Розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який часСкачати 53.15 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір53.15 Kb.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

про передачу невиключних майнових прав на використання твору

_______

м. Київ «____» __________20____ р.
Власник майнових авторських прав в особі____________________________________ ________________________________________ (далі - Автор), з однієї сторони, та Київський національний університет будівництва і архітектури (далі - Університет), в особі проректора Тонкачеєва Г.М., який діє на підставі довіреності ректора № 349/27-04 від 13.05.2014р., з іншої сторони, які разом іменуються сторони, а окремо - сторона, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, уклали цей договір про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», іншого закону чи договору.

Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: наукові та науково-методичні твори: книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи: аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (у тому числі цифровій) чи іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час.

Власник авторських правфізична або юридична особа, якій належать права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України "Про авторське право і суміжні права", іншого закону чи договору.

Локальна мережа – розміщення в Електронному каталозі бібліотеки Університету, доступ до якого обмежений.

Користувач - фізична особа, яка звертається до послуг бібліотеки Університету.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні майнові права на використання творів (далі Твори), з метою їх розміщення в бібліотеці Університету, способом та у межах, зазначених в п. 2.2. цього договору, на весь строк дії авторського права, починаючи з "____" ______________20____р. безстроково.

2.2. За цим Договором Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні майнові права на використання Твору _________________________________________________

__________________________________________________________________________________(назва твору) ___________________________________________________________ (вид твору),наступними способами:

  • використовувати Твори в основній діяльності Університету, не спрямованій прямо чи опосередковано на одержання прибутку;

  • передавати електронні копії Твору для постійного архівного зберігання в бібліотеці КНУБА;

  • надавати копії творів чи їх частини користувачам бібліотеки Університету за замовленнями;

  • надавати доступ до перегляду електронних копій наступними способами (відмітити необхідне):

в локальній мережі бібліотеки Університету

в мережі Інтернет

інше ______________________________________________________________

Цей перелік не є вичерпним.
3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Університет має право використовувати твори відповідно до умов цього Договору.

3.2. Університет не має права передавати права, передані йому Автором за Договором, третім особам.

3.3. Автор має право здійснювати контроль за використанням твору відповідно до умов цього Договору.

3.4. Автор зобов'язаний відповідно до умов Договору передати Університету оригінал твору, придатний для його використання.

3.5. Автор зобов’язаний повідомити Університет про втрату чи передачу майнових прав на твір у письмовій формі.

3.6. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, які заявили свої права на Твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.

3.7. Автор (співавтор) гарантує, що на момент передачі Твору в Університет:

- лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується;

- майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);

- майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

4. ПЕРЕДАЧА ТВОРІВ

4.1. Передача примірника Твору в бібліотеку Університету здійснюється шляхом передачі електронної версії редакційним відділом Університету згідно наказу.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторона, що не виконує або неналежним чином виконує свої зобов'язання за Договором, несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за Договором, якщо невиконання або неналежне виконання його умов є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор). До обставин непереборної сили відносяться стихійні явища природного характеру, лиха техногенного та антропогенного походження, обставини суспільного життя, а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, законі або незаконні заборонні заходи названих органів та інші дії, що не залежать від волі сторони і унеможливлюють виконання стороною зобов'язань за договором або перешкоджають такому виконанню.
6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Сторони зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору.

6.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.3. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання є чинними в разі підписання сторонами додаткових угод, які є невід’ємними частинами договору.

6.4. Цей Договір складено української мовою у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін, які мають рівну юридичну силу.
7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІНКиївський національний університет

будівництва і архітектури

03680, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 31

Код ЄДРПОУ: 02070909; ІПН: 020709026580

Св-во платника ПДВ №: 36064754

р/р 35225201013535 в ГУ ДКСУ у м. Києві

МФО: 820019

Телефон: (044) 248-49-05
Проректор
____________________________ Г.М. Тонкачеєв

____________________________________

(ПІБ Автора)

паспорт серія ______ № _____________, виданий "___" ______________ р. _____________________________________

Адреса: ______________________________

_____________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: _________________

_____________________/_______________/
Скачати 53.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка