Створення титульних листів



Скачати 123.94 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір123.94 Kb.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА №4

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Дисципліна: Загальний курс користувача ПК.

Тема: Створення титульних листів.

Кількість годин на тему: 4

Питання на СРС: Вікно редактора Word. Форматування тексту. Настройка параметрів сторінки. Друк документів.

Кількість годин на СРС: 2

Навчальна мета: ознайомитися з вікном редактора Word, прийомами форматування тексту, навчитися настроювати параметри сторінок.

Студент повинен:

знати:

 • прийоми форматування тексту;

 • призначення панелей інструментів

 • як змінювати параметри сторінки;

вміти:

 • форматувати текст;

 • виділяти текст різними способами;

 • редагувати виділений фрагмент тексту;

 • настроювати параметри сторінок;

 • друкувати документ

Місце виконання самостійної роботи студента: вдома.

Завдання для самопідготовки. Прочитати рекомендовану літературу, звернути увагу на такі питання:

 1. Введення і редагування тексту

 2. Виділення тексту

 3. Редагування виділеного фрагменту

 4. Форматування тексту.

 5. Встановлення параметрів сторінки

 6. Вставка розривів сторінок

 7. Нумерація сторінок

 8. Друк документів

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть елементи вікна програми.

 2. Як переміщатись по тексту за допомогою клавіатури?

 3. Як виділити текст?

 4. Назвіть параметри форматування тексту.

 5. Як змінити поля документу?

 6. Як змінити орієнтацію документу?

 7. Як пронумерувати сторінки?

 8. Як вставити розрив сторінки?

 9. Як передивитися документ перед друком?

 10. Які параметри друку вам відомі?

Результати самостійної поза аудиторної діяльності: складено конспект.

Форми контролю: перегляд конспекту, фронтальне опитування на наступному занятті.

Рекомендована література та Інтернет-посилання:

1) Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп'ютерна техніка; Навч. посібник. — К.: Вища освіта, 2006.



2) http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/

Вікно редактора Word. Форматування тексту. Настройка параметрів сторінки.

Вікно редактора Word.

С
труктура вікна
Word типова для додатків Windows. У неї входять елементи, необхідні для редагування і форматування текстів. У верхній частині вікна розташовуються панелі команд, до яких відносяться рядок меню і панелі інструментів. За умовчанням присутньо дві панелі інструментів – Стандартна і Форматування. Під панелями інструментів розташовується лінійка, проградуйована в сантиметрах. Вона допомагає контролювати розміщення елементів сторінки і управляти операціями форматування.

Основну частину вікна займає робоча область, що містить вікно редагованого документа. Якщо вікно документа розгорнене на всю робочу область, то воно збігається з вікном програми. Тому у вікні присутньо два набори кнопок управління розміром. Верхні кнопки відносяться до програми, а нижние – до документа.



Виділення тексту

Виділення тексту є однією з важливих операцій, оскіль­ки редагування можна виконувати тільки з виділеним фрагментом тексту.

Для виділення тексту мишею слід встановити курсор миші на початокі фрагменту, натиснути на ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістити курсору до кінця фрагменту. При цьому колір виділеного фрагменту буде інверту­ватись. Подвійне натискування лівої кнопки миші виділяє слово, на яке встановлено курсор миші. Натискування лівої кнопки миші, коли курсор знаходиться біля лівої межі рядка, виділяє рядок, а подвійне натискування —1 весь абзац. Весь текст можна виділити, виконавши команду меню Правка/Внделить все. Фрагмент залишається виділеним, поки не буде виділено-інший фрагмент. Для зняття виділення слід встановити курсор миші в будь-якві місце поза виділеним фрагментом і натиснути ліву кнопку миші. Фрагмент можна виділити і за допомогою комбінацій клавіш:

[Shift-<-], [Shift-->] — виділення символу ліворуч, праворуч від курсора;

[Shift-^], [Shift--!}] — виділення рядка зверху, знизу від курсора;

[Shift-Home], [Shift-End] — виділення тексту від курсора до початку, кінця рядка;

[Shift-PgUp], [Shift-PgDn] — виділення фрагмента від курсора до початку, кінця тексту.
Редагування виділеного фрагменту.

Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. За таких операцій часто використовують буфер обміну Windows. Через цей буфер редактор Word може обмінюватись інфор­мацією з іншими програмами, що працюють у середовищі Windows.

Вилучити виділений фрагмент можна за допомогою команди Правка/Вырезать або кнопки Удалить панелі інструментів Стандартная. Фрагмент вилу­чається із тексту і поміщається в буфер обміну. Текст з буферу обміну можна багаторазово читати. Цей текст зберігається в буфері доти, поки в нього не буде занесено новий фрагмент (це може зробити і будь-яка інша програма, що працює в середовищі Windows). Вилучити виділений фрагмент можна і за допомогою клавіші [Del], але при цьому фрагмент у буфер обміну не заноситься. Вставка фрагменту з буферу обміну здійснюється командою Правка/Вставить

Перенести фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Внрезать і Правка/Вставить. Досить просто можна пере­містити фрагмент за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на виділеному фрагменті і, не відпускаючи натиснутої лівої кнопки, від­буксувати фрагмент на нове місце. Якщо тепер відпустити ліву кнопку, то фрагмент буде переміщено.

Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Копировать і Правка/Вставить. При виконанні першої ко­манди виділений фрагмент переноситься в буфер обміну, але з тексту не вилучається. Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але при цьому повинна бути додатково натиснутою клавіша [Ctrl].

Команди редагування діють і при роботі з документами в різних вікнах. Це дає змогу обмінюватись фрагментами тексту між різними документами.




Форматування тексту


Під форматуванням розуміють операції, які зв'язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених фрагментів.

Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів; форматування абзаців; форматування сторінок.



Форматування символів.

При форматуванні символів можна змінити шрифти, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/Шрифт. При цьому на екрані з'явиться вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри:

•шрифт (вибирається із списка шрифтів);

•стиль (можна вибрати звичайний стиль, курсив, напівжирний і напів­жирний з курсивом шрифти);

• розмір шрифта;

• підкреслення (вибір різних варіантів підкреслення);

• колір символів;

• ефекти (верхній і нижній індекс, перекреслений).

У полі Образец цього вікна показується зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах.

Отступм й интервалм

Ряд параметрів можна встановити і за допомогою кнопок панелі Форматирование.


Форматування абзаців.

Під абзацем у Word розуміють частину документа, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац завжди закінчується натискуванням клавіші FEnter. Для форматування абзацу використовують команду Формат/Абзац, відкриває вікно діалогу Абзац в якому можна здійснити:

• вирівнювання абзаців;

• встановлення відступів абзаців;

• встановлення відстані між рядками і абзацами.

За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч. За допомогою опції Внравнивание можна встановити вирівнювання праворуч, центрування (ряд­ки розміщуються симетрично відносно уявної вертикальної лінії, що проходить через середину сторінки) або блочне вирівнювання (рядки вирівнюються як ліворуч, так і праворуч).

Опція Отступ дозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзаца, а також окремо лівий відступ першого рядка абзацу. Відстань за замовчуванням вимірюється в дюймах, але за допомогою команди Сервис/Параметрн/Общие можна встановити інші одиниці (сантиметри та ін.).

Для встановлення відступів можна використовувати і горизонтальну ліній­ку. На ній є маркери відступу ліворуч (нижній лівий), відступу праворуч (нижній правий) і відступу першого рядка абзацу (верхній лівий). В разі зміни положення цих маркерів за допомогою миші виділений абзац буде автоматично переформатовуватися.

Відстань між рядками встановлює опція Межстрочннй вікна діалогу Абзац, а між абзацами — опція Интервал. За допомогою останньої можна встановити параметри Перед (інтервал перед виділеним абзацем) і После (інтервал після виділеного абзацу).

При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд цього абзацу зображується в полі Образец вікна діалогу Абзац.


Встановлення параметрів сторінки


Для установлення параметрів сторінки використовується команда Параметры страницы з меню Файл, що викликає діалогове вікно Параметры страницы.

Для установлення поля сторінки використовується укладка Поля, у вікнах якого можна установити:



Верхнее – верхнє поле сторінки;

Нижнее – нижнє поле сторінки;

Левое – ліве поле сторінки;

Правое – праве поле сторінки.

У рамці Образец показаний зовнішній вигляд сторінки відповідно до обраних параметрів. Якщо сторінки повинні мати дзеркальні поля, необхідно увімкнути прапорець Зеркальные поля. У результаті замість полів Правое і Левое з'являться поля Внутри і Снаружи.

У полі Переплет установлюється ширина поля підшивки.

У рамці От края до колонтитула установлюється відстань:



верхнего – від верхнього краю сторінки до верхнього краю верхнього колонтитулу;

нижнего – від нижнього краю сторінки до нижнього краю нижнього колонтитулу.

Слід зазначити, до якої частини документа відносяться обрані параметри, вказавши потрібне значення в полі Применить:



Ко всему документу – параметри використовуються у всьому документі;

До конца документа – параметри використовуються для тієї частини документа, що розташована після курсору уведення.

Установити поля сторінки можна також за допомогою лінійок форматування в режимі Разметка страниц. У цьому режимі на екрані присутні і вертикальна, і горизонтальна координатні лінійки. На кожній координатній лінійці поля сторінки позначені сірим кольором. Необхідно установити покажчик миші на межу сірої та білої ділянки (він матиме вигляд двоспрямованої стрілки) й пересунути її в потрібне місце.

Укладка Размер бумаги (мал.32) містить поле переліку Размер бумаги, в якому можна вибрати розмір листа документа. Якщо необхідні розміри в переліку відсутні, то в полі Ширина і Высота можна увести відповідні значення ширини й висоти сторінки.

У рамці Ориентация вибирається орієнтація сторінки. Прапорець книжная означає вертикальну орієнтацію сторінки, альбомная – горизонтальну.

Укладка Макет вікна Параметры страницы дозволяє установити параметри колонтитулів. Для того, щоб на сторінках із парними і непарними номерами були різні колонтитули, слід увімкнути прапорець четных и нечетных страниц. Щоб колонтитул першої сторінки відрізнявся від інших, необхідно увімкнути прапорець первой страницы. Спосіб вертикального вирівнювання тексту на сторінці вибирається в полі Вертикальное выравнивание:

По верхнему краю – текст вирівнюється по верхньому полю сторінки.

По центру – текст центрується між верхнім і нижнім полем сторінки.

По высоте – текст розподіляється між верхнім і нижнім полем.




В


ставка
розривів сторінок


Microsoft Word автоматично розбиває текст на сторінки. Для уставлення додаткового розриву сторінки необхідно установити курсор у місце, з якого повинна починатися нова сторінка й викликати команду Разрыв із меню Вставка. У діалоговому вікні Разрыв потрібно установити перемикач новую страницу та натиснути ОК.

Якщо документ повинен складатися зі сторінок, що мають різні параметри, то його слід розділити на декілька розділів. Кожний розділ має власні параметри сторінок. Для уставлення в документ нового розділу в діалоговому вікні Разрыв необхідно вибрати один з таких перемикачів:



со следующей страницы – новий розділ починається з наступної сторінки;

на текущей странице – новий розділ починається безпосередньо після поточного;

с четной страницы – новий розділ починається з найближчої сторінки, що має парний номер;

с нечетной страницы – новий розділ починається з найближчої сторінки, що має непарний номер.

Щоб видалити розрив сторінки, уставлений вручну, або розрив розділу слід перейти в режим Обычный, або увімкнути режим відображення недрукованих символів. У цих режимах розриви сторінок зображуються пунктирними лініями, а розриви розділів подвійними пунктирними лініями. Видаляються знаки розривів як звичайні символи клавішами Delete або Backspace.


Нумерація сторінок


Для уставлення номерів сторінок необхідно викликати команду Номера страниц меню Вставка, що викликає вікно Номера страниц.

У полі Положение слід вибрати розташування номера на сторінці:




Вверху страницы – номер сторінки розташовується угорі (уставляється в верхній колонтитул);

Внизу страницы – номер сторінки розташовується унизу (уставляється в нижній колонтитул).

У полі Выравнивание – розташування номера сторінки відносно полів сторінки:

Слева – номер сторінки розташовується у лівого краю сторінки;

От центра – номер сторінки розташовується по центрі сторінки;

Справа – номер сторінки розташовується у правого краю сторінки;

Внутри – номер сторінки розташовується з внутрішнього краю листа (доступний, тільки якщо документ має дзеркальні поля);

Снаружи – номер сторінки розташовується у зовнішнього краю листа (доступна, якщо документ має дзеркальні поля).

Якщо зняти прапорець Номер на первой странице, то на першій сторінці номер не буде проставлений.

Кнопка Формат викликає діалогове вікно Формат номера страницы, в якому задається формат нумерації. У полі переліку Формат номера вибирається тип нумерації (арабські і римські цифри або літери латинської абетки).

У рамці Нумерация страниц установлюється початок нумерації:



продолжить – нумерація сторінок поточного розділу починається з числа, наступного за номером останньої сторінки попереднього розділу;

начать с – нумерація починається з числа, зазначеного у полі праворуч.

Якщо увімкнути прапорець Включить номер главы, до номеру сторінки буде доданий номер глави або розділу документа. У полі переліку начинается со стиля необхідно зазначити, який стиль форматування відповідає рівню глав, номера яких будуть використані. Можна вибрати один із стилів заголовків Заголовок1... Заголовок9. У полі разделитель задається роздільник між номером сторінки й номером глави. Установивши усі параметри, слід натиснути OK, після чого знову з'являється вікно Номера страниц. Тут також необхідно натиснути OK і усі сторінки документа будуть пронумеровані.


Друк документів


Перед друкуванням документа, можна переглянути на екрані, як він буде виглядати після друку. Для цього необхідно перейти в режим попереднього перегляду за допомогою команди Предварительный просмотр меню Файл або кнопки . У цьому режимі, щоб збільшити зображення слід навести покажчик миші, який матиме вигляд лупи з плюсом, на потрібний фрагмент і натиснути кнопку миші. Покажчик миші матиме вигляд лупи з мінусом і якщо натиснути кнопку миші, то зображення зменшиться. Вийти з режиму попереднього перегляду можна за допомогою кнопки Закрыть або клавіші Esc.

Для друкування документа використовується команда Печать меню Файл. У діалоговому вікні Печать у полі прихованого переліку имя потрібно вибрати принтер, якщо можливо друкувати на декількох принтерах.

У рамці Страницы задається діапазон сторінок, що будуть надруковані:

все – надрукується весь документ;

текущая – надрукується сторінка, в якій знаходиться курсор;

выделенный фрагмент – друкується тільки виділений фрагмент документа;

номера – друкується зазначений набір сторінок. Наприклад: щоб надрукувати сторінки 1, 5, 11, 12, 13 необхідно увести в поле ліворуч: 1, 5, 11-13.

У полі Копии вказується кількість копій. Щоб надрукувати цілком першу копію, потім другу й інші слід увімкнути прапорець разобрать по копиям. Для друку багатосторінкового документа з двох сторін кожного аркушу можна увімкнути режим виводу на друк тільки парних або непарних сторінок. У переліку Вывести на печатать можна вибрати одне із значень:



Все страницы диапазона – надрукувати весь діапазон сторінок;

Нечетные страницы – тільки непарні сторінки з зазначеного діапазону;

Четные страницы – тільки парні сторінки з зазначеного діапазону.

Для друкування однієї копії всього документа достатньо натиснути на кнопоку .







Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка