Розпорядження №83 м. Київ «28»листопада 2005 рСкачати 64.68 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір64.68 Kb.
ТипРозпорядження

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 83_

м. Київ «28»листопада 2005 р.Про розробку нових навчальних планів підготовки бакалаврів та робочих навчальних планів на 2006-2007 навчальний рік

Згідно з наказом ректора від 04.10.05 р. № 1-133 та з метою прискорення розробки навчальних планів бакалаврів за новими спеціальностями та розробки робочих навчальних планів на 2006-2007 навчальний рік


ПРОПОНУЮ:
Деканам факультетів, директорам інститутів та завідувачам випускових кафедр організувати підготовку до нового 2006-2007 н.р.:

1. Розробку нових навчальних планів підготовки бакалаврів розпочати з 01.12.2005 року на підставі Рекомендацій навчально-методичного відділу (додаток 1) та графіка навчального процесу (додаток 2). Зміст гуманітарної та соціально-економічної складової плану обсягом 24 кредита ЕСТS буде наданий додатково. Розподіл цих дисциплін за семестрами залишити таким, як у 2005-2006 н.р.Розробку та затвердження нових навчальних планів завершити до 31 січня 2006 року.

2. Розробку робочих навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів на 2006-2007 н.р. розпочати з 15 січня 2006 року. Врахувати, що студенти набору 2006 року будуть навчатися за новими навчальними планами, а студенти 2, 3, 4, 5 та 6 курсів будуть навчатися за існуючими навчальними планами.Розробку та затвердження робочих навчальних планів всіх рівнів та форм навчання завершити до 1 березня 2006 року.

Перший проректор Ю.І.Якименко


Додаток 1
Рекомендації


до розробки нових навчальних планів
підготовки бакалаврів

Згідно з наказом ректора від 04.10.2005 р. №1-133 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» з урахуванням дозволу МОН на проведення розгорнутого педагогічного експерименту щодо впровадження ідей Болонського процесу в НТУУ «КПІ» пропонується у новому 2006/07 навчальному році розпочати навчання студентів першого курсу всіх інженерних факультетів та інститутів за спеціальностями нового Переліку спеціальностей та спеціалізацій.

Нові навчальні плани мають забезпечити реалізацію ідей «Концептуальних засад розвитку вищої технічної освіти України в контексті Болонського процесу», які ухвалено Всеукраїнською нарадою ректорів вищих технічних навчальних закладів «Вища технічна освіта України і Болонський процес» (м. Харків, березень 2004 р.), а саме, бакалавр з технічних спеціальностей має бути готовим до професійної практичної діяльності на технологічному (експлуатаційному) рівні. Тому, при розробленні нових навчальних планів та програм навчальних дисциплін, необхідно забезпечити посилення професійно-практичної складової підготовки бакалавра. Для вирішення цієї проблеми пропонується:

1. Забезпечити розподіл навчальних годин за циклами підготовки бакалавра згідно з таблицею.Назва циклу підготовки

Розподіл навчального часу
(кредити ECTS1/відсоток)

Гуманітарна та соціально-економічна

24

(9,8%)

Вільного вибору студентів

24

(9,8%)

Природничо-наукова

60

(24,4%)

Професійно-практична

138

(56%)

Загалом

246

(100%)

2. Провести узгодження програм підготовки бакалаврів та магістрів шляхом переведення частини фундаментальної підготовки «високого рівня» (спеціальні розділи дисциплін) з бакалаврського рівеня на магістерський, а певні дисципліни професійно-практичної підготовки технолого-експлуата­ційного напряму з V курсу програми підготовки спеціаліста до бакалаврської програми.

3. Передбачити зменшення кількості навчальних дисциплін, які вивчаються у семестрі одночасно шляхом формування навчальних модулів2 обсягом до 6…8 кредитів ECTS та планування послідовного вивчення дисциплін обсягом 1 - 2 кредити ECTS у першій та другій частинах (по 9 тижнів) семестрів. Кожний навчальний модуль має бути визначено за назвою (наприклад, «Загальна фізика-1» (бажано додати «Механіка)», «Загальна фізика-2» («Електромагнетизм)» тощо).

4. Передбачити скорочення кількості навчальних дисциплін шляхом інтеграції певних (змістовно пов’язаних) дисциплін; мінімальний обсяг навчального модуля має бути, як правило, не менше 3 кредитів ECTS.

5. Планувати вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» в обсязі 3 кредитів (54 год. аудиторних занять та 54 год. СРС).

6. Трансформувати обсяги дисциплін з діючих кредитів (К = 54 години) у кредити ECTS (ECTS = 36 годин) за співвідношенням 1 К = 1,5 ECTS.Старий навчальний план

Новий навчальний план

К

Години


ECTS

Години

0,5

27

1

36

1

54

1,5

54

1,5

81

2

72

2

108

3

108

3

162

4.5

162

7. Забезпечити у семестрі не менше 30 кредитів ECTS, у навчальному році – 60 кредитів ECTS. Кожний тиждень дорівнює 54 годинам навчальної роботи студента, тобто 1,5 кредити ECTS. Таким чином, 18 тижнів теоретичного навчання у семестрі дає 27 кредитів ECTS, а 2 тижні екзаменаційній сесії – ще 3 кредити.

8. Планувати на кожну екзаменаційну сесію три екзамени. Це мають бути найважливіші дисципліни природничо-наукової та професійно-практичної підготовки, для якісного засвоєння яких необхідно мати етап узагальнення навчального матеріалу.

9. За всіма іншими навчальними модулями (дисциплінами) планувати диференційований залік.

10. Оцінювання успішності навчання студентів за кожною дисципліною (екзаменаційною або заліковою) на перших курсах всіх інститутів та факультетів, а також на 2 та 3 курсах експериментальних інститутів і факультетів ІПСА, ІЕЕ, ФЕЛ, ІФФ, РТФ, ФБТ, ФММ проводити за рейтинговою системою в оцінках ECTS (A, B, C, D, E, Fx, F).

11. До обсягу дисциплін, що мають екзамен, необхідно додати 1 кредит ECTS. Додаткові 36 годин додаються до часу СРС.

12. Розподіл навчального часу між аудиторними заняттями й СРС має відповідати таким умовам:Т0 = Та + Тсрс, (1)

де Та – аудиторні години;Тсрс – сумарний час СРС з дисципліни.

Та = 2 (nл + nпр,с + nл,к), (2)

де nл, nпр,с, nл,квідповідно кількість лекцій, практичних і семінарських занять, лабораторних робіт і комп’ютерних практикумів.Тсрс = Тс + 36Е, (3)

де Тс – час СРС протягом семестру;Е = 1 за наявності екзамену з дисципліни (0 за наявності заліку).

Та = Тс, (4)

Тс = 0,5nл + 1nпр,с + 1,5nл,к + 1,5Мкр + 8Р + 10РР + 25Кр + 35Кп + 6За, (5)

де Мкр – кількість модульних контрольних робіт (планувати одну МКР на 2 кредити ECTS);(Р, РР, Кр, Кп) = 1 за наявності відповідного виду індивідуального завдання: реферату, розрахункової роботи, курсової роботи та проекту;

За = 1 за наявності семестрового заліку з дисципліни (0 при відсутності).

13. У семестрі може бути лише одне індивідуальне завдання з певної дисципліни. За бакалаврською підготовкою кількість курсових проектів (робіт) має бути не більше як 4. У кожному семестрі має бути не більше як дві розрахункові або домашні роботи та один реферат.

Навчально-методичний відділ

тел. 241-76-78
1 Кредит ECTS – це умовна одиниця виміру трудомісткості певної частини програми вищої освіти. Згідно з наказом МОН України від 20.10.04р. № 812 – ціна кредиту ECTS складає 36 академічних годин навчальної роботи студента (враховуючи час на проведення аудиторних занять, самостійної роботи, семестрового контролю та практик).

2 Навчальний модуль – це навчальна дисципліна (частина багатосеместрової дисципліни), яка вивчається у певному семестрі. Навчальний модуль має певний обсяг у кредитах ECTS, а рівень його засвоєння має бути визничено у системі оцінювання ECTS.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка