Старко Василий. Дефинирование словаря и модели категоризацииСкачати 94.54 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір94.54 Kb.


Старко Василий. Дефинирование словаря и модели категоризации. В статье проанализированы дефиниции термина словарь, представленные в научной литературе.... (не менше 1000 знаків без урахування назви статті)

Ключевые слова: словарь, дефиниция, категоризация…..
Starko Vasyl. Defining the Dictionary and Models of Categorization. The article analyzes the definitions of the term dictionary found in scholarly literature… (не менше 1000 знаків без урахування назви статті)

Key words: dictionary, definition, categorization……
Стаття надійшла до редколегії

10.02.2016 р.


Старко Василь Феодосійович – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Зразок анкети-заявки учасника

Х Міжнародної наукової конференції

Прізвище__________________________________________

Ім’я______________________________________________

По батькові________________________________________

Науковий ступінь___________________________________

Вчене звання______________________________________

Організація, вуз____________________________________

Посада____________________________________________

Службова адреса___________________________________

Службовий телефон (з кодом)________________________

Домашня адреса (з індексом)_________________________

Домашній телефон (з кодом)_________________________

Мобільний телефон_________________________________

E-mail____________________________________________

Назва статті укр. мовою_____________________________

Назва статті рос. мовою_____________________________

Назва статті англ. мовою____________________________

Передбачувана секція_______________________________

Заочна участь у конференції_________________________

Безпосередня участь на озері Світязь__________________

Номер відділення НОВОЇ ПОШТИ (із зазначенням міста) _____________________________________________________

Cертифікат про стажування □ так □ ні


ОРГКОМІТЕТ:

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

Інститут іноземної філології

кафедра практики англійської мови

(пр. Волі, 13, каб. № 415)


Контактна інформація:

(0332) 79-98-66, 098-478-57-10 – Євгенія Іванівна Гороть, канд. філол. наук, професор,

050-338-14-74 – Лариса Миколаївна УгоньЗразок структури статті
УДК 81’22:81’42

Василь Старко
Дефініювання словника й моделі категоризації

У статті проаналізовано дефініції терміна словник, подані в науковій літературі …….. (викладаючи основні факти статті, в анотації необхідно дотримуватися хронології статті, зазначити актуальність теми, конкретні завдання, новизну дослідження, навести основні теоретичні й експериментальні результати, виявлені закономірності, описати висновки, які можуть супроводжуватися оцінками, рекомендаціями, пропозиціями).Ключові слова: словник, дефініція, категоризація……
Постановка наукової проблеми та її значення.  (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями). Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Аналіз досліджень цієї проблеми. Текст. Текст. Текст. Текст.

Мета і завдання статті. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Джерела та література

 1. Гнаповская Л. В. Фреймовая репрезентация знаний в прототипической ситуации «наречение ребёнка именем» на материале английских личных имён / Л. В. Гнаповская // Проблеми лексичної семантики та семантики тексту. Вісник Київcького державного лінгвістичного університету. Сер. : Філологія. – Київ : КДЛУ, 1998. – Вип. 6. – С. 15–30.

 2. Кубрякова Е. С. В поисках сущности язика / Е. С. Кубрякова // Вопросы когнитивной лингвистики : науч.-теор. журн. – 2009. – № 1. – С. 5–12.

 3. Лендау С. Словники: мистецтво та ремесло лексикографії / С. Лендау ; [пер. з англ. О. Кочерга]. – Київ : К.І.С., 2012. – 480 с.

 4. Спивак Д. Л. Измененные состояния сознания : психология и лингвистика : монография / Д. Л. Спивак. – СПб. : Изд. дом Ювента ; Филологический факультет СПбГУ, 2000. – 296 с.

 5. Фесенко С. Л. Лингвокогнитивные модели эмоций в контексте национальных культур : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория язика» / С. Л. Фесенко. – Москва, 2004. – 22 с.

 6. Фесенко С. Л. Лингвокогнитивные модели эмоций в контексте национальных культур : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Фесенко Сергей Леонтьевич. – Москва, 2004. – 185 с.

 7. Silvestein M. The natural history of discourse / M. Silverstein, G. Urban // Natural histories of discourse. – Chicago : The Univercity of Chicago Press, 1966 [Electronic resource]. – Mode of access : http://bank.rug.ac.be/da/refs.htm

 8. Sterkenburg P. G. J. van. ‘The’ dictionary: Definition and history / P. G. J. van Sterkenburg // A practical guide to lexicography [ed. by P. G. J. van Sterkenburg]. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub., 2003. – P. 3–17.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інститут іноземної філології

кафедра практики англійської мови

на базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт»

СНУ імені Лесі Українки (о. Світязь)
10-12 червня 2016 року

проводить


X Міжнародну наукову конференцію
«П Р І О Р И Т Е Т И

ГЕРМАНСЬКОГО ТА РОМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА»
У рамках конференції працюватимуть

такі секції:

 • Граматична семантика.

 • Дискурсознавство.

 • Когнітивна лінгвістика.

 • Комунікативна лінгвістика.

 • Контрастивна лінгвістика.

 • Крос-культурна комунікація.

 • Лексична семантика

 • Лінгвокультурологія.

 • Лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць.

 • Літературознавство.

 • Методичні аспекти викладання іноземних мов.

 • Новітні тенденції лексикографії.

 • Соціолінгвістика.

 • Текстологія.

 • Теоретичні засади лінгвістичних досліджень.

 • Теорія і практика перекладу.

 • Термінознавство.

 • Типологія мов.

 • Функціональні характеристики мовних одиниць різних рівнів.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, іспанська.

Матеріали доповідей планується опублікувати у фаховому виданні „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”, серія «Філологічні науки. Мовознавство» до початку конференції.


Статті, оформлені не за вимогами або подані пізніше зазначеного терміну, до розгляду не приймаються і не повертаються авторам.


В оргкомітет до 1 квітня 2016 р. на електронну адресу priority-2014@ukr.net

необхідно надіслати:

 • анкету-заявку на участь у конференції згідно зразка (Дмитрук А. І._анкета);

 • електронний варіант статті (8-12 сторінок, у форматі *.doc, *.docx) (Дмитрук А. І._стаття);

 • завірену та скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня у форматі *.jpg, *.pdf, *.djv. (Дмитрук А. І._рецензія);

 • в окремому файлі (Дмитрук А. І._реферат) авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання. В рефераті слід зазначити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті (розширена анотація англійською мовою) мінімальним обсягом не менше 250 слів). Після реферату потрібно дати транслітеровану літературу до статті (джерела іноземною мовою залишаються в оригіналі) під рубрикою References (вимоги відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

Фінансові умови

 • Вартість поліграфічних послуг, організації та проведення X Міжнародної наукової конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» становить 550 грн. на одного учасника.

 • Одноосібні статті професорів та докторів наук друкуються безкоштовно.

 • У випадку прийняття статті до друку (про що авторів буде повідомлено електронною поштою) прохання до 25 квітня 2016 р. перерахувати кошти на картковий рахунок Приватбанку 5168 7420 6407 1123 (одержувач – Гороть Євгенія Іванівна).

 • У переказі вказати «За участь у конференції «Пріоритети …….» від … Дмитрука Анатолія Івановича.

 • У разі безпосередньої участі в конференції, за бажанням, учасникам видається сертифікат, який прирівнюється до посвідчення про проходження стажування. Для цього потрібно на картковий рахунок переслати додатково 50 грн. Про бажання отримати такий сертифікат зазначити в анкеті.

 • Розсилка збірника доповідей здійснюватиметься накладною оплатою протягом двох тижнів після завершення конференції Новою поштою.

 • Дорога, проживання й харчування – за рахунок учасників конференції.

 • Інформація про вартість проживання та харчування в спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» буде надіслана пізніше.


Структура статті:

Ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, кегль 12). Через рядок – назва статті (відцентровано, напівжирний шрифт, кегль 14). Через рядок – анотація (мовою оригіналу статті, не менше 1000 знаків без урахування назви статті) та ключові слова (6-7 слів чи словосполучень, кегль 12, 1,5 інтервал, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – текст статті за заданою структурою (кегль 14). Через рядок – Джерела та література (кегль 12, 1,5 інтервал), через рядок – розширені анотації статті російською та англійською мовами (кожна не менше 1000 знаків без урахування назви статті, кегль 12, 1,5 інтервал,) із зазначенням імені та прізвища автора, назвою статті, текстом анотації та ключовими словами.NB. Для статей, написаних німецькою, французькою, польською, іспанською мовами, додається цією ж мовою анотація статті (не менше 1000 знаків ) із зазначенням всього вищезазначеного.

Вимоги до набору статті


 • відстань між рядками – 1,5 інтервала, кегль 14, гарнітура Times New Roman (якщо стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, то необхідно подати їх окремо в електронному вигляді, а статтю додатково надіслати ще у форматі .pdf);

 • параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см.;

 • абзацний відступ – 1,25 см (категорично забороняється створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab та знаків пропуску);

 • не використовувати переносів;

 • обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок лише такого формату: «» («текст»);

 • виділення будь-якого фрагмента тексту та приклади друкуються курсивом (підкреслення не допускається);

 • бібліографічні посилання потрібно оформляти так:  на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом [1];

– скорочення на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., А. І. Дмитрук), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Львів) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка