Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії культури І філософії науки філософського факультетуСкачати 48.73 Kb.
Дата конвертації04.12.2018
Розмір48.73 Kb.
ТипРобоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-3.03


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
______________________________________________________________________________________________

(найменування центрального органу управління освітою, власник)Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УкраїниГНОСЕОЛОГІЯ І ЕПІСТЕМОЛОГІЯ

_______________________________________________________________________________


(назва навчальної дисципліни)ТИМЧАСОВА Програма


нормативної навчальної дисципліни

(до прийняття галузевого стандарту)

підготовки ____бакалавр____________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму ___0301 – Філософія _____________________

(шифр і назва напряму)

спеціальності___6.030101 - ФІЛОСОФІЯ __

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП________)

Харків

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: __ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доцент кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Каразніа І. П. Білецький

___________________________________________________________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету

Протокол № 16 від 12 червня 2012 р.

Завідувач кафедри теорії культури і філософії науки


_______________________ (Білецький І. П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною комісією

філософського факультету

Протокол №__10_ від “20”__червня____2012 р.
“_20” _червня____2012 р. Голова___________( _Голіков С. О.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Гносеологія і епістемологія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __бакалавр_____ напряму 0301 Філософія

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

(спеціальності) “6.030101 - ФІЛОСОФІЯ”.Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність процесу пізнання, особливості теорій пізнання, їх розвиток та сучасні досягнення.

Міждисциплінарні зв’язки: ___студентам допоможуть вивчені курси «Філософська пропедевтика», «Історія античної філософії», «Історія філософської психології», а також знання з історії філософії, історії, філософії та соціології культури.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:1. Загальні питання гносеології та епістемології. Розвиток теорій пізнання.

2. Проблема суб'єкту й об'єкту пiзнавального процессу. Істина та її критерії.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Гносеологія і епістемологія” є

ознайомлення студентів з предметом й особливостями теорії пізнання, її розвитку та сучасних досягнень

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Гносеологія і епістемологія ” є

розвиток загальної філософської культури, розвиток вміння мислити й оцінювати явища зовнішньої та внутрішньої дійсності на предмет їх істинності й адекватності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- основні категорії й поняття сучасної теорії пізнання;

- основні епістемологічні здобутки сучасної філософії

вміти :

- оцінювати гуманітарні й природничі теорії та концепції на предмет їх істинності й адекватності;

- виділяти аргументи за- і проти- тих чи інших положень, тверджень, припущень;

- аналізувати критерії істинності та характер пізнавального процесу;

- виступити з рефератом/доповіддю перед аудиторією, на конференції тощо;

- орієнтуватися у сучасному стані наукового фахового життя і вести діалог/дискусію, аргументуючи свої власні погляди;

На вивчення навчальної дисципліни відводиться_90_ години/__2,5 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

«Загальні питання гносеології та епістемології. Розвиток теорій пізнання». Предмет гносеологiї (епiстемологiї). Форми пiзнавальної дiяльностi та їх специфіка. Розвиток теорiй пiзнання до ХХ ст.

Змістовий модуль 2.

«Проблема суб'єкту й об'єкту пiзнавального процессу. Істина та її критерії». Проблема суб'єкта й об'єкту пiзнавального процесу. Iнтуїцiя та аналiтизм . Проблеми iстини та її критерiїв. Неопозитивiстськi теорiї пiзнання та їх альтернативи. Прагматистськi теорiї пiзнання. Особливостi природничого пiзнання. Феноменологiя i теорiя пiзнання..Особливостi гуманiтарного пiзнання. Постмодернiстськi теорiї пiзнання


3. Рекомендована література


1. Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987.

2. Будко В.В. Адекватость научного познания. Харьков,1990.

3. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.,1988.

4. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины IX - начала ХХ века. М., 1988.

5. Кун Т. Структура научных революций. М.,1977.

6. Литман А.Д. Современная индийская философия. М., 1985.

7. Малкей М. Наука и социология знаний. М., 1981.

8. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М.,1998.

9. Мамчур Е.А. Проблемы социально-культурной детерминации научного познания. М., 1987.

10. Мулуд Н.Современный структурализм.М.,1973.

11. Поппер К.Логика и рост научного знания.М.,1983.

12. Рассел Бертран. Iсторiя захiдної фiлософiї. К., 1995.

13. Рассел Бертран. Человеческое познание. К., 1997.

14. Соболь О.М. Постмодерн i майбутнє фiлософiї. Київ,1997.

15. Современная буржуазная философия. М.,1978.

16. Тулмин Ст.Человеческое понимание. М.,1984.

17. Уайтхед А. Избранные работы по философии. М., 1990.

18. Фейерабенд П.Избранные труды по методологии науки. М.,1986.

19. Фуко Мишель. Археология знания. К., 1996.

20. Фуко Мишель. Слова и вещи. С-Пт.,1994.

21. Чудинов Э.М. Природа научной истины. М.,1977.

22. Хилл Т.И. Современные теории познания. М., 1965.

23. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991.

24. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981.

25. Чаттерджи Сатиочандра, Датта Дхирендрамохан. Индийская философия. М., 1994.

26. Шелер Макс. Избранные произведения. М., 1994.27. Bahm Archie J.Epistemology.New Mexico.Albuquerque.1995.

  1. Форма підсумкового контролю успішності навчання ____ екзамен, оцінюються за національною 5-ти бальною системою оцінювання та системою оцінок ESTC _______________


  2. Засоби діагностики успішності навчання ____поточний модульний контроль (на практичних заняттях), індивідуальне навчально-дослідне завдання (контрольна робота, курсова робота), письмовий екзамен

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка