Робоча програма навчальної дисципліниСкачати 202.41 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір202.41 Kb.
ТипРобоча програма


Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії .

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І..

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Міжнародні економічні

та політичні організації

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки 6.040104 Географія .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення _____Географічного факультету .

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2009__Міжнародні економічні та політичні організації_. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _6.040104 Географія, спеціальністю _____–___________. - _______: _Львів_, 2009. – _13_ с.

Розробник: Ровенчак Іван Іллічканд. геогр. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ___________економічної і соціальної географії .
Протокол № 1 від “ 31 серпня 2009 р.

Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)_ економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ / Шаблій О. І. /

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальності)_____________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.
“___”______________20__ р. Голова ______________/ ________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

© Ровенчак І. І., 2009

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Міжнародні економічні та політичні організації ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)Вільний вибір студентів

Модулів – 1

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


4

‒ -й

Курсова робота – відсутня

Семестр

Загальна кількість годин – 56

7-й

‒ -й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


14 год.

‒ год.

Практичні, семінарські

14 год.

‒ год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

28 год.

год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,00

для заочної форми навчання –2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: “Міжнародні політичні та економічні організації” – навчальна дисципліна, яку вивчають студенти четвертого курсу денної форми нав­чан­ня спе­ціальності “еко­­номічна і соціальна географія” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Актуальність вивчення цього спецкурсу пояснюється тим, що в пе­рі­од загальної глобалізації та прагнення інтеграції України в світовий простір доцільним є вивчення наддержавних політико-економічних утворень, якими є міжнародні організації. Метою курсу є вивчення фундаментальних теоретичних засад та прикладних аспектів функціонування міжнародних економічних та політичних організацій.

Завдання: дати студентам систему теоретичних знань і прик­лад­них вмінь та навичок аналізу діяльності та функціонування міжнародних економічних і політичних організацій в світі та в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати: сутність понять: міжнародна організація, міжнародне співтовариство, міжнародне об’єднання; підходи до класифікації міжнародних організацій; типи й види типи й види міжнародних організацій; причини виникнення, структуру, принципи діяльності та географію впливу найважливіших міжнародних організацій сучасності, як то ООН, ЄС, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Світовий банк, Ліга арабських жержав, НАТО, НАФТА, ОПЕК тощо.

вміти: критично аналізувати діяльність міжнародних ораганізацій; визначати чинники, які впливають на прийняття рішення до утворення міжнародних організацій, їх трансформації, та мотивів прийняття внутрішніх рішень з дії; аналізувати компонентну структуру міжнародних організацій а також просторові аспекти поширення їх діяльності; визначати та оцінювати перспективи та можливості співробітництва України з міжнародними організаціями; доцільність входження України в міжнародні організації; загрози та перспективи, які несуть в своїй діяльності міжнародні організації для УКраїни.
3. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Загальні принципи діяльності міжнародних організації. Політичні організації

Тема 1. Завдання та загальні принципи діяльності міжнародних організацій

8

2

24Тема 2 Універсальні міжнародні організації

8

2

24Тема 3. Регіональні організації та міждержавні утворення

16

4

48Разом – зм. модуль1

32

8

816

Змістовий модуль 2. Міжнародні економічні та неурядові організації

Тема 4 . Міжнародні фінансові та торгівельні організації

16

4

48Тема 5. Міжнародні неурядові організації

8

2

24Разом – зм. модуль 2

24

6

612
Усього годин


56

14

14

-28


Детальнішу інформацію можна отримати: kafedra.lviv@gmail.com


4. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма

1

Завдання та загальні принципи діяльності міжнародних організацій

2
2

ООН: історія створення, структура, принципи діяльності

2
3

Міжнародний валютний фонд: організаційна структура, принципи діяльності, програми співпраці з Україною

2
4

Група світового банку: організаційна та територіальна структура, співпраця з Україною

2
5

Неурядові організації та їх вплив на соціально-економічний та політичний розвиток України

2Разом

10
5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма

1

Європейський Союз: етапи формування, структура, співпраця з Україною

2
2

НАТО: причини виникнення, трансформація в ХХІ ст. та співпраця з Україною

2Разом

4
6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма

1

Проаналізувати функції міжнародних організацій. Л-ра: 

Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 30–41.

2
2

На основі опрацювання літературних джерел розробити власну класифікацію міжнародних організацій. Л-ра: Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 27–30.

2
3

Ознайомитись із “Декларацією тисячоліття ООН”. Визначити та обґрунтувати основні завдання висвітлені в декларації. Л-ра: Декларація тисячоліття ООН // Режим доступу: www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm

2
4

Проаналізувати мету, програму та шляхи реалізації “Рамкової програми допомоги ООН для України на 2006–2010 рр”. Л-ра:  Рамкова програма допомоги ООН для України на 2006–2010 рр. // Режим доступу: www.un.org.ua/ukr/

2
5

Ознайомитись із діяльністю Європейського союзу в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Л-ра: 

Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 217–226.

2
6

Проаналізувати еволюцію ролі НАТО в сучасних геополітичних реаліях Л-ра: 

Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 242–250.

2
7

Ознайомитись із історією створення, метою, організаційною структурою та принципами діяльності ГУАМ . Л-ра: 

Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 302–329.

2
8

Підготовка до написання підсумкового опитування з тем змістовного модуля 1.

2
9

Ознайомитись із етапами розвитку Світової організації торгівлі. Л-ра: Національна безпека й оборона України. – №6. – 2002. – С. 3–14.

2
10

Проаналізувати співпрацю України та Світового банку. Л-ра: 

Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 667–670.

2
11

Організації світової боргової системи:принципи діяльності, загрози для України. Л-ра:  Світова боргова система // Режим доступу: www.worlddebt.info/l_clubdolg

2
12

Ознайомитись із проблемами діяльності міжнародних організацій та їх впливом на державний суверенітет. Л-ра: Блавацький С. Дилема глобалізації та державного суверенітету // Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/ci/org/index.html

2
13

Діяльність міжнародного Червогоно Хреста в Україні. Л-ра: 

Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 725–744.

2
14

Підготовка до написання підсумкового опитування з курсу.

2Разом

28
7. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Структура
курсу

Вид роботи студента, максимальна кількість балів

сума балів за модулями

конспект лекцій

участь у семінарських заняттях

виконання практичних робіт

виконання тестових завдань

індивідуально-досліджне завдання

виконання завдань підсумкового опитування

Модуль 1.

Тема 1

2

3

44

Тема 2

2

3

Тема 3

4
10


Підсумок

модуля


20Модуль 2.

Тема 4

4

6

45

Тема 5

2

3
Підсумкове
опитування
30
Індивідуальне навчально-досліджне завдання

11
11

Сума балів за видами роботи

14

15

10

20

11

30

1008. Методичне забезпечення

1.  Мацях М.М. Міжнародні організації: методичні рекомендації для студентів факультету міжнародних відносин / М. Мацях. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 48 с.
9. Рекомендована література
Базова

 1. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007.

 2. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. О.С. Кучика. – К.: Знання. 2007.

 3. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001.


Допоміжна


 1. Бершеда Є.Р. Сусідство України з Євросоюзом: нові геополітичні реалії та перспективи на Сході Європи // Стратегічна панорама. – 2004. – № 2. – С. 42–43.

 2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 305 с.

 3. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лукяненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001.

 4. Гречаний С. Україна та європейська інтеграція. – Львів: “Євроклуб”, 2002. – 48 с.

 5. Европа: новые реалии: серия статей // МЭМО. – 2006. – № 8. – С. 10–46.

 6. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. С.П. Кузика – Львів: Світ, 2002.

 7. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навч. посібник / За ред. Н.В. Антонюк, М.М. Микієвича. – Львів, 2005. – С. 8–45; 104–129.

 8. Європейський Союз–ЄС / Міжнародні організації: Навч. посібник. – К., 2003.

 9. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2001. – 448 с.

 10. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 11. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка). Навч. посібник / За ред. М.З. Мальського,Ю.М. Мороза. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.

 12. Міжнародні відносини: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.

 13. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. О.С. Кучика. – К.: Знання. 2007.

 14. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.

 15. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко та ін. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – С. 296–336.

 16. Світова організація торгівлі: Підручник / За ред. С.Г. Осики, В.Т. П’ятницького. – К.: К.І.С., 2004. – 516 с.

 17. Словник-довідник Європейського Союзу / Ред. Ю. Марченко. – К.: К.І.С., 2001. – 152 с.

 18. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999.

 19. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник. – Чернівці, 1996.

 20. Сорос Джордж. Джордж Сорос про глобалізацію / Пер. з англ. А. Фролкін. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 173 с.

 21. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства. – К.: Нац. ін.-т стратег. досл., 2004.

 22. Школа І.М., Козменко В.М. Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред. І.М. Школи. – Чернівці: Книги–ХХІ, 2007. – 544 с.


10. Інформаційні ресурси 1. Європейський вектор: електронний дайджест Інституту європейської інтеграції // http://www.instevro.iatp.org.ua/Digest/digest.htm

 2. Міжнародний Банкт Реконструкції та Розвитку та Міжнародна Фінансова Корпорація. // http://siteresourcesqa.worldbank.org

 3. Офіційний сайт Міжнародної Фінансової корпорації (International Finance Corporation) // http://www.ifc.org

 4. Офіційний сайт ООН // www.un.org

 5. Офіційний сайт НАТО // www.nato.int

 6. Офіційний сайт представництва України при Європейському Союзі // http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu

 7. Офіційний сайт Світового Банку (The World Bank Group) // http://www.worldbank.org

 8. Офіційний сайт Світової Боргової Системи (World Debt System) // http://www.worlddebt.info/l_clubdolg

 9. Офіційний сайт Світової організації торгівлі (СОТ) // http://www.wto.org/
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка