„російська усна народна творчість”Скачати 327.43 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір327.43 Kb.
ТипКонспект

Прошу розмістити на сайті ДНУ у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали:

ФАКУЛЬТЕТ

ФУІФМ

КАФЕДРА

Української мови

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Українська мова та література

КУРС

2

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Сучасна українська літературна мова

ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА

К.ф.н., доц. Н.В.Левун

ВИД МАТЕРІАЛУ

Конспект лекцій, практичні завдання

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ( у МБ)

216 КВ

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ

завідувач кафедри української мови, к.ф.н., доцент Микола Савелійович КовальчукС Л О В О Т В І Р

План:


1. Словотвір як розділ науки про мову

1.1. Об'єкт і завдання словотвору

1.2. Зв’язки словотвору з іншими лінгвістичними науками

2. Похідне слово як основна одиниця словотвору

2.1. Подільність та похідність

2.2. Твірна основа і словотворчий формант

2.3. Словотвірна структура похідного слова

Л і т е р а т у р а:Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1999.- 207 с.

Словотвір сучасної української літературної мови /За ред. М.А.Жовтобрюха. – К.: Наук. думка, 1979.

Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К.: Рад. шк., 1977. – С. 64 – 80.

Ковалик І.І. Діалектичний характер словотвірної структури похід­ного слова // Питання словотвору. – К.: Вища шк., 1979. – С. 20 – 26.

Ковалик І.І. Основні проблеми вчення про словотвір // Укр.мова і літ. в школі. - 1970. – №10. – С. 22 – 29. №11. – С. 22 – 29.

Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1961. – Ч. II. – 67

Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. - К.: Рад. шк.,1985. - С.6-20.

Сікорська З.С., Шарпило Б.А. Твірні слова і твірні основи // Укр. мова і л-ра в шк. – 1976. – №10. – С. 34 – 43.

Сікорська З.С. Словотвірна структура похідних слів з різною формально-семантичною співвідносністю // Укр.мова і л-ра в шк. – 1983. – №6. – С. 20 – 24.

* * *


Грещук В.В. Поняття словотвірної парадигми у сучасній дериватології // Мовознавство. – 1985. – №1. – С. 21 – 27.

Городенська К.Г. Семантичні функції дериваційних морфем // Мовознавство. –1987. – №1. – С. 20 – 30.

Лесюк М.П. Транспозиція, мутація та модифікація значення твір­ного слова // Мовознавство. – 1987. – №3. – С. 34 – 39.

Тараненко O.O. Смислова основа процесів словотворення // Мово­знавство. – 1982. – №5. – С. 19 – 27

1. Словотвір як розділ науки про мову

Словотвір як окрема галузь лінгвістичної науки формується протягом останніх десятиліть. Дедалі чіткіше вимальовуються контури цієї мовознавчої дисципліни, уточнюються її основні поняття і терміни, визначають нові напрями досліджень. На місце словотвору серед інших мовознавчих дисциплін існують різні погляди: М. Ломоносов, О. Востоков, Б. Буслаєв, Ф. Ф. Фортунатов, Л.Булаховський та інші вважали, що вчення про словотвір є одним із розділів морфології; О. Потебня відносив словотвір до лексикології, а О. Шахматов, В Виноградов виділяли словотвір у самостійну дисципліну в науці про мову. В українському мовознавстві цю точку зору обстоював І. Ковалик. Він долучився і до створення відповідної теоретичної бази цієї галузі. І. Ковалик підкреслював "самостійність науки про словотвір у тому, що вона вивчає закони творення слів на базі моделей і зразків, наявних у системі слів, які належать до словникового складу мови" (Ковалик, 1961 С: 56). Предмет і завдання словотвору не входять до жодного з розділів мовознавчої науки.

Словотвір — розділ науки про мову, що вивчає структуру похідного слова і способи утворення нових слів.

Аналогічно до загальноприйнятих термінів "фонологія", "морфологія", "лексикологія" у мовознавстві словотвір нерідко позначається терміном "дериватологія" — від латинського за походженням derivatus ("відведений") — дериват — "похідне слово" і грецького Іоgоs ("учення").

Термін "словотвір" має двояке значення: 1) це сама система словотвірної будови мови, яка утворювалася за своїми внутрішніми законами протягом усього історичного розвитку мови; 2) вчення про словотвірну будову мови як мовознавчу дисципліну. Перше значення — словотвір як процес — є первинним, а друге — словотвір як вчення про словотвірну будову мови — вторинним (Ковалик, 1961 б: 54).

Словотвір, як і мову в цілому, можна вивчати у двох аспектах: діахронічному (від грец. dіа — "через" і chronos— "час") і синхронічному (від грец, sуп — "спільно, разом" і chronos — "час"). У діахронічному аспекті досліджуються певні процеси формування нових слів у ході історичного розвитку мови.

Діахронічний (історичний) словотвір — це вчення про словотвірні процеси та закономірності, які простежуються у похідних словах; про формування словотвірної системи мови, її зміни, розвиток, зміни у структурі похідних слів.

Синхронічний (описовий) словотвір — це вчення про похідну лексику у її взаємовідношенні з іншими словами на певному етапі розвитку мови протягом певного часу.

Синхронічний словотвір вивчає відношення одиниці., що співіснують, діахронічий — процеси перетворення одних одиниць в інші (Земська, 1973:56).

При синхронічному описі словотвору беруться до уваги деривати, утворені всіма способами словотворення, в яких виявляються "жимі" словотвірні типи (Словотвір, 1979: 7).

Отже, у системі мови має місце словотвірний рівень. Підставою цього є його власна система структурно однакових лінгвоодиниць. Такими одиницями для словотвірного рівня можна вважати систему дериватом, утворених із різнорівневих одиниць — морфем, лексем, словосполучень.

Дериватема — це базова мовна одиниця словотвірного рівня, що характе­ризується відповідною словотвірною формою і словотвірним значенням.

Словотвірна форма—це не що інше, як поєднання твірної основи чи основ з певним афіксом або афіксами (дериваторами). Отже, дериватеми бувають суфіксальні, префіксальні, постфіксальні, префіксально-суфіксальні та ін. Дериватеми з двома і більше твірними основами поділяються на складні, складносуфіксальні, абревіаційні, зрощеннєві та ін. (Словотвір, 197,9; 36).1.1. Об'єкт і завдання словотвору

Змістом, предметом словотвору як галузі мовознавчої науки виступає чинна система словотвірної будови конкретної мови.

Об'єктом словотвору є слово, яке вивчається також в інших розділах лінгвістичної науки. У словотворі розглядаються не всі слова, а тільки похідні і не самі по собі, а в їх відношеннях з відповідними твірними, у їх зв'язку з іншими похідними, однотипними за способом словотворення, за моделлю. Ком­понентами словотвірних відношень є похідність за формою і мотивованість за смислом (Словотвір, 1979:8). Отже, об'єктом словотвору є похідні лексичні одиниці, які розглядаються не лише як окремі похідні слова, а як пенні категорії слів, що мають спільні формальні і семантичні ознаки.

У словотворі вивчаються не будь-які слова, а лише ті, які своєю структурою підказують, чому так, а не інакше названо істоти, речі тощо: промовець — від промовити, полотніти — від полотно (стати білим, як полотно), льонар — від льон, завтрашній — від завтра, мідний від мідь, підлість від підлий.

Об'єкт словотвору визначає і його завдання. Основним завданням словотвору є вивчення структури похідного слова, його складових частин та різних взаємозв'язків між ними. До важливих завдань словотвору належать: вивчення конкретних формальних і семантичних ознак похідних слів, якими вони відрізняються від непохідних; встановлення принципів розрізнення похідних і непохідних слів, вивчення способі» словотворення, словотворчих ресурсів, за якими визначається спосіб словотворе пня; виявлення основних закономірностей і тенденцій, що активно діють у словотворчих процесах постійного збагачення лексичного складу новими утвореннями (Словотвір, 1979: 7).

2. Похідне слово як основна одиниця словотвору

2.1. Подільність та похідність

Як у шкільному курсі сучасної української мови, так і в більшості вузівських посібників та підручників не дається чіткого розмежування термінів "подільність" та "похідність". У "Словнику лінгвістичних термінів" (Ганич, Олійник, 1985: 172) знаходимо таке визначення похідної основи: "Основна похідна — основа, що складається з кореня і словотворчого афікса чи афіксів". Подібним чином похідна основа (слово) визначається і в підручниках різних авторів: "це основа слова, у складі якої виділяються живі афікси" ((1'ЛМ, 1982: 145); це основа, яка "виступає як єдність (цілісність авт.), що складається зі структурної точки зору з окремих значущих частин" (СРЛМ, 198,1: 1 -V)) і т. д. При такому підході до розуміння похідної основи (слова) фактично відбувається ототожнення її з основою подільною, оскільки останню визначають як таку, що складається з кореня та одного або більше афіксів (див. розділ "Морфеміка", § 7 "Подільність основ").

Насправді між цими поняттями є суттєва різниця.

Подільність — це здатність основи слова виділяти у своєму складі морфеми (морфи).

Будь-яка подільна основа у своїй структурі, окрім кореня, має один чи більше афіксів. З цієї точки зору подільними будуть основи на-бе-реж-н-(а), вул-иц-(я). Подільна основа— це поширена основа, тобто основа, яка завжди ширша від кореня. Похідна основа (слово) — це основа, утворена від іншої основи (іншого слова) за допомогою тих чи інших словотворчих засобів.

При визначенні поняття "похідне слово (основа)" доцільно звернутися до критерію Г. Винокура. Вчений зазначає: "Значення слова з похідною основою завжди визначається за допомогою відсилання до значення відповідної первинної основи, причому саме таке роз'яснення похідних основ, а не прямий опис відповідного предмета дійсності, і є власне лінгвістичним завданням у вивченні значення слова" (Винокур, 1959: 421) Аз критерію Г. Винокура, стає зрозумілим, що однією з головних ознак похідного слова є його словотвірна мотивованість твірним словом. Отже, відносно похідного (мотивованого) слова завжди повинно існувати твірне слово (мотивувальне).

Слово (основа) може бути визнане похідним, якщо воно відповідає

диференційним ознакам, властивим будь-якому похідному слову.

Диференційні ознаки похідних слів:

1. При кожній похідній основі (слоні) мас бути твірна база, тобто основа, від якої утворена дана основа за допомогою тих чи інших словотворчих афіксів.

Твірною базою можуть виступати основи (вчи-тель), слова (за-короткий; диван-ліжко), словосполучення (дитсадок дитячий садок).

2. Похідна основа завжди може бути витлумачена за допомогою відсилання до твірної (критерій Г. Винокура). Наприклад: мовчун — "той, хто мовчить", хвалько — "той, що хвалиться".

3. Слова з похідною основою входять; до подвійних рядів співвідношень: а) слів з тією ж основою (коренем); б) слів і тим самим афіксом. Інакше кажучи, слова з похідною основою мають 1-ий ступінь подільності: вони чітко діляться на основу, яка є твірною базою, та словотворчий афікс: горд-ощі, важ-іль. З цього приводу Г. Винокур зауважував, що "...кожна похідна основа в принципі поділяється на дві морфеми (складові частини — авт.), з яких перша основа є твірною по відношенню до даної похідної, а друга — афіксом, за допомогою якого ця похідна основа утворена від твірної" (Винокур, 1959:441). Це означає, що будь-яка похідна осі юна має бінарну (двочастинну) структуру: твірна база + афікс, або твірна база + словотворчий формант. Наприклад: основа слова видавець як кожна похідна основа ділиться на дві частини: твірну основу видав- та афікс (суфікс) -еці>, тобто має бінарну структуру: видав-ець.

4. Серед усіх споріднених слів між похідною та твірною основами мають місце найменші формальні та семантичні відмінності.

Наприклад: група споріднених слів водяний, вода, водянка, водянистий, водний, водянистість відповідно до вказаної ознаки похідних слів має бути організована в пари "твірне слово / похідне слово " таким чином:

вод(а) водян(ий),

вод(а) водн(ий),

водян(ий) водянк(а),

водян(ий) водянист(ий),

водянист(ий) водянистість^).

Похідна основа формально більша від твірної на один (і тільки на один) афікс, водночас похідна основа семантично мотивується твірною (водяний — "такий, що якісно пов'язаний з водою" і т. д.), тобто вона є завжди мотивованою. Виходячи з вищезазначеного, можна дати більш розширене, конкретизоване визначення похідної основи (слова).

Похідна основа — це основа, у складі якої, крім кореневої морфеми, виділяються один чи кілька словотворчих афіксів і яка мотивується семантично-словотвірними зв'язками з іншими слонами того самого кореня (СУЛМ, 1994: 147).

З цього визначення логічно випливає, що в його першій частині зафіксовано збіг понять "подільність" та "похідність", оскільки обидва і поняття мають точку перетину в тому плані, що і подільна, і похідна основи завжди є ширшими, ніж корінь. Саме цей факт пояснює те, що в шкільному курсі української мови, як і в деяких вузівських підручниках, поняття "подільна" замінюється поняттям "похідна", однак з чисто наукової точки зору така підміна некоректна, оскільки похідна — це основа, яка утворена від іншої (твірної) основи і мотивується останньою.

Як зазначалося вище, основи слів набережна і вулиця подільні, але тільки перша з них є похідною, оскільки утворена від основи (слова) бере, і за допомогою біморфеми на-... -н-, тобто слово набережна є похідним від слина берег. Цього не можна сказати про слово вулиця, яке має зв'язаний корінь вул-, що без афіксів не вживається, тому неможливо знайти для нього твірне слово, яке б формально було меншим за нього і яке б мотивувало його. Це означає, що слово вулиця має подільну, але непохідну основу, оскільки не відповідає диференційним ознакам похідного слова.

Таким чином, в українській мові з точки зору подільності та похідності можна

виділити такі групи слів:

а) слова з подільними та похідними основами (морозн(ий) «— мороз;при-летіти <— летіти і т. д.);

б) слова з подільними, але непохідними основами (хіміj(а) <— твірного немає).

Отже,

Похідна основа—це основа, яка містить в собі як обов'язкові компоненти твірну основу та афікс і значення якої мотивується значенням слова з цією твірною основою. Слово, що має в своїй структурі похідну основу, називають похідним.Непохідна основа — це основа, значення якої є немотивованим. З точки зору структури непохідна основа може бути як неподільною, що складається тільки з кореня, так і подільною. Слово, що має у своїй структурі непохідну основу, називають непохідним.

Похідне слово (основа) характеризується диференційними ознаками, головними з яких є словотвірна мотивованість, повна вільна подільність, бінарність будови. Ці ознаки не притаманні непохідним словам (основам).

Виходячи з вищесказаного, можна визначити різницю між подільністю та

похідністю: • подільність відображає статику у співвідношенні мовних одиниць ,в той час як похідність відображає динаміку цього співвідношення; подільність — це відповідь на питання, з яких значущих частин склада­ється слово; похідність – це відповідь на питання, як утворене слово;

 • подільність стосується формального боку слова; похідність — внут­рішнього;

подільність пов'язана з похідністю, але не зумовлена останньою. Са­ме тому в мові є слова подільні, але непохідні. Похідність не тільки зв'язана з подільністю, але іі зумовлюється нею, оскільки будь-яке похід

 • похідне слово (основа) з необхідністю є подільним;

 • подільність належить до розділу морфеміки, похідність — до слово­твору, або, точніше, дериватології.

2.2. Твірна основа і словотворчий формант

Усі похідні слова сучасної української мови незалежно від їх морфемного складу включають два основні елементи —твірну базу і формант.

З потенційних компонентів твірної бази формується матеріальна основа похідного слова. Твірна база - інше слово. Вона існує в словах мови у готовому вигляді або утворюється під час словотворчого акту. Наприклад, ніч → нічний → нічник; жити → прожити → прожиток → прожитковий.

Твірна основа складає лексичне ядро нового слова; це частина твірного слова, яка повторюється у складі співвідносного з ним похідного слова: мережити → мереживо, ходити → хід, лічити → лічба, лежати → лежень, брехати → брехня. Твірну основу ще називають мотивуючою основою, оскільки вона мотивує (пояснює) значення новоутворених слів. Це — спільна ланка мотивувального (твірного) і мотивованого (похідного) слова (Горпинич, 1998:110).

Отже, похідне слово припускає обов'язкову наявність твірної основи, без якої, по суті, не може існувати ніяка похідна основа.

Твірна основа — це така частина твірного слова, від якої твориться похідне і яка цілком або у дещо видозміненому вигляді повторюється у цьому похідному.

Виходячи з такого розуміння, твірну основу виявляємо шляхом "накладання" твірного слова (або твірних слів у складних словах) на похідне. Частини, які збігаються, і становитимуть твірну основу, наприклад:
похідні слова твірні слова

шахт-ар шахт-а;

водн-ик водн-ий;

бездарн-ість бездарн-ий;

при-скор-ити скор-ий;

допомог-а допомог-ти;

житт-є-пис житт-я пис-ати.

За будовою твірна основа може дорівнювати кореню (малий>маліти) або поділятися на кореневу і суфіксальну {народн —> нпродність) чи кореневу і префіксальну {виходити —> вихід) частини. Отже, твірна основа за своєю структурою буває неподільною (кореневою) і подільною.

Твірна основа виявляє себе обов'язковим елементом словотворчого процесу при суфіксальному {сін-аж), префіксально-суфіксальному {до-реч-н-мм), а також усіх інших змішаних способах, в яких використовуються афікси, при основоскладанні {чорн-о-зем) {Невідомська, 1986:13)та при неморфологічних способах деривації.

До складу похідного слова твірна основа може входити цілою або ж у ско­роченому вигляді. Відповідно до цього розрізняють повні й усічені (скорочені) твірні основи, наприклад: дозріл-ий —> дозріл-ість, промінь - > прОмен-евий, нов-ий —> нов-изна, крича-ти —> крик-ливий, керува-ти —> керівник, кпеї-ти —> —> клей-кий, прив 'яза-ти —> прив язь.

Отже, твірна основа не існує самостійно; вона виявляється пісня завершення дериваційного акту як спільна для твірного і похідного слів семантико-структурна величина.

Похідні слова утворюються за допомогою словотворчих засобів. Cловотворчі засоби у науковій літературі називають формантами.

Формант (від лат. fоrта — "форма, звичайний вигляд") — оформлювач слова, який виник у результаті злиття словотворчого афікса і закінчення.

Формантом називають словотворчий елемент, за допомогою якого утворено похідне слово і який разом із закінченням (якщо слово змінне) виражає його словотвірне значення.

Наприклад: нагріва- (твірна основа) + -льник (формант) — "робітник, який займається нагріванням"; засвоюван- (твірна основа) + -ість (формант) — "здатність засвоюватися"; жовт- (твірна основа) + -іти (формант) — "набувати певної ознаки"; лукав- (твірна основа) + -ство (формант) — "опредметнена

властивість"; при- (формант) + -сісти (і вірне слово) — "неповна дія"; старш-(твірна основа) + -о- + -клас- (твірна основа) + -ник (формант) — "учень старших класів".

Отже, формант — це сукупність формальних ознак, за якими похідне слово відрізняється від свого твірного в рамках словотвірної пари {вікно під-вікон-ня, колос колос-и-ти-ся, догана - без-дога-ний). За допомогою форманта виражається словотвірне значення. Поєднання префікса та суфікса у ролі словотворчого форманта у спеціальній літературі називаються по-різному: біфіксом {біморфемою), конфіксом. складним формантом тощо.

У сучасній українській мові словотворчим формантом може виступати матеріально виражений або нульовий афікс: префікс {вічний пра-вічний), суфікс {чорний чорн-ота), постфікс (побороти побороти-ся), флексія {Валентин Валентин-а), нуль суфікса (намолотити намолот); поєднання афіксів різних видів: сукупність префікса і суфікса {поза конкурсом поза-конкурс-н-ий), сукупність префікса і постфікса {чекати до-чекати-ся), сукупність суфікса і постфікса {табір шабор-и-ти-ся), сукупність префікса, суфікса і постфікса {щедрий розщедр-и-ти-ся).

Необхідно пам'ятати, що формант може складатися як з однієї, так і з декількох морфем : -інь теплінь, -ина - вершина, від- ... -и віддалеки, зав-...-шки завбільшки. Формант виявляється лише у зіставленні похідного з його твірним, тобто в рамках словотвірної пари.

За ступенем продуктивності і регулярності афікси поділяються на продуктивні, малопродуктивні, непродуктивні, регулярні і нерегулярні {Словотвір, 1979: 20). Так, наприклад, суфікс -ник є продуктивним — за допомогою нього утворюються іменники за різними моделями на означення агентивних назв, назв предметів: розвідник, рятівник, жартівник, довідник. Цей суфікс є водночас і регулярним. Він легко і постійно поєднується з діє­слівними основами {плавати —> плавник), прикметниковими {обхідний —> —> обхідник), дієприкметниковими {мучений —ї мученик), іменниковими {зрада —> зрад зрадник) {Див. далі 5.З.).

Слова виникають також шляхом складання (за допомогою інтерфіксів чи без них) у межах одного похідного двох або кількох частин {генерал-лейтенант, лісотундра, літакобудування). В утворенні складних слів формантом виступають сполучні голосні о, є. Можливе їх поєднання із суфіксом: одн-о-клас-ник, сам-о-стій-ний.

Поєднуються в одне похідне слово також довільно усічені (скорочені) основи шляхом абревіації {командир бригади комбриг, Вища Атестаційна Комісія ВАК).

До складу форманта входять не лише афікси, а й усі супроводжуючі морфонологічні засоби: чергування голосних і приголосних фонем (текти тік, друг дружній), переміщення наголосу (добрий доброта), усічення твірної основи (формальний формалізм, космос космічний, бігати бігун, інакше переінакшити), інтерфіксація (два дні дводенний) та деякі інші. Так, наприклад, у прикметнику "короткочасний " формант складається з суфікса -н-, інтерфікса -о- та флексії -ий, в іменнику "ріжок" формант представлений суфіксом -ок-, чергуванням приголосних фонем — ж), наголосом та нульовою флексією.

Це означає, що формант у плані форми ширший, ніж словотворчий афікс, але афікс — основний обов'язковий компонент форманта. Афікс може виступати самостійно, без супроводжуючих засобів або в комплексі з ними. Однак жоден із супроводжуючих засобів (зокрема морфонологічних) не використовується без афікса. Супроводжуючі засоби хоча й використовуються широко у словотворенні, проте самостійної словотворчої функції не виконують. Будучи супроводжуючими, морфонологічні засоби лише супроводжують афіксацію (Тихонов, 1985: 26).

Можна сказати, що слово, утворене морфологічним способом, поділяється на дві частини — на твірну основу і формант.

2.3. Словотвірна структура похідного слова

Похідне слово — це найменша одиниця словотвірної системи. З фор­мального боку її треба трактувати як найменше "синтагматичне ціле", як комбінацію одиниць нижчого порядку.

Похідне слово — центр, точка перетину формальних та семантичних зв'язків. Словотвірна структура похідних слів має подвійну природу: залежність від частини мови твірної основи і частини мови самої похідної основи.

Похідне слово виникає в мові як результат процесів словотворення, які у підсумку зводяться до процесів комбінаторики та "складання" морфем. Розуміння реальних шляхів виникнення похідного слова зумовлює можливість адекватного аналізу його формальної організації шляхом аналізу окремих компонентів його структури — твірної основи і форманта.

Комбінаторний характер похідного слова в ході здійснення словотвірного аналізу вимагає не лише виявлення твірної основи та форманта, а, насамперед, — з'ясування словотвірної структури похідного слова.

Термін "словотвірна структура похідного слова" набув поширення в науковій літературі, однак розуміється вченими по-різному і досить часто сплутується з іншим терміном — "морфемна (морфологічна) структура слова". Зазначимо, що деякі вчені намагаються тлумачити термін "структура слова" через термін "форма слова", що пояснюється їхньою семантичною близькістю: структура — "будова, внутрішня організація будь-чого", форма - вид, тип, оріганізація, структура, зумовлені певним змістом".

Доцільно, однак, розрізняти ці терміни при вживанні їх у мовознавчій науці. За терміном "форма" закріпилося значення "виділятися зі свого оточення", в той час як за терміном "структура" — "виділяти в собі самому окремі частини" Визначення словотвірної структури через форму (порівняйте: "структура - це форма організації одиниці мовного вираження, яка має системний, закономірний характер" (Степанов, 1968:11)) узагальнене не за характером і не підкреслює особливостей саме словотвірної структури.

Треба зазначити, що поняття словотвірної структури слова — центральне поняття синхронічного словотвору, через яке підкреслюється не лише формальна організація похідних слів, а й їхня семантична співвідносність із твірними словами. Саме це поняття лежить в основі словотвірного аналізу.

Словотвірна структура — це подільність слова на елементи, які безпосередньо беруть участь у творенні даного слова.

Така інтерпретація цього поняття наближає його до поняття взірця (або моделі), в якому відображується матеріальна будова похідного слова, наявність у його складі сукупності словотворчих елементів, які виражають не лише форму, але й зміст слова.

Отже, словотвірна структура слова—це поняття, значно ширше, ніж поняття морфемної будови (структури), оскільки за допомогою цього поняття ви­являється сукупність тих словотворчих елементів, які виражають не лише форму, але й зміст похідного слова. Словотвірна структура — це формально виражена похідність слова, його "організація", яка об'єднує в собі різні за функцією частини — формантну та мотиваторну.

Поняття СС (словотвірної структури) дає уявлення про бінарність будови похідного слова і цілком відповідає тим ознакам похідності, які мають місце у

критерії Г. Винокура.

Незважаючи на той факт, що СС пов'язана, головним чином, з формальним боком похідного слова, через неї виражається і словотвірне значення. Причому бінарність формальних засобів зумовлює і бінарність наявного у похідному слові словотвірного значення. Всі афікси у слові мають зв'язане значення, яке реалізується лише в єдності зі значенням відповідної основи. Тому обидва структурні елементи слова хоча і сприймаються як "рівноправні партнери словотвірної моделі", виступають як компоненти взаємопов'язані та взаємозумовлені.

Тому прийнятним може бути дещо модифіковане визначення словотвірної структури:

словотвірна структура — це формально-семантичне підношення похідного до твірного, яке виражається форматом.

Без сумніву, словотвірна структура притаманна тільки похідним словам і виявляється в їхній здатності поділятися на складові частини — твірну і формантну. Наприклад: роз-веселитися, зміст-овний, конкурс-ант, сніг-овий, машин-ний, при-летіти та ін. Як бачимо, формант сам мо собі теж може бути структурною одиницею, включаючи до свого складу всю сукупність слово­творчих засобів, які беруть участь у творенні слова.

У сучасній українській мові налічується значна кількість похідних, в яких відсутні зовнішні показники похідності. Йдеться, насамперед, про віддієслівні іменники на зразок збіг, перетин, переліт, крик та ін. У цих випадках маються на увазі форманти, матеріально не виражені, тобто так шані нульові форманти.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що бінарність будови похідного слова, яка виявляється в його здатності ниділи ти у своєму складі мотиваторну та формантну частини, є головною і важливою ознакою слово­твірної структури будь-якого похідного слова.

Разом з тим у сучасній українській мові поряд зі слонами, у твореними за допомогою одного словотворчого засобу (суфікса, префікса тощо), існують слова, які мають у своїй будові декілька афіксів одночасно, тобто т. зв. багатоафіксальні, багатоморфемні слова. У цьому плані закономірно постає питання про визначення словотвірної структури подібних одиниць мови.

Для цього випадку вчені пропонують інше трактування поняття "слово­твірна структура слова". Так, наприклад, П. Соболева зазначає наступне: "На відміну від поширеного розуміння словотвірної структури слова як тільки зіставлення твірної та похідної основ, під словотвірною структурою ми розуміємо всі дериваційні кроки, необхідні для його отримання, тобто всі такти похідності, які є релевантними для синхронії"" {Соболева, 1969:158). Це визначення свідчить про існування іншої точки зору на словотвірну структуру, що стосується похідних слів, в яких основа виступає як результат багатоступеневого словотворення. Іншими словами, йдеться про словотвірну структуру слів, утворених шляхом "нанизування" декількох афіксів.

З визначення випливає, що під словотвірною структурою розуміється як один акт словотворення, якщо твірна частина дорівнює кореню, так і декілька таких актів, коли твірна частина, крім кореня, включає ще й афікси.

Однак ця точка зору на словотвірну структуру виявилась неприйнятною для більшості вчених-дериватологів, оскільки вона суперечить розумінню будови

похідного слова як бінарної структури, яка складається з мотиватора та форманта, на що вказує і критерій Г. Винокура.

Очевидним є той факт, що попередні акти похідності для словотвірної структури похідних останнього ступеня похідності значення не мають: сло­вотвірно релевантними є лише форманти, які завершують процес творення похідного слова.

Закінчуючи розгляд питання про похідне слово як одиницю словотвору, зазначимо, що в науковій літературі пропонується декілька вагомих причин вважати похідне слово головною одиницею словотвірної системи. По-перше, воно дає яскраве уявлення про всі відмінні риси системи в цілому; по-друге, опис усіх інших, структурно більших, одиниць відбувається як об'єднання або групування похідних слів, оскільки всі вони є вторинними по відношенню до твірного слова.С Л О В О Т В І Р
Тема: В с т у п

Питання і завдання для самоперевірки

 1. Схарактеризуйте дериватологію (словотвір) як самостійну лінгвістичну дисципліну, визначивши:

а) що є об’єктом вивчення у словотворі?

б) яке місце дериватології в системі науки про мову?

в) як виявляється зв’язок словотвору з іншими лінгвістичними дисциплінами?

г) у чому полягають завдання історичного й описового словотвору? 1. Хто з українських учених-лінгвістів першим теоретично обґрунтував необхідність розвитку вчення про словотвір як окрему галузь мовознавства?

 2. Які ви знаєте монографічні дослідження з словотвору української мови?

 3. Назвіть окремо праці і збірники, в яких дослідження словотвору ведеться на матеріалі автономних груп лексики – ономастичної, термінологічної, діалектної.

 4. Схарактеризуйте словотвірні та інверсійний словники української мови.

Список рекомендованої літературиГорпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К.: Вища шк., 1999. – С.77 – 82.

Словотвір сучасної української літературної мови / За ред. М.А.Жовтобрюха. – К.: Наук.думка, 1979. - С.5 – 9.

Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови. – К.: Укр. енцикл., 2002. – 910 с.

Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К.: Рад. шк., 1985. – 188 с.

Інверсійний словник української мови / Відп. ред. С.П.Бевзенко. – К.: Наук. думка, 1985. – 811 с.

* * *


Букатевич Н.И. Учение о словообразовании русского языка в трудах советских лингвистов: Конспект лекций . – О.: Изд-во ОГУ, 1970. – 66 с.

Кубрякова Е.О. Еще раз о месте словообразования в системе языка // Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент: ТашГУ, 1972. – С. 48 – 52.

Тема: Основні теоретичні відомості про словотворення


Питання і завдання для самоперевірки


 1. Пояснити лінгвістичні поняття, позначувані термінами “словозміна”, “формотворення”.

 2. У чому полягає різниця між формотворенням і словотворенням?

 3. Чи всі слова української мови мають словотвірну структуру?

 4. Що таке словотвірна структура слова? З яких елементів вона складається?

 5. Що становить зміст поняття “твірна основа”?

 6. Які морфеми можуть виступати в ролі словотворчого форманта?

 7. У чому виявляється зв’язок між твірною основою і похідним словом?

 8. Яка основа називається мотивувальною?

 9. Що таке “словотвірне значення”? Яка його відмінність від лек­сичного значення слова?

10. Які завдання стоять перед морфемним і словотвірним аналіза­ми слова?

11. Що слід розуміти під словотвірним гніздом ?

12. Дати визначення словотвірного типу і моделі.
Список рекомендованої літератури

Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К.: Вища шк., 1999. – С.82 – 112.

Словотвір сучасної української літературної мови / За ред. М.А.Жовтобрюха. – К.: Наук.думка, 1979. – С. 34 – 41.

Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К.: Рад. шк., 1977. – С. 64 – 80.

Ковалик І.І. Діалектичний характер словотвірної структури похід­ного слова // Питання словотвору. – К.: Вища шк., 1979. – С. 20 – 26.

Ковалик І.І. Основні проблеми вчення про словотвір // Укр.мова і літ. в школі. - 1970. – №10. – С. 22 – 29. №11. – С. 22 – 29.

Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1961. – Ч. II. – 67 с.

Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. - К.: Рад. шк.,1985. - С.6-20.

Сікорська З.С., Шарпило Б.А. Твірні слова і твірні основи // Укр. мова і л-ра в шк. – 1976. – №10. – С. 34 – 43.

Сікорська З.С. Словотвірна структура похідних слів з різною формально-семантичною співвідносністю // Укр.мова і л-ра в шк. – 1983. – №6. – С. 20 – 24.

* * *


Грещук В.В. Поняття словотвірної парадигми у сучасній дериватології // Мовознавство. – 1985. – №1. – С. 21 – 27.

Городенська К.Г. Семантичні функції дериваційних морфем // Мовознавство. –1987. – №1. – С. 20 – 30.

Лесюк М.П. Транспозиція, мутація та модифікація значення твір­ного слова // Мовознавство. – 1987. – №3. – С. 34 – 39.

Тараненко O.O. Смислова основа процесів словотворення // Мово­знавство. – 1982. – №5. – С. 19 – 27.

Земская Е.А. Современный русский язык: Словообразование. – М.: Просвещение, 1973. – С. І82 – 2І6.

Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном русском языке. – Л.: Изд-во ЛГУ, І987. – С. 15 – 35, 75 – І09.

Немченко В.Н. Современный русский язык: Словообразование. – М.: Высш. шк., 1984. – С. 90 – 111.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Вправа 1. Зіставте ряди слів, простежте, однакова чи відмінна семантика цих слів. У якому випадку маємо справу з формотворенням і словозміною чи словотворенням.

І. Писав, писала, писали, пишу, пишеш, пише, пишемо, пишете, пишуть.

Писати, писар, письмовий, рукопис, записувати, запис, дописува­ти, дописувач, описати.

ІІ. Книга, книги, книзі, книгу, книгою, (в) книзі, книг, кни­гами.

Книга, книгар, книгодрукування, книголюб, книгоноша, книгообмін, книготорговий, книжечка.

Вправа 2. Які з наведених слів мають словотвірну структуру (є похідними)?

І. Насмілитися, піонерський, любитель, білий, зелень, зустріч, дерево, дерев’яний.

ІІ.Запис, школярський, берег, депо, знавець, ріка, річка, малина, вихователь.

Вправа 3. Визначте структурні різновиди словотвірної бази наведених слів.


І. Школяр, учителька, добрішати, правнук, заговорити, філфак, чорноморський.

ІІ. Перечитати, нардеп, передовик, читачка, читач, кінозал, блакить, лісник, веселішати.

ІІІ. Вузівський, комсомолець, генштабіст, бамівець, будзагонівець, петеушник.
Вправа 4. Чи виступають у ролі мотивувальних основи слів Валер`ян, Валентин, киянин до слів гречка, валер`янка, Валентина, киянка?
Вправа 5. Визначте словотвірне значення таких слів:

а) вчителювати, лікарювати, писарювати;

б) цибулина, картоплина, часничина, морквина.
Вправа 6. Укладіть із наведених слів словотвірне гніздо.

І. Безмежжя, межа, межувати, безмежно, безмежний, безмежність, відмежуватися, розмежування, розмежуватися, розмежувати, відмежувати.

ІІ. Ковзани, ковзанка, ковзати, ковзаняр, ковзання, ковзатися, ковзкий, ковзнути, ковзанярський.
Вправа 7. Розподіліть слова за словотвірними типами:

а) глинище, головище, древище, городище, вогнище, морозище, попелище, ручище;

б) прапорець, стаханівець, партієць, вітерець, бур’янець, співець, творець, оборонець, прапорець, продавець;

в) сівба, дружба, хвороба, служба, злоба;

г) навар, удар, косар, байкар, шахтар, комар, писар, аптекар;

д) словник, пісенник, гречаник, голубник, сметанник, чародійник, доменник, ливарник.Тема: Способи словотворення

Питання і завдання для самоперевірки


 1. Що розуміють під лінгвістичним поняттям “спосіб словотворення”?

 2. Як розглядаються способи словотворення у шкільних граматиках?

 3. Чому останнім часом заперечується термін “морфологічне словотворення”?

 4. На які дві групи поділяються способи словотворення в академічній монографії “Словотвір сучасної української літератур­ної мови” (К., 1979)?

 5. Охарактеризуйте афіксальне словотворення залежно від характеру та способу використання словотворчого афікса:

- суфіксальний спосіб;

- префіксальний спосіб;

- постфіксальний спосіб;

- префіксально-суфіксальний спосіб;

- суфіксально-постфіксальний спосіб;

- префіксально-постфіксальний спосіб;

- префіксально-суфіксально-постфіксальний спосіб;

- черезступеневий спосіб. 1. Чи можна вважати, що всі слова, у складі яких є префікс, утворилися префіксальним способом?

 2. У чому полягає суть морфолого-синтаксичного способу творення слів? Схарактеризуйте його різновиди: субстантивацію та адвер­біалізацію.

 3. Що слід розуміти під лексико-морфологічним способом словотворення?

 4. У чому полягає різниця між лексико-морфологічним і морфолого- синтаксичним способами словотворення?

 5. Який спосіб словотворення називається лексико-семантичним? Наведіть приклади слів, утворених цим способом.

Список рекомендованої літературиГорпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К.: Вища шк., 1999. – С.112 – 133.

Словотвір сучасної укр. літературної мови. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 26 – 32.

Ковалик І.І. Вчення про словотвір (словотворчі частини слова). – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – 78 с.

Горпинич В.O. Будова слова і словотвір. – К.: Рад.шк., 1977. – С.80 – 94. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. – К.: Рад.шк., 1965. – Ч.1. – С. 203 – 210.

Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. – К.: Рад. шк., 1985. – С.20 – 22.

Сікорська З.С. Способи словотворення // Укр.мова і л-ра в шк. – 1978. – №11. – С. 74 – 8І.

* * *


Безпояско О.К. Іншомовні префікси в українській мові // Укр. мова і л-ра в шк. – 1979. – №7. – С. 28 – 33.

Ващук В.О. Флективний спосіб творення похідних іменників // Укр.мова і л-ра в шк. – 1973. – №10. – С. 39 – 44.

Гринчишин Д.Г. Явище субстантивації в українській мові (субстантивація прикметників). - К.: Наук.думка, 1965. – 112 с.

Ільїн В.С. Префікси в сучасній українській мові. – К.: Вид-во АН УРСР, 1953. – 167 с.

Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови. – К.: Наук.думка, 1973. – 188 с.

Мукан Г.М., Передрій Г.Р. Префіксально-суфіксальний спосіб словотворення // Укр.мова і л-ра в шк. – 1980. – №9. - С. 42 – 46.

Земская Е.А. Современный русский язык:: Словообразование. – М.: Просвещение, 1973. – С. 169 – 181.

Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. – С. 110 – 136.

Немченко В.Н. Современный русский язык: Словообразование. – М.: Высш.шк., 1984. – С. 112 – 138.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Вправа 1. Установіть, який різновид афіксального словотворення бере участь у творенні поданих слів. Визначте твірну основу, її частиномовну належність та словотворчий формат.

Прамова, промова, виступ, премудрий, київський, білити, по­-батьківському, міжобласний, вольт, безладдя, протипожежний, розкуркулити, дизель, опромінити, донжуан, веселитися, колоситися, розситися, злітатися, приземлитися, осмілитися, "Волга", Калина, ват.Вправа 2. Утворіть нові слова від основ наведених слів за допомогою суфіксів -ськ-, -ств. Поясність, які зміни відбува­ються в похідних словах.

Юнак, товариш, ткач, Прага, Кавказ, птах, Рига, солдат, гро­мада, чех, Кременчук, Кривий Ріг, убогий, боягуз, кріпак.Вправа 3. Від поданих слів утворіть іменники, поясніть, яким способом вони утворені.

Юний, блакитний, синій, зелений, бігти, рости, гомоніти, оглядати, написати, переходити, нападати.


Вправа 4. Замініть виділені слова прикметниками або іменниками. В утворених словах визначте твірну основу, словотворчі афікси. Поясніть, як утворені ці слова.

Слово, сказане до речі. Площа при вокзалі. Ліси під Москвою. Ділянка при школі. Тканини без барв. Поле без меж. Країни за рубежем. Простори за Десною. Людина, яка охороняє кордон.


Вправа 5. Визначте спосіб творення наведених слів. Вставте пропущені букви, поясніть правопис.

...фотографований, не...численний, ро...писати, ро...пис, ро...писка, бе...славний, пр..чудовий, пр...клеїти, ро...чи­стити, не..кінченний, ...шивати, …чесати, небе…пека, бе..ро..судно.Вправа 6. Доберіть замість російських слів українські, які містять префікси роз-, без-, з- (с-). Поясніть їх правопис.

Раствор, расписание, бессильный, сшить, опасность, испечь, непрерывно, ссыпать, сделать, обеспечивать, стереть, сократить, создать, смонтировать.


Вправа 7. Визначте, яким способом утворені назви областей в україйській мові.

а) Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Хмельницька;

б) Донеччина, Дніпропетровщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина.
Вправа 8. Знайдіть зайве слово за способом творення:

а) антисвіт, автомеханік, співавтор, контрнаступ, ультразвук, дисгармонія;

б) зустрічатися, кусатися, гнутися, в’юнитися, взуватися, гойдатися;

в) онука, кума, раба, Валентина, боротьба, маркіза;

г) ощасливити, звеселити, засекретити, додуматися, окрилити;

ґ) знайомий, сучасне, добові, пальне, палій, черговий, Київ;Вправа9. Наведіть приклади слів, утворених лексико-семантичним способом (топонімічні назви вашої місцевості, прізвища ваших однокурсників).
Тема: Способи творення складних слів

Питання і завдання для самоперевірки


 1. Скільки твірних основ можуть брати участь в акті словотворення?

 2. Назвіть усі наявні в українській мові способи словотворення з двома і більше

твірними основами?

 1. Яким терміном позначаються усі способи творення складних слів у шкільних

граматиках?

 1. Кого ви можете назвати з українських дослідників, які плідно працюють у

галузі словотвору складних слів?

 1. Схарактеризуйте основоскладання як спосіб словотворення?

 2. В яких випадках уживається сполучний голосний O, а в яких Е ?

 3. Які зміни можуть відбуватися в твірних основах при основоскладанні? Які різновиди основоскладання в зв’язку з цим виділяють?

 4. В яких випадках прикметники, утворені способом основоскладання, пишуться разом, а коли – через дефіс?

 5. Поясніть правопис складних слів з першою частиною пів.

 6. Поясніть суть лексико-синтаксичного способу словотворення. Як він ще

називається в лінгвістичній літературі?

 1. Що є спільного в основоскладанні й словоскладанні та чим вони відрізняються?

 2. 3’ясуйте суть абревіаційного способу словотворення. Охарактеризуйте типи абревіатур за будовою:

а) ініціальні; б) комбіновані; в) часткові.

 1. Назвіть малопродуктивні способи словотворення з двома і більше твірними основами й дайте їм визначення.


Список рекомендованої літератури


Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К.: Вища шк., 1999. – С.112 – 133.

Словотвір сучасної української літературної мови. – К.: Наук.думка, 1979. – С.32 – 34, З14 – З18.

Бойченко Л.М. Структурно-семантичні типи абревіатур і діапазон їх дериваційної активності в сучасній українській мові / /Мовознавство. – 1982. – №5. – С. 75 – 80 .

Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К.: Рад.шк., 1977. – С.87 – 9І.

Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. – К.: Наук. думка, 1984. – 251 с.

Клименко Н.Ф. Морфологічна будова композитів // Морфологічна будова сучасної української мови. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 5 – 34.

Тронь К.М. Семантичні групи абревіатур і принципи їх моделювання // Укр.мова і л-ра в шк. – 1970. – №1. – С.84 – 86.

Фридрак В.Б. Іменники-зрощення в українській мові // Культура слова. – К.: Наук. думка, 1980. – Вип.18. – С.58 – 67.

Фридак В.Б. Синонімія складних слів // Мовознавство. – 1987. – №2. – С. 32 – 38.

***


Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1979. – 328 с.

Бойченко Л.М. Ознайомлення учнів з абревіатурами та відабревіатурними похідними // Укр.мова і л-ра в шк. – 1982. – №8. – С. 5І – 56.

Горпинич В.О. Правопис складноскорочених слів // Укр. мова і л-ра в шк. – 1985. – №6. – С. 25 – 28.

Дзюбишина В.Я. Ініціальні абревіатури // Укр.мова і л-ра в шк. – 1985. – №10. – С.57 – 58.

Муромцева О.І. Складні слова чи префіксальні утворення? (Про утворення з пів,- напів-, полу- в сучасній українській мові) // Культура слова. – К., 1979. – Вип. 16. – С. 43 – 56.

Фридрак В.Б. Слово складне чи складноскорочене? // Культура слова. – К., 1985. – Вип. 28. – С. 36 – 41.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Розгляньте складні слова, знайдіть у них сполучні голосні. Виділіть слова, де сполучних голосних немає.

Атомохід, рукоплескати, авіазавод, землерийний, п’ятирічка, Миргород, працездатний, кінорежисер, радіопередача.


Вправа 2. З поданих слів утворіть слова способом основоокладання. Простежте, які зміни відбулися у твірних основах.

Земля, міряти; броня, поїзд; сталь, варити; правда, шукати; ліс, тундра; буря, ламати; тисяча, літа; високий, якість.Вправа 3. Утворіть складні прикметники за поданим зразком, поясніть їх правопис.

Токар високої кваліфікації — висококваліфікований токар.

Програма на довгий строк, газ Східного Сибіру, мови східних слов'ян, сталь високої якості, завод, що переробляє нафту.


Вправа 4. Випишіть в окремі колонки слова, що утворилися

1) спо­собом основоскладання, 2) шляхом злиття сполучення слів в одне слово.

Пароплав, світогляд, перекотиполе, вищевказаний, утридоро­га, двозначний, запанібрата, робототехніка, потойбічний, волелюбний.Вправа 5. Визначте твірну базу наведених прикметників. Зробіть висновок, чи однаково вони утворені.

Малозаселений, малосімейний, малотиражний, маловживаний.


Вправа 6. Правильно прочитайте абревіатури, замініть їх повними назвами (усно). Визначте тип складноскороченого слова, поясніть їх написання.

ЕОМ, Мінважбуд, ЦСУ, КамАЗ, генштаб, РАТАУ, ТАРС, політгодина, загс, ОУН, мопед, інформбюро, ВР.Вправа 7. Визначте спосіб творення кожного слова. Відповідь аргументуйте.

Взаємодопомога, меддопомога, не-руш-мене (рослина), колгосп, міжколгоспний, землероб, виконроб, рівноправний, рівноправнісгь, райком, райкомівський, біоніка, мопед, есмінець, метрам, брат-і-сестра (квітка).Вправа 8. Перекладіть українські складні слова російською мовою і навпаки. Зробіть висновок про національну специфіку обох мов у галузі словотвору.

Дороговказ, живопліт, часомір, правдомовець, вітродвигун - укр. Здравоохранение, юго-восток, северо-запад - рос.Вправа 9. Поясніть правопис складних прикметників, утворених основоскладанням.

Червонопрапорний, північно-західний, мовно-літературний, деревооб-робний, науково-технічний, сіро-зелений, західноєвропейський, шістдесятип’я- тихвилинний, військово-інженерний, віськовозобов’язаний.


Вправа 10. Установіть, яке значення має частина авто- у складних словах.

Автограф, автобіографія, автогравюра, авторегулятор, авто­диспетчер, автотраса, автопарк, автомодедь.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка