Шляхи нарощування конкурентних переваг України на світовому ринку агропромислової продукціїСкачати 201.76 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір201.76 Kb.
ТипПояснювальна записка


Дoval 5ержавний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки

Пояснювальна записка


до випускної роботи
бакалавра

на тему: «Шляхи нарощування конкурентних переваг України на світовому ринку агропромислової продукції»

Виконав: студент ІV курсу, групи МЕ-02

напряму підготовки

6.030503 «Міжнародна економіка»

Конєв Р.Ю.

Керівник: Макаренко М.І.

Рецензент: Крилова Н.В.

Суми – 2014 року

РЕФЕРАТ


вoval 7ипускної роботи на тему

Шляхи нарощування конкурентних переваг України на світовому ринку агропромислової продукції

студента Конєва Руслана Юрійовича
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»


Актуальність теми. З усіх галузей реального сектору економіки України стабільний ріст в останні роки демонструє лише агропромисловий комплекс. Це й не дивно тому що Україна має ряд конкурентних переваг у цій сфері. Реалізація їх дозволить покращити якість продукції, збільшити виробництво і, як наслідок, експорт. А виходячи з наростаючої проблеми продовольчого забезпечення у світі вирішення питання підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку агропромислової продукції є як ніколи актуальною.

Об’єктом дослідження виступає система економічних відносин між державами та суб’єктами господарювання щодо підвищення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.

Предметом дослідження виступає обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій з виявлення шляхів нарощування конкурентних переваг України на світовому ринку продукції агропромислового комплексу.

Мета випускної роботи полягає в обґрунтування шляхів нарощування конкурентних переваг України на світовому ринку агропромислової продукції.

Методи дослідження: статистичний, порівняльний, спостереження, абстрагування, системний, гіпотетичний, ранжирування, метод аналізу та синтезу, поєднання історичного та логічного, індукція і дедукція, ідеалізація, узагальнення та інші.

Іoval 9нформаційною базою роботи є законодавчі та нормативно-правові документи, нормативні акти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, Президента України, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Міністерства агропромислової політики та продовольства України та його підрозділів, звітні статистичні дані Державного комітету статистики України, управління статистики Сумської області, Світової організації торгівлі, Міністерства сільського господарства США, Продовольчої та сільськогосподарської організація ООН (ФАО), Організації економічного співробітництва та розвитку. Окрім цього при написанні використовувалися різні підручники, монографії, періодичні видання, навчальні посібники, курси лекцій, статті, звіти, інтерв’ю та інші наукові роботи і публікації як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

За результатами дослідження сформульовані такі висновки: агропромисловий комплекс є складною багатоскладовою галуззю народного господарства, що має ряд специфічних рис; наявність конкурентних переваг є бажаним явищем для кожного підприємства чи галузі, проте не всі можуть їх реалізовувати; світовий ринок агропромислової продукції весь час збільшується; Україна займає помітне місце на світовому ринку агропромислової продукції, проте може мати провідне місце; навіть невелике сільськогосподарське підприємство України є конкурентоспроможним на світовому ринку; Україні потрібно вжити ряд заходів внутрішнього та зовнішнього характеру з метою реалізації конкурентних переваг на світовому ринку агропромислової продукції.

Одержані результати можуть бути використані у наукових роботах, пов’язаних з даною тематикою, та в діяльності підприємств – експортерів продукції АПК.

Оoval 10сновні положення роботи пройшли апробацію на Всеукраїнських науково-практичних конференціях студентів, а саме: «Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття» (Івано-Франківськ, 2013 рoval 11.), «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє» (Суми, ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013-2014 рр.) підсекція «Конкуренція та конкурентоздатність: формування професійних компетенцій розвитку національної економіки та секція «Україна в глобальному економічному просторі».

Ключові слова: АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС, РИНОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ.

Основний зміст випускної роботи викладено на 102 сторінках, у тому числі список використаних джерел з 64 найменувань, який розміщено на 7 сторінках. Робота містить 25 таблиць, 16 рисунків, а також 14 додатків, які розміщені на 15 сторінках.

Рік виконання випускної роботи – 2014 рік

Рік захисту роботи – 2014 рік

Державний вищий навчальний заклад

oval 12Українська академія банківської справи Національного банку України”
Кoval 13афедра міжнародної економіки

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

____________ М.І. Макаренко

“____” ___________2014 року

ЗАВДАННЯ


НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Конєву Руслану Юрійовичу


1. Тема роботи «Шляхи нарощування конкурентних переваг України на світовому ринку агропромислової продукції»_________________________________________________

керівник роботи Макаренко Михайло Ілліч, д-р екон. наук, професор

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ДВНЗ «УАБС НБУ» від “14травня 2014 року № 192

2. Строк подання студентом роботи “20” червня 2014 року

3. Вихідні дані до випускної роботи:

Мета дослідження: обґрунтування шляхів нарощування конкурентних переваг України на світовому ринку агропромислової продукції

Об’єкт дослідження: система економічних відносин між державами та суб’єктами господарювання щодо підвищення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку

Предмет дослідження: обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій з виявлення шляхів нарощування конкурентних переваг України на світовому ринку продукції АПК
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

1розділ: теоретичні засади функціонування світового ринку агропромислової продукції

2 розділ: кількісну та якісну оцінку конкурентних переваг України та окремих суб’єктів господарювання на світовому ринку продукції АПК

3 розділ: шляхи реалізації конкурентних переваг України на світовому ринку агропромислової продукції

4oval 15 розділ: дослідити правові та організаційні основи охорони праці, здійснити аналіз санітарно-гігієнічних умов праці, виявити заходи щодо профілактики професійних захворювань на об’єкті практики

5. Перелік графічного матеріалу

Випускна робота повинна: 1) містити цифровий (статистичний ) матеріал у вигляді таблиць; 2) бути проілюстрована схемами, графіками, діаграмами.

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


I

Макаренко М.І., проф. кафедри міжнародної економіки

24.01.2014

24.01.2014

II

Макаренко М.І., проф. кафедри міжнародної економіки

30.04.2014

30.04.2014

III

Макаренко М.І., проф. кафедри міжнародної економіки

30.04.2014

30.04.2014

IV

Дутченко О.О., асистент кафедри менеджменту

30.04.2014

30.04.2014

7. Дата видачі завдання “30 квітня 2014 року


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів випускної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1.

Вибір, узгодження теми випускної роботи та бази проходження практики з керівником

до 1 грудня 2014 року
2.

Складання і затвердження плану-графіку випускної роботи

до 17 грудня 2014 року
3

Отримання завдання з написання 1 розділу

до 24 січня 2014 року
4.

Подання 1 розділу випускної роботи на перевірку


до 4 березня 2014 року
5.

Отримання завдання з проходження переддипломної практики

29-30 квітня 2014 року
6.

Проходження переддипломної практики

5 травня - 1 червня 2014 року
7.

Подання звіту про проходження переддипломної практики

2-3 червня 2014 року
8.

Захист звіту про проходження переддипломної практики

4 червня 2014 року
9.

Подання 2 розділу випускної роботи на перевірку

до 6 червня 2014 року

oval 16


10.

Подання 4 розділу роботи на кафедру менеджменту

до 9 червня 2014 року
11.

Подання 3 розділу випускної роботи керівнику на перевірку

до 16 червня 2014 року
12.

Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

до 18 червня 2014 року
13.

Попередній захист випускної роботи

19 червня 2014 року
14.

Подання студентом випускної роботи для проходження нормоконтролю. Подання деканату про допуск Голові ДЕК щодо захисту випускної роботи

до 19 червня 2014 року
15.

Подання готової випускної роботи на кафедру

до 20 червня 2014 року
16.

Захист випускної роботи

23 червня – 29 червня 2014 року
Студент ______________ _____________________( підпис ) (ініціали, прізвище)

Керівник випускної роботи _____________ ____________________( підпис ) (ініціали, прізвище)

Консультант розділу з охорони праці _________ О.О. Дутченко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Довал 48ержавний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи Національного банку України”

Кафедра міжнародної економіки


ВИПУСКНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»
ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Виконав студент 4 курсу, група МЕ-02 ____________ Р. Ю. Конєв

“___” ____________ 20__ р.

Керівник випускної роботи ____________М.І Макаренко

“___”____________ 20__ р.

Консультант розділу “Охорона праці” ____________ О. О. Дутченко

“___”____________ 20__ р.


Суми – 2014Зoval 19МІСТ


ЗМІСТ 9

ВИСНОВКИ 9

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12

ДОДАТКИ 19

Анотація 20ВИСНОВКИ


Агропромисловий комплекс поєднує у собі велику кількість галузей. Кожна з них має свої особливості, свою специфіку. Можливо тому й досі немає єдиного підходу до визначення сутності цього поняття. Виходячи з диференційованості агропромислового комплексу цілком логічно, що світовий ринок агропромислових продуктів включає в себе таку велику кількість різних товарів. Тому кожна країна світу є суб’єктом світового ринку агропромислової продукції.

Крім великої кількості товарної номенклатури для світового агропромислового ринку характерна велика кількість специфічних рис притаманних виключно йому. Ряд цих специфічних рис виникають через певні особливості самого агропромислового комплексу та проблемами його регулювання як у світі так і на рівні окремих країн. Найчастіше саме на АПП націлені протекціоністські заходи багатьох країн.

Зважаючи на збільшення населення у світі та загострення продовольчої кризи в останні роки значно збільшився світовий ринок агропромислової продукції. Причому в останні роки більшими темпами зростає попит аніж пропозиція. Тому сьогодні запаси деяких агропромислових товарів скоротилися. Великі виробники певного виду АПП майже завжди є й основними світовими експортерами. Винятком є Китай та Індія, через значне населення у країнах. Щодо імпортерів, то це країни де виробництво певного товару або неповністю задовольняє внутрішній попит, або ж його виробництво є неможливим через певні агрокліматичні умови чи інші проблеми. Потрібно відмітити, що розораність у більшості країнах світу досягла максимуму проте не всі вони ефективно використовують земельний ресурс, тому є ряд країн які маючи великий потенціал його не використовують.

Україна має достатньо великий експортний потенціал у сфері агропромислового комплексу, але поки що не може його повноцінно реалізувати. Це можна пояснити тим, що Україна зіткнулась з надмірно жорсткою конкуренцією на міжнародних ринках і все це посилюється тривалою і глибокою кризою. Тим не менш, в Україні зберігаються передумови для закріплення позицій на міжнародних ринках і створення конкурентоздатної економіки. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК повинно сприяти забезпеченням продовольчої безпеки країни, з чим в Україні немає проблем, та створенню сприятливих умов для зміцнення позицій України на світових ринках АПП.

Прикладом того, що український АПК незважаючи на всі проблеми, ще й досі має непогані позиції на світовому ринку агропромислової продукції є діяльність ТОВ «Агроальянс», що знаходиться на Сумщині. ТОВ «Агроальянс» це невелике підприємство, що в основному займається експортом зернових культур з України до Білорусії та країн Балтії. При чому в останні роки обсяги їх збуту зростають, а отже й покращується фінансове становище підприємства. Основними конкурентними перевагами ТОВ «Агроальянс» є: невисока ціна продукції на зовнішньому ринку, низькі транспортні витрати, екологічність та високо класність зерна.

Україна має велику кількість конкурентних переваг в АПК, а саме: сприятливі агрокліматичні умови, вдале географічне розташування, родючі ґрунти, необхідна кількість робітників тощо. Проте ефективно використати всі ці переваги не може. Хоча це б значно покращило становище не лише АПК України, а я всього реального сектора економіки країни. Тому необхідно негайно розробити та здійснити проект реалізації конкурентних переваг України на світовому ринку агропромислової продукції. Такими шляхами чи методами можна вважати заходи з підвищення ефективності виробництва, вдосконалення законодавчої бази, здійснення реальної державної підтримки, зменшення кількості посередників, регулювання рівня цін на основні сільськогосподарські товари, сприяння створенню кооперативів, розвиток інфраструктури АПК та суміжних галузей, надання необхідного кредитування та страхування АПК, розвиток агрономічних наук, покращення умов життя на селі. Всі ці дії потрібно здійснити всередині країни. Що ж до зовнішніх шляхів, тобто тих які потрібно реалізувати за кордоном, то сюди відносяться такі заходи: збільшення присутності на існуючих ринках, пошук нових ринків та залучення прямих іноземних інвестицій до АПК України. Виходячи із наукових робіт різних авторів, статистичних даних, а головне із специфіки сучасного стану АПК та місця України на світовому ринку АПП дані заходи зможуть допомогти в повній мірі реалізувати потенціал української продукції АПК.

Таким чином нарощування конкурентних переваг на світовому ринку агропромислової продукції повинно стати стратегічною цілю нашої держави. І сьогодні склалися всі сприятливі умови для цього. Це відмічають не лише вітчизняні науковці, а й зарубіжні фахівці.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Політологія [Текст] : курс лекцій / [уклад. Ю. Г. Осадчий] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 214 с.

 2. Офіційний сайт СОТ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/ – Заголовок з екрану

 3. Програма «Зерно України – 2015» Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національна академія аграрних наук України // - К.: ДІА, 2011. - 48 с.

 4. Жаліло Я.А., Собкевич О.В., Русан В.М. та інші. Світова продовольча криза та виклики для України [Текст] / Я.А. Жаліло, О.В. Собкевич, В.М. Русан та інші. // Економіка АПК – 2011. - №8- С. 135-144.

 5. Українські підручники онлайн: Основи економічної теорії – Мамалуй О.О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15950210/politekonomiya/agropromisloviy_kompleks_yogo_struktura_vidi_silskogospodarskih_pidpriyemstv_novi_formi_gospodaryuv – Заголовок з екрану

 6. Хоружний М.Й. Організація агропромислового комплексу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 382 с. ISBN 966-574-279-5

 7. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник) / За ред. П.Т. Саблука. – К.: IAE, 2000 – 556 с. – ISBN 966-7306-62-3

 8. Українські підручники онлайн: Регіональна економіка - Іщук С.І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1053091555787/rps/strukturni_teritorialni_osoblivosti_agropromislovih_kompleksiv – Заголовок з екрану

 9. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів /М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук - К.: Знання 1998. - 416 с.

 10. Електронна Інтернет онлайн «Бібліотека Студента UaRus»: Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В.Г. http://studentbooks.com.ua/content/view/762/39/1/5/ – Заголовок з екрану

 11. Сучасні технології АПК [Текст] / [Моргун В., Швартау В., Бернд Ш., Хайн Й., Клемекс Ф. та інші ]; К.: ТОВ «Видавничий дім «Імпрес-Медіа», 2010. – 144 с.

 12. Мороз О. Теоретико-методологічні аспекти сучасної парадигми регулювання аграрного ринку // Вісник Вінницького політехнічного інституту – 2004. - № 5.

 13. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник / К.: Знання, 2006. - 435 c.

 14. Українські підручники онлайн: Міжнародні організації. Мокій А. І. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/10560412/ekonomika/mizhnarodni_radi_regulyuvannya_svitovih_tovarnih_rinkiv - Заголовок з екрану

 15. Наукова бібліотека «Буковина»: Міжнародне економічне право Опришко В.Ф. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/28016/ - Заголовок з екрану

 16. Духневич А.В. Регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією в рамках ГАТТ/СОТ. угод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aau.edu.ua/e-journal/2010-4/10davrgs.pdf – Заголовок з екрану

 17. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2000 - 176 с.

 18. West Africa has potential to strengthen its agricultural sector Committee on World Food Security [Text] / FAO – [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.un-foodsecurity.org/node/1415

 19. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка 2008 р. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г. Козак – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 1118 с.

 20. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.

 21. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков/ - М.:Тип.Новости, 2000. – 256 с.

 22. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід: Монографія/ Л.В. Балабанова, В.В. Холод. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 294 с.

 23. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. под ред. В.В. Колганова. – СПб.: Питер. – 2004. – 800 с

 24. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: [навч. посібник.] / П.Г. Клівець - К.: Академвидав, 2007. - 320 с.

 25. Полтавская Е.А. Конкуренция и конкурентные преимущества / Полтавская Е.А. // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 141. – Дніпропетровськ: ДНУ, С. 41–44, с. 42.

 26. Близнюк С.В, Остапенко А.В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень / С.В Близнюк, А.В. Остапенко / Інвестиції: практика та досвід.-2011.-№7.-с. 41-42.

 27. Ніколаєва А.М. Формування стратегії досягнення конкурентних переваг підприємств м’ясної промисловості : дис. канд. наук: 08.00.04 / А.М. Ніколаєва. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 218 с

 28. Космина О.М. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги в сучасних умовах [Текст] / О.М. Космина // Таврійський державний агротехнологічний університет. – 2012. - С. 125-132

 29. Троян А. В. Класифікація та можливості досягнення конкурентних переваг підприємством [Текст] / А.В. Троян // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет). – 2013. - [Електронний ресурс]: Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2498 – заголовок з екрану

 30. Войчак А.В., Камишніков Р.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація // Маркетинг в Україні. – 2005. - № 2. – С. 50-53.

 31. Christopher E. Stark. Farm Business Goals and Competitive Advantage [Text] / Christopher E. Stark, LeeAnn E. Moss and David E. Hahn // American Agricultural Economics Association. – 2002. – 27 p.

 32. John Fry. Brazil: Competitive factors in Brazil affecting U.S. and Brazilian agricultural sales in selected third country markets [Text] / John Fry, Brendan Lynch, Brian Allen, Katherine Baldwin, Marinos Tsigas, Douglas Newman, Justino De La Cruz and others // USITC Publication. – 2012. – 422 p.

 33. Nissi Ekpott. Farming – the one area where Africa can have a competitive advantage. Redefining Business in the New Africa (Nigeria) - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.howwemadeitinafrica.com/farming-%E2%80%93-the-one-area-where-africa-can-have-a-competitive-advantage/14918/

 34. José Graziano da Silva. The state of food and agriculture [Text] / José Graziano da Silva, sales and marketing group // FAO. – 2013. – 182 p.

 35. Food and Agriculture Organization of the United Nations - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.fao.org

 36. Faye, B. & Konuspayeva, G. 2013. The sustainability challenge to the dairy sector – The growing importance of non-cattle milk production worldwide. International Dairy Journal, 24 (2). - 50-56 p.

 37. Global Milk Production and Consumption, ChartsBin.com - [Electronic resource]. - Mode of access: http://chartsbin.com/view/1492

 38. Torsten Hemme. Overview on milk prices and production costs worldwide [Text] / Torsten Hemme and dairy researchers from 95 countries participating in IFCN // IFCN Dairy Research Center. – 2013. – 8 p.

 39. United State Department of Agriculture - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

 40. Terry Evans. World Egg Production Sets a Record Despite Slower Growth -[Electronic resource]. - Mode of access: http://www.thepoultrysite.com/articles/2653/global-poultry-trends-world-egg-production-sets-a-record-despite-slower-growth

 41. World Sugar Production - [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.sucden.com/statistics/1_world-sugar-production

 42. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ – Заголовок з екрану

 43. Michael Duffy. Estimated costs of crop production in Iowa [Text] / Michael Duffy // Iowa State University. – 2014. – 13 p.

 44. Конєв Р.Ю. Україна на світовому ринку пшениці: експортний потенціал та його реалізація / Р.Ю. Конєв // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – Сер.: Економічні науки. – 2014. - № 7. – С. 615-627;

 45. Офіційний сайт ТОВ «Агроальянс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agroaljans.com.ua – Заголовок з екрану

 46. Головне управління статистики у Сумській області. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/

 47. Правила перевезення вантажів навалом і насипом (ст. 37 Статуту). Укрзалізниця (Державна адміністрація залізничного транспорту України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/terms_of_freight/264715/ - Заголовок з екрану

 48. Перелік документів дозвільного характеру, що належать до платних адміністративних послуг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu//uploads/attach-2192-1386828246.pdf - Заголовок з екрану

 49. OECD Database (1986-2010). Producer and Consumer Support Estimates - [Electronic resource]. - Mode of access: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MON2012TSE_EE

 50. Майстро С.В. Сутність та напрями державного регулювання аграрного ринку в зарубіжних країнах - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/06-MAYSTRO.pdf

 51. Мельник Т.М. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України [Текст] / М. Мельник, О.С. Головачова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. - №3. – C. 169-184

 52. Мінагропрод назвав агрохолдинги, які отримали дотації в 2013 році. Новини УНІАН. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/agro/880432-minagroprod-nazvav-agroholdingi-yaki-otrimali-dotatsiji-v-2013-rotsi.html

 53. Гриценко М. Чому в Україні розвиваються сільськогосподарські кооперативи. Національний прес-клуб «Українська перспектива». -[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/108592.html

 54. Туган-Барановський М.І. Політична економія: курс популярний. – К.: Наукова думка, 1994. – 264 с.

 55. Зіновчук В.В. Оргагізаційні основи сільськогосподарського кооперативу. – Друге видання, доповнене і перероблене – К.: Логос, 2001. – 360 с.

 56. Луговой Н. Польский опыт кредитования фермеров: использовать или нет? Агропромышленный портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrapk.com/news/world/polskii_opit_kreditovaniya_ fermerov_ispolzovat_ili_net.html

 57. Двойная сертификация зерна. Зерно інфо. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zernoua.info/index.php?action=predcrop&id=1 - Заголовок з екрану

 58. FAO. The state of food and agriculture – Rome. – 2013. – 182 p.

 59. Pascal Liu, Suffyan Koroma,Pedro Arias, David Hallam. Trends and impacts of foreign investment in developing country agriculture – Rome. – 2013. – 378 p.

 60. Про охорону праці: Закон України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2694-12 - Заголовок з екрану

 61. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної ради України. – 1996. – № 30. – 141 с.

 62. Кодекс законів про працю України: закон України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІІ - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08 - Заголовок з екрану

 63. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин від 26.03.2010 N 65/ Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0293-10 - Заголовок з екрану

 64. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98 від 10.12.1998 № 7 / Міністерство охорони здоров’я України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2445 - Заголовок з екрануДОДАТКИ


Додаток А

Summary


The final paper is devoted to investigation of essence structure and specificity of world market of agricultural products. Analyzed the basic trends in the global market of agricultural products and the place of Ukraine in this market. Defining the main competitive advantages of Ukraine and ways to implement them.

Keywords: AGRO INDUSTRIAL COMPLEX, AGRO INDUSTRIAL PRODUCTS MARKET, COMPETITIVE ADVANTAGE, INTERNATIONAL TRADE,


Анотація


Конєв Р.Ю. Шляхи нарощування конкурентних переваг України на світовому ринку агропромислової продукції. – Дипломна робота. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», Суми, 2014.

Дипломна робота присвячена дослідженню сутності, структури та специфіки світового ринку агропромислової продукції. Проаналізовано основні тренди на світовому ринку агропромислової продукції та визначено місце України на цьому ринку. Визначені основні конкурентні переваги України та шляхи їх реалізації.Ключові слова: АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС, РИНОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ., МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка