Що є предметом вивчення історії української літературної мови?Скачати 96.23 Kb.
Дата конвертації11.01.2018
Розмір96.23 Kb.

 1. Що є предметом вивчення історії української літературної мови?

 2. У чому полягає розмежування понять „літературна мова”, „мова художньої літератури”, „народнорозмовна мова”, „книжна мова”?

 3. Які існують погляди вчених на проблему походження української мови?

 4. Яка існує найголовніша наукова література та джерела вивчення історії української літературної мови?

 5. У чому полягає суть періодизації історії української літературної мови?

 6. Які існують погляди вчених на виникнення письма у східних слов`ян?

 7. Які етапи розвитку східнослов`янської писемності виділяються у науковій літературі?

 8. Які типи і стилі староукраїнської писемної мови функціонували у ІХ – поч. ХІVст.?

 9. Які літописи були створені у цей період і які вони мали мовні особливості?

 10. Яким типом мови написане „Слово о полку Ігоревім”? Свою відповідь аргументувати аналізом мовних особливостей цієї пам`ятки.

 11. Які із мовних особливостей повчальної (дидактичної) та епістолярної літератури свідчать про наближення мови цих пам`яток до української народнорозмовної мови?

 12. Які мовні особливості має Галицько-Волинський літопис?

 13. Які типи мови функціонували у кінці 14 – першій половині 17 ст.?

 14. Яким типом мови написана „Четья” 1489р.?

 15. Які мовні особливості сформувалися під другим південнослов`янським впливом?

 16. Які фонетичні та морфологічні особливості спостерігаються у мові грамот 14-15ст.?

 17. На мові яких пам`яток позначився другий південнослов`янський вплив?

 18. Які джерела написання, структура, мовні особливості першого слов`янського букваря?

 19. Які із творів полемічної літератури написані книжною мовою з елементами живої розмовної мови?

 20. Які мовні особливості мають твори І. Вишенського?

 21. Яку структуру та мовні особливості мають „Граматика словенська” Л. Зизанія (1596 р.) та „Граматика словенська” І. Ужевича (1643 р.)?

 22. Яке значення має „Граматика словенська” М. Смотрицького (1619 р.) для розвитку української граматичної науки?

 23. Яку структуру, лексичні, морфологічні та фонетичні риси має „Лексисъ” Л.Зизанія?

 24. Яку структуру, реєстр, основні мовні особливості має „Лексиконъ славенороскій” П. Беринди (1627 р.)?

 25. У чому полягає значення „Синоніми славеноросской” невідомого автора, „Лексикона латинського” Є.Славинецького, „Лексикона словено-латинського” Є.Славинецького та А. Корецького-Сатановського „Розмови”, „Семимовника” невідомих авторів для розвитку української лексикографії?

 26. Які історичні умови формування української літературної мови на народнорозмовній основі, основні тенденції її розвитку?

 27. З якою історичною подією пов`язаний бурхливий розвиток українського фольклору, і який він мав вплив на тогочасну українську мову.?

 28. Які мовні особливості мала церковно-ораторська проза ІІ пол. ХVІІ ст.?

 29. Які мовні особливоті державно-дипломатичних документів, художньої літератури (кінець ХVІІ – початку ХVІІІ ст.)?

 30. У чому полягає значення графічної реформи Петра І (1708 р.)?

 31. Які причини спричинили до занепаду старої української літературної мови?

 32. Які мовні особливості мають твори художньої літератури, зокрема перші публікації українських народних пісень?

 33. Які основні джерела написання літописів Самовидця, Г. Граб`янки, С. Величка?

 34. Яка структура козацьких літописів?

 35. Які стилістичні та лексичні особливості літопису Самовидця?

 36. Які мовні особливості літописів С. Величка та Г. Граб`янки?

 37. Яким типом мови писав свої твори Г.С. Сковорода?

 38. Які елементи української мови широко представлені у піснях та віршах Г.С.Сковороди?

 39. На яких творах Г.С. Сковороди позначився вплив російської мови?

 40. Які фонетичні особливості мають твори Г.С. Сковороди?

 41. Які із фразеологізмів, що вживаються у творах Г.С. Сковороди, належать до народної фразеології?

 42. Чи в усіх жанрах художньої літератури використовувалася українська народнорозмовна мова?

 43. У чому полягає історична роль „Енеїди” І.П. Котляревського?

 44. Які стилістичні мовні засоби гумору та сатири використовуються у поемі „Енеїда” І.П.Котляревського?

 45. Які із груп лексики широко використані у поемі „Енеїда” І.П. Котляревського?

 46. Чи було недоліком вживання діалектизмів у поемі „Енеїда” І.П.Котляревського?

 47. Які із фонетичних особливостей у поемі „Енеїда” є виявом полтавського діалекту?

 48. Які із морфологічних особливостей у поемі „Енеїда” свідчать про вплив народнорозмовної мови на мову цього твору?

 49. Чим відрізняється використання народної мови у п`єсі „Наталка-Полтавка” від поеми „Енеїда” І.П. Котляревського?

 50. У чому полягає значення І.П. Котляревського в історії української літературної мови?

 51. У чому полягає відмінність у використанні мовних засобів наступниками І.П. Котляревського – Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського?

 52. У чому полягає виняткове значення мови творів Г. Квітки-Основ`яненка для розвитку української літературної мови?

 53. Які із фонетичних особливостей свідчать про вплив полтавського діалекту на мову творів Г.Квітки-Основ`яненка?

 54. У чому полягає заслуга поетів-романтиків в історії української літературної мови?

 55. З приводу чого виникла полеміка навколо питання про українську літературну мову на народній основі?

 56. У чому полягає заслуга О. Павловського в історії української літературної мови?

 57. Які граматики та словники були створені у цей період?

 58. Які із творів українських письменників І пол. ХІХ ст. відносять до перших спроб української публіцистики?

 59. Які мовні особливості спостерігаються в альманасі „Русалка Дністрова”?

 60. Яка із ознак мови Т. Шевченка є основною?

 61. Які із засобів художньої зображальності є типовими для поем „Наймичка” та „Кавказ” Т.Шевченка?

 62. Які тематичні групи лексики відображені у мові творів Т. Шевченка?

 63. Які слова у лексиконі Т. Шевченка не становлять лексичних норм української літературної мови?

 64. У чому виявляється стилістичне використання релігійно-культової лексики?

 65. Яка синоніміка найширше представлена у творах Т. Шевченка?

 66. Які із фразеологізмів, відображених у творах Т. Шевченка, належать до народної фразеології?

 67. Які із фонетичних особливостей мови творів Т. Шевченка є відхиленням від норм літературної мови?

 68. Які із морфологічних та синтаксичних особливостей є типовими для мови творів Т.Шевченка?

 69. Чи однаковою мірою розвивалися стилі мовлення у кінці 19 – на початку 20 ст.?

 70. У чому полягає значення О.О. Потебні в історії української літературної мови?

 71. Праці яких українських письменників свідчили про формування публіцистичного стилю української літературної мови кінця 19 – початку 20 ст.?

 72. Які функціонували правописні системи ХІХ – початку ХХ ст.?

 73. Які були створені граматики на східноукраїнській та західноукраїнській мовній основі?

 74. У чому полягає специфіка лексикографічних праць ХІХ – на початку ХХ ст.?

 75. Яка існує історія створення словника Б. Грінченка?

 76. Які основні принципи добору й опрацювання реєстру словника?

 77. Які основні характеристики словника: тип, способи побудови реєстру?

 78. Які морфологічні особливості слів, відбиті у словнику?

 79. Які фонетичні варіанти зафіксовані у „Словарі”?

 80. Праці яких українських письменників свідчили про формування наукового стилю української літературної мови кінця 19 – початку 20 ст.

 81. Які існують наукові розвідки та монографічні дослідження кінця ХІХ – початку ХХ століття?

 82. Які наукові, публіцистичні та літературно-критичні статті були створені у цей період?

 83. У чому полягає роль І. Франка у розвитку накового та публіцистичного стилю.

 84. Яку точку зору щодо розвитку української мови відстоювали москвофіли та народовці?

 85. У чому полягає суть „азбучної війни” в Галичині?

 86. У чому полягає значення П. Куліша в історії української літературної мови?

 87. Які лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості відображаються у мові творів М.Вовчка?

 88. Які з фразеологізмів, вжиті у творах Л. Глібова, становлять життєві поради, узагальнення?

 89. Які з образних засобів властиві мові творів І.С. Нечуя-Левицького?

 90. Яка з груп лексики була вперше введена І.С. Нечуєм-Левицьким?

 91. У чому полягає значення П. Мирного в історії української літературної мови?

 92. Які з фонетико-морфологічних відхилень від норм сучасної української літературної мови вживаються у мові творів П. Мирного?

 93. Які з творів І. Франка надруковані „язичієм”?

 94. Які з елементів усної народної творчості відображені у творах І. Франка?

 95. Які з неологізмів властиві мові творів І. Франка?

 96. Які з фонетико-морфологічних особливостей творів І. Франка відображають риси західного діалекту?

 97. У чому виявляється вплив наукової, публіцистичної мови на мову творів І.Франка?

 98. З якою метою М. Коцюбинський уводить у ранні твори діалектизми?

 99. Які мовні засоби використовує письменник-мариніст М. Коцюбинський для зображення моря?

 100. В яких творах М. Коцюбинського відображені зразки науково-публіцистичного стилю?

 101. Які зі зворотів мови, що вживаються у творах М. Коцюбинського, не становлять норм літературної мови?

 102. У чому полягає значення Л. Українки в історії української літературної мови?

 103. З якою метою Л. Українка вводить суспільно-політичну лексику у свої твори?

 104. Які з неологізмів були створені Л. Українкою?

 105. Які з фонетико-правописних особливостей виявляються у мові творів Л.Українки?

 106. Які з лексичних особливостей властиві драматичним творам М.Кропивницького?

 107. Які з фразеологізмів введено М. Старицьким у драматичні твори?

 108. Які з стилістичного погляду шари лексики використовуються Карпенком-Карим у драматичних творах?

 109. Які основні особливості розвитку української літературної мови середини й кінця ХХ століття?

 110. Які основні риси мають українські правописи 1921, 1928-1929 рр.?

 111. Назвіть основні граматики та словники української мови цього періоду.

 112. Хто із українських письменників цього періоду належали до символістів?

 113. Які лексичні особливості спостерігаються у творах П.Тичини та О. Олеся?

 114. Хто із українських письменників цього періоду належали до неокласиків?

 115. У чому полягає суть неокласицизму щодо використання мовних засобів?

 116. Які образні мовні засоби використовує у своїх творах М. Зеров?

 117. Які неологізми використовує у своїх творах П. Филипович?

 118. Хто із українських письменників цього періоду належали до групи ВАПЛІТЕ?

 119. Які діалектні особливості спостерігаються у творах М. Хвильового?

 120. Які стилістичні особливості спостерігаються у творах М. Куліша?

 121. У чому полягають особливості вживання образних засобів у творах Т.Осьмачки?

 122. Які групи термінологічної лексики використовує М. Бажан у своїх творах?

 123. Які із морфологічних особливостей творів В. Сосюри є діалектними?

 124. Які із груп лексики переважають у творах В. Підмогильного?

 125. Які мовні особливості мають твори А. Головка?

 126. Які мовні особливості має романтична проза Ю. Яновського?

 127. Які фольклорні елементи використовує О. Вишня у своїх творах?

 128. Які образні засоби використовує А. Малишко у своїх творах?

 129. Які діалектні особливості спостерігаються у творах Б.-І. Антонича?

 130. У чому специфіка метафор та порівнянь у творах Ю. Клена?

 131. У чому новаторство мовотворчості І. Багряного?

 132. Які мовні стихії впливали на мову творів У. Самчука?

 133. Які мовні засоби використовує у своїх творах О. Зуєвський?

 134. Яку стилістичну функцію виконують неологізми та архаїзми у творах Т.Осьмачки?

 135. У чому полягає значення О.Гончара в історії української літературної мови?

 136. Які лексичні особливості відображені у творах О. Довженка?

 137. У чому виявляється майстерність М. Стельмаха у створенні метафор?

 138. Яку стилістичну роль виконують синоніми у творах О. Ільченка?

 139. Які фразеологізми та неологізми використовує П. Загребельний у своїх творах?

 140. Які синтаксичні особливості відображені у творах Г. Тютюнника?

 141. Яку лексику використовує Б. Антонечко-Давидович у своїх творах?

 142. Які образні засоби використовують у своїх творах В. Симоненко та Л.Костенко?

 143. Які основні особливості виділяють з-поміж інших поезію І. Драча?

 144. Які фольклорні мовні елементи використовує М. Вінграновський у своїх творах?

 145. Які образні засоби відображені у творах В. Стуса?

 146. Яку стилістичну функцію виконують метафори у творах Д. Павличка?

 147. Які мовні особливості творів Є. Гуцала та Ю. Мушкетика?

 148. У чому новаторство В. Шевчука у використанні мовних засобів?

 149. Які основні мовні особливості творів В. Дрозда?

 150. Які мовні особливості творів письменників української діаспори (В. Вовк, Е.Андієвська, Ю. Тарнавський, Б. Рубчак)?

 151. Які особливості правопису 1945 р. та його перевидання 1960 р. та правопису 1994 р.?

 152. Які мовознавчі праці було створено у цей період?

 153. Назвіть лексикографічні праці цього періоду.

 154. У чому полягає суть закона „Про мови в Українській РСР”?

 155. Які функції виконує українська мова у різних сферах суспільного життя?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка