Судова експертизаСторінка1/4
Дата конвертації08.07.2018
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут №2

Кафедра криміналістичних експертиз


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

полковник поліції

С.Д. Гусарєв

___.___. 2016


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

ВОГНЕПАЛЬНОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ
за спеціальністю 081 «Право»

спеціалізація «Судова експертиза»

для підготовки кадрів для Експертної служби

Київ - 2017 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Судова експертиза вогнепальної та холодної зброї» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю «Право» (081) спеціалізація «Судова експертиза», ступеня вищої освіти магістра, за денною формою навчання.

Розробники:Кофанов А.В. – професор кафедри криміналістичних експертиз ННІ №2 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри криміналістичних експертиз Навчально-наукового інституту №2 НАВС

Протокол №___ від ________.2016 року.
Завідувач кафедри криміналістичних експертиз

Навчально-наукового інституту №2 НАВС,

кандидат юридичних наук, доцент

________________ Ю.Б. Комаринська

(підпис)
Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від ___ __________ 2016 року № __.

Голова науково-методичної ради _________________ С.Д. Гусарєв

(підпис)


 А.В. Кофанов, 2017 рік

 Національна академія внутрішніх справ, 2017 рік  1. Програма навчальної дисципліни


Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукових положень судової експертизи вогнепальної та холодної зброї, а також розроблених на їх основі методики, прийоми, засоби та методи, які використовуються при збиранні і дослідженні доказової інформації для запобігання та розслідування злочинів.

Міждисциплінарні зв’язки: Логіка, криміналістика, кримінальний процес, теоретичні основи судової експертизи, фізіологія, психологія, кримінальне право, технічні засоби криміналістичних досліджень, криміналістична фотографія і відеозапис.

Програма навчальної дисципліни «Судова експертиза вогнепальної та холодної зброї» складається з таких розділів:

Розділ 1. Судова експертиза вогнепальної зброї

Розділ 2. Судова експертиза холодної зброїМета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Судова експертиза вогнепальної та холодної зброї» є засвоєння теоретичних положень, формування предметно-розумових умінь та вміння використовувати наукові рекомендації в практичній діяльності по дослідженню найрізноманітніших об’єктів вогнепальної та холодної зброї.

Основними завдання вивчення навчальної дисципліни «Судова експертиза вогнепальної та холодної зброї» є опанування знаннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог, що дозволяє кваліфіковано проводити експертні дослідження, надавати додаткові можливості слідству у розслідуванні злочинів, створювати належну доказову базу.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 210 години / 7 кредити ESTC.Мова навчання: українська мова.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри криміналістичних експертиз які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою nnipfekp_kke_n@naiau.kiev.ua

Структура навчальної дисципліни

Розділ 1. Судова експертиза вогнепальної зброї

Тема 1. Наукові, правові, організаційні основи та завдання судово-балістичної експертизи

Поняття, наукові основи судово-балістичної експертизи. Визначальне положення теорії ідентифікації та діагностики в судово-балістичній експертизі. Правові засади та організація проведення судово-балістичної експертизи в експертно-криміналістичних закладах органів внутрішніх справ. Види та підвиди судово-балістичної експертизи. Предмет криміналістичного дослідження зброї, бойових припасів, слідів використання зброї. Об’єкти та завдання криміналістичного дослідження зброї, бойових припасів, слідів використання зброї. Ідентифікаційне та неідентифікаційне дослідження зброї, бойових припасів і слідів пострілу. Особливості вирішення класифікаційних, діагностичних та ситуаційних задач. Стадії експертного дослідження. Висновок експерта-баліста та його структура. Методи та науково-технічні засоби, які застосовуються при проведенні балістичної експертизи. Значення комплексного дослідження в судово-балістичній експертизі.

Техніка безпеки при проведенні судово-балістичних досліджень. Профілактична робота експерта. Формування колекцій зброї, куль та гільз. Профілактична робота експерта.
Тема 2. Методика встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї

Історія виникнення та розвитку вогнепальної зброї і бойових припасів.

Поняття вогнепальної зброї, призначення, принцип дії. Критерії визначення вогнепальної зброї. Класифікація вогнепальної зброї. Характеристика основних видів вогнепальної зброї. Основні частини вогнепальної зброї та їх призначення. Ствол, його призначення та будова. Будова та принцип дії автоматики, замикаючих, ударно-спускових (стріляючих), запобіжних механізмів, а також механізмів подачі набоїв і екстракції стріляних гільз та ін. Саморобна вогнепальна зброя. Саморобна вогнепальна зброя, виготовлена з використанням деталей заводської зброї.

Судово-балістичне дослідження із встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї. Питання, що вирішуються цією експертизою. Об’єкти дослідження.


Тема 3. Методика дослідження бойових припасів до вогнепальної зброї

Поняття набоїв до вогнепальної зброї. Класифікація набоїв за призначенням та видом зброї, до якої вони відносяться. Будова та складові елементи унітарного набою до вогнепальної зброї. Складові частини набою.

Будова та класифікація куль. Основні частини куль до нарізної зброї. Технологічні процеси виготовлення суцільних куль. Спеціальні кулі: бронебійні, запалювальні, трасуючі, пристрілювальні, комбінованої дії.

Будова, призначення та класифікація гільзи. Способи з’єднання кулі з гільзою. Маркувальні позначки на набоях. Призначення капсуля. Види капсулів та їх будова. Дія капсуля. Вплив капсуля на постріл. Поняття, види та призначення пороху, який використовується в набоях. Загальна характеристика димного та бездимного пороху, їх склад. Співвідношення виду, якості та кількості пороху та їх вплив на балістичні властивості останнього. Фази горіння пороху. Фізичні та хімічні явища, які супроводжують горіння пороху. Методика експертного дослідження бойових припасів до вогнепальної зброї. Питання, які вирішуються експертизою при дослідженні бойових припасів до вогнепальної зброї. Об’єкти дослідження (бойові припаси, об’єкти що за зовнішнім виглядом та конструктивно схожі з ними). Визначення родової приналежності, способу виготовлення, призначення та можливості використання бойових припасів у конкретному екземплярі зброї. Пристосування набоїв певного зразка для стрільби з нештатної зброї.

Визначення технічного стану набоїв та придатності їх до проведення пострілу. Осічка. Встановлення факту осічки. Встановлення пробивної здатності уражаючих елементів набою. Дослідження деформованих куль та їх фрагментів.
Тема 4. Ідентифікаційні дослідження вогнепальної зброї за слідами на кулях та гільзах

Класифікація слідів, що утворюються деталями зброї на кулях та гільзах. Чинники, які впливають на відтворення ознак зброї у сліді.

Поняття та криміналістичне значення встановлення виду, системи, моделі зброї за слідами на стріляних кулях і гільзах. Питання, які вирішуються цім видом криміналістичної експертизи. Об’єкти дослідження.

Ознаки системи зброї, які можуть бути виявлені у слідах на кулях при ототожненні. Визначення калібру зброї за слідами на снарядах, стріляних із різних її моделей. Характеристика слідів на кулях, стріляних із зброї найбільш поширених систем. Ознаки, на підставі яких можливе визначення системи зброї за слідами на стріляних гільзах. Взаємне розташування слідів патронного упору, відбивача, зачепа викидача та бійка ударника, характерних для певних систем зброї. Використання з цією метою інших слідів, що утворюються деталями зброї: сигнальним пристроєм, краями вікна та частинами затвору при екстракції гільзи, загинами магазину тощо.

Методика встановлення виду, системи, моделі зброї за слідами на кулях та гільзах. Використання систематизованих довідкових матеріалів, які містять відомості про зброю, конструктивні особливості та технічні дані набоїв до неї, види взаємного розміщення, форму та інші особливості слідів деталей зброї, що утворюються на стріляних снарядах та гільзах.

Можливості та значення встановлення конкретного екземпляра зброї за кулями та гільзами, вилученими з місця скоєння злочину. Питання, що вирішуються при проведенні ідентифікаційної судово-балістичної експертизи. Методи дослідження та технічні засоби, які використовуються при ідентифікації зброї за слідами на стріляних кулях та гільзах.

Попередній огляд та вивчення об’єктів, наданих на дослідження. Умови та вимоги, що ставляться до експериментальної стрільби. Зміни балістичних характеристик бойових припасів з метою отримання найбільш чітких відображень окремих ознак на кулях та гільзах. Порівняльне дослідження. Засоби, способи та послідовність проведення порівняльного дослідження об’єктів. Визначення ступеня стійкості ознак зброї, які відобразились на кулях та гільзах, що досліджуються, та на експериментальних зразках.

Оцінка встановлених ознак, що збігаються та відрізняються. Види висновків та їх обґрунтування.

Особливості ідентифікації зброї за деформованими і фрагментованими частинами куль та гільз.
Тема 5. Методика дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї та набоїв до неї

Криміналістичне поняття гладкоствольної зброї. Класифікація гладкоствольної вогнепальної зброї боєприпасів та набоїв до неї. Інформаційне значення класифікації гладкоствольної зброї для розшуку злочинців та кваліфікації кримінальної відповідальності.

Будова гладкоствольної вогнепальної зброї. Фірмові знаки, тексти та маркувальні позначки на деталях гладкоствольної зброї. Загальні положення теорії криміналістичного ототожнення гладкоствольної зброї за слідами на шроті, картечі, кулях, клейтухах, гільзах та контейнерах.

Можливості та значення встановлення конкретного екземпляра зброї за кулями, гільзами, шротом, картеччю, клейтухах та контейнерами, вилученими з місць скоєння злочинів. Питання, які вирішуються при проведенні криміналістичної експертизи. Попередній огляд та вивчення об’єктів, наданих на дослідження. Механізм утворення слідів у момент пострілу. Характеристика слідів на кулях, шроті, картечі та гільзах, що утворюються каналом ствола та деталями гладкоствольної зброї під час пострілу. Класифікація ідентифікаційних ознак на кулях, шроті, картечі та гільзах. Засоби, способи та послідовність проведення порівняльного дослідження об’єктів. Визначення системи стійкості ознак гладкоствольної зброї, які відобразились на об’єктах, що досліджувались, та на експериментальних зразках. Особливості одержання експериментальних слідів гладкоствольної зброї за допомогою спеціально виготовлених снарядів.

Набої до мисливської зброї. Будова гільз та капсулів. Класифікація відповідних шроту, картечі та куль. Спорядження набоїв до мисливської зброї картеччю, шротом та кулями.

Судово-балістичне дослідження з встановлення належності об’єкта до гладкоствольної вогнепальної зброї. Питання, що вирішуються цією експертизою.


Тема 6. Методика проведення діагностичних та ситуаційних досліджень

Криміналістичне та інформаційне значення діагностичних та ситуаційних досліджень об’єктів судово-балістичної експертизи. Основні питання, які вирішуються даними видами досліджень.

Встановлення технічного стану та придатності вогнепальної зброї і набоїв до проведення пострілів, їх уражаючих характеристик (дальності прицільної стрільби та максимального польоту снарядів, їх пробивної дії), причин і механізму руйнації та виникнення пошкоджень і осічок, можливості здійснення пострілів без натиску на спусковий гачок при певних умовах, стрільби з визначеного зразка зброї нештатними набоями.

Поняття слідів пострілу та їх класифікація. Явища, що виникають біля дульного зрізу зброї під час пострілу. Основні сліди пострілу. Пробивна дія кулі. Механізм утворення пробоїн. Види пробоїн. Сліди рикошету. Додаткові сліди пострілу. Механізм утворення додаткових слідів під дією чинників, що супроводжують постріл.

Визначення природи джерела вогнепального пошкодження. Розпорошення порохових газів, зерен пороху, що не згоріли, часточок кіптяви, металу та мастила каналу ствола. Визначення виду снаряду чи набоїв за пробоїнами та додатковими слідами пострілу. Диференціація вхідного та вихідного отвору, послідовності їх утворення і визначення напрямку, дистанції та місця, звідки проведений постріл.

Виявлення продуктів пострілу на руках особи, що стріляла, та на інших предметах. Встановлення давності виконання пострілу за продуктами останнього, що залишились у каналі ствола зброї та на стріляних гільзах.

Проведення експериментальної стрільби. Умови проведення експериментів при визначенні моделі та калібру зброї за слідами пробоїн та осипом шроту (картечі), а також дистанції, з якої проводився постріл.

Розділ 2. Судова експертиза холодної зброї

Тема 7. Визначення та класифікація холодної зброї

Кримінально-правове поняття холодної зброї. Криміналістичне поняття холодної зброї. Холодна зброя як знаряддя вчинення злочину. Багатоаспектне поняття холодної зброї. Уражуючі фактори холодної зброї. Конструктивні особливості холодної зброї.

Призначення предмета – одна із основних ознак холодної зброї. Значення сукупності конструктивних ознак, що обумовлюють призначення предмета або пристрою. Значення заводського тавра та маркірувальних позначок для проведення експертизи холодної зброї. Поняття заготовки та напівфабрикату як об’єктів незакінченого виробництва холодної зброї.

Система класифікації холодної зброї. Підстави класифікації холодної зброї. Зброя безпосередньої дії. Характеристика її різновидів. Зброя опосередкованої дії. Характеристика її різновидів. Клинкова холодна зброя. Неклинкова холодна зброя. Комбінована холодна зброя. Метальна холодна зброя. Проста метальна зброя. Механічна холодна зброя. Бойова, мисливська, кримінальна холодна зброя. Класифікаційні ознаки різних видів холодної зброї.


Тема 8. Правові, організаційні та методичні положення судової експертизи клинкової холодної зброї

Задачі криміналістичної експертизи холодної зброї. Зміст спеціальних знань як наукова основа криміналістичного дослідження холодної зброї. Правові основи призначення та проведення експертизи холодної зброї. Вимоги до матеріалів, що надсилаються на експертизу холодної зброї. Оформлення результатів досліджень. Формулювання висновку експерта. Правила оформлення фототаблиць, схем, креслень тощо до висновку експерта. Особливості проведення додаткової, повторної та комісійної експертиз. Холодна зброя як слідоутворюючий і слідосприймаючий об’єкт. Види слідів, залишених клинковою, неклинковою та метальною холодною зброєю при криміналістичному дослідженні. Поняття сліду-відображення та сліду-речовини. Взаємозв’язок експертизи холодної зброї, судово-медичної, трасологічної експертиз та експертизи матеріалів, речовин і виробів. Науково-дослідні експертно-криміналістичні підрозділи МВС України, науково-дослідні установи та лабораторії судової експертизи Міністерства юстиції України, де проводять експертизу холодної зброї.


Тема 9. Методика експертного дослідження ударно-дробильної холодної зброї

Підготовка до дослідження холодної зброї та характеристики його етапів. Задачі дослідження. Порядок проведення дослідження. Визначення технічної забезпеченості для ураження цілі. Визначення сукупності конструктивних елементів. Порівняння з аналогами, встановлення належності предмета або пристрою до певного класу, виду та типу. Визначення достатності уражуючих властивостей холодної зброї. Проведення статичних та динамічних випробувань предметів. Особливості проведення динамічних випробувань метальних пристроїв. Оцінка результатів випробувань. Технічні засоби, прилади, устаткування та методи проведення дослідження.

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS –7


Спеціальність «Право» (081) Спеціалізація «Судова експертиза»

варіативна

Кількість розділів – 2
Рік підготовки:

2-й

Семестр

Загальна кількість годин – 210

3-й

Лекції – 12 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної

роботи – 2Ступінь вищої освіти
Магістр

Семінарські – 12 год.

Практичні – 66 год.Самостійна робота – 120 год.

Вид контролю: екзаменПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить %: для денної форми навчання – 40/603. Структура залікового кредиту (тематичний план)

Назви розділів і тем

Кількість годин

Всього

у тому числі

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Експертизи

Самостійна робота

1

2

3

4

5
6
Розділ 1. Судова експертиза вогнепальної зброї

Тема 1. Наукові, правові, методичні та організаційні основи судово-балістичної експертизи

14

2

2

-

-

10

Тема 2. Методика встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї

22

2

2

8

1+

10

Тема 3. Методика дослідження бойових припасів до вогнепальної зброї

22

2

4

10

1+

10

Тема 4. Ідентифікаційні дослідження вогнепальної зброї за слідами на кулях та гільзах

18

2

8

10

-

20

Тема 5. Методика дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї та набоїв до неї

14

-

-

6

1+

20

Тема 6. Методика проведення діагностичних та ситуаційних досліджень

18

-

-

10

1+

10
Розділ 2. Судова експертиза холодної зброї

Тема 7. Визначення та класифікація холодної зброї

18

2

2

6

1+

10

Тема 8. Правові, організаційні та методичні положення судової експертизи клинкової холодної зброї

26

2

2

8

1+

14

Тема 9. Методика експертного дослідження ударно-дробильної холодної зброї

28

2

2

8

1+

16

Експертизи (кількість)

7+
Екзамен

Екзамен

Усього годин

210

12

22

66
120

  1. Плани семінарських та практичних занять

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка