Стандарт вищої освіти україни рівень вищої освітиСкачати 371.67 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір371.67 Kb.
1   2   3

VIII Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти


 1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18];

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page]

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п];

 5. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];

 6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com/];

 7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 04_2016_ESG_2015.pdf];

 8. International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ documents/isced-2011- en.pdf];

 9. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf];

 10. EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf];

 11. QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area [Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67]

 12. Закон України «Про транспорт» [Режим доступу: http://www.dnaop.com/html/3681/doc-zakon-ukrajini-pro-transport]Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить програмні компетентності, що визначають специфіку підготовки магістрів зі спеціальності 275 – Транспортні технології (за видами) та програмні результати навчання, які виражають те, що студент повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує до якої групи дескрипторів НРК належать програмні результати навчання, пов’язані з відповідними компетентностями. В таблиці 2 показана відповідність програмних результатів навчання та компетентностей.

При реалізації освітньої магістерської програми професійного спрямування акценти у підготовці робляться на формуванні компетентностей інноваційного спрямування, а при реалізації освітньої програми наукового спрямування – компетентностей дослідницького спрямування. Компетентність, яка формує виключно дослідницьку складову позначена окремо (К08*).

Вищий навчальний заклад самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом компетентностей. Нормативний зміст підготовки визначається дисциплінами, що забезпечують досягнення програмних результатів навчання. При описі окремих дисциплін, практик та інших видів навчальної діяльності потрібно визначити мету їх вивчення (компетентності, на формування яких направлена дана дисципліна) та конкретні заплановані результати навчання, які забезпечать досягнення програмних результатів навчання.

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і програмних результатів навчання не є вичерпним. Вищі навчальні заклади при формуванні профілю освітніх програм вказують додаткові компетентності і програмні результати навчання, які відповідають варіативній складовій спеціалізації.

За наявності відповідного обґрунтування, вищий навчальний заклад може запропонувати в освітній програмі професійні кваліфікації та умови її присвоєння.

Вищий навчальний заклад має право вводити додаткові форми атестації здобувачів вищої освіти у формі кваліфікаційного/атестаційного екзамену.Додаткові інформаційні джерела:

 • Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3) [Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html];

 • Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf];

 • Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];

 • Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/ doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];

 • Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users _Guide-2015_Ukrainian.pdf].

Таблиця 1.


Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій


Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Шифр

Зміст1

2

3

4

5

6

Загальні компетентності

ЗК-1

Здатність ініціювати, розробляти та виконувати індивідуально або у вітчизняній (інтернаціональній) групі проекти з удосконалення виробничих процесів на транспорті.

+

+

+

+

ЗК-2

Здатність організовувати роботу колективу, а також мотивувати та керувати його роботою .

+

+

+

+

ЗК-3

Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

+

+

+

+

ЗК-4

Здатність визначати економічні показники та забезпечувати якість виконання робіт при розробці та реалізації комплексних дій та проектів з дотриманням умов праці, положень цивільного захисту та охорони навколишнього середовища.

+

+

+

+

ЗК-5

Здатність спілкуватися із фаховою та загальною аудиторіями, представляти інформацію в усній, друкованій чи іншій формі рідною та іноземною мовами на професійному рівні.

+

+

+

+

ЗК-6

Здатність використовувати на практиці різні теорії в області навчання, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції.

+

+

+

+

ЗК-7

Здатність проводити дослідження в межах вузької спеціалізації, виявляти проблеми , ставити задачі та вирішувати їх, використовуючи відповідні методи наукових досліджень.

+

+

+

+

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК-1

Здатність дослідження і управління функціонуванням інтегрованих транспортних систем

+

+

+

+

СК-2

Здатність до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання транспортних процесів

+

+

+

+

СК-3

Здатність використання інноваційних технологій транспортно-експедиторської діяльності

+

+

+

+

СК-4

Здатність до проведення проектного аналізу щодо інноваційних і інвестиційних проектів

+

+

+

+

СК-5

Здатність до управління ланцюгами поставок та логістичними центрами

+

+

+

+

СК-6

Здатність до управління вантажними перевезеннями за видами транспорту

+

+

+

+

СК-7

Здатність до управління пасажирськими перевезеннями за видами транспорту

+

+

+

+

СК-8

Здатність дослідження і управління рухом транспортних засобів (суден)

+

+

+

+

СК-9

Здатність до управління надійністю та ефективністю транспортних технологій за видами транспорту

+

+

+

+

СК-10

Здатність проведення експертизи транспортних пригод за видами транспорту

+

+

+

+

СК-11

Здатність використовувати сучасні методи навігації в транспортних технологіях за видами транспорту

+

+

+

+

СК-12

Здатність врахування впливу митних особливостей при формуванні транспортних технологій

+

+

+

+

Таблиця 2

Матриця відповідності визначених Стагдартом

результатів навчання та загальних компетентностей


Програмні результати навчання

Компетентності

Шифр

Зміст

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності

ЗК-1

ЗК-2

ЗК-3

ЗК-4

ЗК-5

ЗК-6

ЗК-7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РН-1

Розробити, організувати та реалізувати проект по актуальній темі дослідження у сфері транспортних технологій. Розподілити завдання між виконавцями та визначити терміни виконання.

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

+
+

++

РН-2

Вибрати необхідні положення із законодавчих актів з охорони праці, цивільного захисту та охорони навколишнього середовища, що стосуються відповідної проблематики дослідження. Уміти застосувати ці положення на практиці.

+
+

++

РН-3

Уміти самоорганізовутися і розподіляти свій робочий час для виконання завдань, та виділяти час для самоосвіти у професійній сфері.

++
+
РН-4

Розширити, доповнити чи модифікувати існуючі наукові теорії власними ідеями і доробками, що базуються на синтезі набутих знань та практичного досвіду. Перевірити існуючі наукові гіпотези.

+
+

++

РН-5

Зібрати вихідні дані для реалізації проекту та виконати їх аналіз шляхом використання сучасних інформаційних та комунікаційних засобів, інтерпретувати результати. Сформулювати мету, задачі, предмет та об’єкт дослідження.

+
+

++

РН-6

Критикувати та аналізувати інформаційні джерела на рідній та іноземній мові, робити висновки. Дискутувати на обрану тему із використанням наукових категорій.

+
+

+

+

+

+

РН-7

Представити результати аналізу чи дослідження у друкованій чи іншій формі іноземною чи рідною мовою. Перекласти терміни, реферат та анотацію на іноземну мову.

+

+

+
+РН-8

Мотивувати та критикувати виконавців, передбачити наслідки дій та окреслювати очікувані результати. Виконати економічну оцінку проекту, визначити прямий та непрямий ефект.


+


РН-9

Вміти застосовувати наукові результати профільних дисциплін для розробки оптимальних умов функціонування транспортних систем, за допомогою вдосконалених технологічних правил і процедур, методик вимірювання в цілях отримання результатів наукових досліджень.

+
+

++

РН-10

Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, самостійно навчатись новим методам дослідження, до змін наукового і науково-виробничого профілю в своїй професійній діяльності.

+
+

+

+
+

РН-11

Вміти вільно користуватися рідною і іноземною мовами як засобом ділового спілкування.
++РН-12

Здатність самостійно набувати і використовувати в практичній діяльності нові знання і уміння, зокрема в нових областях знань, безпосередньо не пов'язаних з сферою діяльності.

+
+


+

РН-13

Вміти розробляти стратегії транспортних технологій, визначати цілі проектування, критерії ефективності, обмеження застосовності, уміти розробляти нові методи і засоби проектування транспортних технологій.

+
+

++

РН-14

Здатність здійснювати авторський супровід процесів проектування, впровадження і супроводу інформаційних систем і транспортних технологій.

+++

РН-15

Уміти знаходити компроміс між різними вимогами (вартості, якості, термінів виконання) як при довгостроковому, так і при короткостроковому плануванні, знаходження оптимальних рішень.

+
+

++

РН-16

Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження.


+


+

РН-17

Уміти проводити розробку і дослідження теоретичних і експериментальних моделей об'єктів професійної діяльності.


+
+

+

РН-18

Уміти формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і практики транспортних технологій, розробляти методи вирішення нестандартних завдань і нові методи вирішення традиційних завдань.

+
+

Таблиця 3


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка