Розвиток роздрібного банківського бізнесуСторінка1/15
Дата конвертації26.10.2017
Розмір1.94 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до випускної роботи


освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: РОЗВИТОК РОЗДРІБНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

Виконав: студент 4 курсу, групи БС–91

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Манівська Т.Ю.

Керівник: Олещук М.Г.

Рецензент: Бірюк П.П.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ


Випускна робота містить 126 сторінок, 9 таблиць, 14 рисунків, список використаних джерел з 83 найменувань, 19додатків.

У сучасних умовах одним з перспективних напрямків розвитку банківської індустрії є роздрібний банківський бізнес. Основним напрямком роздрібного банківського бізнесу є обслуговування фізичних осіб. Саме фізичні особи сьогодні займають провідні позиції в загальній чисельності клієнтів банків, в обсязі банківських депозитів, в обсязі наданих банками кредитів. Актуальність теми пов'язана з важливістю дослідження та організації роздрібного банківського бізнесу, що передбачає розробку як теоретичних, так і практичних аспектів ефективного здійснення роздрібних операцій в банку, за умов динамічності сучасних економічних взаємовідносин.

Об’єктом дослідження є роздрібний банківський бізнес.

Предмет дослідження – інструментарій розвитку роздрібного банківського бізнесу.

Метою випускної роботи є розробка пропозицій, щодо розвитку роздрібного банківського бізнесу.

Для виконання поставлених завдань, та написанню звіту були використані різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, наприклад аналізу та синтезу, графічний, табличний, порівняльний аналіз, метод зіставлень та групувань, динамічні порівняння, табличний і графічний засоби. Розгляд категорій системного аналізу (стану розвитку роздрібного банківського бізнесу) створив основу для логічного і послідовного підходу до проблеми прийняття рішень щодо оптимізації асортиментного ряду АТ «Умовний Банк».

На сьогодні поняття «роздрібний банківський бізнес» є досить неоднозначним в розумінні багатьох економістів, адже дане поняття не визначено ні в нормативній, ні законодавчій базі, а отже, може розумітися по-різному.

За результатами дослідження було проаналізовано сутність, види, функції, принципи роздрібного банківського бізнесу, охарактеризовано механізм його реалізації, розглянуто світовий досвід розвитку роздрібного банківського бізнесу та можливості його застосування в Україні. Також, було здійснено загальну характеристику АТ «Умовний Банк», досліджено стан розвитку роздрібного банківського бізнесу на прикладі АТ «Умовний Банк».

Провівши аналіз теоретичних основ роздрібного банківського бізнесу та практичних аспектів його розвитку в АТ «Умовний Банк», нами було запропоновано оптимізувати асортимент продуктового ряду банку шляхом введення двох нових кредитних продуктів (оскільки саме з кредитними операціями у банку є проблеми), що дасть змогу банку втримати уже існуючих клієнтів та залучити нових, як наслідок розширити обсяги роздрібного банківського бізнесу, та отримати прибутки.

Метою розділу з охорони праці в банку є забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності через ефективне управління охороною праці. Порушень в охороні праці в банку виявлено не було за результатами проведеного дослідження. Стан санітарно – гігієнічних умов праці, техніки бeзпeки та пожежної бeзпeки за результатами аналізу відповідають нормі.


Ключові слова: бізнес, банківський бізнес, роздрібний банківський бізнес, банківський ритейл, ритейл банкінг.
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Випускна робота


на тему: РОЗВИТОК РОЗДРІБНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Виконав: студент 4 курсу, групи БС–91

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Манівська Т.Ю.
Керівник: асист., Олещук М.Г.

Консультант: к.е.н., доцент Гончарова М.Л.

Суми – 2013 рокуДержавний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

Т. А. Васильєва

«___»_____________ 20___ р.


З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ


Манівської Тетяни Юріївни
1. Тема роботи: Розвиток роздрібного банківського бізнесу

керівник роботи: Олещук Марія Геннадіївна, асистент,

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_______20__ р. №___

2. Строк подання студентом роботи «___ » _________ 20__ р.

3. Вихідні дані до роботи

Мета – є розробка пропозицій, щодо розвитку роздрібного банківського бізнесу.

Об’єкт – роздрібний банківський бізнес.

Предмет – інструментарій розвитку роздрібного банківського бізнесу.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: дослідити сутність, види, функцій, та основні принципи роздрібного банківського бізнесу; розглянути механізм реалізації роздрібного банківського бізнесу; дослідити світовий досвід розвитку роздрібного банківського бізнесу та можливостей його застосування в Україні.

Розділ 2: провести оцінку фінансового стану АТ «Умовний Банк» та виявити основні недоліки в його роботі протягом 2010-2012 рр.; провести аналіз розвитку роздрібного банківського бізнесу в АТ «Умовний Банк».

Розділ 3: виявити вплив екзогенних та ендогенних факторів на роздрібний банківський бізнес та дослідити основні напрямки його розвитку; здійснити побудову оптимізаційної моделі асортименту продуктового ряду АТ «Умовний Банк»; розглянути систему управління ризиками при організації роздрібного банківського бізнесу в АТ «Умовний Банк».

Розділ 4 охарактеризувати правові та організаційні основи охорони праці в Сумському відділенні №1 АТ «Умовний Банк»; провести аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у відділенні; виявити заходи профілактики травматизму та професійних захворювань на виробництві.

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботи


Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийнявПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка