Технологія ложкарства 8 клас білевич Ігор ВолодимировичСкачати 140.62 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір140.62 Kb.
ТипПояснювальна записка

ТЕХНОЛОГІЯ ЛОЖКАРСТВА

8 КЛАС


Білевич Ігор Володимирович,

асистент кафедри педагогікиі методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету

їм. Олександра Довженка, м. Глухів, Сумська обл.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») зазначено, що одним із стратегічних завдань рефор­мування освіти є формування творчої особистості. Саме тому забез­печення варіативності змісту навчання для кожного учня, створен­ня умов для розвитку й самореалізації кожної особистості шляхом розробки достатньої кількості програм курсів за вибором є надзви­чайно актуальною проблемою на сьогодні.

Розвиток творчих здібностей — це важливе завданням шкіль­ної освіти, адже саме творча особистість досягає успіху в різних видах професійної діяльності. Доведено, що розвиток творчого потенціалу учнів на основі національних традицій народного мис­тецтва й ремесел гармонійно й позитивно впливає на формування особистості в цілому. Адже на сприймання та створення власно­руч творів декоративно-прикладного мистецтва впливає навіть менталітет, генетична пам'ять. Курс «Технологія ложкарства» розраховано на тих учнів, які цікавляться народними ремеслами, мають здібності (або прагнуть їх розвинути) до ручної обробки різ­них матеріалів.

Програму курсу за вибором «Технологія ложкарства» розробле­но для учнів 8 класу. Основний зміст курсу містить відомості про одне з найдавніших і найпоширеніших українських народних де­ревообробних ремесел — ложкарство. Його історія сягає кілька ти­сяч років. Ложкарство й сьогодні залишається улюбленим занят­тям народних майстрів. Крім того, дерев'яні ложки широко вико­ристовують у побуті. Звісно, велику кількість ложок виготовляють за допомогою верстатів, але такі ложки однозначно поступаються в естетичному плані виробам, виготовленим уручну.Мета курсу: ознайомлення учнів із народними традиціями лож­карства, технологією виготовлення дерев'яних ложок, а також формування як загальних, так і специфічних для ложкарства вмінь ручної художньої обробки деревини

Складові цієї мети реалізують через завдання курсу: • ознайомлення з історією розвитку ремесла в Україні, регіональ­ними традиціями виготовлення ложок;

 • формування знань технології виготовлення ложки;

 • формування в учнів умінь і навичок виконання робочих прийо­мів і трудових операцій у процесі оволодіння технологією ви­готовлення ложки;

 • закріплення, удосконалення вмінь і навичок виконання трудо­вих операцій, набутих у чнями під час роботи в навчальних май­стернях;

 • розвиток творчої уяви й образного мислення;

 • розвиток координації й точності рухів, інших професійних якостей у процесі проектування та виготовлення ложок;

 • залучення учнів до відродження та примноження традицій рід­ного краю;

 • виховання національної самосвідомості учнів;

 • виховання загальної культури, творчого ставлення до праці.

Виготовлення ложки, усупереч загальнопоширеній думці, — процес досить складний і творчий, позаяк різноманітність функцій цього виробу як в обрядах, так і в повсякденному побуті українців зумовила багатство форм і оздоблення.

Під час виготовлення ложки учні мають змогу ознайомитися з різними ручними й механізованими операціями: • як специфічних для даного виду ремесла (вибирання внутріш­ньої частини виробу);

 • так і загальних: пиляння; рубання; стругання тощо.

Навчання ложкарству не потребує створення в навчальній майстерні спеціальних умов, а матеріал для виготовлення ложки є доступним. Пошук форми виробу з оптимальним поєднанням ер- гономічності й естетичних якостей є важливим етапом проектно- технологічної діяльності учнів і сприяє розвитку творчої уяви, про­сторового мислення, естетичного смаку.

Після вивчення курсу учень повинен знати: • регіональні особливості ложкарства;

 • основні композиційні закони, прийоми, особливості їх застосу­вання в процесі розробки форми та оздоблення ложки;

• технологічні характеристики матеріалів, іцо використовують

для виготовлення ложок; • конструктивні й художньо-декоративні елементи ложки;

 • технологію виготовлення дерев'яної ложки;

критерії оцінювання правильності виконання технологіч­них операцій та якості декоративних і художньо-ужиткових ложок;

 • правила безпечної праці й санітарно-гігієнічні норми під час виготовлення ложок.

Після вивчення курсу учень повинен уміти:

 • розробляти ескізи форми ложки в традиційному стилі; перетво­рювати природні форми шляхом стилізації;

 • користуватися ручним і механізованим інструментом, готувати його до роботи;

 • виготовляти ложку та виконувати оздоблення;

 • раціонально організовувати робочі місця, дотримуватись пра­вил безпечної праці й санітарно-гігієнічних норм;

 • добирати й готувати матеріал, визначати його фізико-механічні, технологічні властивості;

 • оцінювати якість довбаного виробу на різних етапах його виго­товлення.

Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремо навчальний час.

Під час роботи в навчальній майстерні особливу увагу слід звертати на дотримання учнями правил безпечної роботи, вироб­ничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження трав­матизму.

Рекомендації щодо роботи з програмою

Розподіл годин у навчальній програмі орієнтовний. Учитель може вносити зміни щодо розподілу годин, відведених на вивчення окремих тем, змінювати послідовність викладу змісту.Вибір об'єктів праці залежить від рівня .здібностей учнів до Цього виду діяльності, наявних матеріалів, інструментів. Рекомен­довано починати з виготовлення нескладного виробу за готовими шаблонами. Це допоможе забезпечити успіх учнів на початковому етапі навчання, що важливо для підтримання інтересу й отриман­ня задоволення від результатів праці. Техніки декорування учні Можуть обрати самостійно, виявляючи власну творчість у складан­ні композиції оздоблення.

Тематичний план
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ

1

2

Загальні відомості про ложкарство як один із видів народних ремесел

1

3

Ложка як витвір мистецтва

2

4

Основні прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями. Організація робочого місця

б

5

Проектування та виготовлення дерев'яної ложки

20

6

Презентація та оцінювання результатів творчої діяльності.

2

7

Резерв часу

3
Разом

35ПРОГРАМА


з/п

К-сть год

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Вступ

Мотивація учнів до вивчення курсу. Перегляд ілюстрацій із зображенням дерев'яних ложок різних історичних періодів і регіонівУсвідомлює власні мотиви

вивчення курсу;розпізнає й називає дерев'яні ложки, що використовували в певний історичний період

2

1

Загальні відомості про ложкарство як один із видів народних ремесел

Загальні відомості про ложкарство. Історичні відомості про зародження та регіональні особливості ложкарства. Види деревини, з яких традиційно виготовляли ложки в УкраїніРозпізнає регіональні особливості форми ложок і їх оздоблення;

характеризує традиційні матеріали, які використовують для виготовлення ложок

3

2

Ложка як витвір мистецтва

Конструктивні елементи ложки: голівка, шийка, скат, держачок. Типи ложок: козацькі (батьківські), жіночі, дитячі, чумацькі, пам'ятні, весіль­ні, розливні тощо. Форми голівки ложок різноманіт­ного призначення. Фігурне оформлення держачка та варіанти його оздоблення. Особливості проектування дерев'яних ложок. Дотри­мання основних правил композиції. Гармонія при­значення, форми, матеріалу та оздоблення. Практична робота. Вивчення засобів гармонізації компо­зиції дерев'яних ложок. Аналіз композиційних осо­бливостей дерев'яних ложок відомих українських майстрів • Називає конструктивні елементи ложки;

 • розрізняє типи ложок;

 • зображає графічно форми голівки ложок різноманіт­ного призначення, фігур­не оформлення держачка;

 • характеризує особливості проектування дерев'яних ложок;

 • розуміє важливість дотри­мання основних правил композиції у процесі художнього проектування виробу;

 • аналізує композиційні особливості дерев'яних ложок;

 • розпізнає й називає основні композиційні прийоми гармонізації зовнішнього вигляду виробу

4

6

Основні прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями. Організація робочого місця

Способи виготовлення лож­ки. Прийоми підбору заготов­ки, розмічання, формування зовнішньої чорнової форми. Вибірка (гачок) як специфіч­ний ложкарний інструмент, прийоми формування вну­трішньої поверхні голівки ложки.

Правила безпечної праці під час роботи з сокирою, вибір­кою, ножем-різаком. Органі­зація робочого місця.

Практична робота. Виготовлення дерев'яної ложки без оздоблення за зразком


 • Характеризує особливості різних способів виготов­лення ложки;

 • знає правила безпечної праці під час роботи з со­кирою, вибіркою, ножем- різаком;

 • володіє на початковому рівні прийомами форму­вання зовнішньої чорнової форми та внутрішньої по­верхні голівки ложки;

 • виготовляє дерев'яну ложку нескладної форми за зразком

І

5


20

Проектування та виготовлення ложки

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей. Аналіз та систематиза­ція інформації. Виконання серії пошукових ескізів; аналіз варіантів форми, оздоблення ложки й вибір базової моделі. Визначення габаритних розмірів ложки. Деталізація остаточного ескізу ложки. Технологічна послідовність виготовлення виробу: ви­готовлення шаблонів форми ложки; добір матеріалу; розколювання колоди на четвертини; оббивання соки­рою чорнової форми ложки; розмічання контурів ложки за допомогою шаблону; обби­вання сокирою форми ложки з урахуванням розмітки та припусків на подальшу об­робку; розмічання внутріш­ньої поверхні голівки лож­ки; вибирання внутрішньої поверхні голівки ложки; об­бивання зовнішньої поверхні ложки; шліфування по­верхні ложки; декорування виробу; опорядження ложки залежно від призначення. Контроль якості виробу.Практичні роботи:

 1. Збір інформації, створення банку ідей.

 2. Виконання пошукових ескізів. Виконання ескізного рисунку майбутнього виробу.

 3. Виготовлення лекал (шаблонів), розмічання заготовки.

 4. Формування чорнової форми виробу.

 5. Формування внутрішньої поверхні виробу.

 6. Формування чистової зовнішньої поверхні, шліфування.

 7. Оздоблення виробу.

 8. Опорядження виробу. Контроль якості виробу

 • Складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності;

 • виконує серію пошукових ескізів;

 • розробляє ескізний рису­нок виробу;

 • добирає спосіб виготовлен­ня ложки;

 • визначає габаритні розміри майбутнього виробу;

 • виготовляє шаблони;

 • добирає матеріали для ви­готовлення ложки;

 • готує інструменти, при­стосування до роботи;

 • виконує розколювання колоди на четвертини; об­бивання сокирою чорнової форми ложки; розмічання зовнішньої та внутрішньої поверхні ложки за допо­могою шаблону; оббиван­ня сокирою форми ложки з урахуванням розмітки та припусків на подальшу обробку;

 • володіє раціональними прийомами вибирання внутрішньої поверхні голівки ложки вибіркою; шліфування поверхні ложки гнучкими абразив­ними матеріалами;

 • добирає і виконує оздоблен­ня виробу; опорядження ложки в залежно від при­значення;

 • контролює якість виробу;

 • організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

 • дотримується правил безпечної праці, санітарно - гігієнічних вимог6

2

Презентація та оцінка творчої діяльності

Організація виставки творчих робіт. Розробка мультимедійної презентації творчих робіт учнів, захист проектів • Розробляє презентацію власного проекту;

 • захищає проект;

 • оцінює якість виготовленого виробу й процесу праці за загальними естетичними й функціональними показниками

7

3

Резерв часу

Орієнтовний перелік об'єктів праці

Козацька (батьківська) ложка, жіноча ложка, дитяча ложка, чумацька ложка, весільна ложка, розливна ложка (ополоник), су­венірна ложка.Інструменти та пристосування: сокира; вибірка (гачок, ложка- рик); напівкругла стамеска; ніж-різак; креслярські інструменти; ножиці.

Матеріали: дерев'яна колода (бажано липова, осикова), картон або цупкий папір для шаблону, гнучкі абразивні матеріали.


Література

 1. Білевич І. Програма практикуму «Українські народні ремесла». Роз­діл «Довбання деревини» [Текст] І. Білевич // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — № 2. — С. 45-47.

 2. Білевич І. Українські народні ремесла: довбарство [Текст] І. Білевич // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — № 3. — С. 47-52.

 3. Дидактичні основи запровадження елементів яворівської і геоме­тричної різьби на уроках трудового навчання : методичні поради з художньої обробки матеріалів : [для студ. вищих пед. закл. Освіти] [Текст] / уклад. І. І. Козак, М. С. Корець; Національний педагогіч­ний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. — 46 с.: іл.

 4. Кавас К. Самовчитель різьбяра [Текст] / К. Кавас. — Т. : Підручники & посібники, 2006. — 47 с.: рис.

 5. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчан­ня: теорія і методика [Текст] / В. В. Бербец [та ін.]; ред. О. М. Кобер- ник. — К. : Науковий світ, 2003. — 172 с. — Бібліогр. : С. 163-172.

 6. Станкевич М. Є. Українське художнє дерево XVI-XX ст. [Текст] / М. Є. Станкевич; HAH України, Інститут народознавства. — JI. : Ін­ститут народознавства НАН України, 2002. — 480 с. : іл.

 7. Тименко В. П. Професійна дизайн-освіта: теорія і практика художньої обробки деревини [Текст] / В. П. Тименко [та ін.]. — К. : Педагогічна думка, 2007. — 288 с.

 8. Шумега С. С. Технологія художніх виробів з деревини [Текст] : [під­ручник для учнів проф.-техн. закладів освіти]/ С. С. Шумега. — JI. : Світ, 2001. — 360 с. : іл. — (Професійно-технічна освіта України)


Інтернет-ресурси

1 .Дерев'яна ложка: [Електронний ресурс] // Рукотвори. Народне мис­тецтво online. — Режим доступу: http://rukotvory.com.ua/derevyana- lozhka/  1. Бетехтіна Т. Народне мистецтво, ремесла: господарське начиння: [Електронний ресурс] / Т. Бетехтіна // Українське село. — Режим до­ступу: http://seloukr.narod.ru/nmrl.htm

  2. Декоративно-ужиткове мистецтво: [Електронний ресурс] // Вікіпе- дія. Вільна енциклопедія. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/ wiki/ Декоративно-ужиткове_мистецтво

  3. Українські сувеніри: самовари, люльки, булави, ложки, дерев'яний посуд: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. vushuvanka.pl.ua/ shop_e.php
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка