Робоча програма з онкології для студентів 4-го курсу стоматологічного факультетуСкачати 308.13 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір308.13 Kb.
ТипРобоча програма

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

Міністерства охорони здоров’я України»

РОБОЧА ПРОГРАМА

з ОНКОЛОГІЇ

для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету

на 2015-2016 навчальний рік
Розробили: завідуючий кафедрою онкології

і медичної радіології, професор І.М. Бондаренко,

доцент кафедри В.Ф. Завізіон
Затверджено на засіданні кафедри онкології і медичної радіології

«12» червня 2015, протокол № 12

Завідувач кафедри _____________________________ проф. І.М. Бондаренко
Затверджено на засіданні предметної комісії з хірургії ДЗ «Дніпропетровської медичної академії МОЗ України»

«22» червня 2015 протокол № 9

Голова комісії ________________________________ проф. Я.С. Березницький
Затверджено на засіданні ЦМК ДЗ «Дніпропетровської медичної академії МОЗ України»

«23» червня 2015 протокол № _____

Голова комісії ________________________________ проф. Т.О. Перцева
Дніпропетровськ

2015


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної дисципліни “ОНКОЛОГІЯ” для студентів стоматологічного факультету ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» за спеціальністю 7.12010005 стоматологія складена з врахуванням тематики та особливостей як попередніх програм так і перспективних, що базуються на принципах Болонської системи, зокрема на особливостях наскрізного викладання дисципліни.Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) й освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджені наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 110101 “Медицина”;

- експериментальний навчальний план, розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затверджений наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, ”Медична психологія ”;

- рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджені наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

- наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

- інструкція про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005);

- наказ МОЗ України № 281 від 17.05.2006 “Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації України”, затверджений наказом МОЗ України від 31.01.05 № 52;

- наказ МОЗ України № 749 від 19.10.2009 “Про затвердження та введення навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа” із змінами, внесеними наказами МОЗ України № 539 та №540 від 8.07.2010;

- робоча програма навчальної дисципліни «онкологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – Iv рівнів акредитації за спеціальністю 7.12010005 “Стоматологія” (складена співробітниками кафедри онкології Донецького Національного медичного університету ім. М.Горького: завідувачем кафедри академіком АМНУ професором Г.В.Бондарем, професорами О.Ю Поповичем, Ю.І Яковцем, І.Є Сєдаковим, В.Г Бондарем; М.В.Купрієнко; доцентами: М.В Крюковим, В.Н Кравцовой, А.А.Чистяковим, Б.А.Богдановим, А.О.Аніщенком, І.О.Шумило, Д.О. Шкарбуном та затверджена на затвердження Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України 12 вересня 2012 та узгоджена з Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України 14 вересня 2012)

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою, відповідно до вимог Болонської декларації.

Програма розроблена для підготовки з онкології студентів вищих медичних навчальних закладів 3 – 4 рівнів акредитації.

Програма для 4 курсу, обсягом 30 годин (1 кредит), складається з 8 годин лекційних, 10 годин практичних занять, 2 годин семінарських занять та 10 годин самостійної роботи студентів – присвячених вивченню основних питань клінічної онкології, організації онкологічної служби, клініки та діагностики, принципів лікування найпоширеніших пухлинних захворювань (раку легень, середостіння, молочної залози, щитовидної залози, травного тракту, сечовивідних шляхів, шкіри та м’яких тканин, статевих органів, злоякісних лімфом).

Викладання онкології проводиться на кафедрі онкології та медичної радіології, де є кваліфіковані науково-педагогічні кадри спеціалістів-онкологів. Базою для викладання клінічної онкології є КЗ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР, яка має необхідний ліжковий фонд, онкологічних хворих, обладнання та обсяг роботи.

Програма навчальної дисципліни «Онкологія» складається з одного модуля (який складається з 1 кредиту).

Знання основ онкології має надзвичайно важливе значення для підготовки лікарів усіх спеціальностей, в тому числі у підготовці лікаря-стоматолога.. В результаті засвоєння програми студенти повинні оволодіти такими знаннями та навичками:


 • засвоїти та формулювати основні положення теоретичної онкології;

 • засвоїти основні клінічні та патогістологічні форма злоякісних пухлин, інтерпретувати дані клініко-лабораторних обстежень;

 • засвоїти та застосувати на практиці основні принципи та методи ранньої діагностики раку, розраховувати план первинного обстеження хворих у разі підозри на злоякісну пухлину;

 • засвоїти та інтерпретувати клінічні прояви злоякісних пухлин, розраховувати тактику диференціальної діагностики та обстеження хворих у разі підозри на злоякісну пухлину;

 • засвоїти основні принципи та методи лікування пухлинних захворювань, визначити план хірургічного та комбінованого лікування хворих;

 • засвоїти принципи організації онкологічної допомоги населенню та онкологічної деонтології;

 • засвоїти основні принципи та методи паліативного лікування хворих, визначити план паліативного лікування;

 • пояснювати можливість та ефективність методів первинної і вторинної профілактики пухлинних захворювань, визначити план профілактичних заходів;

 • оволодіти практичними навичками в питаннях організації онкологічної допомоги, профілактики, діагностики, та лікування злоякісних новоутворень.


Модуль І. Онкологія. Клініка, методи ранньої діагностики та лікування найбільш поширених онкологічних захворювань.

Змістовий модуль 1. Загальна онкологія. Організація онкологічної служби в Україні. Клініка, методи ранньої діагностики та лікування найбільш поширеніх онкологічніх захворювань.

Пухлини травного тракту.

Пухлини органів дихання, молочної залози, щитовидної залози, шкіри.

Пухлини статевих та сечовивідних органів.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття;

в) семінарські заняття;

г) самостійна робота студентів (СРС).

Тематичні плани практичних занять і СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.

У лекційному курсі максимально використовуються різноманітні дидактичні засоби – мультимедійні презентації, учбові кінофільми, слайди, демонстрація тематичних хворих.

Практичні заняття з клінічних дисциплін проводять шляхом ротації модулів клінічних дисциплін. Практичні заняття передбачають вивчення студентами основних питань теоретичної онкології, організації онкослужби, профілактики, клініки, діагностики, принципів лікування найпоширеніших пухлинних захворювань бронхо-легеневої системи, травного тракту, середостіння, молочної залози, щитовидної залози, сечовивідних шляхів, статевих органів, шкіри та м’яких тканин.

Практичні заняття тривалістю 6 академічних години проходять в онкологічній клініці і складаються з чотирьох структурних частин: засвоєння теоретичної частини теми; демонстрація тематичного хворого; робота студентів з відпрацювання практичних навичок під контролем викладача; вирішення ситуаційних завдань та тест-контроль засвоєння матеріалу. Особлива увага приділена особливостям спілкування з хворим, виявленню ранніх ознак злоякісної пухлини та факторів, які сприяють її появі.

Самостійна робота студентів посідає у вивченні онкології вагоме місце. Окрім позааудиторної підготовки з теоретичних питань онкології, вона включає роботу студентів у відділеннях стаціонару, операційної та поліклініці під контролем викладача. Під час самостійної роботи студент оформляє історію хвороби. Історія хвороби оцінюється окремо. Оцінка за історію хвороби є оцінкою за самостійну роботу та входить до загальної оцінки за модуль.

Поточна навчальна діяльність студента контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, проміжний контроль засвоєння змістових модулів проводиться на останньому занятті кожного модуля. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування ситуаційних задач, вирішення тестів, контроль виконання практичних навичок з методів обстеження хворого з подальшою інтерпретацією отриманих даних, аналіз та оцінку результатів інструментальних та лабораторних досліджень.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється після його завершення на підсумковому контрольному занятті. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та виставляється за багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється у відповідності до нормативних документів додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.

Структурний план підготовки студентів з дисципліни «Онкологія»

за спеціальністю стоматологія 7.12010005


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин/

кредитів


Аудиторних -

СРС

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняттяВсього

30/1

8

10

2

10

4
Модуль 1. Онкологія. Клініка і методи ранньої діагностики та лікування найбільш поширених онкозахворювань

30/1

8

10

2

10

4

Поточний та підсумковий модульних контроль, контроль практичних навичок

Тема 1. Рак губи, язика, стравоходу, шлунка, підшлункової залози, ободової і прямої кишки.

Тема 2. Рак легені, пухлини середостіння, лімфогранульо-матоз

Тема 3. Рак молочної залози, рак щитовидної залози, рак шкіри, меланома.


2

1

2


2

2

2


4

4

Поточний контроль

Тема 4. Рак тіла і шийки матки, рак яєчників.

Тема 5. Рак нирки, сечового міхура, передміхурової залози.

Загальні принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин


1

2

1

2


2

4

4

Поточний контроль

Модульний контроль1
2

4

Підсумковий модульний контроль

Методика проведення практичного заняття.

Практичне заняття планується проводити у вигляді клінічних розборів хворих безпосередньо „біля ліжка”, у діагностичних кабінетах. Обговорення результатів обстеження хворого десятком студентів у навчальній кімнаті проводиться під керівництвом викладача, щодо правильності встановленого діагнозу, обсягу призначеного обстеження, лікувальної тактики та ін. Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Проміжний контроль проводиться для засвоєння того чи іншого синдрому у вигляді вирішення індивідуального клінічного завдання в позааудиторних умовах з наступною перевіркою викладачем.

Застосовуються наступні методи визначення рівня підготовки студентів:


 1. комп’ютерні тести;

 2. відповіді на контрольні питання;

 3. розв’язування клінічних ситуаційних задач;

 4. оцінка та трактування клініко-лабораторних та інструментальних обстежень;

 5. контроль оволодіння практичними навичками та елементам лікарської техніки під час курації хворого та на медичних тренажерах.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому контрольному занятті. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням модульного тест-контролю, оцінок засвоєння окремих учбових елементів та самостійної роботи студента.
ІІ. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Мета вивчення онкології – засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології раку, канцерогенезу, типових клінічних проявів, методів діагностики та лікування злоякісних пухлин, реабілітації онкологічних хворих, відповідних підготовці лікаря лікаря-стоматолога.

Мета вивчення онкології – кінцеві цілі - встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модуля і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Описання цілей сформульовано через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до модуля або змістового модуля сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:


 • визначати тактику обстеження і ведення хворого у разі підозри на злоякісну пухлину;

 • інтерпретувати результати спеціальних методів дослідження;

 • сформулювати попередній клінічний діагноз основних онкологічних захворювань;

 • визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання щелепно-лицевої області;

 • демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці онкології;

 • демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології.


ІІІ. Структура модулю «Онкологія»

Онкологія. Клініка, методи ранньої діагностики та лікування найбільш поширеніх онкологічніх захворювань.

Загальни питання онкології.

Пухлини губи, слизової порожнини рота, язика.

Пухлини травного тракту.

Пухлини органів дихання, молочної залози, щитовидної залози, шкіри.

Пухлини статевих та сечовивідних органів.


Конкретні цілі:

 • визначати тактику обстеження і ведення хворого у разі підозри на злоякісну пухлину;

 • проводити опитування і фізикальне обстеження хворих на пухлини та аналізувати їх результати у клініці онкології;

 • інтерпретувати результати спеціальних методів дослідження (езофаго-гастроскопія, ректороманоскопія, колоноскопія, іригоскопія, бронхоскопія, пункційна біопсія молочної і щитовидної залози, пухлин шкіри і лімфовузлів бімануальне дослідження, цистоскопія);

 • сформулювати попередній клінічний діагноз у разі онкологічних захворювань( рак губи, язика, стравоходу, шлунка, підшлункової залози, ободової і прямої кишки, рак легені, рак молочної і щитовидної залози, рак шкіри, меланома, рак тіла і шийки матки, рак нирки, сечоводу, сечового міхура,

 • рак передміхурової залози);

 • демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці онкології;

 • демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології.


Тема 1. Рак губи, язика, стравоходу, шлунка, підшлункової залози, ободової і прямої кишки.

Злоякісні захворювання губи, язика, стравоходу, шлунка, підшлункової залози, ободової і прямої кишки: захворюваність, основні причини, епідеміологія, передракові захворювання; клініка, методи діагностики і ранньої діагностики, методи морфологічної діагностики (пункційна та інцизійна біопсія); принципи лікування; віддалені результати лікування; первинна і вторинна профілактика пухлин травного тракту.


Тема 2. Рак легені, пухлини середостіння, лімфогранульоматоз.

Рак легені: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика раку легені, диференціальна діагностика, класифікація, лікування: хірургічне лікування (загальні принципи, методи); комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування; профілактика раку легень.

Пухлини середостіння (тимома, лімфосаркома, лімфогранульоматоз): захворюваність, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи і результати лікування.

Тема 3. Рак молочної залози, рак щитовидної залози, рак шкіри, меланома.

Рак молочної залози: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, методи скринінгу на рак молочної залози, класифікація ТNМ та за стадіями, принципи лікування: хірургічне лікування, комбіноване і комплексне лікування; віддалені результати лікування; первинна і вторинна профілактика.

Рак щитовидної залози: захворюваність, причини, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування, результати лікування, профілактика.

Рак шкіри, меланома: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування, профілактика.


Тема 4. Рак тіла і шийки матки, рак яєчників.

Рак тіла і шийки матки: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, методи скринінгу на рак шийки матки; диференціальна діагностика, принципи лікування, профілактика раку матки.

Рак яєчників: захворюваність, причини, епідеміологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування.

Тема 5. Рак нирки, сечового міхура, передміхурової залози.

Рак нирки, сечоводу, сечового міхура, передміхурової залози: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування, результати лікування, профілактика раку нирки, сечового міхура, передміхурової залози.Тема 6. Підсумковий контроль засвоєння модуля.

Орієнтовна структура залікового кредиту

Тема

Лекції

Практичні заняття

Семінарське заняття

Самостійна робота студентів

Модуль І. Онкологія. Клініка, методи ранньої діагностики та лікування найбільш поширеніх онкологічніх захворювань.


Заняття 1

Обстеження хворих у відділеннях стаціонару і поліклініці; робота в операційній;

участь у проведенні

інструментальних досліджень; курація хворих з метою визначати тактику обстеження і ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання.

Тема 1. Рак губи, язика, стравоходу, шлунка, підшлункової залози, ободової і прямої кишки.

2

2
4

Тема 2. Рак легені, пухлини середостіння, лімфогранульо-матоз.

1

2
Тема 3. Рак молочної залози, рак щитовидної залози, рак шкіри, меланома.


2

2
Заняття 2


Тема 4. Рак тіла і шийки матки, рак яєчників.

1
1

Тема 5. Рак нирки, сечового міхура, передміхурової залози.


1

2
1

Загальні принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин

2
2

2
Підсумковий модульний контроль
1
2
Усього годин: 30

8

10

2

10


Кредитів ECTS – 1, аудиторна робота – 66,7%, СРС – 33,3%Тематичний план лекцій


з/п


Тема лекціїКількість

годин


1

Онкозахворювання, епідеміологія, основні причини раку. Онкозахворюваність, структура, облік і динаміка. Організація і задачі онкослужби. Загальні принципи діагностики та лікування раку. Протиракова боротьба, диспансеризація онкохворих.

1

2

Злоякісні пухлини, закономірності росту, патогенез симптомів, клінічні прояви, залежність клініки від локалізації і поширеності пухлинного процесу. Основні клінічні прояви пухлин на ранніх стадіях, методи скринінгу. Методи ранньой діагностики. Класифікація онкозахворювань, система ТNМ. Сучасні принципи і методи хірургічного і комбінованого лікування пухлин.

Методи профілактики пухлин.1

3

Злоякісні пухлини губи та порожнини рота. Передракові стани. Епідеміологія раку губи та порожнини рота. Вплив зовнішніх факторів, шкідливих звичок, особливостей харчування. Клініка. Алгоритми діагностики. Загальні принципи лікування. Диспансерний нагляд. Профілактика.

1

4

Злоякісні захворювання стравоходу, шлунка, підшлункової залози, ободової і прямої кишки: захворюваність, основні причини, епідеміологія, передракові захворювання; клініка, методи діагностики і ранньої діагностики, методи морфологічної діагностики (пункційна та інцизійна біопсія); принципи лікування; віддалені результати лікування; первинна і вторинна профілактика пухлин травного тракту.

1

5

Рак легені: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика раку легені, диференціальна діагностика, класифікація, лікування: хірургічне лікування (загальні принципи, методи); комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування; профілактика раку легень.

1

6

Рак молочної та щитовидної залоз: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, методи скринінгу, класифікація ТNМ та за стадіями, принципи лікування: хірургічне лікування, комбіноване і комплексне лікування; віддалені результати лікування; первинна і вторинна профілактика.


1

7

Рак шкіри, меланома: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування, профілактика.


1

8

Рак нирки, сечоводу, сечового міхура, передміхурової залози: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування, результати лікування, профілактика раку нирки, сечового міхура, передміхурової залози.

1

Разом

8Тематичний план практичних занять з онкологіїТема

Кількість годин
Тематичний план занять з модулю 1. Онкологія. Клініка, методи ранньої діагностики та лікування найбільш поширеніх онкологічніх захворювань.Заняття 1
1

Тема 1. Рак губи, язика, стравоходу, шлунка, підшлункової залози, ободової і прямої кишки.

2

2


Тема 2. Рак легені, пухлини середостіння, лімфогранульоматоз.

2

3

Тема 3. Рак молочної залози, рак щитовидної залози, рак шкіри, меланома.

2
Заняття 2
4

Тема 4. Рак тіла і шийки матки, рак яєчників.

1

5

Тема 5. Рак нирки, сечового міхура, передміхурової залози.

2

6

Підсумковий контроль засвоєння модуля.

1

Разом

10

Тематичний план семінарських занять з онкологіїТема

Кількість годин

1

Загальні принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин

2


Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль
Самостійна позаудиторна робота студентів передує їх самостійній роботі на практичних заняттях і передбачає їх підготовку до практичних занять, керовану за допомогою методичних вказівок, а також включає курацію хворих з оформленням історії хвороби та наступною доповіддю хворого на занятті та відповіддю на питання викладача стосовно конкретного хворого та підготовку до підсумкового контролю засвоєння модуля.
Тема

Кількість годин

1

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання методів фізикального та інструментального обстеження хворого:

10
Тема 1. Рак губи, язика, стравоходу, шлунка, підшлункової залози, ободової і прямої кишки: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація периферичних лімфатичних вузлів, поверхнева та глибока пальпація органів черевної порожнини, пальцеве ректальне дослідження, методика ректороманоскопії та колоноскопії, методика єзофаго-гастроскопії.


4
Тема 2. Рак легені, пухлини середостіння, лімфогранульоматоз: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація грудної клітки та регіонарних лімфовузлів, аускультація та перкусія легень для виявлення порушень бронхіальної прохідності та наявності вільної рідини у плевральної порожнини; методика бронхоскопиї і плевральної пункції.
Тема 3. Рак молочної і щитовидної залози, рак шкіри, меланома: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація молочної і щитовидної залози та регіонарних лімфовузлів; пункційна аспіраційна біопсія пухлин молочної і щитовидної залози. Дерматоскопія, біопсія шкіри, узяття зскоблення з пухлини.
Тема 4. Рак тіла, шийки матки, яєчників: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація регіонарних лімфовузлів, бімануальне дослідження.

2
Тема 5. Рак нирки, сечоводу, сечового міхура передміхурової залози: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, бімануальне дослідження, узяття змиву зі статевого органа, методика цістоскопії.

2

Семінар: Загальні принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин

2

3

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю

2

Разом

10


Перелік питань для підсумкового модульного контролю

Модуль І. Онкологія. Клініка, методи ранньої діагностики та лікування найбільш поширеніх онкологічніх захворювань.

 1. Онкозахворювання, основные признаки опухолевой клетки и опухолевой ткани. Инфильтративный рост, метастазирование.

 2. Основні причини раку, сучасні уявлення про канцерогенез, канцерогени,.

 3. Онкозахворюваність, онкосмертность, структура, облік і динаміка.

 4. Класифікація онкозахворювань, стадии, система ТNМ.

 5. Організація і задачі онкослужби. Протиракова боротьба, диспансеризація онкохворих.

 6. Ранняя диагностика и скрининг онкозаболеваний. Онконастороженность.

 7. Первинна і вторинна профілактика онкозахворювань.

 8. Радикальное лечение онкозаболеваний; комбинированная и комплексная терапія, принципи, методи.

 9. Паліативна терапія онкохворих: задачі, принципи, методи.

 10. Симптоматична терапія онкохворих: задачі, принципи, методи

 11. Боротьба з болем, принципи, методи, основні групи анальгетиків.

 12. Рак губи: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, принципи класифікації, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.

 13. Рак слизової порожнини рота: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, принципи класифікації, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.

 14. Рак язика: захворюваність, причини, епідеміологія, принципи класифікації, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.

 15. Рак стравоходу: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування.

 16. Рак шлунка: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування.

 17. Первинна і вторинна профілактика раку стравоходу та шлунка.

 18. Рак підшлункової залози: захворюваність, причини, передракові захворювання, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, загальні принципи лікування, профілактика.

 19. Рак ободової кишки: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування.

 20. Рак прямої кишки: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування.

 21. Первинна і вторинна профілактика на рак ободової і прямої кишки.

 22. Рак легені: захворюваність, причини, епідеміологія, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування

 23. Первинна і вторинна профілактика раку легені.

 24. Пухлини середостіння (тимома, лімфосаркома, тератома): клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи лікування.

 25. Рак молочної залози: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, принципи скринінгу на рак молочної залози, профілактика раку молочної залози.

 26. Рак щитовидної залози: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування.

 27. Лімфогранульоматоз: клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи лікування.

 28. Рак шкіри: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування.

 29. Меланома: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи лікування; первинна і вторинна профілактика.

 30. Рак тіла матки: захворюваність, причини, епідеміологія, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування.

 31. Рак шийки матки: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи лікування; первинна і вторинна профілактика.

 32. Рак нирки: захворюваність, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи лікування.

 33. Рак сечового міхура: захворюваність, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи лікування.

 34. Рак передміхурової залози: захворюваність, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи лікування.

 35. Етичні і психологічні принципи паліативної допомоги онкохворим.


ФОРМИ КОНТРОЛЮ.
Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що складається з суми оцінок за практичні навчання та оцінки за самостійну роботу студента та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), які виставляються при оцінюванні вмінь відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.


Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту) –200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті і є стандартизованим. Усі завдання для поточного контролю відповідають цілям заняття, які витікають з конкретних цілей змістового модуля. Так, на практичних заняттях застосовуються завдання-тести з конструктивною побудовою відповіді, що містять описання клінічної ситуації і запитання щодо терапії конкретного хворого. Можуть бути використані також тести формату А.

Оцінювання поточної навчальної діяльності.

За кожне практичне (семінарське) заняття студент отримує традиційну оцінку за 4-х бальною системою: відмінно (5), добре (4), задовільно (3), незадовільно (2). Сума оцінок за практичні (семінарські) заняття (за винятком оцінок незадовільно (2)) ділиться на кількість оцінок за практичні (семінарські) заняття. Таким чином вираховується середньо арифметична оцінка за поточну навчальну діяльність, яка округляється до двох знаків після коми та перераховується у багатобальну шкалу по формулі , де СА – середньо арифметична оцінка за поточну навчальну діяльність.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модуля, не може перевищувати 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі та СРС. Мінімальна оцінка за поточну успішність у модулі може скласти 72 бали.


Заохочуванні бали (виконання індивідуальних студентських наукових завдань понад термін аудиторних занять):

 • призове місце у внутрівузівському турі олімпіади з дисципліни– 5 балів;

 • призове місце у всеукраїнському турі олімпіади з дисципліни – 10 балів;

 • публікація або декілька публікацій (в т.ч. у співавторстві) у виданнях, зазначених реєстром ВАК України – 10 балів;

 • публікація або декілька публікацій (в т.ч. у співавторстві) у збірниках матеріалів конференцій, що зареєстровані МОН і МОЗ України – 5 балів;

 • авторство або співавторство у патенті (деклараційному патенті) України – 10 балів;


Штрафні бали є фактором, що дисциплінує студентів у вивченні дисципліни.

- запізнення на заняття (за кожні 10 хвилин) – -1 бал (але не більше 4 балів);

- відсутність на занятті з неповажних причин -4 бали;

- тютюнопаління на території лікарні– -2 бали;

- інші порушення дисципліни – -1 – -2 бали (за розсудом викладача).

- пропуск лекції без поважної причини – - 2 бали (відвідування лекцій обов’язкове, у разу пропуску лекції повинен бути представлений реферат за темою лекції. Наявність реферату не впливає на вирахування балів).


Якщо студент в результаті сумації балів за поточну навчальну діяльність та заохочувальні бали з вирахуванням штрафних балів набрав більше 120 балів, за поточну навчальну діяльність він отримує 120 балів.

Мінімальна кількість балів за поточну навчальну діяльність не може складати менше 60 балів. Студент, який за поточну навчальну діяльність набрав менше 60 балів до підсумкового модульного контролю не допускається. Якщо студент в результаті сумації балів за поточну навчальну діяльність та заохочувальних балів з вирахуванням штрафних балів набрав менше 60 балів, він повинен отримати додаткові бали за рахунок виконання додаткових завдань.


Додаткові індивідуальні завдання.

Студент має право отримати додаткові бали за індивідуальне (індивідуальні) завдання. Викладач приймає рішення про можливість надання індивідуального завдання, узгодивши його з завідувачем кафедри або відповідальним за навчальний процес. Бали за індивідуальне завдання виставляється лише за умови успішного його виконання та захисту. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не може перевищувати 10 – 12 балів за весь цикл. Бали за індивідуальне завдання додаються до багатобальної оцінки за поточну навчальну діяльність.


Підсумковий контроль

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність набрав не менше 60 балів.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється на останньому занятті цього модуля і також є стандартизованим. Засобом підсумкового контролю є усне опитування за білетами, що містять по 2 питання, які входять до переліку питань для підсумкового модульного контролю. За відповіді на питання студент отримує традиційні оцінки «відмінно» (5), «добре» (4), задовільно (3) та «незадовільно» (2), які конвертуються у бали.


Традиційна оцінка

Конвертація у бали

“5”

80

“4”

70

“3”

60

“2”

0

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60 балів.


Оцінювання дисципліни:

Так як дисципліна складається лише з одного модуля, то оцінка за дисципліну визначається на основі кількості балів, яку студент набрав на протязі модуля та визначається сумою балів за поточну навчальну діяльність, підсумкового модульного контролю та заохочувальних балів за відрахуванням штрафних балів.

Максимальна кількість балів за модуль становить 200, мінімальна – 120
Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалами ЕСТS та 4-бальною (традиційною):


Бали

Традиційна оцінка

171 - 200

“5”

141 - 170

“4”

120-140

“3”

0

“2”

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS таким чином:

Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів

Відсоток студентів визначається на вибірці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності, які успішно завершили вивчення дисципліни.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-бальну шкалу таким чином:Оцінка ЕСТS

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

“5”

В, С

“4”

D, E

“3”

FX, F

“2”

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-х (двох) разів за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F після завершення вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальної кількості балів), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.

Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів засвоєння студентом модулю відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студентів ВМ (Ф) НЗ України.


V. Список рекомендованої літератури


 1. *Онкологія./ За редакцією академіка НАМН України Г.В. Бондаря, члена-кореспондента НАМН України Ю.В. Думанського, професора О.Ю. Поповича. – К., Медицина, 2013. – 544 с.

 2. Онкологія. /За ред. В.П.Баштана, А.Л.Одабашьяна, П.В.Шелешка – Тернопіль; Укрмедкнига, 2003.- 316с.

 3. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области./Федяев И.М., Байриков И.М., Белова Л.П., Шувалова Т.В. – М: Медицинская книга; Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000 – 157 с.

 4. Онкологія: Підручник – 3-те видання, перероб. і доп./Б.Т.Білинський, Н.А.Володько, А.І.Гнатишак, О.О.Галай та ін.; За ред. Б.Т.Білинського – К. Здоров,я, 2004. – 528с.

 5. Стариков В.И. Общая онкология: Учебное пособие.- Харьков: ХГМУ, 2001.- 72с.

 6. Шевченко А.І. Онкологія. Електр. підручник для студентів вищих медичних закладів., Запоріжжя.-2006.


* Національний підручник з Онкології є головним підручником для підготовки студентів


 1. Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.:Книга плюс. –2006. – 496с.

 2. Sorkin V.M., Perehod I.A. Clinical oncology(Lectures for medical students). Simferopol.-2007.- 136p.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка