Стратегії та програми розвиткуДата конвертації26.12.2017
Розмір445 b.

самостійне визначення територіальною громадою основних напрямків, цілей та завдань сталого розвитку в динамічному конкурентному середовищі

 • самостійне визначення територіальною громадою основних напрямків, цілей та завдань сталого розвитку в динамічному конкурентному середовищі

 • Основні види стратегічних документів, які розробляється на місцевому, регіональному та національному рівнях:

 • Стратегія економічного розвитку

 • Стратегія соціально-економічного розвитку

 • Стратегія сталого розвитку

 • Стратегія інноваційного розвитку

 • Галузеві (секторні) стратегіїУнікальність рішень

 • Унікальність рішень

 • Показує, чого робити не треба

 • Дозволяє отримувати синергетичний ефектВ європейських країнах наявність документу, в якому відображені пріоритети та цілі розвитку території на довготермінову перспективу, закріплено на законодавчому рівні: він є базовим документом для координації дій між різними рівнями влади та для прийняття рішень щодо розподілу фінансових ресурсів.

 • В європейських країнах наявність документу, в якому відображені пріоритети та цілі розвитку території на довготермінову перспективу, закріплено на законодавчому рівні: він є базовим документом для координації дій між різними рівнями влади та для прийняття рішень щодо розподілу фінансових ресурсів.

 • У таких документах відображаються не лише пріоритети розвитку, які пов’язані із прискоренням економічного зростання та підвищенням добробуту населення, раціональним використанням ресурсів та вирішенням соціальних проблем певної території, але також враховуються тенденції та загрози глобального розвитку.Принцип «міжсекторного партнерства»

 • Принцип «міжсекторного партнерства»

 • - залучення всіх суб'єктів громади до процесу розробки стратегічного плану

 • Принцип «реалістичності»

 • - реалізація операційних завдань основана на реально існуючих ресурсах, можливостях та повноваженнях громади

 • Принцип «прозорості процесу»

 • відкритість доступу та представлення для відкритого обговорення результатів роботи, а також забезпечення максимально ефективного співробітництва з ЗМІ, як в процесі розробки, так й в процесі реалізації стратегічного плану«Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року», Затв. Постановою КМУ 6 серпня 2014 р.№ 385

 • «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року», Затв. Постановою КМУ 6 серпня 2014 р.№ 385

 • Стратегії галузевого розвитку: Стратегія енергетичної безпеки до 2030 р, Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013), Стратегія реформування системи надання соціальних послуг (2012)

 • Закон України «Про державне прогнозування та розробку програм економічного та соціального розвитку» від 23 березня 2000 р. № 1602-III

 • Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 року № 156-VIIIна загальнодержавному рівні:

 • на загальнодержавному рівні:

 • «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року», Затв. Постановою КМУ 6 серпня 2014 р.№ 385

 • Стратегії галузевого розвитку: Стратегія енергетичної безпеки до 2030 р, Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013), Стратегії розвитку системи управління державними финансами (2013 г)

 • Закон України «Про державне прогнозування та розробку програм економічного та соціального розвитку» від 23 березня 2000 р. № 1602-III

 • Закон України “Про державні цільові програми”Цілі державної регіональної політики:

 • Цілі державної регіональної політики:

 • 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

 • 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

 • 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

 • В регіонах необхідно було привести регіональні стратегії розвитку у відповідність до ДСРР (до 6 лютого 2015р.)ФРР формується як складова частина Державного бюджету України обсягом не менш ніж 1% від прогнозного обсягу надходжень у проекті загального фонду Державного бюджету України на відповідний період. Кошти цього фонду спрямовуються на виконання таких програмних документів:

 • ФРР формується як складова частина Державного бюджету України обсягом не менш ніж 1% від прогнозного обсягу надходжень у проекті загального фонду Державного бюджету України на відповідний період. Кошти цього фонду спрямовуються на виконання таких програмних документів:

 • державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку;

 • державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у частині виконання заходів регіонального розвитку;

 • угод регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій;

 • державних програм розвитку транскордонного співробітництва;

 • програм та заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми та заходи окремих адміністративно-територіальних одиниць (зокрема малих міст, гірських населених пунктів тощо).

 • Порядок використання коштів затверджується розпорядженням КМУ.

 • Розробка програм із модернізації та розвитку системи водопостачанняНадання фахової підтримки

 • Надання фахової підтримкиІI етап: Розробка Програми із розвитку та модернізації системи водопостачання

 • ІI етап: Розробка Програми із розвитку та модернізації системи водопостачання

 • Визначення стратегічних пріоритетів розвитку в сфері централізованого та децентралізованого водопостачання;

 • Підготовка змістовної частини Програми (документу, відп. до методичних рекомендацій)

 • Узгодження Програми з іншими стратегічними документами (стратегія розвитку ОТГ, Стратегія регіонального розвитку області )

 • Затвердження Програми на сесії ОТГ

 • термін: березень 2016паспорт програми;

 • паспорт програми;

 • визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма;

 • визначення мети програми;

 • обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми;

 • перелік завдань і заходів програми та результативні показники;

 • координація та контроль за ходом виконання програми

 • Додатки: план заходів програми

 • показники оцінки виконання програми

 • Відповідно до «Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», затверджені Наказом Міністерства економіки України 04.12.2006 № 367На основі інформації, яка була отримана під час аналізу стану системи централізованого водопостачання та водовідведення, економічного та соціального розвитку ОТГ, необхідно визначитись зі стратегічними пріоритетами щодо:

 • На основі інформації, яка була отримана під час аналізу стану системи централізованого водопостачання та водовідведення, економічного та соціального розвитку ОТГ, необхідно визначитись зі стратегічними пріоритетами щодо:

 • доступу населення до якісної питної води

 • режиму водокористування та водовідведення в закладах соціальної сфери

 • ефективного управління системою централізованого водопостачання

 • технічного стану наявної системи централізованого водопостачання

 • стимулювання економічного розвиткучи добре громада забезпечена водними ресурсами першого водоносного горизонту?

 • чи добре громада забезпечена водними ресурсами першого водоносного горизонту?

 • чи якість питної води з криниць (колодязів, каптажів) відповідає державним нормам по санітарно-хімічним та мікробіологічним показникам? Чи є тенденція до погіршення ситуації?

 • чи населення громади задоволене якістю та доступністю води у власних криницях/ свердловинах?

 • чи населення вважає за доцільним розвивати та/або здійснювати модернізацію системи водовідведення?

 • чи впливає діяльність сільськогосподарських підприємств на якість води перших водоносних горизонтів?

 • чи впливає видобувна діяльність (якщо така є) на якість та доступність води перших водоносних горизонтів?чи всі заклади соціальної сфери забезпечені доступом до якісної питної води? Яка система водовідведення?

 • чи всі заклади соціальної сфери забезпечені доступом до якісної питної води? Яка система водовідведення?

 • чи обслуговується система централізованого водопостачання (якщо така є) спеціалізованою організацією/підприємством? чи має вона затверджені тарифи, ліцензії та спец.дозволи на водокористування? На скільки економічно ефективно організована господарська діяльність?

 • чи є перспективи до розвитку громади? На скільки стабільні демографічні показники та високі темпи індивідуального житлового будівництва?

 • чи розвиток централізованого водопостачання призведе до економічного зростання?Визначення мети програми

 • Визначення мети програми

 • Метаце декларація того, що повинно бути досягнуто, бажаний кінцевий результат, якій пов'язаний з усуненням основних проблем та поліпшенням ситуації.

 • Зазвичай, мету формулюють одним реченням. У першій частині використовують дієслівний прикметник («створення», «покращення», «розвиток», «поліпшення»…..), а друга частина демонструє яким чином пропонується це досягнути (використовують зв'язку «шляхом», «внаслідок», «за допомогою»…..).Визначення завдань та заходів програми

 • Визначення завдань та заходів програми

 • Завдання – діяльність, яка має бути виконана під час виконання програми для досягнення визначеної мети.

 • Завдання мають бути деталізованими, чітко визначеними, вимірюваними, доречними (відповідати загальній меті) та досяжними.

 • Завдання зазвичай формулюють в стверджувальній формі та використовують слова, які означають закінченість дій (тобто «підготувати», «зменшити», «збільшити», «провести», «забезпечити»…)

 • Заходи - детальні дії, роботи або події, які направлені на виконання конкретного завдання.

в яких населених пунктах об’єднаної територіальної громади доцільно розвивати централізоване водопостачання шляхом нового будівництва?

 • в яких населених пунктах об’єднаної територіальної громади доцільно розвивати централізоване водопостачання шляхом нового будівництва?

 • в яких закладах соціальної сфери необхідно забезпечити доступ до питного водопостачання, облаштовувати внутрішні санітарні вузли та встановлювати системи водовідведення?

 • які заходи необхідно здійснити для модернізації/ремонту діючої системи водопостачання?

 • які заходи необхідно здійснити для покращення управління та ведення господарської діяльності організації/підприємства з обслуговування системи централізованого водопостачання?

 • які заходи необхідно здійснити для облаштування санітарної зони на свердловинах (якщо такі є)?

 • які заходи необхідно здійснити для підтримки якості води перших водоносних горизонтів?Програма розвитку – середньостроковий документ, тому через рік, два, чотири необхідні відповіді:

 • Програма розвитку – середньостроковий документ, тому через рік, два, чотири необхідні відповіді:

 • чи ситуація в громаді покращилась?

 • який результат можна вважати «успішним»?

 • чи ми що обрали вірний (оптимальний) шлях для досягнення задекларований цілей?

 • чи всі виконали свої завдання/ зобов'язання?

 • Показники оцінки програми (результативні показники) мають показувати динамку щодо прогресу у досягнені задекларованої мети та обраних шляхів (завдань) її досягнення.V етап: Фахова підтримка

 • V етап: Фахова підтримка

 • Організація та проведення семінарів-тренінгів щодо:

 • мобілізація громади

 • ведення бухгалтерського обліку на КП

 • технічна модернізації КП та проведення технічного аудиту (за необхідністю)

 • бізнес-планування діяльності КП (за необхідністю)

 • термін: травень, червень, липень, серпень 2016

 • Інформація станом на 01.04.2015 року.

 • Статистичний щорічник ……………… області за 2009- 2014 роки, експрес – інформація Головного управління статистики у 2014 році.

 • Відповідно до листа державного управління охорони навколишнього природного середовища в ……………… області №ХХ від ХХ.ХХ.2015 на запит …………………………………………………

 • http://www.geoinf.kiev.ua. Державне НВП "Державний інформаційний геологічний фонд України". Перелік спеціальних дозволів на користування надрами виданих 01.02.2012 • ОСН – органи самоорганізації населення

 • ОТГ –об'єднана територіальна громада

 • НГО – недержавні громадські організації

 • СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

 • ЦНАП – центр надання адміністративних послуг

 • АП – адміністративні послуги

 • ЗМІ – засоби масової інформаціїнеефективне використання бюджетних коштів на охорону здоров'я; 86 % бюджетних коштів, що виділяється на охорону здоров’я, йде на утримання медичних закладів та оплату лікарів;

 • неефективне використання бюджетних коштів на охорону здоров'я; 86 % бюджетних коштів, що виділяється на охорону здоров’я, йде на утримання медичних закладів та оплату лікарів;

 • Коментар: порядок використання бюджетних коштів на охорону здоров'я регламентується законодавчо (в т.ч. Бюджетним кодексом України та постановами Міністерства Фінансів України).«Наведені результати опитування свідчать про те, що сукупність інформаційних потреб цільової групи проекту є достатньо строкатою. Разом з цим певне підтвердження отримує висновок, зроблений під час розгляду питання 4 даної анкети. Видається, що потреби означені нами як «освіта та наука», «загальні питання» та певною мірою «громадянські організації ЄС» виникають у зв’язку з діяльністю закладів освіти (написання рефератів, курсових та дипломних робіт, навчання та стажування за кордоном тощо). Їх сумарний вплив додає аргументів на користь висловленої раніше тези про перспективність партнерства з закладами освіти.»

 • «Наведені результати опитування свідчать про те, що сукупність інформаційних потреб цільової групи проекту є достатньо строкатою. Разом з цим певне підтвердження отримує висновок, зроблений під час розгляду питання 4 даної анкети. Видається, що потреби означені нами як «освіта та наука», «загальні питання» та певною мірою «громадянські організації ЄС» виникають у зв’язку з діяльністю закладів освіти (написання рефератів, курсових та дипломних робіт, навчання та стажування за кордоном тощо). Їх сумарний вплив додає аргументів на користь висловленої раніше тези про перспективність партнерства з закладами освіти.»

 • Коментар: треба показати скільки % дали відповідь на запитання, а не показувати власну думку «що результати опитування достатньо строкаті»,

 • Перспективність (чи не перспективність) розвитку цього напряму повинна визначити робоча група та у подальшому відобразити під час формулювання цілей/завдань розвитку.Намагатись подавати інформацію по кожному розділу у рівних обсягах

 • Намагатись подавати інформацію по кожному розділу у рівних обсягах

 • історична довідка про територію – 5 стор.

 • надання житлово-комунальних послуг – 1 стор.

 • Актуальну, пізнавальну, але велику за обсягом інформацію та великі таблиці - виносити у додатки

 • Бажано впродовж всього документу дотримуватись єдиного рівня деталізаціїОсновні результати аналізу та досліджень:

 • Основні результати аналізу та досліджень:

 • стабільні демографічні показники (за 10 років наявне населення скоротилось на 4%);

 • у 60 % взятих проб колодязної води є відхилення від норми за мікробіологічними показниками;

 • як в особистих домогосподарствах населення, так і багатьох закладах соціальної сфери, в якості системи водовідведення використовуються вигрібні ями (септики облаштовані в навчальних закладах);

 • в декількох громадах ФАПи та заклади культури не забезпечені жодним видом водопостачання та водовідведення;
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка