Робоча програма проходження виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчанняСторінка1/4
Дата конвертації15.05.2019
Розмір0.49 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Кафедра менеджменту і маркетингу
« ПОГОДЖЕНО»

Проректор ____________

________________________

,,____,, ______________ 20__ р.РОБОЧА ПРОГРАМА

проходження виробничої практики

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки 6.03050701 «Маркетинг»


Укладачі:

к.е.н., доц. Гречаник Н.Ю.

к.е.н., викл. Шурпа С.Я.
Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту і маркетингу

Протокол №7 від10 лютого 2018р.

Завідувач кафедри

проф. Ткач О.В.
Схвалено науково-методичною радою

Протокол № __ від _______________ 2018 р.


Голова науково-методичної ради проф. Гнатюк Т.М.
Затверджено Вченою радою економічного факультету

Протокол № __ від _______________ 2018 р.


Голова Вченої ради проф. Благун І.С.

Івано-Франківськ – 2018
УДК 377.35:339.138.378.22

ББК 74.580.266.5

Р 58

Рецензенти:

Баланюк І.Ф. – д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Михайлів Г.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  Методичні рекомендації схвалені Вченою радою економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Протокол № від )
Р 58

Гречаник Н.Ю, Шурпа С.Я. Робоча програма проходження виробничої практики студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.03050701 «Маркетинг». – Івано–Франківськ, 2018. – 31с.
Робоча програма проходження виробничої практики студентів денної та заочної форм навчання Гречаник Н.Ю та Шурпи С.Я. містить загальні положення, основні завдання практики, інформацію щодо організації і порядку проходження практики, права та обов’язки студентів, обов’язки керівників практики, вимоги до змісту та оформлення звіту про проходження виробничої практики та критерії оцінювання результатів проходження практики.
УДК 377.35:339.138.378.22

ББК 74.580.266.5


Н.Ю.Гречаник, С.Я. Шурпа, 2018

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2018ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана робоча програма з виробничої практики (далі – РПП) складена на базі Положення про організацію та проведення практики студентів у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», що розроблено у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93, Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Рекомендацій про проведення практики студентів вищих навчаль­них закладів України, ухвалених рішенням Вченої ради Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 24 квітня 2013 року (протокол № 5) та комплексної (наскрізної) програми практики для студентів спеціальності 03050701 "Маркетинг" (протокол № 6 від 29.01.2013р. Вченої ради економічного факультету).

Практика студентів, які набувають кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки «Маркетинг», є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) підготовки фахівців відповідного напряму підготовки.
МеТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича практика студентів є органічно взаємозалеж­ною частиною навчального процесу, найважливішим етапом підготовки студента.

Виробнича практика є одним із етапів фахової підготовки студента в практичних умовах та основою для формування інформаційної бази для виконання бакалаврської роботи. Практика спрямована на набуття студентами практичних умінь щодо діагностування стану маркетингової діяльності підприємства і визначення напрямів її подальшого розвитку з урахуванням реальних економічних задач, що вирішуються підприємством.

Основною метою практики є поглиблення та закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, отримання практичних навичок; ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологіч­ним циклом виробництва; відпрацювання вмінь і навичок з спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання бакалаврської роботи; виховання у студентів мотивації постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Основні завдання під час виробничої практики - студент повинен опанувати систему умінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу – бакалавр з маркетингу.

Тривалість практики, яка передбачена в ОПП – 6 тижнів, проте вона може бути збіль­шена за рахунок вибіркової частини ОПП.

Заходи, пов’язані з організацією та проведенням практики, виз­начаються наказом ректора, розпорядженнями декана факультету, кафедрою менеджменту і маркетингу.

Основними завданнями практики, що слугують основою для підготовки звіту є :


 1. Загальна характеристика підприємства / організації і продукції, що ним випускається (послуг, що надаються).

 2. Організаційна структура підприємства, взаємодія з підрозділами, місце маркетингу на підприємства/організації; планування і контроль маркетингової діяльності

 3. Маркетингові дослідження ринку , на якому працює підприємство, його динаміка і тенденції розвитку.

 4. Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства/організації за останні 3-5 років (обсяг реалізації продукції, виробничі витрати, прибуток, рентабельність, витрати на маркетинг тощо).

 5. Маркетингові дослідження споживачів (загальна кількість і динаміка її зміни, структура споживачів)

 6. Аналіз постачальників (загальна характеристика, умови закупок тощо).

 7. Аналіз конкурентів (загальна характеристика, маркетингова активність, конкуренті переваги).

 8. Аналіз товарної політики (характеристика асортименту, його ширина і глибина, частота оновлення асортименту, характеристика продукції, що була виведена на ринок протягом останніх 3-5 років, частка нової продукції в обсягах продажу, торгові марки і їх впізнаваність, сервіс і обслуговування).

 9. Аналіз політики розподілу (канали розподілу, товарообіг, торгівельна мережа, використання електронної торгівлі, партнерські програми тощо).

 10. Аналіз політики ціноутворення (методи ціноутворення, що використовуються на підприємстві, динаміка цін на продукцію за останні 3-5 років, знижки, цінове стимулювання збуту тощо).

 11. Аналіз комунікаційної діяльності (аналіз комунікаційних заходів за останні 3-5 років, бюджет на комунікації, його структура і ефективність, участь у виставках/ярмарках, PR-заходи, спонсорство, фірмовий стиль).

 12. Потенційні проблеми маркетингової діяльності, що виявлені під час проходження виробничої практики.

 13. Формування суджень щодо стану маркетингової діяльності, рекомендацій підприємства/організації та розробка рекомендації щодо її покращення.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на ректора університету. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри університету.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в університеті здійснює керівник практики університету.

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують відповідні кафедри факультетів разом з керівниками від баз практики. Місце проходження виробничої практики вибирається кафедрою спільно з відділом практики університету відповідно до основних вимог підготовки спеціалістів. Місце проведення практики студенти можуть підбирати і самостійно, з дозволу кафедри та відділу практики університету.

Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики, є:

- розробка РПП студентів зі спеціальності ;

- визначення баз практики;

- призначення керівників практики;

- укладання угоди на проведення практики між ВНЗ та підприємством, організацією, установою;

- направлення студентів на бази практики;

- підготовка форм звітної документації за результатами проведення практики.

Керівник практики від кафедри (що закріплений за студентом), у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з РПП, а також:

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутріш­нього трудового розпорядку;

- веде або організовує ведення табеля відвіду­вання студентами бази практики.

- здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її проведення;

- проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного мате­ріалу та його використання для звіту про виробничу практику, а також у випускній роботі згідно встановленого графіку;

- інформує студентів про порядок надання звітів про практику;

- приймає захист звітів студентів про практику у складі комісії, на підставі чого оцінює результати практики студентів, атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки;

- здає звіти студентів про практику на кафедру.

Базами практики можуть бути підприємства, організації та установи будь-яких форм власності, які відповідають вимогам програми щодо проходження практики. Місцем проведення практики повинно бути підприємство з високим рівнем організації виробництва.

Студенти проходять практику як дублери економістів, маркетологів, керівників структурних підрозділів підприємств відповідно до установленого календарного графіка. За можливості студенти можуть бути зарахованими на відповідні штатні посади.Права та обов’язки студентів

Студенти-практиканти мають право:

- за наявності вакантних місць студенти можуть бути зарахованими на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам РПП;

- на проходження практики за майбутнім місцем працевлаштування, якщо вони навчаються в університеті за цільовим направленням;

- отримувати консультації керівника практики від університету згідно встановленого кафедрою графіку.

Студенти-практиканти університету зобов'язані:

- до початку практики одержати від керівника практики методичні матеріали (РПП, методичні вказівки, щоденник, індивідуальне завдання), консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно оформити відповідно вимог РПП звіт практики та подати його на кафедру у зазначені терміни, а також за умови позитивного відгуку керівника практики захистити звіт на комісії з практики.


ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ
Керівником виробничої практики студента є досвідчений викладач кафедри. Його завдання зазначені нижче:

- консультує студентів з питань програми практики;

- формулює конкретні завдання щодо проведення наукових досліджень згідно з вибраною темою бакалаврської роботи;

- погоджує (схвалює) індивідуальний план-графік практики студента;

- спрямовує науково-дослідну діяльність студентів, пов'язану з підготовкою бакалаврської роботи;

- контролює виконання програми практики і дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;

- перевіряє звіти про проходження виробничої практики, готує рецензію і бере участь у складі комісії кафедри під час захисту звіту.
ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ
Керівництво практикою здійснюють заступники особи, що займають керівні посади на підприємстві (завідувач відділом, головний, /старший/ економіст чи інша службова особа), де відбувається практика.

Для ефективного проходження виробничої практики на підприємстві необхідно:

- створити умови для безперешкодного та якісного виконання студентами завдань практики;

- ознайомити студентів з виробничою структурою підприємства, підрозділу, технікою, технологією, організацією виробництва, праці і керування, загальними техніко-економічними показниками;

- організувати для практикантів екскурсії на підприємстві, зустрічі та бесіди зі спеціалістами і керівниками;

- здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам в одержанні необхідних матеріалів як для виконання програми практики, так і для підготовки бакалаврської роботи;

- контролювати роботу студентів і додержання ними трудової дисципліни, вести облік виходів на практику;

- контролювати виконання календарного графіка практики, її програми, надавати допомогу у виконанні індивідуального завдання;

- забезпечувати студентів необхідною нормативною документацією;

- забезпечувати інструктаж і контроль за дотриманням студентами правил техніки безпеки;

- готувати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної та практичної підготовки.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Після закінчення практики студент подає на кафедру письмовий звіт, складений відповідно до завдань РПП та щоденник практики. Звіт повинен давати уявлення про виконану роботу, показати обізнаність студентів у питаннях щодо змісту практики.

Звіт – результат самостійної творчої роботи студента. Він повинен відповідати таким вимогам: стислість і чіткість побудови, переконливість аргументації, обґрунтованість висновків і рекомендацій.

Звіт у друкованому та електронному вигляді разом з іншими документами, встановле­ними навчальним закладом (щоденник, характеристика та ін.), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. За результатами перевірки звіту керівник приймає рішення про допуск до захисту або повертає його студенту на доопрацювання у відповідності з означеними зауваженнями . Після доопрацю­вання та остаточного погодження з керівником практики звіт в друкованому вигляді разом з іншими документами, передбаченими РПП, подається на захист.

Звіт з практики захищається студентом в комісії, призначеній завідувачем кафедрою.

Звіт має містити відомості про виконання студентом завдань програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами, які передбачені РПП.

Оформлення звіту повинно відповідати загальним вимогам державного стандарту України щодо його оформлення.

Основними вимогами щодо оформлення звіту про проходження виробничої практики є наступні.

Звіт складається з двох частин: текстової та документальної. Структура текстової частини звіту повинна відобразити завдання проходження практики. У кінці текстової частини звіту подаються висновки.

Документальна частина звіту оформляється окремо додатками в кінці звіту.

Звіт друкують за допомогою комп'ютера на одній сто­роні аркуша білого паперу формату А4 з використанням шри­фту Times New Roman розміру 14 через півтора міжрядкових ін­тервали. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Текст кожного структурного елементу звіту починається з нової сторінки.

Розділи та підрозділи звіту з практики нумеруються арабськими цифрами послідовно по всьому тексту.

Заголовки розділів друкуються великими літерами симетрично до тексту звіту.

Заголовки підрозділів друкуються з абзацного відступу, з великої літери,

без крапки в кінці, без підкреслювання.

Звіт повинен містити: титульний аркуш, заголовок, вступ, основну частину, індивідуальні завдання, висновки, список використаної літератури. Об'ємні таблиці оформлюються у вигляді додатка до звіту. Рекомендований обсяг основного викладу матеріалу – до 30 сторінок. Всі матеріали повинні бути зброшуровані.

Основна частина визначається особливостями бази практики та основними завдання практики відповідно цієї РПП.

У висновку студент перелічує виконану на базі практики роботу, чому новому навчився, якими методиками і практичними навичками опанував, що йому заважало в зборі, обробці й аналізі матеріалу, з чим би він хотів ознайомитися ще і скільки для цього потрібно часу і засобів.

На всі таблиці, які наведені в тексті звіту, мають бути посилання. Заголовки граф і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки граф — з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків крапки не ставляться. Таблицю залежно від розміру розміщують під текстом, у якому вперше на неї посилаються, або на наступній сторінці. Допускається розміщувати таблиці вздовж довгого боку аркуша паперу.

Графічний матеріал нумерується арабськими цифрами наскрізну за текстом звіту за виключенням додатків і супроводжується підписом «Рис.»

Матеріали, що доповнюють положення тексту звіту, можна розміщувати у додатках. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Після наведення у тексті запозиченої зі спеціальної літератури, відповідних інструкцій, стандартів, нормативних актів, статистичних матеріалів (положення, таблиці, схеми, графіки, висновки і т. ін.) обов’язково робити посилання (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела в списку використаної літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію. Наприклад: [6, с.11-12], де 6 — порядковий номер джерела; 11, 12 — сторінки джерела.

Література наводиться у один з таких способів:

1. У порядку подання посилань у тексті.

2. В алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

3. У хронологічному порядку.

Кожне джерело наводиться згідно його бібліографічних даних.

До звіту обов’язково додається щоденник - основний документ студента під час проходження виробничої практики. Коли студент проходить практику за межами міста, у яко­му знаходиться ВНЗ, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці. Під час практики, студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконан­ня календарного графіка проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які можуть бути продов­женням щоденника. Без заповненого щоденника практика не зараховується.

Практика студента оцінюється за 100-бальною системою та зараховується нарівні з іншими дисциплінами навчального плану. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в індивідуальний навчальний план (залікову книжку) студента за підписами членів комісії та враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії.

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри та заслуховуються вченою радою навчального підроз­ділу не менше одного разу протягом навчального року.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

За результатами захисту виставляється диференційована оцінка (за 5-бальною системою), яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості і заліковій книжці.

Підсумкова оцінка з практики визначається у стобальній шкалі за результатами її проведення та захистом у комісії за таким співвідношенням: 50 балів - за написання та допуск звіту до захисту, 50 балів - за його успішний захист. Критерії оцінювання результатів проходження і захисту практики наведено у табл. 1.

Таблиця 1.

Критерії оцінювання практики


Оцінка (бали)

Критерії диференціації

90-100

- Зміст і оформлення звіту про практику відповідають встановленим вимогам, відсутні зауваження керівників практики.

- Характеристика студента від керівника з бази практики - позитивна.

- Під час захисту студент демонструє відмінні знання та розуміння всього програмного матеріалу практики в повному обсязі.


70-89

- Наявні несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту про практику.

- Характеристика студента від керівника з бази практики - позитивна.

- У відповідь на запитання з програми практики студент допускає окремі неточності, хоча загалом має тверді знання.


50-69

- Недбале оформлення звіту з відсутністю окремих документі в.

- Переважна більшість питань програми у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові чи логічні помилки, помилки в оформленні.

- Характеристика студента в цілому позитивна.

- При відповіді на запитання членів комісії з програми практики студент відповідає невпевнено, допускає помилки, не має твердих знань.0-49

- У звіті не висвітлено всі розділи програми практики або виявлено, що звіт підготовлений студентом не самостійно.

- Характеристика студента стосовно практики і трудової дисципліни - негативна.

- На запитання членів комісії студент не дає задовільних відповідей.


Підсумкова оцінка за звіт у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою:


Шкали оцінювання

Університетська

Національна

Шкала ЄКТС

90 – 100

5

відмінно

A

80 – 89

4

добре

B

70 –79

C

60 – 69

3

задовільно

D

50 – 59

E

26 – 49

2


незадовільно (з можливістю повторного складання)

FX

0 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

F

Студент, який не виконав програму практики, отримав незадовільний відгук на базі практики, незадовільну оцінку за практику, відраховується з університету.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то навчальним закладом надається можливість студенту проходження прак­тики повторно у пізніший термін (в межах графіку навчального процесу).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка