Судова система України ВступСкачати 132.67 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір132.67 Kb.

Судова система України

 

Вступ 1. Судова система України.

 2. Конституційний суд України в судовій системі України.

 3. Суди загальної юрисдикції в судовій системі України.

  1. Загальні суди в судовій системі України.

  2. Спеціалізовані суди в судовій системі України.

Висновок

Список використаної літератури

Вступ
Судова система України висвітлює особливості організації судової влади у нашій державі, відповідає рівню соціально-­економічного розвитку, пануючим у суспільстві поглядам на місце суду в системі механізмів державної влади, накопиченому досвіду і певним традиціям.

Судову владу представляють незалежні суди, які від імені держави, в порядку, встановленому законом, здійснюють правосуддя, наділені владними повноваженнями, завданням яких є забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Судова система України становить сукупність усіх судів держави, основаних на єдиних засадах організації і діяльності, що здійснюють судову владу.

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України, який є єдиним органом конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, яка складається із загальних і спеціальних судів.

Характерними ознаками судової системи України є її пристосованість до адміністративно-територіального устрою, різні рівні провадження, стабільність і єдність.

Єдність судової системи зумовлено метою та завданнями організації і діяльності судових органів, єдиними засадами судочинства для всіх ланок судової системи, незалежністю суддів у відправленні судочинства, обов'язковістю для всіх суддів правил судочинства, визначених законом, забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законів судами загальної юрисдикції, обов'язковістю виконання на всій території України судових рішень, фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України та вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування.

Відповідно до адміністративно-територіального устрою судову систему України поділено на ланки. Поняття "ланка судової системи" пов'язане з компетенцією кожного конкретного судового органу. Суди, які належать до певної ланки судової системи, мають однакову предметну компетенцію, ті самі функції і здебільшого розташовані в межах територіальних одиниць, прирівняних одна до одної за адміністративним поділом.

Отже, судову систему України утворюють Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції. Останні у свою чергу складаються з загальних та спеціалізованих судів.Судова система України
Відповідно до ст. 124. Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Відповідно до ст. 124. Конституції України, ст. 3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – ЗУ «Про судоустрій і статус суддів») - судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Відповідно до ст. 147. Конституції України - Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Відповідно до ст. 125. Конституції України - система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» - система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Систему судів загальної юрисдикції складають:
      1) місцеві суди;
      2) апеляційні суди;
      3) вищі спеціалізовані суди;
      4) Верховний Суд України.
 

 

  

Стаття 124 Конституції України регламентує – правосуддя в Україні здійснюється виключно судами України. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі.

Судочинство здійснюється Конституційним судом України та судами загальної юрисдикції.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

 

Стаття 17 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» регламентує – система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

 

Систему судів загальної юрисдикції складають:

 

Стаття 7 Закону право на судовий захист –кожному гарантується захист його прав,

свобод та законних інтересів судом.

 

 

Місцеві судиАпеляційні суди

діють як суди апеляційної інстанції

Вищі спеціалізовані суди

діють як суди касаційної інстанції

Верховний Суд України -

найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції

 

 Стаття 13 Закону право на оскарження

судового рішення - учасники судового

процесу та інші особи у випадках і порядку,

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 встановлених процесуальним законом

мають право на апеляційне та

касаційне оскарження, а також на

перегляд справи Верховним Судом

України.

 

  

Стаття 18 ЗАКОНУ «Про судоустрій та статус суддів» суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських справ, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

 

Стаття 1 Цивільного процесуального кодексу України – завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

 

Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ

Стаття 15 Цивільного процесуального кодексу України ––

суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо:

- захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин;

- інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Інстанційна підсудність в цивільних та кримінальних справах:

І інстанція – районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.

 

ІІ (апеляційна) інстанція апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд АРК.

 

ІІІ (касаційна) інстанція Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ -

(01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика 4-а)

утворений 1 жовтня 2010 року відповідно до Указу Президента України від 12 серпня 2010 року N 810/2010.Стаття 2 Кодексу адміністративного судочинства України – завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

 

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків коли, щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

 

Інстанційна підсудністьв адміністративних справах

(стаття 20 Кодексу адміністративного судочинства України):

І інстанція - місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди, а також Вищий адміністративний суд України у випадках передбачених Кодексом адміністративного судочинства України (стаття 20 Кодексом адміністративного судочинства України).

 

ІІ (апеляційна) інстанція Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів, які знаходяться в межах їхньої територіальної юрисдикції.

 

ІІІ (касаційна) інстанція Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів.

 

Вищий Адміністративний Суд України – суд касаційної інстанції в адміністративних справах(01029, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 5)

 

Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права.

Касаційна скарга подається до Вищого Адміністративного Суду України протягом одного місяця після набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, а в разі складення постанови в повному обсязі – з дня складення постанови.

Інстанційна підсудність

в господарських справах:

І інстанція – місцеві господарські суди є господарські суди областей, міст Києва та Севастополя, Автономної республіки Крим – розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, у випадку і порядку передбаченому процесуальним законом.

 

ІІ (апеляційна) інстанція апеляційні господарські суди, які утворені в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України.

 

ІІІ (касаційна) інстанція Вищий господарський суд України переглядає за касаційною скаргою (поданням) рішення місцевого господарського суду та постанови апеляційного господарського суду.

 Вищий господарський суд України – суд касаційної інстанції в господарських справах

(01016, м. Київ, вул. Окопиленка, 6)

Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.

Апеляційний господарський суд зобов'язаний невідкладно надіслати скаргу разом зі справою до Вищого господарського суду України.

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили.

 

Стаття 12 Кодексу Господарського процесуального кодексу України -Господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні,


розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

спорів про приватизацію державного житлового фонду;

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів;

5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;

6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів.Верховний Суд України – найвищий судовий орган України

(01043, м. Київ, вул. Пилипа Орлика 4-а)

 

1) переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом.2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;

3) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.

 

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні

(01033, м. Київ, вул. Жилянська, 14)

 

Стаття 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» - Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:


 • конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;    • відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

    • додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України;

    • офіційного тлумачення Конституції та законів України;

    • відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

    • порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.

Список літератури:

1. Бойко В. Нова Конституція і судова влада // Право України, № 1, 1997, С. 16--20.

2. Бойко В. Стан здійснення в Україні правосуддя в 1998 р. та завдання по удосконаленню організації роботи судів // Право України, № 3, 1999, С. 3--8.

3. Конституція України (офіційне видання), К., 1996.

4. Марченко М.Н. Общая теория государства и права, академический курс. Изд. Зерцало.Москва, 1998 р.

5. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. -М.: Юрист, 1999.

6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: 2-ге

видання.-К., 1994.

7. Стефанюк В. Судова реформа в Україні // Право України, 1998, № 1, с. 20.

8. Стефанюк В. Реалізація судами норм Конституції // Право України, № 8, 1997, С. 7--10.

9. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. -К., 1995.

10. Юридична енциклопедія. - Київ, 1998.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка