Робоча програма навчальної дисципліниСкачати 329.69 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір329.69 Kb.
ТипРобоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор


_________________ В.М. Федорик

“30” серпня 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

напрям підготовки 0203 Філологія

спеціальність 6.020303 – українська мова і література

спеціалізація Мова і література (англійська, німецька або французька), Польська мова і література, Російська мова і література, Редагування освітніх видань

Інститут філології та соціальних комунікацій

Бердянськ, 2012

Робоча програма Стилістика української мови для студентів за напрямом підготовки 0203 Філологія, спеціальністю 6.020303 – українська мова та література.

“15” серпня, 2012 року – 16 с.

Розробники: кандидат філологічних наук, доцент Н.В. Павлик.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін


Протокол від “15” серпня 2012 року № 1
Завідувач кафедри української мови
_______________________ (В.Ф. Загороднова)
“15” серпня 2012 року
Схвалено методичною радою Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету

Протокол від “20” серпня 2012 року № 1


“20” серпня 2012 року Голова _______________ (О.П. Новик)

 Н.В. Павлик, 2012

Ó БДПУ, 2012


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

3

Галузь знань

гуманітарні науки

Нормативна


Напрям підготовки

0203 «Філологія»

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):6.020303 – українська мова та література

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

4-й

3-й, 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 108/54

7

6, 7

Лекції

Усього годин для денної форми навчання:

аудиторних – 48

самостійної роботи студента – 60


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


36 год.

10/8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

6/4 год.

Лабораторні

– год.

– год.

Самостійна робота

60 год.

92/42 год.

Індивідуальні завдання: 9 год.

Вид контролю:

модульний контроль / залік
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 48/60

для заочної форми навчання – 16/92 (п’ять років навчання); 12/42 (три роки навчання).
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Стилістика української мови”:

 • подати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі;

 • домогтися засвоєння основних понять теоретичної і практичної стилістики;

 • домогтися оволодіння стилістичними нормами літературного мовлення;

 • виробити чуття естетики мовлення, вміння працювати над своїм словом і стежити за мовленням інших.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни “Стилістика української мови” в теоретичному аспекті: • з'ясування й засвоєння ключових понять і категорій стилістики;

 • визначення основних критеріїв класифікації стилів;

 • вивчення етапів формування, становлення і розвитку функціональних стилів української літературної мови в різних сферах спілкування, ролі інтра- та екстралінгвальних чинників; характеристики стилістичного мате­ріалу сучасної української мови.

Завдання вивчення стилістики української мови в практичному аспекті:

 • оволодіння стилістичною системою української мови (стилістикою ресурсів і функціональною стилістикою); вироблення вмінь і навичок визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів; ознайомлення із стилістичними прийомами та способами використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови;

 • вироблення вмінь оцінювати стилістичні можливості мовних засобів;

 • закріплення стилістичних навичок за допомогою конструювання стилістично довершеного тексту; оволодіння навичками текстотворення в усіх функціональних стилях, підстилях і жанрах; підвищення культури професійного, ділового і побутового мовлення.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

 • основні поняття і категорії загальної стилістики;

 • головні критерії класифікації функціональних стилів;

 • основні етапи формування, становлення і розвитку функціональних стилів української літературної мови в різних сферах спілкування;

вміти :

 • описувати у формі загальної стилістики шляхом визначення маркованих і нейтральних мовних засобів, емоційно та експресивно забарвлених елементів тексти, що належать до різних функціональних стилів української мови;

 • виявляти процеси і тенденції розвитку стилістичної системи української мови;

 • здійснювати стилістичну характеристику фонетичних, лексичних і граматичних засобів української мови;

 • здійснювати семантико-стилістичний аналіз текстів зі стилістичними фігурами та тропами;

 • враховувати взаємозв’язки двох форм мови – писемної та усної, виявляти книжні та розмовні елементи;

 • редагувати тексти, виявляти і виправляти відхилення від стилістичних норм. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Стилістика як лінгвістична наука і навчальна дисципліна. Основні поняття стилістики

Тема 1. Вступ. Стилістика української мови як лінгвістична наука і навчальна дисципліна.

Вступ. Стилістика як наука й навчальна дисципліна, що має свій предмет, проблема­тику, методику, систему понять і конкретні завдання. Стиль: стилі мови і стилі мовлення, мовленнєва системність функціонального стилю, стилістична норма, стилістема (стилістичні засоби), стилістичні прийоми. Історичний характер стилю, співвідношення інтернаціонального і національно­го у стилі


Змістовий модуль 2. Функціональні стилі української літературної мови

Тема 2. Характеристика функціональних стилів української літературної мови.

Історичний розвиток стилів української літературної мо­ви. Багатство стилів сучасної української літературної мо­ви в усній і писемній її формах.

Стилі експресивні (високий, низький, середній), функціональні, індивідуальні.

Характеристика функціональних стилів: публіцистичний, розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній, конфесійний, епістолярний.


Змістовий модуль 3. Засоби (ресурси) стилістики української мови

Тема 3. Фоностилістика (графіко-фонетичні засоби стилістики).

Експресивні можливості звуків української мови. Ев­фонія. Евфонічне чергування голосних. Звукосимволізм. Ономатопи. Звукові повтори (анафора, епіфора, аліте­рація, асонанс, дисонанс) і їх стилістичне використання. Приклади з української художньої літератури, які ілюструють алітерацію, ономатопею.


Тема 4. Лексична стилістика.

Стилістичне навантаження сло­ва і стилістично-функціональна диференціація лексичного складу української мови. Стилістично нейтральна і сти­лістично забарвлена лексика. Емоційно забарвлена лек­сика і функціонально забарвлена лексика. Архаїзми. Історизми. Старослов'янізми. Неологізми. Терміни. Професіоналізми. Запозичення. Діалектизми. Арготизми і жаргонізми. Просторіччя. Місце і стилістична роль названих одиниць у мовних стилях. Лексична синонімія – основне джерело засобів сло­весної образності, стилістичної виразності. Лексична антонімія – основа для творення стилістич­них фігур контрастів, антитез, оксюморонів. Омоніми як матеріал для версифікацій і каламбурів.


Стилістика фразеологічних одиниць. Стилістична класифікація фразеологізмів: книжні, фоль­клорні, розмовно-побутові. Синонімічні фразеологізми.
Змістовий модуль 4. Засоби (ресурси) стилістики української мови

Тема 5. Стилістичні засоби словотвору.

Стилістичне використання іменників, прикметників, діє­слів, яким суфікси, префікси надають емоційно-експре­сивного забарвлення. Стилістичні можливості інших видів словотвору (основоскладання, абревіація, переосмислення тощо).


Змістовий модуль 5. Засоби (ресурси) стилістики української мови

Тема 6. Стилістична морфологія.


Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану діє­слів. Стилістичне використання якісних, відносних, при­свійних прикметників, повних і коротких форм. Прикмет­ник – епітет. Стилістичні можливості категорій роду, чис­ла і відмінка іменників. Стилістичні опозиції варіантних форм відмінків. Стилістичні функції займенників. Участь прийменни­ків, сполучників, часток у творенні стилістичних фігур.

Тема 7. Стилістичний синтаксис.

Стиліс­тичні можливості двоскладного речення (головних, дру­горядних членів речення і засобів зв'язку між ними). Сти­лістичні функції модальних різновидів речень (питальних, розповідних, спонукальних, стверджувальних, заперечних, окличних). Стилістичні функції односкладних та неповних речень. Стилістичні можливості складних (складносурядних, складнопід­рядних та безсполучникових речень. Стилістична основа ускладнених речень. Стилістичні функції прямої, не­власне прямої мови, авторського введення. Порядок слів як стильова ознака мовлення.Змістовий модуль 6. Тропіка. Основні види тропів. Фігури. Класифікація фігур

Тема 8. Тропи і фігури.

Тропи. Вчення про тропи і фігури. Класифікація тропів. Метафора. Метонімія. Синекдоха. Парономазія. Епітет, види епітетів. Порівняння. Персоніфікація. Алегорія. Іронія.

Фігури. Класифікація фігур. Повтор, анафора, епіфо­ра, ампліфікація, асиндетон, полісиндетон, еліпс, пері­од, паралелізм, парафраза, тавтологія, градація, умовчання.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Кредит 1

Змістовий модуль 1. Стилістика як лінгвістична наука і навчальна дисципліна. Основні поняття стилістики

Тема 1. Вступ. Стилістика української мови як лінгвістична наука і навчальна дисципліна.

16

6


10

16/

82/

-

14/


8

Разом за змістовим модулем 1

16

6


10

16/

82/

-

14/


8

Змістовий модуль 2. Функціональні стилі української літературної мови

Тема 2. Характеристика функціональних стилів української літературної мови.

20

8

210

20/

102/

2

2/

216/


6

Разом за змістовим модулем 2

20

8

210

20/

102/

2

2/

216/


6

Усього годин

36

14

220

36/

18

4/

2

2/

230/

14

Кредит 2

Змістовий модуль 3. Засоби (ресурси) стилістики української мови

Тема 3.

Фоностилістика.10

2


8

10/

6

-

-
10/

6


Тема 4. Лексична стилістика.

12

6

24

12/

6


2/

2


2/

-
8/

4


Разом за змістовим модулем 3

22

8

212

22/

122/

2

2/

-18/


10

Змістовий модуль 4. Засоби (ресурси) стилістики української мови

Тема 5. Стилістичні засоби словотвору.

14

4

28

14/

6-

-14/


6

Разом за змістовим модулем 4

14

4

28

14/

6-

-14/


6

Усього годин

36

12

420

36/

18

2/

2

2/

-32/

16

Кредит 3

Змістовий модуль 5. Засоби (ресурси) стилістики української мови

Тема 6. Стилістична морфологія.

10

4

24


10/

4


1/

1

-

-

9/

3


Тема 7. Стилістичний синтаксис.

10

2

26


10/

4


1/

1

-

-

9/

3


Разом за змістовим модулем 5

20

6

410

20/

8


2/

2

-

-

18/

6


Змістовий модуль 6. Тропіка. Основні види тропів. Фігури. Класифікація фігур

Тема 8. Тропи і фігури.

16

4

210

16/

10


2/

2


2/

2
12/

6


Разом за змістовим модулем 6

16

4

210

16/

102/

2

2/

212/


6

Усього годин

36

10

620

36/

18

4/

4

2/

230/

12

ІНДЗ


9

-

-

-

9

--

-

-Усього годин


108

36

1260

108/

54

10

/8

6

/492

/425. Теми лекційних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Вступ. Стилістика української мови як лінгвістична наука і навчальна дисципліна.

6


2.

Характеристика функціональних стилів української літературної мови.

8


3.

Фоностилістика (графіко-фонетичні засоби стилістики).

2

4.

Лексична стилістика.

6

5.

Стилістичні засоби словотвору.

4

6.

Стилістична морфологія.

4

7.

Стилістичний синтаксис.

2

8.

Тропи і фігури.

46. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Функціональні стилі сучасної української мови.

Поняття функціонального стилю в лінгвістиці. Проблема типології мовних стилів. Визначення межі між функціональними стилями. Характеристика стилів мови: художній, публіцистичний, науковий, офіційно-діловий, конфесійний, розмовний, епістолярний.


2


2.

Лексико-стилістичні особливості української літературної мови.


Поняття про лексико-стилістичну систему української мови. Загальновживана лексика. Лексика обмеженого стилістичного вживання: застарілі слова; неологізми; термінологічна лексика; іншомовна лексика; діалектна лексика; розмовно-просторічна лексика; емоційно-експресивна лексика. Багатозначність слова в аспекті стилістики. Прийоми стилістичного використання омонімів. Стилістичні функції синонімів. Стилістичне використання антонімів.

2


3.

Стилістичні функції засобів словотвору української літературної мови.


Стилістичні ресурси словотворення української мови. Стилістичні ресурси словотворення іменників. Стилістичні ресурси словотворення прикметників і прислівників.

2


4.

Стилістичні можливості морфологічних засобів української української мови.

Стилістичні функції іменників. Стилістичні якості прикметників. Стилістичні ознаки займенників. Стилістичне вживання дієслів. Стилістичні властивості службових частин мови. Участь прийменни­ків, сполучників, часток у творенні стилістичних фігур.

2


5.

Стилістичне використання синтаксичних засобів української літературної мови.


Загальна характеристика синтаксичних засобів різних стилів мови. Особливості використання різних типів речень. Стиліс­тичні можливості двоскладного речення. Сти­лістичні функції модальних різновидів речень (питальних, розповідних, спонукальних, стверджувальних, заперечних, окличних). Стилістичні функції односкладних та неповних речень. Стилістичні можливості складних речень. Стилістична основа ускладнених речень. Стилістичні функції прямої, не­власне прямої мови, авторського введення. Порядок слів як стильова ознака мовлення.

2


6.

Семантико-стилістичний аналіз текстів зі стилістич­ними фігурами.

Вправи на визначення стилістичної ролі тропів та фігур: еліпсу, повтору, умовчання, полісиндетону; ана­фори, періоду. Добір прикладів на стилістичні фігури з поезій українських письменників.

2
7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Стилістика як наука і навчальна дисципліна. Структура стилістики.

Теоретична стилістика. Описова стилістика. Функціональна стилістика. Історична стилістика. Зіставна стилістика. Стилістика тексту. Практична стилістика. Історія і джерела стилістики.

Аналіз джерел збагачення стилістики української мови народна мова, фольклор, літературно-писемні традиції попередніх етапів розвитку української мови, художня лі­тература, ділове письменство, взаємозв'язки з іншими спорідненими і неспорідненими літературними мовами, запозичення, діалекти, індивідуальна мовотворча прак­тика видатних діячів української літератури і культури, мовлення засобів масової комунікації).

Аналіз стилістичних особливостей послань Івана Вишенського.

З’ясування стилістичних особливостей мови творів Григорія Ско­вороди.

10


2.

Тема 2. Стиль. Критерії визначення стилю. Основні ознаки стилю.

Стиль і текст. Питання про стилі мови і стилі мов­лення. Стиль як продукт мовленнєвої діяльності носіїв мови. Принципи класифікації і внутрішньої жанрової диференціації стилів. Підстилі. Типологія стилів. Історія вчен­ня про стилі.

Давня українська літературна мова з кількома жанро­вими різновидами (конфесійним, полемічним, літописним, фольклорним та ін.) і перевагою офіційної актової мови. Стилістична розбудова нової української літературної мо­ви з перевагою стилю художньої літератури.

Багатство стилів сучасної української літературної мо­ви в усній і писемній її формах. Стилі експресивні (високий, низький, середній), функціональні, індивідуальні.

Характеристика функціональних стилів літературної мови: стиль (підстилі); комунікативна мета; сфера реалізації мовних засобів; форми існування; специфічні мовні засоби.

Індивідуальні стилі.


10


3.

Тема 3. Стилістичні ресурси мови. Лексична стилістика.

Стилістичне навантаження сло­ва і стилістично-функціональна диференціація лексичного складу української мови. Стилістично нейтральна і сти­лістично забарвлена лексика. Емоційно забарвлена лек­сика і функціонально забарвлена лексика. Слова книж­ної конотації і слова розмовної конотації.

Аналіз стилістичних функцій лексики різних тематичних груп. Стилістичні функції активної й пасивної лексики в українській мові.

8


4.

Тема 4. Стилістичні ресурси мови. Фразеологічна стилістика.

Визначення стилістичних функцій фразеологізмів. Фразеологічне багатство української мови і його стилістичне використання видатними українськими письменниками.


4


5.

Тема 5. Стилістичні ресурси мови. Стилістичний словотвір.

Спостереження над стилістичною актуалізацією словотвірних засобів української мови. Стилістичне використання іменників, прикметників, діє­слів, яким суфікси, префікси надають емоційно-експре­сивного забарвлення.


8


6.

Тема 6. Стилістичні ресурси мови. Стилістична морфологія.

Аналіз стилістичних можливостей дієслівних, іменникових, прикметникових, займенникових, числівникових граматичних форм і категорій. Стилістичні властивості службових частин мови. Переклад російських текстів українською мо­вою. Спостереження над відповідниками прийменникових конструкцій.


4


7.

Тема 7. Стилістичні ресурси мови. Стилістичний синтаксис.

Спостереження над стилістичними можливостями простих речень. Стилістичні можливості простих ускладнених речень. Стилістичні можливості складних речень. Семантико-стилістичний аналіз текстів з прямою, не­прямою і невласне прямою мовою.


6


8.

Тема 8. Тропіка. Основні види тропів.

Лексико-граматичне вираження тропів. Системний характер тропіки. Класифікація тропів. Метафора. Механізм мета­форизації. Види метафор. Метонімія. Синекдоха. Парономазія. Епітет, види епітетів. Порівняння, способи граматич­ного вияву. Персоніфікація. Алегорія. Іронія. Пародія.

Види фігур. Фігури, що виникають у синтаксичних структурах. Класифікація фігур. Повтор, анафора, епіфора, ампліфікація, асиндетон, полісиндетон, еліпс, пері­од, паралелізм, парафраза, плеоназм, тавтологія, градація, умовчання та ін.

Спостереження над лексико-граматичним вираженням тропів у поетичній мові українських письменників.


10
8. Індивідуальні завдання
Індивідуальне науково-дослідне завдання: написати реферат на одну із запропонованих тем:


 • Стилістична роль розмовної лексики у творах українських письменників (за власним вибором).

 • Стилістичні функції старослов'янізмів у поезії Т.Шев­ченка.

 • Стилістичні функції діалектизмів у творах українських письменників (за власним вибором).

 • Стилістична роль неологізмів у поезії українських письменників (за власним вибором).

 • Стилістичне використання архаїзмів та історизмів у творах П.Загребельного.

 • Семантико-стилістичний аналіз текстів художнього сти­лю, насичених лексичною синонімією (О.Гончар, М.Стельмах, У.Самчук, Гр.Тютюнник, І.Сенченко та ін).

 • Сти­лістичне використання фразеологічних одиниць у творах видатних українських письменників (І. Котляревського, Т.Шевченка, І.Фран­ка, І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Лесі Україн­ки, М.Коцюбинського, О.Гончара, М.Стельмаха, О.Дов­женка, І.Драча, Ліни Костенко та ін.).

 • Стилістичне забарвлення афіксів у художніх, публіцистичних, наукових і розмовних текстах.

 • Стилістичні можливості граматичної кате­горії часу дієслів в українській літературній мові.

 • Стилістичні можливості граматичної кате­горії способу дієслів в українській літературній мові.

 • Стилістичні можливості граматичних кате­горій форм, роду, числа й відмінка іменників в українській літературній мові.

 • Зіставлення стилістично ней­тральних і стилістично маркованих синтаксичних одиниць у межах простих двоскладних речень.

 • Стилістичне використан­ня модальних різновидів речень (на матеріалі творчості М.Коцюбинського, ОДовженка, У.Самчука та ін.).

 • Лексико-граматичне вираження тропів у поетичній мові письменника (Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, Олександра Олеся, М.Вороного, П.Тичини, М.Рильського, М.Зерова, В.Сосюри, А.Малишка, В.Симоненка, В.Стуса, Ліни Костенко, І.Драча та ін.).


Вимоги до оформлення рефератів: 8-9 друкованих сторінок – 14 кегль, 1,5 інтервал, усі поля 2 см.
9. Методи навчання

Лекція: інформаційна, проблемна, з елементами бесіди, з розбором конкретних ситуацій.

Практичні: вправи різних типів, ситуативне моделювання.

Репродуктивні: відтворення, бесіда.

Проблемно-пошукові: самостійна робота, узагальнення, розв’язання проблемних завдань, аргументування рішень.

Методи за логікою руху змісту на­вчального матеріалу: аналіз, узагальнення, систематизація.

Методи стимулювання та мотивації навчання: дискусії (пізнавальні, навчальні), вирішення конкретних ситуацій.

10. Методи контролю

Опитування.

Усний або письмовий індивідуальний і фронтальний контроль.

Контрольно-корекційна бесіда.

Виконання практичних завдань.

Тестування закритої форми або відкритої форми.

Виконання комплексних контрольних завдань.

11. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Кредит 1

Кредит 2

Кредит 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8100


12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

67-74

D

задовільно

60-66

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

 1. Павлик Н.В. Стилістика української мови: Навч. посіб. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – 180 с.

 2. Тексти лекцій.


13. Рекомендована література

Базова література

 1. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005. – 368 с.

 2. Кравець Л.В. Стилістика української мови: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2004. – 199 с.

 3. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.

 4. Мацько Л. Стилістика української мови: Програма для філологічних факультетів вищих навчальних закладів України // Дивослово. – 2002. – №9. – С. 50–57.

 5. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 696 с.

 6. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 588 с.


Допоміжна література

 1. Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Изд. иност. литературы, 1961. – 394 с.

 2. Ващенко В.С. Стилістика речення в українській мові: Навч. посібник з стилістичного синтаксису. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. у-ту, 1968. – 158 с.

 3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 254 с.

 4. Волкогуб Г. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 256 с.

 5. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. – М.: Учпедгиз, 1955. – 463 с.

 6. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (відіменні деривати). – К.: Наук. думка, 1981. – 199 с.

 7. Дідківська Л.П., Родніна Л.О. Словотвір. Синонімія. Стилістика. – К.: Наук. думка, 1982. – 170 с.

 8. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). – К.: Довіра, 1999. – 431 с.

 9. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семанти­ка. – К.: Наук. думка, 1982. – 210 с.

 10. Ефимов А.И. Стилистика художественной речи. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957. – 447 с.

 11. Климова К.Я., Романюк П.Ф. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2005. – 144 с.

 12. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища шк., 1982. – 287 с.

 13. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – 306 с.

 14. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища шк., 1978. – 375 с.

 15. Кожина М.М. До основ функціональної стилістики // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. – К.: Наук. думка, 1972. – С. 21–32.

 16. Кожина М.Н. О соотношении стилей языка и стилей речи с позиций языка как функционирующей системы // Принципы функционирования языка в его речевых разновидностях. – Пермь: ПГУ, 1984. – С. 3–18.

 17. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1983. – 223 с.

 18. Колесников Н.П. Практическая стилистика и литературное редактирование. – Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – 192 с.

 19. Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий: Синхронно-сопоставительный очерк. – Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1990. – 169 с.

 20. Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики XXI ст.: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 328 с.

 21. Одинцова В.В. Стилистика текста. – М.: Наука, 1980. – 263 с.

 22. Павлик Н.В. Типологія дискурсивних одиниць в українському епістолярному мовленні: Монографія. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 177 с.

 23. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наук. думка, 1976. – 288 с.

 24. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

 25. Ризель Э.Г. К вопросу об иерархии стилистических систем и основных текстологических единиц // Иностранные языки в школе. – 1975. – №6. – С. 8–15.

 26. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка: Учеб. для вузов по спец. “Журналистика”. – М.: Высш. шк., 1987. – 399 с.

 27. Сопоставительное исследование русского и украинского языков. – К.: Вища шк., 1980. – 203 с.

 28. Статистичні параметри стилів. – К.: Наук. думка, 1967. – 260 с.

 29. Стилистика русского языка: Жанрово-коммуникативный аспект стилистики текста. – М.: Наука, 1987. – 238 с.

 30. Стиль і час: Хрестоматія. – К.: Наук. думка, 1983. – 249 с.

 31. Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. – М.: Высшая шк., 1971. – 195 с.

 32. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К.: Рад. шк., 1962. – 495 с.

 33. Шмелёв Д.И. Русский язык в его функциональных разновидностях. – М.: Наука, 1977. – 168 с.


14. Інформаційні ресурси


 1. Сайт Бердянського державного педагогічного університету – bdpu/org.

 2. Медіатека ІФСК (5б 208).

 3. http://www.slovnyk.net

 4. http://www.wikipedia.org

 5. http://www.ostriv.in.ua

 6. http://www.ukrlit.vn.ua

 7. http://www.ukr-in-school.eduua.net

 8. http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse.htm

 9. http://www.mova.dn.ua

 10. http://ruthenia.info/text/lang/index_all.htm

 11. http://litopys.org.ua/links/inmovozn.htm

 12. http://www.novamova.com.ua

 13. http://www.mova.info

 14. http://ulif.org.ua

 15. http://lingvoforum.net

 16. www.rozum.org.ua

 17. www.ukrajinistika.upol.cz/.../Stylistyka.htm 

 18. ua-philologija.blogspot.com/.../blog-post_0...

 19. www.youtube.com/watch?v=422CI_K9lKY

 20. mova.vn.ua/index.php

 21. www.ukrreferat.com/index.php?referat..

 22. osvita.ua/school/lessons_summary/.../13766...

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка