Структура навчальної дисципліниСкачати 430.56 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.10.2017
Розмір430.56 Kb.
  1   2   3

ПРОФІЛАКТИКА НЕОБЕРЕЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
Матеріали для студентів 4 року навчання за ОКР «Бакалавр»

Спеціалізація «Кримінальна юстиція»

2017-2018 навчальний рік


Структура навчальної дисципліни


Назви змістовних тем

Кількість годин

4 курс (бакалавр)

Лекції

Семінари

Сам.

робота

ВсьогоЗапобігання злочинності: поняття, принципи, рівні, види.

2

2

6

10Загальна характеристика необережної злочинності.

2

2

8

12Детермінанти необережної злочинності.

2

2

8

12Кримінологічна характеристика окремих різновиди необережних злочинів.

2

2

10

14Запобігання необережної злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа

2

2

8

12
ВСЬОГО

10

10

40

60
Форма контролю

Залік

Плани семінарських занять

для студентів спеціалізації «Кримінальна юстиція»

(4 курс, денна форма навчання, бакалавр)
Семінарське заняття № 1 (2 години)

Тема 1. Запобігання злочинності: поняття, принципи, рівні, види.

 1. Загальна характеристика системи запобігання злочинності.

 2. Запобігання злочинів: структура, рівні, функції.

 3. Завдання, цілі, принципи запобіжної діяльності.

 4. Класифікація і структура заходів запобігання злочинності.

 5. Профілактика злочинів як основа запобігання злочинності: поняття та предмет.

 6. Мета, завдання, функції та принципи профілактики злочинів.

 7. Рівні, види, методи та форми профілактичної діяльності.

 8. Загальна та індивідуальна профілактик злочинів.

Тематики рефератів та доповідей.

 • Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності.

 • Індивідуальне запобігання злочинності.

 • Рання та ситуативна профілактика злочинів.

 • Зарубіжний досвіт запобігання, профілактик злочинів.

Тематика індивідуальних завдань

 1. Злочинність: поняття, ознаки, риси, характеристики.

 2. Коефіцієнти злочинності, рівень, питома вага, динаміка. Їх визначення і техніка аналізу.

 3. Стан, структура і характер злочинності: поняття, визначення, аналіз.

 4. Географія злочинності. Фактори розподілу злочинності на території України.

 5. Визначення латентної злочинності.Практичне завдання: скласти глосарій «Превентивна термінологія»

Метод проведення – усне опитування студентів по контрольно-перевірочних питаннях. Проведення тестування окремих студентів з метою виявлення ступеня оволодіння необхідними теоретичними положеннями.

Рекомендована література до теми (з фондів МІП НУ «ОЮА»)

1. Джужа, О. М. Кримінологія: загальна та особлива частина [Текст] : спеціалізований курс лекцій зі схемами:Навч.пос. / О. М. Джужа, Є. М. Моісеєв, В. В. Василевич ; за заг.ред.О.М.Джужи. – К. : Атіка, 2001. – 368с.

2. Джужа, О. М. Кримінологія: загальна та особлива частина [Текст] : спеціалізований курс лекцій зі схемами:Навч.пос. / О. М. Джужа, Є. М. Моісеєв, В. В. Василевич ; за заг.ред.О.М.Джужи. – К. : Атіка, 2002. – 368с.

3. Чуфаровский, Ю. В. Криминология в вопросах и ответах [Текст] : учеб.пос. / Ю. В. Чуфаровский. – М. : Проспект, 2005. – 144с.

4. Криминология [Текст] : учебник / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Н. Д. Эриашвили ; под ред.Г. А. Аванесова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 480 с.

5. Круміна, М. Причини та умови, що призводять до заподіяння смерті і тілесних ушкоджень з необережності [Текст] / М. Круміна // Право України. – 2006. – №4. – С.78-81.

6. Александров, Ю. В. Кримінологія [Текст] : Курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – К. : МАУП, 2002. – 296с. – с.288-289.

7. Криминология [Текст] : учебник для вузов / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Г. А. Аванесова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 495 с.

8. Криминология [Текст] : учебник / под ред.В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – Санкт-Петербург : Издательский Дом С.-Петерб.гос.ун-та, 2005. – 520 с.

9. Криминология [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – Изд. 3-е , перераб.и доп. – Москва : Юристъ, 2006. – 734 с.

10. Криминология [Текст] : учебник / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев. – 2-е изд. , перераб.и доп. – Москва : Волтерс Клувер, 2005. – 640 с.

11. Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] : у 3-х кн. кн.2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів / А. П. Закалюк. – К. : Ін Юре, 2007. – 712с.

12. Курганов, С. И. Криминология [Текст] : учеб. пос. / С. И. Курганов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 183с.

13. Кримінологія: загальна та особлива частина [Текст] : підручник / за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2009. – 288с.

14. Алексеев, А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы [Текст] : монография / А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев. – М. : НОРМА, 2001. – 496с.


Семінарське заняття № 2 (2 години)

Тема 2. Загальна характеристика необережної злочинності.

 1. Поняття, ознаки і види необережної злочинності.

 2. Відмінність злочинної легковажності від непрямого умислу.

 3. Кримінально-правові особливості необережної злочинності.

 4. Аналіз стану необережної злочинності в Україні: структура, рівень, динаміка.

 5. Кримінологічна характеристика необережної злочинності.

 6. Кримінологічні різновиди необережних злочинів.

 7. Особистість злочинців, які вчинили необережні злочини. Їх ознаки.

 8. Емпіричне психологічне вивчення необережних злочинців.

 9. Морально-психологічні властивості особистості необережних злочинців


Метод проведення – усне опитування по контрольно-перевірочних питаннях.

Рекомендована література до теми

 1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print13298966162264961. Джужа, О. М. Кримінологія: загальна та особлива частина [Текст] : спеціалізований курс лекцій зі схемами:Навч.пос. / О. М. Джужа, Є. М. Моісеєв, В. В. Василевич ; за заг.ред.О.М.Джужи. – К. : Атіка, 2002. – 368с.
2. Круміна, М. Причини та умови, що призводять до заподіяння смерті і тілесних ушкоджень з необережності [Текст] / М. Круміна // Право України. – 2006. – №4. – С.78-81.

3. Даньшин, М. Ятрогенні злочини: поняття та криміналістична характеристика [Текст] / М. Даньшин // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2007. – №1. – С.207-215.

4. Криминология [Текст] : учебник для вузов / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Г. А. Аванесова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 495 с.

5. Криминология [Текст] : учебник / под ред.В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – Санкт-Петербург : Издательский Дом С.-Петерб.гос.ун-та, 2005. – 520 с.

6. Криминология [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – Изд. 3-е , перераб.и доп. – Москва : Юристъ, 2006. – 734 с.

7. Тяжкова, И. Критерии наказуемости преступной неосторожности [Текст] / И. Тяжкова // Вестник Московского университета.Серия 11.Право. : Научный журнал. – 2007. – №4. – С.32-42.

8. Криминология [Текст] : учебник для вузов / под ред.В.Н.Бурлакова, Н.М.Кропачева. – СПб : С.-Петерб.гос.ун-т, 2002. – 432с. – (Учебники для вузов).

9. Курс лекций по криминологии [Текст] : учеб.пос. / И. Н. Даньшин, В. В. Голина, А. Г. Кальман, А. В. Лысодед ; под ред.И.Н.Даньшина и В.В.Голины. – Х. : Одиссей, 2006. – 280с.

10. Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] : у 3-х кн. кн.2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів / А. П. Закалюк. – К. : Ін Юре, 2007. – 712с.

11. Курганов, С. И. Криминология [Текст] : учеб. пос. / С. И. Курганов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 183с.

12. Недопекина, Т. Проблемные аспекты преступного легкомыслия в правоприменении [Текст] / Т. Недопекина // Уголовное право : Научно-практически журнал. – 2009. – №5. – С.52-54.

13. Кримінологія: загальна та особлива частина [Текст] : підручник / за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2009. – 288с.

14. Алексеев, А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы [Текст] : монография / А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев. – М. : НОРМА, 2001. – 496с.

15. Криминология [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – Изд. 3-е , перераб.и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – 734 с.


Семінарське заняття № 3 (2 години)

Тема 3. Детермінанти необережної злочинності.


 1. Поняття та класифікація детермінант необережної злочинності.

 2. Проблеми кримінологічної детермінації.

 3. Мотивації необережних злочинів.

 4. Зовнішні та внутрішні умови легковажно-безвідповідальної мотивації.

 5. Особливості елементів легковажно-безвідповідальної мотивації.

 6. Причини та умови необережної злочинності.

 7. Класифікація необережної злочинності, їх характеристика.

 8. Об'єктивно-суб'єктивна причинність необережних діянь.

Тематика рефератів

 • Десоціалізація і її роль в детермінації індивідуальної злочинної поведінки.

 • Роль та значення інтересів у механізмі злочинної поведінки.

 • Вплив характеристик особистості злочинця на індивідуалізацію покарання.


Тематика індивідуальних завдань

 1. Комплексний підхід у вивченні причин і умов необережної злочинності.

 2. Соціальні процеси розвитку та їх роль у детермінації необережної злочинності (урбанізація, міграція, маргіналізація).

 3. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

 4. Соціалізація та її роль у формуванні особи злочинця.

 5. Мотивація злочинної поведінки: поняття, психологічні основи формування.

 6. Криміногенна ситуація та її роль в механізмі злочинної поведінки.


Метод проведення – усне опитування по контрольно-перевірочних питаннях. Самостійна робота з опорними конспектами та довідковою літературою.
Практичне завдання. Складання структурно-логічної схеми «Зовнішні та внутрішні умови легковажно-безвідповідальної мотивації»

Рекомендована література до теми

 1. Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 239 с.

 2. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М., 1987.

 3. Антонян Ю.М.,Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. – М., 1991.

 4. Бафия Е. Проблемы криминологии: диалектика криминогенной ситуации – М.: Юридическая литература, 1983 – 152 с.

 5. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М., 1986.

 6. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. – Харьков, 1986.

 7. Криминология: Учебник / ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова – М.: Юрист, 2006. – 734 с.

 8. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.,1991.

 9. Номоконов В.А. О проблеме изучения причин преступности // Вопр. борьбы с преступностью – М., 1986. – Вып.45.

 10. Преступность, ее виды и проблемы борьбы. Под общей редакцией А.И. Долговой. – М., 2011. – 171 с.

 11. Преступность, национальная безопасность, бизнес / Под общей ред. А.И. Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2012. – 650 с.

 12. Рагимов И.М.-О. Преступность и наказание. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.

 13. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. – М., 1961

 14. Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: материалы ежегодн. регион. науч.-практ. конф. «Криминологические чтения» (декабрь 2010 г.)… - Улан-Удэ, 2012. – 170 с.

 15. Уголовное право и криминология: современное состояние и перспективы развития. – Вып. 6. – Воронеж, 2010. – 328 с.


Семінарське заняття № 4 (2 години)

Тема 4. Кримінологічна характеристика окремих різновиди необережних злочинів.


 1. Кримінологічна характеристика професійної (посадової), службової злочинної необережності.

 2. Кримінологічна характеристика побутової необережності.

 3. Технічна злочинна необережність: загально характеристика

 4. Злочинна необережність з порушення правил пожежної безпеки.

 5. Екологічні злочини, вчинені з необережності.

 6. Особистість осіб, які вчинили екологічні злочини з необережності.

 7. Автотранспортна необережна злочинність: кримінологічна характеристика. 


Питання для обговорення і есе

 • Причини, стан і попередження ДТП.

 • Особистість осіб, які вчинили екологічні злочини.


Метод проведення – усне опитування по контрольно-перевірочних питаннях. Самостійна робота з опорними конспектами та довідковою літературою.

Рекомендована література до теми

 1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1329896616226496

 2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 41, ст.546

 3. Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 239 с.

 4. Андрейцев В.І. Екологічна експертиза: право і практика. – К., 1992.

 5. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – К., 1991.

 6. Бабаков В.Е., Лущак А.В. Основы екологической безопасности. – Симферополь, 1998.

 7. Бажанов Э. Антинаркотизм: понятие, направление, проблеми // Законность. — 1995. — № 9.

 8. Боротьба з екологічними злочинами (кримінально-правове і кримінологічне дослідження). – К., 1994.

 9. Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана окружающей среды Украины. Проблемы теории и развития законодательства. – Харьков, 1994.

 10. Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. — М., 1977.

 11. Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений / Отв. ред. О.С. Колбасов.-М., 1988.

 12. Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. — М., 1989.

 13. Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и криминологические проблемы. — К., 1998.

 14. Квашис В.Е. Профилактика неосторожных преступлений. — К., 1981.

 15. Мойсюк О.М. Віктимологічна профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 1999.

Семінарське заняття № 5 (2 години)

Тема 5. Запобігання необережної злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа

 1. Профілактичні заходи запобігання необережної злочинності.

 2. Стратегічні, тактичні та оперативні заходи запобігання необережним злочинам.

 3. Підсистеми запобігання необережним злочинам за сферами життєдіяльності.

 4. Підсистеми запобігання необережним злочинам за об'єктами профілактичного впливу і вікових характеристик осіб, які проходять профілактику.

 5. Методи профілактики необережних злочинів (рівні).

 6. Заходи впливу на детермінанти необережної злочинності. 

 7. Суб’єкти запобігання необережної злочинності.

 8. Діяльність правоохоронних органів та суду щодо запобігання необережній злочинності.

 9. Ефективність та результативність цілеспрямованих дій запобігання необережних злочинів

Тематика рефератів та доповідей:

 • Загальносоціальні методи профілактики необережних злочинів.

 • Спеціально-кримінологічні методи профілактики необережних злочинів.

 • Індивідуальні методи профілактики необережних злочинів.


Метод проведення – усне опитування по контрольно-перевірочних питаннях. Самостійна робота з опорними конспектами та довідковою літературою.

Рекомендована література до теми

 1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1329896616226496

 2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 41, ст.546

 3. Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 239 с.

 4. Андрейцев В.І. Екологічна експертиза: право і практика. – К., 1992.

 5. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – К., 1991.

 6. Бабаков В.Е., Лущак А.В. Основы екологической безопасности. – Симферополь, 1998.

 7. Бажанов Э. Антинаркотизм: понятие, направление, проблеми // Законность. — 1995. — № 9.

 8. Боротьба з екологічними злочинами (кримінально-правове і кримінологічне дослідження). – К., 1994.

 9. Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана окружающей среды Украины. Проблемы теории и развития законодательства. – Харьков, 1994.

 10. Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. — М., 1977.

 11. Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений / Отв. ред. О.С. Колбасов.-М., 1988.

 12. Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. — М., 1989.

 13. Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и криминологические проблемы. — К., 1998.

 14. Квашис В.Е. Профилактика неосторожных преступлений. — К., 1981.

 15. Мойсюк О.М. Віктимологічна профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 1999.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка