

10В

дата

час

дата

час

Українська мова

14.12

1230-1630

14.12

0930-1330

Українська література

21.12

0900-1300

21.12

1200-1600

Російська мова

15.12

0930-1330

15.12

1230-1630

Література

24.12

1200-1600

24.12

0900-1300

Англійська мова

23.12

0900-1300

08.12

1030-1430

Біологія

22.12

1230-1630

22.12

0930-1330

Хімія

17.12

1230-1630

17.12

0930-1330

Алгебра

15.12

0930-1330

15.12

1230-1630

Геометрія

14.12

1300-1700

14.12

1000-1400

Фізика

09.12

1000-1400

10.12

1000-1400

Інформатика

10.12

1300-1700

09.12

1300-1700

Історія України

16.12

1300-1700

16.12

1000-1400

Додаток 4

О
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням біології Криворізької міської ради Дніпропетровської області Ідентифікаційний код 33355298

ЗАЛІКОВА КНИЖКА №___

учня (учениці) ___ класу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Класний керівник:________________________________
рієнтовний зразок залікової книжки учня____________ навчальний рік _____ семестр ___ клас П.І.по Б. учня ___________________________________ ЗАЛІКИ З ПРЕДМЕТІВ
Назва навчальної дисципліни

П.І.по Б. вчителя

дата

оцінка

Підпис вчителя

М.П. Директор КЗШ І-ІІІ ступенів №7 _______________________


Додаток 5

Приклад оформлення залікових сторінок класного журналу:

Ліва сторінка класного журналу:Назва предмета: англійська моваП.І поБ.

10/12

10/12

10/12

10/12

05/05

05/05

05/05

05/05

річна

1

Іванов Іван

4

44

2

Іванов Микола
5

5
5

3

Іванов Назар6
6


6

4

Іванов Остап


5


5

5

5

Іванов Петро
7


77

6

Іванов Руслан4


4
4

Права сторінка класного журналу:

№ п/п

Дата

Зміст проведеної роботи

Примітка

1

10/12

Залік №1. Сім’я. Що впливає на особистість? Риси характеру. Друзі дитинства. Відкрий себе
2

10/12

Залік №1. Сім’я. Що впливає на особистість? Риси характеру. Друзі дитинства. Відкрий себе
3

10/12

Залік №1. Сім’я. Що впливає на особистість? Риси характеру. Друзі дитинства. Відкрий себе
4

10/12

Залік №1. Сім’я. Що впливає на особистість? Риси характеру. Друзі дитинства. Відкрий себе
5

05/05

Залік №2. Робота. Сучасні професії. Професії та професійні навички. Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації. Освіта та професії.
6

05/05

Залік №2. Робота. Сучасні професії. Професії та професійні навички. Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації. Освіта та професії.
7

05/05

Залік №2. Робота. Сучасні професії. Професії та професійні навички. Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації. Освіта та професії.
8

05/05

Залік №2. Робота. Сучасні професії. Професії та професійні навички. Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації. Освіта та професії.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка