Розділ теоретичні концепції особистісного «Я» І проблематика особистісно -орієнтованої психотерапії у сучасній медичній психологіїСторінка18/25
Дата конвертації11.05.2018
Розмір5.22 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25

Рис. 5.7. Динаміка суб’єктивної оцінки душевної рівноваги пацієнтів (середні значення по шкалах) до і після проходження курсу когнітивно-біхевіоральної групової психотерапії (за результатами використання семантичного диференціала)

Рис. 5.8. Динаміка суб’єктивної оцінки фізичного стану пацієнтів (середні значення по шкалах у групі) до і після проходження курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії (за результатами використання модифікованого варіанта семантичного диференціала)
Після проходження курсу групової когнітивно-біхевіоральної психотерапії пацієнти продовжували скаржитися на апатію, млявість, відсутність мотивації до професійної дільності.
Аналіз динаміки результатів, отриманих по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів на початку і після завершення курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії.

В цьому випадку ми так само аналізуємо залежні групи (до 35 чоловік) – до і після проходження ними курсу групових сеансів психотерапії і прийому психофармакологічних засобів. Тому головним статистичним методом для порівняння показників ми обрали непараметричний критерій знаків, який дає змогу порівняти дві залежні вибірки на підставі зіставлення кількісних показників позитивних і негативних зсувів значень. Допоміжним методом математичного аналізу ми обрали непараметричний критерій Вілкоксона. Як нульову та робочу гіпотезу нашого експериментального дослідження ми приймаємо такі твердження:

Н0 – відмінності між показниками по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії не є значущими.

Н1 – відмінності між показниками по шкалах методики СМОЛ у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії є значущими.

Відмінності оцінювалися між показниками по кожній шкалі методики СМОЛ. Оскільки непараметричні критерії дають змогу за один  аналітичний етап оцінити лише одну пару змінних, що характеризують залежні групи, таблиці результатів аналізу описують кожну пару окремо.

В результаті перевірки наявності значущих відмінностей між показниками до і після проходження психотерапевтичного курсу по шкалах методики Міні-мульт ми отримали такі дані: достовірна динаміка показників була встановлена лише по трьох шкалах – F (достовірності), К (корекції) і Ра (паранояльності). По решті восьми шкалах методики Міні-мульт значущі відмінності не були виявлені.

На рис. 5.9. ми відмічаємо показник Sig., що має в обох випадках значення, яке перевищує максимально допустимий рівень значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження нульової гіпотези – відмінності між показниками шкали Д (суб’єктивної депресії) в групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії не є значущими.

Такі самі висновки стосуються наступних шкал: корекції, неправди, істерії, психопатії, параної, психастенії, шизоїдності і гіпоманії. Відсутність значущих відмінностей по цих шкалах у пацієнтів досліджуваної групи підтверджує факт стійкості індивідуальних особливостей особистості і стабільності структури клінічного стану – навіть в умовах відносно тривалої психотерапії.Показник Sig. на рис. 5.9 і 5.10 має значення, нижче допустимого рівня значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження робочої гіпотези - відмінності між показниками по шкалах F (достовірності) і Hs (іпохондрії) в групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії є значущими.

Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between D_a and D_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

1.000 1

Retain the null hypothesis.

2

The median of differences between D_b and D_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.789

Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.


Рис. 5.9. Таблиця результатів аналізу відмінностей показників шкали Д (суб’єктивної депресії) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює нульову гіпотезу.6


Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between F_a and F_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.012 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between F_b and F_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.007

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.


Рис. 5.10. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкали F (достовірності) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює робочу гіпотезу


Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between Hs_a and HS_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.012 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between HS_b and Hs_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.008

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.
Рис. 5.11. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкали Hs (іпохондрії) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює робочу гіпотезу.
Встановивши значущі відмінності по шкалах достовірності та іпохондрії в групі пацієнтів до і після проходження курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії для розкриття характеру змін по цих шкалах, ми визначили значення описових статистик: середніх значень по шкалах і стандартного відхилення (див. табл. 5.6. і 5.7.).

Таблиця 5.6

Середні значення показників по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів на початку курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії

Discriptive Statistics 

N

Minimum

Maximum

Mean

Std.Deviation

L_b

11

40,00

70,00

58,6364

9,73933

F_b

11

55,00

85,00

70,4545

9,59545

K_b

11

40,00

69,00

51,0000

8,67179

Продовження таблиці 5.6Hs_b

11

55,00

71,00

61,5455

5,88836

D_b

11

42,00

73,00

57,2727

8,37963

Hy_b

11

49,00

68,00

58,0909

6,54912

Pd_b

11

41,00

72,00

58,8182

7,40025

Pa_b

11

50,00

85,00

64,2727

12,52271

Pt_b

11

48,00

80,00

60,0000

10,09950

Sc_b

11

52,00

81,00

64,4545

8,29896

Valid N (listwise)

11

 

 

 

 

Оцінивши мінімальні та максимальні значення по шкалах, констатуємо, що викиди у розподілі значень у цих залежних вибірках відсутні. Відсутність викидів робить статистично правомірною оцінку показників середніх значень у подальшому.Таблиця 5.7

Середні значення показників по шкалах СМОЛ у групі пацієнтів після завершення курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії.

Discriptive Statistics 

N

Minimum

Maximum

Mean

Std.Deviation

L_a

11

48,00

65,00

55,2727

5,31208

F_a

11

55,00

80,00

68,1818

8,02270

K_a

11

40,00

58,00

49,2727

6,29430

Hs_a

11

54,00

75,00

61,4545

6,91901

D_a

11

47,00

70,00

58,0000

6,35610

Hy_a

11

44,00

65,00

56,2727

6,40454

Pd_a

11

45,00

65,00

59,5455

5,93908

Pa_a

11

52,00

78,00

63,5455

7,33980

Pt_a

11

48,00

70,00

60,5455

6,93345

Sc_a

11

52,00

76,00

61,1818

8,19534

Valid N (listwise)

11

 

 

 

 

Після завершення групового курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії у пацієнтів зменшилися середні показники по шкалах неправди, шизоїдності і гіпоманії.

З метою більш змістовного аналізу відмінностей ми накреслили два графіки (див. рис. 5.12.). Статистично значущі відмінності між показниками по шкалах у групі пацієнтів до і після проходження курсу психотерапії були виявлені по двох шкалах: достовірності й іпохондрії. Зміни по шкалі достовірності серед пацієнтів проявляються у зменшенні тенденції гіперболізовать симптоматичну характеристику власного стану, у нівелюванні (після проходження курсу психотерапії) прагнення підкреслити максимальну тяжкість фізичного стану.

Рис. 5.12. Динаміка показників по шкалах СМОЛ до і після проходження пацієнтами курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії.
На початку курсу групової психотерапії серед пацієнтів реєструвалися переважання пасивної особистісної позиції, високий рівень усвідомлення наявних проблем через призму незадоволення і песимістичної оцінки своїх перспектив, схильність до негативного сприймання навколишнього світу в зв’язку з хворобою, інертність у прийнятті рішень, виражена глибина переживань. Після завершення курсу групової когнітивно-біхевіоральної психотерапії зосередження на поганому самопочутті змінилося осмисленням пацієнтами позитивного змісту майбутніх перспектив, подальших дій, спрямованих на відновлення здоров’я, зміну способу життя.
Аналіз динаміки результатів діагностики за методикою МКВ Люшера і тестом портретних виборів Сонді в групі пацієнтів на початку і після завершення курсу когнітивно-біхевіоральної психотерапії.

Основним фоном є знижений, пригнічений настрій, що призводить до погіршення сну (пацієнти відмічали часті випадки кошмарів). Хворі відчувають незадоволення від життєвої ситуації, що призводить до похмурих і песимістичних думок про майбутнє. Спостерігаються втрата інтересів і зниження задоволення від тих занять, які до хвороби були їм цікаві.

Обстежені хворі демонструють низьку життєстійкість, що є серйозним обмеженням психологічного і фізичного ресурсів, а також неможливість упоратися з відчаєм і втратою смислу життя. Внаслідок тяжкої основної патології у хворих відмічалися підвищена втомлюваність, зниження життєвої активності, зменшення рівня спілкування у зв’язку з погіршенням фізичного й емоційного стану.

В результаті узагальнення і змістової інтерпретації значень векторів і факторів тесту портретних виборів Сонді до і після проходження пацієнтами психотерапевтичного курсу (в рамках індивідуально-типологічного підходу) були виявлені такі зміни психодіагностичних показників: схильність до зовнішньозвинувачувального агресивного реагування набула менш виражених показників на фоні емоційної нестійкості, егоїстичні тенденції зменшилися, конфліктність, підвищений самоконтроль і недовірливість так само знизили свої показники.

Аналіз результатів діагностики за методикою МКВ Люшера, що грунтується на інтерпретації колірних пар, показав зміни в таких характеристиках пацієнтів: фрустрація потреби в перспективі та надії на краще зменшилася, прагнення до спокою, відпочинку, а також незадоволення ставленням до самого себе залишилися незмінними, негативне ставлення до ситуації нівелювалося, тривожність знизилася. Зросли показники вольових якостей і впевненості у власних силах.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка