Роль І значення мови в суспільному життіСторінка1/14
Дата конвертації25.10.2017
Розмір1.11 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯСУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ)
Методичні рекомендації

Видавництво НУА


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ)
Методичні рекомендації

для студентів І курсу,

які навчаються за спеціальністю

6.030500 – Переклад

(кредитно-модульна система)

Харків


Видавництво НУА

2008


УДК 811.161.2’373(072+075.8)

ББК 811.411.1-3р30-2

С 91

Затверджено на засіданні кафедри українознавства
Народної української академії


Протокол № 11 від 02.06.2008.

У п о р я д н и к Т. М. Берест

Р е ц е н з е н т канд. філол. наук Г. В. Хмара

С 91
Сучасна українська мова (лексика та фразеологія) : метод. рек. для студ. 1 курсу, які навчаються за спец. 6.030500 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.


Т. М. Берест]. – Х. : Вид-во НУА, 2008. – 84 с.
Пропоновані методичні рекомендації містять програму курсу «Сучасна українська мова» для студентів І курсу факультетуту «Референт-перекладач», укладену згідно з інтегрованою програмою безперервної освіти з української мови та відповідно до вимог кредитно-модульної системи; плани практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до занять, теми й завдання для самостійної та індивідуальної роботи, а також критерії оцінювання знань студентів із цієї дисципліни.

УДК 811.161.2’373(072+075.8)

ББК 811.411.1-3р30-2

© Народна українська академія, 2008З М І С Т
Вступ 4

Критерії та шкала оцінювання знань студентів 5

Тематичний план курсу 7

Програма курсу 9

Модуль 1. Мова як суспільне явище. Літературна мова.

Функціональні стилі сучасної української мови 9

Модуль 2. Лексика. Лексико-семантичні групи слів 12

Модуль 3. Лексика сучасної української мови за походженням,

уживанням, стилістичним забарвленням 19

Модуль 4. Фразеологія 25Теми для самостійного опрацювання 28

Модуль 1. 29

Модуль 2. 34

Модуль 3 40

Модуль 4 45

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи 47

Вправи 47

Термінологічний мінімум 59

Питання для самоконтролю 63

Питання та завдання до заліку 68

Зразок картки із завданнями для складання заліку 71

Питання до екзамену 73

Завдання для підготовки до екзамену 76

Зразок екзаменаційної картки 79

Список рекомендованої літератури 81

Словники 82

В С Т У П

Курс сучасної української літературної мови тісно пов’язаний із професійною підготовкою в Україні викладача іноземних мов, перекладача, учителя, вихователя та будь-якого спеціаліста-гуманітарія. Серед завдань курсу – актуалізація знань про лексичний склад та систему функціональних стилів сучасної української літературної мови; подання теоретичної основи для стилістично доцільного перекладу з інших мов.

До посібника включено матеріал з лексикології та фразеології, який подається під кутом зору специфіки використання, перекладу та стилістичних можливостей мовних одиниць.
Мета курсу :


 • Вдосконалення знань та навичок із сучасної української мови та культури мовлення, набутих у школі;

 • засвоєння науково-теоретичних основ лінгвістичних студій;

 • набуття навичок стилістичного редагування текстів, у тому числі документів;

 • поглиблення навичок з української орфографії та орфоепії.


Завдання курсу:

 • подати теоретичну основу для стилістично доцільного перекладу з інших мов;

 • виробити навички стилістичної диференціації лексики та фразеології сучасної української мови;

 • засвоїти основоположні принципи українського правопису;

 • навчити студентів володіти засобами фоностилістики, лексичної стилістики, морфологічної стилістики та стилістичного синтаксису української мови.

 • виробити навички редагування ділових текстів.

Курс складається із чотирьох змістових модулів.Перший модуль «Мова як суспільне явище. Літературна мова. Функціональні стилі сучасної української мови».

Другий модуль «Лексика. Лексико-семантичні групи слів».

Третій модуль «Лексика сучасної української мови за походженням, уживанням, стилістичним забарвленням».

Четвертий модуль «Фразеологія».

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ХГУ «НУА»


За шкалою ЕСТS

Визначення за національною шкалою

За національною

шкалою


За шкалою ХГУ

«НУА»


А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5, «відмінно»

85–100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4, «добре»

75–84

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

65–74

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю

недоліків3, «задовільно»

57–64

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

50–56

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2, «незадовільно»

25–49

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

0–24


85–100 балів ставиться, якщо студент ґрунтовно засвоїв теоретичний матеріал (допускаються окремі незначні неточності у визначеннях, формулюваннях) і вільно застосовує його на практиці при складанні, перекладі та редагуванні текстів офіційно-ділового стилю. При вмінні спілкуватися літературною українською мовою з незначними порушеннями культури мовлення.

65–84 бали ставиться при значних неточностях у викладі теоретичного матеріалу, але за наявності загального уявлення про предмет вивчення. При допущенні стилістичних невправностей та значному порушенні правильності, точності, логічності, чистоти мовлення.

50–64 бали ставиться, якщо студент частково володіє матеріалом, не завжди може застосувати отримані знання на практиці, при укладанні ділових текстів чи усному спілкуванні. Припускається помилок при укладанні, перекладі, редагуванні текстів.

25–49 балів ставиться, якщо студент майже не володіє матеріалом, припускається мовних і стилістичних помилок при укладанні, перекладі, редагуванні текстів. Студенту необхідно попрацювати перед тим, як скласти екзамен повторно.

01–24 бали ставиться за відсутності загального уявлення про предмет вивчення. При використанні в мовленні значної кількості русизмів, суржикових елементів; при невмінні укладати, перекладати українською мовою текстів офіційно-ділового стилю.
До складання екзамену допускається студент, який отримав за систематичну роботу, активність і за результатами поточного й модульного контролю 40 балів і більше.
Під час контролю систематичності та активної роботи студента оцінюються:

 • робота на практичних заняттях – 1 бал (за умови активної роботи під час заняття – 2 бали);

 • самостійна робота:

  • виконання домашніх завдань – до 2 балів за кожну тему;

  • виконання домашніх завдань із дослідницькими й творчими елементами – до 6 балів;

  • написання й представлення наукових робіт – до 15 балів.

 • активна участь у заходах Тижня української культури НУА –
  до 10 балів;

 • участь в олімпіадах, конкурсах з української мови – до 15 балів;

 • модульні контрольні роботи – до 10 балів за кожну.

Оцінка за складання екзамену не може перевищувати 20 балів, такою самою є максимальна оцінка за складання заліку.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка