Розділ теоретичні концепції особистісного «Я» І проблематика особистісно -орієнтованої психотерапії у сучасній медичній психологіїСторінка19/25
Дата конвертації11.05.2018
Розмір5.22 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

5.3.3.3. Аналіз динаміки психоемоційного стану і фізичного самопочуття пацієнтів, котрі пройшли курс арт-терапії.

На першому етапі оцінки динаміки психоемоційного стану в цій групі пацієнтів ми з’ясували наявність і проаналізували характер змін у суб’єктивній оцінці ними власної душевної рівноваги та емоційного стану, що їх вони оцінювали за допомогою методики семантичного диференціала. Оскільки значення в групі по шкалах модифікованого варіанта семантичного диференціала, який ми використали в діагностиці, виявилися достатньою мірою однорідними, в подальшому ми аналізували середні значення для групи по кожній шкалі.

Як демонструє графік змін середніх значень на рис. 5.13., динаміка показників по кожній із шкал є достатньо вираженою. Найбільш явне поліпшення самопочуття спостерігається по шкалі “Поганий-Хороший”: після курсу групової терапії пацієнти почуваються більш спокійно, врівноважено і “приємно”. Однак варто зазначити, що показники по всіх шкалах при діагностиці після проходження пацієнтами психотерапевтичного курсу варіюються в рамках, що не перевищують середнього рівня вираження (1,5 бала по шкалах СД). Високі показники, що відображають позитивну суб’єктивну оцінку стану пацієнтів, відсутні, що дає нам первинні підстави для припущення про недостатню роль винятково психотерапевтичних заходів, спрямованих на поліпшення їх психоемоційного стану.
5.13. Динаміка суб’єктивної оцінки душевної рівноваги пацієнтів до і після проходження курсу групової арт-терапії (за результатами використання семантичного диференціала; середні значення по шкалах у групі)

Динаміка суб’єктивної оцінки пацієнтами власного фізичного стану так само позитивна і достатньою мірою виражена (див.: рис. 5.14.). Показники по всіх шкалах схилилися до позитивного полюса, але так само в рамках середнього рівня.


5.14. Динаміка суб’єктивної оцінки фізичного стану пацієнтів (середні значення по шкалах у групі) до і після проходження курсу групової арт-терапії (за результатами використання модифікованого варіанта семантичного диференціала)

Навіть після проходження курсу групової арт-терапії пацієнти продовжували скаржитися на головний біль, різку зміну настрою, млявість, відсутність мотивації до професійної діяльності.


Аналіз динаміки результатів, отриманих по шкалах методики СМОЛ у групі пацієнтів на початку і після завершення курсу групової арт-терапії.

Через те, що ми аналізуємо маленькі залежні групи (до 15 чоловік) – до і після проходження курсу групових сеансів психотерапії та прийому психофармакологічних засобів, головним статистичним методом для порівняння показників ми обрали непараметричний критерій знаків, який дає нам змогу порівняти дві залежні вибірки на підставі зіставлення кількісних показників позитивних та негативних зсувів значень. Допоміжним методом математичного аналізу було обрано непараметричний критерій Вілкоксона. Як нульову і робочу гіпотези нашого експериментального дослідження ми приймаємо такі твердження:

H0 – відмінності між показниками по шкалах методики СМОЛ у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу арт-терапії не є значущими.

H1 – відмінності між показниками по шкалах методики СМОЛ у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу арт-терапії є значущими.

Відмінності оцінювалися між показниками по кожній шкалі методики СМОЛ. Оскільки непараметричні критерії дають змогу за один аналітичний етап оцінити лише одну пару змінних, що характеризують залежні групи, тому таблиці результатів аналізу описують кожну пару окремо.

В результаті перевірки наявності значущих відмінностей між показниками до і після проходження психотерапевтичного курсу по шкалах методики СМОЛ ми отримали такі дані: достовірна динаміка показників була встановлена лише по двох шкалах: F (достовірності) й Hs (іпохондрії). По решті дев’яти шкалах методики СМОЛ значущі відмінності не були виявлені.
Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between L_a and L_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.125 1

Retain the null hypothesis.

2

The median of differences between L_b and L_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.068

Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.


Рис. 5.15. Таблиця результатів аналізу відмінностей показників шкали L (неправди) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює нульову гіпотезу7
На рис. 5.15. ми відмічаємо показник Sig., що має в обох випадках значення, яке перевищує максимально допустимий рівень значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження нульової гіпотези – відмінності між показниками по шкалі L (неправди) в групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії не є значущими.

Такі самі висновки стосуються низки шкал: корекції, депресії, істерії, психопатії, параної, психастенії, шизоїдності та гіпоманії (див.: Додаток А). Відсутність значущих відмінностей по цих шкалах у пацієнтів досліджуваної групи підтверджує факт стійкості індивідуальних особливостей особистості та стабільності структури клінічного стану – навіть в умовах відносно тривалої психотерапії.

Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between F_a and F_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.016 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between F_b and F_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.018

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.


Рис. 5.16. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкали F (достовірності) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкреслює робочу гіпотезу.
Показник Sig. (див.: рис. 5.16 і 5.17) має значення, нижче допустимого рівня значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження робочої гіпотези – відмінності між показниками по шкалах F (достовірності) і Hs (іпохондрії) в групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії є значущими.Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between Hs_a and HS_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.012 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between HS_b and Hs_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.008

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.
Рис. 5.17. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкали Hs (іпохондрії) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює робочу гіпотезу.
Виявивши значущі відмінності по шкалах достовірності та іпохондрії в групі пацієнтів до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії, з метою розкриття характеру змін по цих шкалах ми визначили значення описових статистик: середніх значень по шкалах і стандартного відхилення (див.: табл. 5.8 і 5.9).

Таблиця 5.8

Середні значення показників по шкалах СМОЛ у досліджуваних групах пацієнтів

Discriptive Statistics 

N

Minimum

Maximum

Mean

Std.Deviation

L_a

11

48,00

65,00

54,7273

5,31208

F_a

11

55,00

80,00

68,1818

8,02270

K_a

11

40,00

69,00

51,0000

8,67179

Продовження таблиці 8

Hs_a

11

52,00

75,00

61,2727

7,15669

D_a

11

47,00

69,00

57,6364

6,37609

Hy_a

11

44,00

65,00

55,3636

6,90323

Pd_a

11

45,00

65,00

58,0000

6,00000

Pa_a

11

52,00

78,00

63,5455

7,33980

Pt_a

11

48,00

70,00

60,5455

6,93345

Sc_a

11

50,00

76,00

60,8182

8,48314

Valid N (listwise)

11

 

 

 

 

Оцінивши мінімальні та максимальні значення по шкалах, констатуємо, що викиди у розподілі значень у цих залежних вибірках відсутні. Відсутність викидів робить статистично правомірною оцінку показників середніх значень у подальшому.Таблиця 5.9

Середні значення показників по шкалах СМОЛ у досліджуваних групах пацієнтів

Discriptive Statistics 

N

Minimum

Maximum

Mean

Std.Deviation

L_a

11

48,00

65,00

54,7273

5,31208

F_a

11

55,00

80,00

68,1818

8,02270

K_a

11

40,00

69,00

51,0000

8,67179

Hs_a

11

52,00

75,00

61,2727

7,15669

D_a

11

47,00

69,00

57,6364

6,37609

Hy_a

11

44,00

65,00

55,3636

6,90323

Pd_a

11

45,00

65,00

58,0000

6,00000

Pa_a

11

52,00

78,00

63,5455

7,33980

Pt_a

11

48,00

70,00

60,5455

6,93345

Sc_a

11

50,00

76,00

60,8182

8,48314

Valid N (listwise)

11

 

 

 

 

Після завершення групового курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії зменшилися середні показники по шкалах: неправди, шизоїдності і гіпоманії.

З метою більш змістовного аналізу відмінностей ми побудували два графіки (див.: 5.18). Статистично значущі відмінності між показниками по шкалах у групі пацієнтів до і після проходження курсу психотерапії були виявлені по двох шкалах: достовірності й іпохондрії. Зміни по шкалі достовірності у пацієнтів проявляються у зменшенні тенденції до гіперболізації симптоматичної характеристики власного стану, в нівелюванні - після проходження куру психотерапії – прагнення підкреслити максимальну тяжкість фізичного стану.

Рис. 5.18. Динаміка показників по шкалах СМОЛ до і після проходження курсу групової арт-терапії.
На початку курсу групової психотерапії у пацієнтів реєструвалися такі характеристики: переважання пасивної особистісної позиції, високий рівень усвідомлення наявних проблем через призму незадоволення і песимістичної оцінки своїх перспектив, схильність до негативного сприймання навколишнього світу в зв’язку з хворобою, інертність у прийнятті рішень, виражена глибина переживань. Після завершення курсу групової арт-терапії на зміну зосередженню на поганому самопочутті прийшло осмислення пацієнтами позитивного змісту майбутніх перспектив, подальших подій, спрямованих на відновлення здоров’я, зміну способу життя.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка